PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Lietošanas noteikumi

Valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu “Cilvēks. Valsts. Likums” (saīsinātais nosaukums – LV portāls) uztur valsts kapitālsabiedrība “Latvijas Vēstnesis”, kam pieder domēna www.lvportals.lv lietošanas tiesības un tajā izvietotais saturs.

Pamatojoties uz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. panta otro daļu, “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs. Tas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.

LV portāls ir šīs platformas daļa. LV portāla saturs lietotājiem ir pieejams bez maksas.

Persona LV portālu var lietot kā viesis vai reģistrēts lietotājs. Reģistrētiem lietotājiem ir tiesības komentēt LV portāla saturu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

LV portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem – fiziskām vai juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem un amatpersonām, kas lasa, iesūta, komentē, pārpublicē vai citādi izmanto LV portāla saturu.

LV portāla redakcijai ir tiesības grozīt portāla lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tiek publicētas LV portālā.

LV portāls informē lietotājus par portāla darbības un/vai pieejamības traucējumiem, ja tādi ir prognozējami, publicējot paziņojumu portāla sākumlapā.

Personas datu apstrādi LV portāls īsteno saskaņā ar oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” privātuma politiku.

LV portāla lietotāja konts (reģistrētie lietotāji)

Lai nodrošinātu interakciju ar LV portāla saturu, persona var izveidot LV portāla lietotāja kontu, izmantojot kādu no saviem sociālo mediju kontiem vai reģistrējot autonomu LV portāla kontu.

Ja vairāki lietotāja konti ir izveidoti ar vienu un to pašu e-pasta adresi, tad šie konti tiek apvienoti. 

Lietotājs var mainīt sava konta informāciju (piemēram, lietotājvārdu), kā arī dzēst kontu.

LV portāla konts nodrošina lietotājam iespēju saņemt paziņojumu par to, ka uz viņa komentāru sniegta replika. Iespēja ir aktivizējama lietotāja profilā.

LV portālā tiek uzkrāti šādi lietotāja dati:

Datu veids Publisks/privāts Datu apstrādes ilgums

Vārds

Tiek rādīts pie komentāra, ja lietotājs komentējot nenorāda citu vārdu.

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

Uzvārds (ja tiek iesniegts, autorizējoties ar sociālo mediju starpniecību)

Publiski netiek attēlots.

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

Parole

Publiski netiek attēlota.

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

E-pasta adrese

Publiski netiek attēlota.

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

LV portālā tiek saglabāti šādi dati par lietotāja veiktajām darbībām:

Datu veids Publisks/privāts Datu apstrādes ilgums

Komentārs

Tiek attēlots publiski.

Bez termiņa ierobežojuma

(dzēšot profilu, ieraksts saglabājas).

Komentēšanas noteikumi

LV portāla mērķis ir veicināt atvērtu dialogu starp indivīdu, sabiedrību un valsti un sniegt ieguldījumu zinošākas sabiedrības izaugsmē, tādēļ portāls atbalsta jēgpilnu diskusiju kultūru, kurā tiek ievērota savstarpēja cieņa un pieklājība, izvairoties no izteikumiem, kas radītu portāla lietotāju naidu vai goda un cieņas aizskārumu.

LV portāls nodrošina lietotājiem iespēju izteikt attieksmi pret saturu, piešķirot novērtējuma atzīmi. Tikai reģistrētie lietotāji var izteikt viedokli par publikācijām komentāru formā.

Lietotājs ir atbildīgs par sniegto informāciju un komentāros pausto viedokli.

Lietotājs nevar patstāvīgi dzēst savus komentārus, taču var atsaukt sniegto informāciju, sazinoties ar LV portāla redakciju.

LV portāla redakcijai, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu, ir tiesības dzēst komentāru, ja tas neatbilst lietošanas noteikumiem, tostarp:

 • aizskar personas godu un cieņu;
 • satur necenzētus vārdus;
 • kurina naidu un/vai aicina uz agresīvu rīcību;
 • reklamē citus tīmekļa resursus saišu formā.

Ievietojot komentāru, lietotājs atzīst, ka piekrīt LV portāla lietošanas un komentēšanas noteikumiem un neizvirza pretenzijas pret to komentāru dzēšanu, kas neatbilst šiem noteikumiem.

Kanāla "E-konsultācijas"  lietošanas noteikumi

Mērķis, saturs, ierobežojumi

Izmantojot elektronisko formu, LV portāla lietotājam ir iespēja iesūtīt jautājumu un saņemt e-konsultāciju.

E-konsultācija ir informatīva rakstveida atbilde uz lietotāja iesūtīto jautājumu, kas publicēta LV portāla satura kanālā “E-konsultācijas”. Atbildes saite tiek nosūtīta lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi.

Lietotājs ir fiziska persona, kura, norādot faktiskos apstākļus, uzdod jautājumu par savu privāto tiesību aizsardzību konkrētā situācijā, tostarp par:

 • tiesību aktos noteiktajām personas tiesībām un pienākumiem;
 • procesu norisi valsts iestādēs, tiesās un citās valsts institūcijās;
 • valsts un pašvaldību pakalpojumiem.

E-konsultācijas atbildes autors ir LV portāla redaktors vai attiecīgas valsts institūcijas, profesionālās organizācijas vai citas kompetentas institūcijas pārstāvis.

E-konsultācijas netiek sniegtas:

 • par strīdu noregulēšanu pēc būtības (īpaši par mantiskiem jautājumiem, kompensāciju apmēru u. tml.);
 • juridiskām personām (uzņēmumu un institūciju darbiniekiem savas profesionālās darbības veikšanai);
 • studiju darbu izstrādei un zinātniski pētnieciskiem mērķiem;
 • izņēmuma gadījumos, ja tam redakcijas ieskatā ir pamats (lietotājs par to tiek informēts).

E-konsultācijas ir informatīvas. Lietotājam jāņem vērā, ka par atsevišķu normatīvo aktu piemērošanu tiesību zinātnē vai tiesu praksē attiecīgajā brīdī var pastāvēt diskusijas. Var atšķirties arī lietpratēju viedoklis un interpretācija. Lai aizsargātu savas tiesības, ieteicams izmantot kvalificētu speciālistu pakalpojumus.

Jautājumu iesniegšana un atbilžu saņemšana

LV portāls vienā kalendāra mēnesī datubāzē reģistrē 300 lietotāju iesūtītos jautājumus. Pēc limita sasniegšanas jautājumu iesūtīšanas iespēja tiek atjaunota nākamā kalendāra mēneša pirmajā dienā.

Lietotājs pirms jautājuma iesniegšanas tiek aicināts pārliecināties, vai uz līdzīgu jautājumu iepriekš jau nav sniegta atbilde. E-konsultāciju arhīvs ir pieejams šeit.

Iesniedzot jautājumu, lietotājam ir jānorāda sava e-pasta adrese. Lai saņemtu paziņojumu par sagatavoto atbildi, kā arī lai LV portālam atsevišķos gadījumos būtu iespēja sazināties ar lietotāju jautājuma precizēšanai, pirms jautājuma nosūtīšanas lietotājam jāpārliecinās, ka e-pasta adrese norādīta precīzi.

Lietotāja e-pasta adrese LV portālā netiek publicēta un izpausta trešajām personām.

LV portāls sniedz atbildi mēneša laikā no brīža, kad jautājums reģistrēts datubāzē, izņemot gadījumus, kad atbildes sagatavošanai no LV portāla redakcijas neatkarīgu iemeslu dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks.

LV portāls nesniedz atbildes uz jautājumiem, kas neatbilst šiem noteikumiem. Jautājuma iesniedzējs par to tiek informēts.

Fiziskās personas datu aizsardzība

Nosūtot jautājumu e-konsultācijas saņemšanai, persona atbild par sniegtās informācijas atbilstību noteikumiem un piekrīt tās publicēšanai LV portālā.

Saņemot jautājumu, kurā ietverti iesniedzēja vai citas personas dati, LV portāls var pieņemt lēmumu aizklāt teksta daļu, kas satur personas datus. Ja, aizklājot personas datus, vairs nav iespējams saprast jautājuma saturu, tad iesniedzējs tiek aicināts jautājumu formulēt citādi. Ja tas nav iespējams, tad atbilde uz jautājumu netiek sniegta.

Pēc personas pieprasījuma LV portāls dzēš iesūtīto jautājumu, ja tas satur personas datus.

LV portāls apstrādā jautājuma iesniedzēja personas datus (e-pasta adresi, IP adresi).

Kanāla "Dienaskārtībā" lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Kanāls “Dienaskārtībā“ ir viens no LV portāla satura kanāliem, kurā tiek publicēts ārējo autoru (iesniedzēju) iesūtītais saturs – preses relīzes, atklātas vēstules, amatpersonu runas. Iesūtītā informācija atbilstoši saturam tiek sistematizēta šādās sadaļās:

Atklāta vēstule – vēstule, kurā pausts viedoklis par sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un kura fiziskās personas, amatpersonas, nevalstiskās organizācijas vai cita subjekta vārdā nosūtīta valsts vai pašvaldības institūcijai vai amatpersonai, vai citam subjektam, kas attiecīgajā jautājumā pilda valsts vai pašvaldības funkciju.

Amatpersonas runa – runa, ko attiecīgajā dienā Valsts prezidents, Ministru prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, ministrs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir teicis publiskā pasākumā Latvijā vai ārvalstīs.

Relīze – informācija par būtiskiem jaunumiem, paziņojums par plānotu notikumu vai viedoklis par notiekošo jomā, kas saistīta ar publiskās varas īstenošanu.

Autors (iesniedzējs):

 • valsts institūcija (konstitucionālās un neatkarīgās institūcijas, valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesu varas institūcijas un tām piederīgas personas, valsts dibinātās augstskolas);
 • pašvaldība – informācija par sabiedriski nozīmīgu notikumu vai jautājumu, kas saistīts ar tai piekritīgo funkciju īstenošanu;
 • valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība – informācija par būtiskiem jaunumiem, paziņojums par plānotu notikumu vai viedoklis par notiekošo jomā, kas saistīta ar tai piekritīgo funkciju īstenošanu;
 • fiziska persona – informācija tiek publicēta tikai sadaļā “Atklāta vēstule“, izvērtējot tās satura ietvaru;
 • nevalstiskā organizācija (profesionālā asociācija, biedrība) – tiek publicēta tikai informācija par būtiskiem jaunumiem, paziņojums par plānotu notikumu vai viedoklis par notiekošo jomā, kas saistīta ar publiskās varas īstenošanu.

Saturs – paziņojumi, vēstules, runas un cita preses relīzes formā izplatīta informācija, ko sagatavo un iesūta autors.

Satura iesūtīšana, publicēšana un labošana

Autors publicēšanai paredzēto saturu nosūta LV portālam uz e-pasta adresi pr@lv.lv.

LV portāls publicē iesūtīto saturu tajā pašā dienā, ja tas saņemts līdz plkst. 18.00, vai nākamajā dienā, ja tas saņemts pēc plkst. 18.00. Redakcija var pieņemt lēmumu iesūtīto saturu publicēt tajā pašā dienā arī gadījumos, ja tas saņemts pēc iepriekš norādītā laika.

Autoram ir tiesības labot iesūtīto saturu, nosūtot uz e-pasta adresi pr@lv.lv laboto saturu pilnā apmērā un pievienojot piezīmi “Precizēts” vai “Labots”. LV portāls kļūdaino saturu aizstāj ar precizēto.

Par iesūtīto saturu, tā autentiskumu un precizitāti atbild autors. Tas neatspoguļo LV portāla un VSIA “Latvijas Vēstnesis” viedokli.

Ja tas ir nepieciešams, tad LV portāls veic korekcijas iesūtītā teksta virsrakstā (piemēram, to saīsina, precizē) un pievieno attēlu, iesūtīto saturu nerediģējot un nemainot tā vēstījumu. Neatkarīgi no autora LV portāls kanālā “Dienaskārtībā” nepublicē:

 • saturu, kas pauž vienīgi emocionālu attieksmi pret faktiem, neminot un neanalizējot tos;
 • komerciālus paziņojumus;
 • reklāmas;
 • komerciālu kultūras pasākumu afišas;
 • recenzijas;
 • personīgu saturu;
 • saturu, uz kuru attiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, ar mērķi aizsargāt personas tiesības un brīvību (goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana u. c.).

“Dienaskārtības” satura izmantošanas rīki

Arhīvā pieejams no 01.01.2008. publicētais saturs.

Saturu iespējams meklēt un atlasīt, izmantojot filtru vai kalendāru, pārsūtīt, drukāt, kā arī komentēt un pievienot ierakstam sociālajos medijos.

Pēdējās veiktās izmaiņas: 05.06.2024.