TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
02. augustā, 2023
Lasīšanai: 10 minūtes
13
13

Apvienos Juridiskās palīdzības administrāciju un Tiesu administrāciju

FOTO: LV portāls.

No 2024. gada 1. janvāra Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) funkcijas, pārvaldes uzdevumus, tiesības, saistības, prasības, informācijas sistēmas, mantu, finanšu līdzekļus, lietvedību un arhīvu pārņems Tiesu administrācija (TA). Tieslietu ministrijas virzīto iniciatīvu un ar to saistītos grozījumus normatīvajā regulējumā jau ir atbalstījis Ministru kabinets. Abu iestāžu funkcijas un darbības jomas tiek apvienotas, lai padarītu kompaktāku valsts pārvaldi un racionālāk izmantotu pieejamos resursus. Rudens sesijā likumu grozījumi jāskata Saeimā.

īsumā
 • Juridiskās palīdzības administrācija tiks apvienota ar Tiesu administrāciju. Pēc apvienošanas iestādes nosaukums būs Tiesu administrācija.
 • Izmaiņas JPA sniegtajos pakalpojumos nav paredzētas. No 2024. gada 1. janvāra visi pakalpojumi tiks nodrošināti atbilstoši likumā noteiktajam.
 • Par JPA reorganizāciju jau šī gada sākumā ir informēti sadarbības partneri, piemēram, tiesas, Valsts policija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome u. c.
 • Sabiedrības, pārējo sadarbības partneru un pašvaldību informēšanu plānots uzsākt tuvākajā laikā.
 • Apvienojot TA un JPA resursus vienā iestādē, paredzēts samazināt valsts pārvaldes sadrumstalotību un veicināt efektīvāku funkciju izpildi.

Iestāžu apvienošanas pamatojums

Lēmums apvienot abas valsts iestādes pamatots Tieslietu ministrijas izplatītajā paziņojumā un likumprojekta “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” anotācijā.

Tiesu administrācija ir izveidota ar mērķi nodrošināt atbalstu efektīvam rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbam un attīstībai. Administrācijas kompetencē ir atbalstīt arī citas tieslietu institūcijas:

 • organizēt un nodrošināt tiesu administratīvo darbu, kā arī iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā organizēt un nodrošināt administratīvo darbu Tieslietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 • nodrošināt zvērinātam tiesu izpildītājam maksājamo valsts nodevu uzskaiti par tiesā veiktajām darbībām un par izpildu dokumenta iesniegšanu;
 • noteiktajos gadījumos sniegt atzinumu par naudas līdzekļu atmaksāšanu, tos atmaksāt vai novirzīt;
 • plānot un rīkoties ar tiesu budžetu, nodrošināt tiesas ar tām nepieciešamajiem pakalpojumiem;
 • nodrošināt Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu un reģistru darbību un attīstību.

Tādējādi Tiesu administrācija, tehniski un administratīvi atbalstot tiesu varu, institucionālā aspektā palīdz nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu.

Savukārt Juridiskās palīdzības administrācija, kas pēc Valsts kancelejas veiktā izvērtējuma klasificējama kā maza valsts pārvaldes iestāde, izpilda Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas:

 • nodrošina valsts apmaksātas juridiskās palīdzības saņemšanu likumā noteiktajām personām;
 • atlīdzina zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu vecākajiem to darbu obligātās aizstāvības gadījumos kriminālprocesos;
 • izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem tīšos noziedzīgos nodarījumos;
 • likumā noteiktajos gadījumos piedzen valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksātos valsts budžeta līdzekļus;
 • izveido un uztur Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensācijas reģistru;
 • nodrošina tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbību, slēdzot deleģēšanas līgumu ar biedrību “Skalbes”.

Tādējādi Juridiskās palīdzības administrācija, sniedzot valsts apmaksātu juridisko palīdzību un izmaksājot kompensācijas cietušajiem, procesuālā aspektā palīdz nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu.

“Viens no Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 uzdevumiem valsts pārvaldes procesu pārskatīšanā bija atbalsta funkciju centralizācija un mazo iestāžu lietderības izvērtēšana, nodrošinot mazo iestāžu efektivitātes celšanu un radniecīgo iestāžu funkciju apvienošanu. Izvērtējot JPA un TA funkcijas, ir secināms, ka tām ir nozīmīga loma Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā ietverto tiesību uz taisnīgu tiesu īstenošanā. Tās abas administrē valsts budžeta līdzekļus, organizē reģistru izveidi un uzturēšanu iestādes funkciju īstenošanai, kā arī atsevišķas funkcijas īsteno, tās deleģējot.

Apvienojot TA un JPA resursus vienā iestādē, tiktu samazināta valsts pārvaldes sadrumstalotība un veicināta efektīvāka funkciju izpilde,” secināts TM atzinumā un likumprojekta “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” anotācijā.

Jau gatavojas iestāžu apvienošanai

Neraugoties uz to, ka likumprojekts vēl nav akceptēts Saeimā, sagatavošanās darbi iestāžu apvienošanai jau norit. Ievērojot, ka līdz abu valsts iestāžu apvienošanai ir palicis vien pusgads, LV portāls lūdza skaidrojumu Tieslietu ministrijai.

Uz jautājumiem atbild Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Leimane.

Vai iestāžu apvienošanai atvēlētais laiks būs pietiekams, lai ar jaunā gada 1. janvāri JPA klientiem tiktu nodrošināti Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktie pakalpojumi?

No 2024. gada 1. janvāra visi pakalpojumi tiks nodrošināti atbilstoši likumam.

Darbs pie Juridiskās palīdzības administrācijas pievienošanas Tiesu administrācijai norit kopš šī gada sākuma.

Vajadzīgie pasākumi ir apzināti, nosakot termiņu, līdz kuram tie jāveic. Ir izveidota Likvidācijas komisija, kuras uzdevums ir nodrošināt Juridiskās palīdzības administrācijas materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu un saistību inventarizāciju, materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu, saistību, kā arī arhīva un lietvedības nodošanu Tiesu administrācijai.

Jautājums par Juridiskās palīdzības administrācijas pievienošanu Tiesu administrācijai ar Juridiskās palīdzības administrācijas kolektīvu ir pārrunāts šī gada aprīlī. Tāpat jau pirms šī lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā par gaidāmajām izmaiņām tika informēti arī tuvākie Juridiskās palīdzības administrācijas sadarbības partneri, piemēram, tiesas, Valsts policija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Ģenerālprokuratūra. Nav plānots mainīt Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtos pakalpojumus – visi pakalpojumi no 1. janvāra tiks nodrošināti pilnā apmērā atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajam, ievērojot nepārtrauktības principu.

Pēc likumprojekta anotācijas secināms, ka jaunās iestādes nosaukums būs Tiesu administrācija. Vai to sapratīs klienti, kuriem ir tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredzēto atbalstu?

Jautājums par iestādes nosaukumu ir ticis vērtēts.

Konstatēts, ka Tiesu administrācijas nosaukuma maiņa prasītu labojumus vairāk nekā 80 normatīvajos aktos.

Līdz ar to šobrīd ir nesamērīgi grozīt Tiesu administrācijas nosaukumu. Vienlaikus norādāms, ka tālākā nākotnē līdz ar Tiesu administrācijas kā iestādes attīstīšanu un iespējamo funkciju pārdali var tikt risināts arī jautājums par iestādes nosaukuma maiņu, lai tas atbilstu iestādes faktiski veicamajām funkcijām.

Kā plānots informēt potenciālos klientus, to pārstāvjus un saistītās iestādes par JPA reorganizāciju?  

Klientu un sadarbības partneru informēšana notiek jau no reorganizācijas izziņošanas brīža. Par plānoto reorganizāciju aprīlī tika informētas tās iestādes, ar kurām Juridiskās palīdzības administrācijai ir visciešākā sadarbība, proti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Ģenerālprokuratūra, Valsts policija, krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kā arī tiesas.

Sabiedrības, pārējo sadarbības partneru un pašvaldību informēšanu plānots uzsākt tuvākajā laikā.

Tāpat tiks aktualizēta informācija Tiesu administrācijas un Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapās, kā arī citos portālos, piemēram, Eiropas e-tiesiskuma portālā u. c., norādot, ka Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas pilnībā tiek nodotas Tiesu administrācijai.

Kur turpmāk varēs vērsties klienti, lai saņemtu pašreizējās JPA pakalpojumus? 

Tiesu administrācijas juridiskā adrese paliek nemainīga. Tiks rasts optimāls risinājums, lai pakalpojumi tiktu sniegti klientiem ērtā veidā. Par visām izmaiņām sabiedrība laikus tiks informēta.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka nav paredzēts samazināt JPA darbinieku skaitu, tomēr Tiesu administrācija norāda, ka amatu pārcelšana netiks veikta formātā “amats pret amatu”. Ko tas nozīmē?

Vienīgās iespējamās personāla izmaiņas būs saistītas ar atbalsta funkciju veikšanu.

Visi pašreizējie Juridiskās palīdzības administrācijas amati tiks integrēti apvienotās iestādes struktūrā. Nelielas izmaiņas ir iespējamas atsevišķos amata nosaukumos.

Likumprojekta anotācijā norādīts uz pieredzējušu darbinieku aizplūšanas risku. Kā ir plānots šo risku minimizēt? 

Šī gada aprīlī tika organizēta tikšanās ar Juridiskās palīdzības administrācijas darbiniekiem, lai pārrunātu saistībā ar reorganizāciju paredzētās izmaiņas un citus jautājumus. Šādas sarunas tiks turpinātas arī septembrī. Šobrīd nav indikāciju, ka pastāvētu risks par masveida darbinieku aizplūšanu.

Likumprojekta anotācijā norādīts: “.. iekļaujot Juridiskās palīdzības funkcijas salīdzinoši lielā iestādē ar plaša profila kompetenci, tās netiks pietiekami uzraudzītas un vadītas, kā rezultātā var ciest šo funkciju īstenošanas līdzšinējā kvalitāte. Tomēr minēto risku var novērst, pārdomāta personālpolitika un atbilstošas izmaiņas Tiesu administrācijas struktūrshēmā.” Kādas izmaiņas TA struktūrshēmā ir paredzētas?

Pamatfunkcijas īstenošanas procesus nav plānots mainīt. Līdz ar to paredzēts, ka JPA pamatfunkcijas integrēs TA struktūrā kā pastāvīgu struktūrvienību, bet atbalsta funkciju personāls būs integrēts līdzšinējās TA atbalsta struktūrvienībās.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI