E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 6152
Lasīšanai: 9 minūtes

Par daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala pārskatīšanu

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
15. janvārī, 2015
Armands

Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz zemes, kas pieder citam cilvēkam, bet mājas dzīvokļu īpašnieki izmanto tikai daļu no zemes gabala, kādā veidā būtu jākārto jautājums par daļu no zemes nomas (6% gadā no kadastrālās vērtībās gadā), par to zemes gabalu ko māja izmanto. Kādi juridiski dokumenti tam ir vajadzīgi, vai pietiek, ka uz mājas zemes plāna vai topogrāfiskās kartes atzīmē cik lielu platību izmantos mājas dzīvokļu īpašnieki (to var arī attiecīgās programās izmērīt) un par to vienoties ar zemes īpašnieku noslēdzot piespiedu zemes nomas līgumu ar pievienotu pielikumu kurā ir šī atzīme par zemi ko mājas iedzīvotāji izmanto. Vai šim pielikumam ir juridisks spēks. Vai arī ir nepieciešami vēl kādi juridiski dokumenti, uzmērījumi?

A
atbild:
10. februārī, 2015

Tiesību akti reglamentē, kā dzīvokļu privatizācijas procesā nosakāms piesaistītā zemes gabala apmērs, kā arī zemes nomas līguma slēgšanas nosacījumus.

Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk - Komisija) informē: likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" l.panta 20.punkts nosaka, ka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir zeme, uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas uzrādīti šā zemes gabala detālplānojumā.

Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumu Nr.20 ,,Dzīvojamās  mājas  privatizācijai nepieciešamo dokumentu  sagatavošanas  noteikumi" 4.punkts nosaka, ka funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plānu izstrādā  un  zemes gabala  robežas dabā uzmēra pēc attiecīgā privatizācijas komisijas vai tās  pilnvarotas personas pasūtījuma Valsts zemes dienests, attiecīgās  pašvaldības  dienesti  vai  licencētas  fiziskās  un juridiskās  personas atbilstoši savstarpēji  noslēgtiem  līgumiem  un  saskaņotiem  darbu  izpildes  grafikiem.

Minēto noteikumu 33.punkts nosaka, ka funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plānu izstrādā un zemes gabala  robežas dabā  nosaka atbilstoši Vides  aizsardzības  un  reģionālās attīstības  ministrijas metodiskajiem  norādījumiem  par privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešama zemes gabala noteikšanu.

Kā norāda Augstākās tiesas  Senāts, „darbības funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanā  kā  privatizācijas procesa  sastāvdaļa  ir  izpildītas līdz ar dzīvojamās mājas  privatizācijas procesa pabeigšanu,  un  šādi  noteikta  funkcionāli nepieciešamā zemes  gabala  robežas un platība kļūst saistoša  gan personām, kas  iegūst  īpašumā dzīvokli, gan zemes īpašniekam, līdz ar to dzīvojamai  mājai  funkcionāli  nepieciešamā zemes gabala platību var grozīt ar  dzīvokļu īpašnieku kopsapulces  lēmumu, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto kārtību, ja, piemēram, dzīvokļu īpašnieki vēlas  lietot mazāku  zemes  platību (skat. Augstākas tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada  22.februāra  spriedumu lietā  Nr.SKA-46/2010 un Augstākās  tiesas Senāta Administratīvo  lietu  departamenta Senāta  2010.gada 19.marta  spriedumu  lietā Nr.SKA-79/2010), vai arī apstrīdēt vispārējās jurisdikcijas tiesā".

Vienlaicīgi informējam, ka 2015.gada 1.jūlijā stāsies spēkā  grozījumi likumā „Par valsts  un  pašvaldību dzīvojamo māju  privatizāciju”, kas nosaka  dzīvojamām  mājām  funkcionāli  nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību un kārtību, kādā nosakāmi un sedzami izdevumi par  dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

Kā arī 2015.gada 1.jūlijā stāsies spēkā likuma 85.pants, kas cita starpā nosaka, ka dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala  pārskatīšanu var ierosināt privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), ja dzīvojamai mājai noteiktais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskajai vai juridiskajai personai. Dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi  ierosināt  dzīvojamai  mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, izteikt apsvērumus dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes  gabala  pārskatīšanas  procesā, kā arī pārsūdzēt pašvaldības  lēmumu  attiecībā uz  dzīvojamai  mājai  funkcionāli  nepieciešamā  zemes gabala  pārskatīšanas  uzsākšanu vai  pārskatīšanu,  ja to  nolēmusi  dzīvokļu  īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

2014.gada 4.novembrī pieņemti grozījumi Rīgas domes 26.09.2006. nolikumā Nr.56 ,,Rīgas pašvaldības  dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”, kas cita starpā nosaka, ka Komisijas funkcijās  ietilpst pārskatīt  dzīvojamām  mājām  funkcionāli nepieciešamos  zemes gabalus. Ņemot vērā  minēto, Komisija būs  tiesīga izskatīt jautājumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala  platības pārskatīšanu pēc 2015.gada 1.jūlija.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto, privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku — fizisko vai juridisko personu —, uz kura atrodas privatizētais objekts. Savukārt šā likuma 54.panta pirmajā daļā noteikts, ka zemes gabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā objekta īpašnieku.

Zemes nomas līgumu slēdz par tā zemes gabala lietošanu, ko pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija, vai valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” noteikusi kā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā (piesaistītā) zemes gabala platību ir iespējams grozīt pēc abpusējas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieka vienošanās. Lai sagatavotu piedāvājumu, nepieciešams sagatavot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā (piesaistītā) zemes gabala korekcijas projektu, kuru pasūta un apmaksā grozījumu ierosinātājs.

Tātad, slēdzot zemes nomas līgumu, nepietiek ar atzīmēm topogrāfiskajā kartē, bet ir nepieciešams plāns par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu (piesaistītā zemes gabala plāns ar sadalījumu pa gruntīm). Dzīvojamām mājām piesaistāmo zemju robežu plānus ar sadalījumu pa gruntīm var saņemt Latvijas Republikas Valsts zemes dienestā Puškina ielā 14, Rīgā, informatīvais tālrunis 67038800, e-pasts: info@vzd.gov.lv.

Gadījumā ja zemes piespiedu nomas līgums iepriekš nebija slēgts, papildus minētajam dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala/u plānam (ar sadalījumu pa gruntīm, ja ir piesaistīti vairāki zemesgabali), zemes īpašniekam ir jāiesniedz:

  • zemes īpašnieka īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
  • pilnvaras, ja zemes īpašnieku pārstāv trešā persona;
  • nodokļu maksātāja apliecības kopija (tikai fiziskām personām);
  • Uzņēmuma reģistra izziņa/izziņas kopija vai izdruka no „Lursoft” datubāzes par paraksta tiesībām (tikai juridiskām personām);
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli (ja zemes piespiedu nomas līgumu tiks slēgts arī par periodu līdz 2014.gada 31.decembrim);
  • informācija par zemes īpašnieka un/vai pilnvarotā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu, kontaktinformācija (telefonu, elektroniskā pasta adresi), bankas rekvizīti.

Arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” vērš uzmanību uz to, ka no 2015.gada 1.jūlija stāsies spēkā grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju”, kur tiks noteikta kārtība, kādā ierosināma dzīvojamajai mājai funkcionāli piesaistītā zemes gabala pārskatīšana (85.pants, 86.pants).

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 116 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas