VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
29. augustā, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Komentārs
TĒMA: Maksātnespēja
1
1
1
1

Par jaunajām Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm un to īstenošanas plānu

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freeimages

Reaģējot uz kritiku par ilggadējo maksātnespējas jomas nesakārtotību, jūnijā Tieslietu ministrija kopā ar īstenošanas plānu valdībā iesniedza jaunās Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam. Lai gan jaunais plānošanas dokuments vēl nav apstiprināts Ministru kabinetā, to jau ir vērtējuši procesā tieši iesaistītie maksātnespējas administratori. LV portāls piedāvā iepazīties ar abu pušu redzējumu - Tieslietu ministrijas viedokli par pamatnostādņu galvenajiem mērķiem un svarīgākajiem paveicamajiem uzdevumiem. Savukārt rīt lasiet Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas viedokli par dokumentā izvirzīto mērķu efektivitāti.
īsumā
  • Ir jāveicina maksātspējas atgūšana uzņēmumiem, kas izmanto tiesiskās aizsardzības procesa mehānismus.
  • Uzņēmējus informēs par tiesiskās aizsardzības procesa sniegtajām iespējām un aicinās nebaidīties un nevilcināties to izmantot, lai uzņēmumi valsts sniegto iespēju risināt savas problēmas izmantotu pēc iespējas savlaicīgāk.
  • Ja atjaunot maksātspēju nav iespējams, tiks veicināta maksimāli iespējamā kreditoru saistību apmierināšana, kā arī ekonomiski vērtīgo aktīvu atgriešanās ekonomiskajā apritē.
  • Fiziskās personas maksātnespējas procesā godprātīgam parādniekam jānodrošina otrā iespēja.
  • Jānosaka vienkāršāks regulējums gadījumiem, kad saistību apmierināšanai ir nepieciešams veikt vienkāršākas darbības, lai nevajadzīgi nepaildzinātu procesu.
  • Esošais regulējums jāpadara saprotamāks sabiedrībai kopumā un galvenokārt – parādniekam un tā kreditoriem.
  • Jāpabeidz uzsāktā administratoru profesijas reforma, nosakot, ka administratoru iesaiste profesijā ir nododama atpakaļ valstij, ko realizēs tieslietu ministra pārraudzībā esošā Maksātnespējas administrācija.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar citām ministrijām un organizācijām ir izstrādājusi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam un to īstenošanas plānu. Pamatnostādnēs ministrija ir noteikusi četrus rīcības virzienus, kuros darbosies turpmākos gadus, lai veicinātu maksātnespējas jomas attīstību kopumā un sasniegtu pamatnostādnēs un plānā definēto virsmērķi - sekmēt komercdarbības un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, veicināt pievilcīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu un investīciju piesaisti.

Uzņēmumiem, izmantojot tiesiskās aizsardzības procesu, jāatgūst maksātspēja

Pirmkārt, ir jāveicina, ka uzņēmumi, izmantojot tiesiskās aizsardzības procesa mehānismus, atgūst maksātspēju.

Maksātnespējas jomai ir būtiska ietekme labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā. Šo vidi ietekmē ne tikai maksātnespējas procesi un no tiem izrietošās sekas, bet vistiešākajā veidā – arī tiesiskās aizsardzības procesi. Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Tādējādi tieši caur tiesiskās aizsardzības procesiem ir vislielākā iespēja atjaunot uzņēmuma dalību ekonomiskajā vidē un tā devumu sabiedrībai kopumā.

Nereti uzņēmumi, kas ir nonākuši līdz maksātnespējas slieksnim, būtu bijuši dzīvotspējīgi, ja vien savlaicīgi būtu risinātas to finansiālās problēmas. Tiesiskās aizsardzības procesa nepiemērošana var būt gan uzņēmuma valdes nevēlēšanās, gan arī tā ir nezināšana par šādas iespējas esamību vai nosacījumiem, kas ir jāievēro. Līdz ar to viens no jauno pamatnostādņu plāna paredzētajiem uzdevumiem ir informēt uzņēmējus par tiesiskās aizsardzības procesa sniegtajām iespējām un aicināt nebaidīties un nevilcināties to izmantot, lai uzņēmumi valsts sniegto iespēju risināt savas problēmas izmantotu pēc iespējas savlaicīgāk, nenonākot galējā situācijā, kad ir jāuzsāk maksātnespējas process. Vienlaikus pamatnostādnes paredz uzdevumu veicināt ekonomiski pamatotu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu izstrādi un stiprināt kreditoru kontroli pār tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu īstenošanu.

Ekonomiski vērtīgiem aktīviem jāatgriežas apritē

Gadījumos kad nav iespējams atjaunot maksātspēju, nozīmīgi ir veicināt maksimālu kreditoru saistību apmierināšanu, kā arī ekonomiski vērtīgo aktīvu atgriešanu ekonomiskajā apritē.

Neapšaubāmi, ka uzņēmuma aktivitāti ekonomiskajā vidē var ietekmēt ne tikai viņa paša rīcība, bet arī ārējie faktori, piemēram, straujas ekonomikas izmaiņas, citu saistīto personu rīcība. Tādējādi rodas situācijas, kad arī ar tiesiskās aizsardzības procesa savlaicīgu uzsākšanu var nebūt pietiekami. Šādos gadījumos svarīgākais ir nodrošināt, ka maksimāli tiek apmierināti kreditoru prasījumi. Lai palielinātu apmierināto kreditoru prasījumu apmēru, ir nepieciešams nodrošināt, ka visa maksātnespējas procesa norisē un tās uzraudzībā iesaistītās personas maksimāli un efektīvi izmanto savas tiesības un pilda savus pienākumus atbilstoši to iespējām un kompetencei.

"Sertificēšanas process, kas ir nodots privātajam subjektam, nav spējis nodrošināt pietiekami augstu profesijas prestižu."

Maksātnespējas procesa norisi vistiešāk var ietekmēt administrators, parādnieka pārstāvis un kreditors. Tā kā tieši kreditora intereses juridiskās personas maksātnespējas procesā ir būtiskākās, ir paredzēts palielināt kreditoru lomu un iesaisti maksātnespējas procesā, nosakot, ka kreditori izvērtē administratora un viņa izstrādātā rīcības plāna atbilstību faktiskajai situācijai un kreditoru interesēm. Tomēr, tā kā ne vienmēr kreditoru interese ir pietiekama, lai aktīvi sekotu maksātnespējas procesa norisei, vai arī viņu prasījums ir tāds, ka procesa norisi juridiski pašam nav iespējams ietekmēt, ir svarīgi pastiprināt arī uzraugošo institūciju lomu. Līdz ar to galvenās izmaiņas skars Maksātnespējas administrācijas, tiesas un Valsts policijas kompetences pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka uzraugošās institūcijas darbotos tā, lai kopumā nodrošinātu visefektīvāko un profesionālāko uzraudzību.

Godīgam parādniekam jādod otra iespēja

Ir paredzēts rūpēties, lai fiziskās personas maksātnespējas process godprātīgam parādniekam nodrošinātu otro iespēju.

Kopš pieņemts šobrīd spēkā esošais Maksātnespējas likums, praksē fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošana ir kļuvusi daudz izplatītāka nekā tiesiskās aizsardzības process vai juridiskās personas maksātnespējas process. Iemesls ir likumā dotās iespējas fiziskai personai, kas nonākusi finansiālās grūtībās, atbrīvoties no parādsaistībām un sākt visu no jauna (otrās iespējas došana). Tāpat kā attiecībā uz uzņēmējiem, arī fiziskajām personām situācijas ir dažādas. Vienai personai var būt daudz mantas un kreditoru, ar kuriem turklāt ir strīdi. Savukārt citai personai var būt viens kreditors, ar kuru nav nekādu strīdu, un jautājums ir tikai tajā, kā visefektīvāk apmierināt kreditora prasījumu. Abām personām ir piemērojams Maksātnespējas likumā paredzētais normatīvais regulējums, kas ne vienmēr ir efektīvākais līdzeklis fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķa sasniegšanai. Tādējādi Tieslietu ministrija ir izvirzījusi uzdevumu noteikt vienkāršāku regulējumu gadījumiem, kad saistību apmierināšanai ir nepieciešams veikt vienkāršākas darbības, lai nevajadzīgi nepaildzinātu procesu. Papildus paredzēts padarīt jau esošo regulējumu skaidrāku un saprotamāku sabiedrībai kopumā un galvenokārt – parādniekam un tā kreditoriem.

Administratoriem jārūpējas par profesijas prestižu

Lai nodrošinātu ne tikai maksātnespējas jomas piemērošanas kvalitātes paaugstināšanos, bet pastarpināti arī visu iepriekš minēto rīcības virzienu īstenošanu, ir jānodrošina, ka administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus un rūpējas par profesijas prestižu.

Lai sasniegtu pamatnostādnēs un plānā izvirzīto mērķi, ir jānodrošina, lai maksātnespējas procesā iesaistītā persona – maksātnespējas procesa administrators – būtu kvalificēts un profesionāls speciālists, kas efektīvi pilda savus pienākumus, tādējādi rūpējoties par profesijas prestižu.

Kopš 2009. gada maksātnespējas procesa administratoru iesaisti profesijā nodrošina Administratoru asociācija. Diemžēl praksē ir pierādījies, ka formālā atbilstība visām prasībām nenodrošina nepieciešamo administratoru sagatavotības līmeni un nereti ir radījusi šaubas par tās praktisko piemērošanu. Sertificēšanas process, kas ir nodots privātajam subjektam, nav spējis nodrošināt pietiekami augstu profesijas prestižu, kas tādējādi rada nepieciešamību atjaunot valsts pienākumu nodrošināt stingru uzraudzību pār procesu. Līdz ar to Tieslietu ministrija ir paredzējusi pabeigt jau iepriekš uzsākto administratoru profesijas reformu, noteicot, ka administratoru iesaiste profesijā ir nododama atpakaļ valstij, ko realizēs tieslietu ministra pārraudzībā esošā Maksātnespējas administrācija.

Tāpat nolūkā nodrošināt administratoru funkciju izpildes kvalitāti un stimulēt administratoru pastāvīgu zināšanu papildināšanu, kā vienu no mehānismiem plānots paredzēt obligātu regulāro kvalifikācijas eksāmenu, nevis tikai atkārtotai sertificēšanai nepieciešamo darbību izpildi divu gadu periodā, kā tas ir šobrīd. Plānoto izmaiņu ieviešanas rezultātā tiktu nodrošinātas stingrākas prasības iekļūšanai profesijā un uzticamība kvalifikācijas sistēmai, kā arī stingrākas kvalifikācijas prasības.

Paredzams, ka, īstenojot pamatnostādnēs un plānā paredzētos uzdevumus un pasākumus, to kopums nodrošinās ne tikai iesaistīto subjektu rīcības kvalitātes un lietderīguma paaugstināšanos, bet arī maksātnespējas jomas uzlabošanos kopumā. Turklāt paredzētie uzdevumi un pasākumi ir izstrādāti tā, lai tie sniegtu guvumu ne tikai īstermiņā vai vidējā termiņā, bet arī ilgtermiņā, tādējādi mazinot nepieciešamību bez īpašu apstākļu iestāšanās meklēt jaunus risinājumus šajā jomā.

Turpmāk lasiet Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas viedokli par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam projektu.

***
Šajā publikācijā paustais autora viedoklis un skatījums var nesakrist ar LV portāla redakcijas nostāju. Ar LV portāla redakcionālo politiku var iepazīties šeit.
Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI