PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Mērķis

LV portāls ir daļa  no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstneša” uzturētās valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas, kas izveidota sabiedrības interesēs ar mērķi veicināt atvērtu dialogu starp indivīdu, sabiedrību un valsti un sniegt ieguldījumu zinošanas sabiedrības izaugsmē. LV portāla virsuzdevums ir stiprināt apziņu, ka Latvija esam mēs katrs un visi kopā.

Moto

CILVĒKS. VALSTS. LIKUMS  

Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.

Misija

Nodrošināt Latvijas Republikas Satversmes 90.panta „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” dzīvotspēju:

 • esot objektīvam un drošticamam palīgam/orientierim valsts informācijā, īpašu vietu piešķirot normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem,
 • apzinoties normatīvo aktu teksta sarežģīto valodu un juridisko tehniku, sniedzot skaidrojumus par normatīvo aktu piemērošanu iedzīvotājiem saprotamā valodā.

Atbildība

LV portāla redakcijas darbības pamatā ir cilvēciskas un profesionāli ētiskas pamatvērtības. Redakcijas darbinieki par savu rīcību ir morāli un sociāli atbildīgi, ikdienas darbā strādājot:

 • saskaņā ar profesionālo pozīciju – LV portāls ir pret sabiedrību un valsti pilsoniski un sociāli atbildīgs medijs;
 • atbilstoši LV portāla mērķim – Latvijas pilsoniskās sabiedrības, tiesiskās domas un sociālekonomiskās attīstības vārdā veicināt dialogu starp inivīdu, sabiedrību un valsti;
 • ievēro komunikācijas ētiku, profesionālos pamatprincipus un vērtības.

LV portāla redakcija balstās uz klasiskām žurnālistikas pamatvērtībām – objektivitāte, godīgums un neitralitāte – un darba kvalitātei izvirza šādus kritērijus: profesionalitāte, atbildība, taisnīgums un cieņa.

Vērtības

Vērtības iedzīvinot ikdienas darbā, mūsu profesionālie pamatprincipi ir:

 1. Nodrošināt sabiedrībai aktuālu, precīzu un noderīgu informāciju un skaidrojumus par tiesisko regulējumu Latvijā un valsts pakalpojumiem iedzīvotāju tiesību, pienākumu, atbildības kontekstā.
 2. Piedāvāt tikai drošticamu informāciju, kuras kvalitātes kritēriji ir - precizitāte, ticamība, aktualitāte, sabiedriskā nozīmība un domas skaidrība, izklāstīta literārā latviešu valodā.
 3. Publikācijās nodrošināt viedokļu daudzveidību.
 4. Balstīties uz autoritatīvu informācijas avotu sniegtām ziņām.
 5. Informāciju izklāstīt saprotami, saglabājot objektivitāti un  neitralitāti, tostarp politisko, profesionālo uzskatu neitralitāti.
 6. Sniegt iedzīvotājiem e-konsultācijas – korekti un precīzi atbildēt uz ikvienu lasītāja iesūtītu jautājumu.
 7. Nekavējoties labot pieļautās kļūdas.
 8. Nepieļaut interešu konflikta iespējamību.
 9. Rūpēties par profesionālās kvalifikācijas celšanu un pieredzes gūšanu: redakcijas darbinieki ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi un izrāda iniciatīvu, lai papildinātu savas profesionālās zināšanas.
 10. Ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā; ievērot profesionālo etiķeti, celt oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” reputāciju un uzturēt iedibināto darba kultūru.