E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 19268
Lasīšanai: 10 minūtes
TĒMA: Mājoklis
3
3

Kurš ir atbildīgs par elektroiekārtām daudzdzīvokļu namā

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
05. februārī, 2020
Anna

Daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā sprieguma svārstību dēļ vairākos dzīvokļos izdeg elektroiekārtas. Kurš par to ir atbildīgs? Pēdējā pusgadā tā jau ir otrā reize, bet pēdējos divos gados trešā reize, kad mūsu mājā, Brīvības gatvē 355, notiek sprieguma svārstības, īssavienojumi u. tml. Katru reizi tika izsaukta avārijas brigāde, un katru reizi iedzīvotājiem vairākos dzīvokļos sabojājās elektroiekārtas. Pēdējo reizi bija piesaistīti arī ugunsdzēsēji, kuri konstatējuši aizdegšanos sadales skapī. Remontdarbi netiek veikti, bet jau ir konstatēts, ka elektrotīkla stāvoklis mājā apdraud iedzīvotāju dzīvību un veselību. Vai apsaimniekotājs/elektroenerģijas sniedzējs ir atbildīgs par šādiem gadījumiem? Kur vērsties iedzīvotājiem, ja problēmas turpinās? Vai apsaimniekotājs ir materiāli atbildīgs par mantas bojājumiem, kas mājas iedzīvotājiem radušies šādos gadījumos?

A
atbild:
05. martā, 2020
Inese Helmane
LV portāls
AS "Sadales tīkls"
Tatjana Smirnova, preses sekretāre

AS “Sadales tīkls” nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi saviem klientiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” nodrošina līdz noteiktai elektroietaišu piederības robežai, kas ēkai Brīvības gatvē 355, Rīgā, ir šāda: uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO kabeļsadalnē. Tas nozīmē, ka AS ‘Sadales tīkls” atbildībā ir elektroenerģijas piegāde un elektrotīklu uzturēšana līdz noteiktajai elektroenerģijas piegādes robežai. Savukārt pašu klientu kompetencē ir savu objektu iekšējo elektrotīklu uzturēšana. Tādēļ, lai novērtētu mājas iekšējā elektrotīkla tehnisko stāvokli, jāvēršas pie šīs ēkas pārvaldnieka vai īpašnieka. AS “Sadales tīkls” nav tiesīgs sniegt atzinumu par lietotāja iekšējā elektrotīkla tehnisko stāvokli, to var veikt elektrospeciālisti ar attiecīgi iegūtu sertifikātu veikt šādus darbus.

Vēlamies informēt, ka pēdējo divu gadu laikā nav reģistrēti elektroapgādes traucējumi AS “Sadales tīkls” elektrotīklā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi Brīvības gatvē 355, kā arī nav saņemtas klientu sūdzības par sadegušām elektroierīcēm vai kritisku ēkas iekšējo elektrotīkla stāvokli.

Vai pārvaldnieks/elektroenerģijas piegādātājs ir atbildīgs par šādiem gadījumiem?

Šajā situācijā svarīgi vērtēt pārvaldnieka atbildību un pienākumus, izvērtējot starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku noslēgto līgumu, kas nosaka, kurš ir atbildīgs par ēkas elektrotīkla drošību un uzturēšanu: par ko atbild dzīvokļu īpašnieki, un par ko – pārvaldnieks. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašuma daļai (arī kopīpašumā izvietoto iekārtu darbības nodrošināšanai) ir viena no obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. Tomēr katras puses atbildību par ēkas elektrotīklu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. Lai nodalītu katras puses atbildību par elektroietaišu tehnisko stāvokli, tās apkalpo savas elektroietaises līdz piederības robežai, kurai ir jābūt noteiktai līgumā, ja puses nav vienojušās citādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”:

  • par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķā īpašuma (dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas, mākslinieka darbnīcu) elektroiekārtu tehnisko stāvokli ir atbildīgs īpašuma valdītājs vai īpašnieks (lietotājs). Lietotājs ir atbildīgs par savu elektroiekārtu un elektroietaišu pieslēgšanu, tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības. Lietotājs var slēgt līgumu par elektroietaišu apkalpošanu ar juridisku vai fizisku personu (piemēram, pārvaldnieku), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt šādus darbus. Lietotājs pats pieņem lēmumu par nepieciešamo elektroapgādes drošumu, tas ir, nepieciešamību novērst elektroenerģijas piegādes pārtraukumus un savu elektroietaišu bojājumus, kas var rasties atsevišķu elektroapgādes sistēmas elementu bojājumu, remonta vai plānoto atslēgumu laikā;
  • par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadu, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācijas) tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas valdītājs, īpašnieks vai pārvaldnieks, ja ar pārvaldnieku ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;
  • ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā izvietotas sistēmas operatora elektroietaises, tad sistēmas operatora pienākums ir nodrošināt lietotāja teritorijā un telpās izvietoto savu elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši tādu normatīvo aktu prasībām, kuri nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus.

Lai lietotājs nodrošinātu savu, bet pārvaldnieks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās izvietoto elektroiekārtu un elektroietaišu pieslēgšanu, tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, var slēgt līgumu par elektroietaišu apkalpošanu ar juridisku vai fizisku personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt šādus darbus, t. i., piesaistīt sertificētus elektrospeciālistus. Informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem Latvijā klienti var iegūt

  • Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta mājaslapā;
  • Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas mājaslapā;
  • citās akreditētās personāla sertifikācijas institūcijās, kuru saraksts ir pieejams Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja mājaslapā.

Vai pārvaldnieks ir materiāli atbildīgs par mantas bojājumiem, kas radušies mājas iedzīvotājiem šādos gadījumos? Kur vērsties, ja problēmas turpinās?

Lai atbildētu uz jautājumu, jāvērtē noslēgtā pārvaldīšanas līguma noteikumi. Atbilstoši Civillikuma 1779. pantam katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. Šajā gadījumā gan pārvaldniekam, gan pašiem iedzīvotājiem jāsaprot, ka nedrošs ēkas iekšējā elektrotīkla stāvoklis var izraisīt ugunsgrēku, un šādu elektrotīklu ir aizliegts ekspluatēt. Ja pārvaldnieks neveic remontdarbus ēkas iekšējā elektrotīklā, tad AS “Sadales tīkls” aicina šo darbu uzņemties pašiem dzīvokļu īpašniekiem, piesaistot sertificētu elektrospeciālistu, jo ugunsgrēka izcelšanās brīdis nav prognozējams.

Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

Daudzdzīvokļu objekta atbildīgās personas pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu objekta un teritorijas koplietošanas (kopīpašuma) daļās; inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Ugunsdrošības noteikumi noteic, ka elektroinstalācijas (arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude jāveic vismaz vienu reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados; ķīmiski agresīva vide – reizi gadā. Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu.

Ugunsdrošības noteikumi aizliedz izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci; ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi), ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas pretestība, u. c.

Ja elektrotīkls ir kritiskā stāvoklī, iedzīvotāji var vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kas novērtēs, vai elektrotīklu var ekspluatēt. Veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, VUGD amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, uzdot par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai novērst normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir piekritīga VUGD. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods: fiziskajām personām – no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

LV portālā plašāk par to, kāda ir katras puses atbildība par elektrotīkla stāvokli daudzdzīvokļu namā, var izlasīt publikācijā “Elektrotīkls daudzdzīvokļu namā – kas par ko ir atbildīgs”.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 192 jautājumus. Vairāk par e-konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU