PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Aktualizēts 10.01.2023.

Autortiesības

LV portālā publicētais saturs ir VSIA "Latvijas Vēstnesis" īpašums, kas aizsargājams atbilstoši Autortiesību likumam un citiem tiesību aktiem.

Jebkura LV portālā publicētā materiāla pilnīga vai daļēja izmantošana pieļaujama tikai ar LV portāla redakcijas rakstisku atļauju.

Lai saņemtu saskaņojumu, lūdzam sazināties ar redakciju, rakstot uz lvportals@lv.lv. Citēšanas gadījumā atsauce uz lvportals.lv ir obligāta, norādot raksta autoru, portāla nosaukumu.

Atsauces paraugs:

Atsaucē tīmekļvietnē vietnes nosaukums lvportals.lv ir lietojama kā hipersaite.