SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
09. janvārī, 2023
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
20
20

Paternitātes pabalstu aprēķinās par darba dienām

No 2023. gada 1. aprīļa, piešķirot paternitātes pabalstu, tā apmērs tiks aprēķināts par pabalsta pieprasītāja darba dienām pēc jaunas formulas. Jau piešķirtos pabalstus par bērniem, kuri dzimuši 2022. gada 1. augustā vai vēlāk, aprīlī pārrēķinās un izmaksās piemaksas starpību, kas izveidojusies pārrēķinā.

FOTO: Freepik.

No iepriekšējā gada 1. augusta bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienu atvaļinājumu, nevis kalendāra dienām, kā bija noteikts pirms tam, turklāt arī paternitātes pabalstu piešķir par 10 darba dienām. Pabalstu noteikumos ir mainīta paternitātes pabalsta aprēķina formula, atbilstoši tai pabalstus aprēķinās no šīgada aprīļa. Izmaiņas piemēros ar atpakaļvērstu datumu, proti, 2022. gada 1. augustā un vēlāk dzimušo bērnu tēviem piešķirtos pabalstus pārrēķinās un piemaksas starpību arī izmaksās aprīlī.

īsumā
 • Darba likumā jaundzimušā bērna tēvam ir noteiktas tiesības uz 10 darba dienu atvaļinājumu.
 • Šo atvaļinājumu var izmantot 6 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Atvaļinājuma izmantošanas periodā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā paternitātes pabalstu.
 • Paternitātes pabalsta apmērs ir 80% no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
 • Paternitātes pabalsts no šīgada aprīļa tiks rēķināts par darba dienām, nevis kalendāra dienām. Jaunā aprēķina kārtība ir labvēlīgāka.
 • Vidējais izmaksātais paternitātes pabalsta apmērs ik mēnesi ir virs 400 eiro.

Līdz 2022. gada 1. augustam bērna tēvam bija noteiktas tiesības uz 10 kalendāra dienu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. Ar grozījumiem Darba likuma 155. pantā šāds atvaļinājums bērna tēvam noteikts darba dienās. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Šāds atvaļinājums atsevišķos gadījumos pienākas arī citai personai, kas nav bērna tēvs.

Atvaļinājuma noteikšanas jaunajai kārtībai no 2022. gada 1. augusta pielāgots arī paternitātes pabalsts.

Paternitātes pabalstu par 10 darba dienu atvaļinājumu, kas piešķirts saistībā ar bērna piedzimšanu, izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam:

 • jaundzimušā bērna tēvam;
 • citai personai, kura pēc bērna mātes lūguma iesaistās bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta), bērna tēvs ir miris vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi” dažādu pabalstu aprēķiniem ir paredzētas formulas.

2022. gada nogalē ar grozījumiem šajos noteikumos tika mainīta paternitātes pabalsta aprēķina formula, lai atbilstoši tai pabalstu varētu aprēķināt par piešķirtā atvaļinājuma darba dienām, nevis kalendāra dienām.

Iepriekš noteikumos bija paredzēts, ka paternitātes pabalstu aprēķina pēc formulas:

Pp = Vd x Dp x 0,8, kur

 • Pp – paternitātes pabalsta apmērs;
 • Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;
 • Dp – piešķirtā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits darba devējam vai kalendāra dienu skaits pašnodarbinātajam, kas saistīts ar bērna piedzimšanu, par kurām pašnodarbinātais apliecina, ka nav veicis saimniecisko darbību vai guvis ienākumus.

Ar grozījumiem formula ir mainīta, un tagad tā ir:

Pp = Vd x Dp x 0,8 x 1,46, kur

 • Pp – paternitātes pabalsta apmērs;
 • Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;
 • Dp – piešķirtā atvaļinājuma darba dienu skaits darba ņēmējam vai darba dienu skaits pašnodarbinātajam, kas saistīts ar bērna piedzimšanu, par kurām pašnodarbinātais apliecina, ka nav veicis saimniecisko darbību vai guvis ienākumus, un kuras nepārsniedz Darba likumā noteikto dienu skaitu atvaļinājumam bērna tēvam.

Grozījumi MK noteikumos pieņemti 20. decembrī, un tie stājās spēkā šīgada 1. janvārī.

Izmaksātos pabalstus pārskatīs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir informējusi, ka tā pārskatīs visus jau piešķirtos paternitātes pabalstus par bērniem, kuri dzimuši no 2022. gada 1. augusta:

 • līdz 2023. gada 31. martam pabalstus piešķir un izmaksā tādā apmērā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2022. gada 31. decembrim (pēc vecās kārtības, nosakot pabalsta apmēru par kalendāra dienām);
 • līdz 2023. gada 30. aprīlim VSAA veiks pabalsta pārrēķinu atbilstoši aprēķina jaunajai kārtībai un nodrošinās pabalsta starpības izmaksu.

Jaunie paternitātes pabalsta aprēķina nosacījumi būs labvēlīgāki, norādīts MK noteikumu grozījumu anotācijā.

Kā tas izpaudīsies, skaidro un uz LV portāla jautājumiem atbildes sniedz VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska.

Pabalsta formulā iekļautais koeficients darba dienām

Paternitātes pabalsts ir 80% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. To rēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sācies paternitātes atvaļinājums.

No formulas izriet, ka personai labvēlīgāku aprēķinu nodrošina formulā iekļautais koeficients – 1,46. Kā tas ir noteikts?

Lai nodrošinātu, ka personai, kurai ir piešķirts paternitātes atvaļinājums, ne tikai atvaļinājumu darba devējs piešķirtu par darba dienām, bet arī pabalsts tiktu aprēķināts par darba dienām, 20.12.2022. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 753 “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”, skaidro A. Stretinska.

Pēc grozījumiem MK noteikumu 24. punkts paredz, ka paternitātes pabalsta apmērs tiek aprēķināts par darba dienām, nevis kalendāra dienām, kā tas ir noteikts citiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem, piemēram, slimības, maternitātes vai vecāku pabalstam, kurus piešķir un izmaksā par kalendāra dienām.

Tādējādi, lai nodrošinātu paternitātes pabalsta apmēra atbilstību piešķirtā atvaļinājuma kārtībai, esošajā pabalsta aprēķina formulā ir iekļauts koeficients 1,46, kā rezultātā paternitātes pabalsta apmērs atbilst darba dienu vērtībai, nevis kalendāra dienu apmēram.

Koeficients aprēķināts, konkrētā gada kopējo kalendāra dienu skaitu attiecinot pret darba dienu skaitu (proti, kalendāra dienu skaits, no kā atskaitītas sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas). Tas noteikts kā vidējā vērtība piecu kalendāro gadu (no 2018. gada līdz 2022. gadam) periodā un ir nemainīga konstante, lai pabalsta apmēru noteiktu par darba dienām.

Piemērs: kā pabalsts tiek aprēķināts līdz 2022. gada 31. decembrim spēkā bijušajai normai.

Bērns piedzimis 2022. gada 1. novembrī. Tēvam darba devējs piešķīris pieprasīto 10 darba dienu atvaļinājumu no 5. decembra līdz 9. decembrim un no 12. decembra līdz 16. decembrim. Vidējā iemaksu alga vienai kalendāra dienai – 20 eiro. Pabalsta apmērs aprēķināts 160 eiro.

Pp = 20,00 x 10 x 0,8 = 160,00 eiro

Piemērs: kā pabalsts tiks pārrēķināts atbilstoši jaunajai kārtībai un formulai.

Bērns piedzimis 2022. gada 1. novembrī. Tēvam darba devējs piešķīris pieprasīto 10 darba dienu atvaļinājumu no 5. decembra līdz 9. decembrim un no 12. decembra līdz 16. decembrim. Vidējā iemaksu alga vienai kalendāra dienai – 20 eiro. Pabalsta apmērs aprēķināts 233,60 eiro.

Pp = 20,00 x 10 x 0,8 x 1,46 = 233,60 eiro

Vai darba devējam ir jānorāda konkrētas bērna tēvam piešķirtās atvaļinājuma dienas – tieši darba dienas?

Tā kā darba ņēmējiem pastāv dažādi darba laika veidi (normālais jeb standarta darba laiks, kā arī vairāku veidu nestandarta darba laika režīmi) un nav tikai piecu darba dienu darba nedēļa ar brīvdienām (sestdiena, svētdiena vai vispārējā svētku diena), atvaļinājuma periodi arī var būt dažādi, piemēram, ja darbiniekam ir maiņu darbs.

Ja darba devējs, sniedzot ziņas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par darba ņēmējam piešķirto atvaļinājumu, norāda nepārtrauktu periodu, kurā ietvertas darba dienas un brīvdienas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nav iespējams noteikt, kuras no atvaļinājuma perioda dienām ir pabalsta pieprasītāja darba dienas, par kurām jāpiešķir paternitātes pabalsts.

Līdz ar to darba devējiem tiek lūgts, sniedzot ziņas VID, norādīt tikai darba dienu periodus, par kuriem piešķirts atvaļinājums. Ziņojumā “Ziņas par darba ņēmējiem” norādot katru atvaļinājuma periodu atsevišķi, proti, tikai par konkrētajām darba dienām, par kurām darbiniekam šis atvaļinājums piešķirts, neiekļaujot brīvdienas un svētku dienas, kuras nav darbinieka darba dienas.

Tādējādi tie var būt vairāki periodi, par kuriem darba devējs sniedz ziņas VID.

1. piemērs

Darba ņēmējs ar standarta darba laiku. Atvaļinājums piešķirts par 10 darba dienām no 02.01.2023. līdz 06.01.2023. (no pirmdienas līdz piektdienai – 5 darba dienas) un no 09.01.2023. līdz 13.01.2023. (no nākamās nedēļas pirmdienas līdz piektdienai – 5 darba dienas).

Darba devējs, sniedzot ziņas VID par darbiniekam piešķirto atvaļinājumu, norāda divus atsevišķus atvaļinājuma periodus:

 • 02.01.2023. (91. ziņu kods) un 07.01.2023. (92. ziņu kods);
 • 09.01.2023. (91. ziņu kods) un 14.01.2023. (92. ziņu kods).

2. piemērs

Darba ņēmējs strādā maiņu darba grafiku. Darba dienas pēc darba grafika ir noteiktas no 04.01.2023. līdz 08.01.2023. (no trešdienas līdz svētdienai) un no 11.01.2023. līdz 15.01.2023. (no trešdienas līdz svētdienai). Par šīm darba dienām darbinieks ir pieprasījis atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. Darba devējs VID iesniedz informāciju par katru atvaļinājuma periodu atsevišķi:

 • 04.01.2023. (91. ziņu kods) un 09.01.2023. (92. ziņu kods);
 • 11.01.2023. (91. ziņu kods) un 16.01.2023. (92. ziņu kods).

Ar šo piemēru parādīts, ka par darba dienām, kuras saskaņā ar darba grafiku ir sestdienā, svētdienā un/vai svētku dienā un par kurām darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums saskaņā ar Darba likuma 155. panta pirmo daļu, tiek piešķirts paternitātes pabalsts, proti, darba devēja piešķirtais atvaļinājums tiek kompensēts pabalsta veidā.

Kādā apmērā pašreiz piešķir pabalstu un kad to pārrēķinās

Paternitātes pabalstus par bērniem, kuri dzimuši 2022. gada 1. augustā vai vēlāk, līdz 2023. gada 31. martam VSAA vēl turpinās piešķirt, aprēķinot to apmēru kalendāra dienās, piemērojot formulu un normatīvo regulējumu, kāds ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

No 2023. gada 1. aprīļa, piešķirot paternitātes pabalstu, tā apmērs jau tiks aprēķināts par pabalsta pieprasītāja darba dienām pēc jaunās formulas, jaunās kārtības piemērošanas termiņus skaidro A. Stretinska.

2023. gada aprīlī tiks pārrēķināti visi jau piešķirtie paternitātes pabalsti un izmaksāta pārrēķina rezultātā izveidojusies piemaksas starpība.

VSAA eksperte uzsver: paternitātes pabalsts būs vienīgais pabalsts, kas turpmāk tiks aprēķināts par darba dienām.

Vairāk par paternitātes pabalstu iespējams uzzināt VSAA tīmekļvietnē.

VSAA statistikas dati par 2022. gada 11 mēnešiem liecina, ka vidējais paternitātes pabalsta apmērs ik mēnesi ir virs 400 eiro. Vislielākais vidējais apmērs bijis augustā, kurā arī saņēmēju skaits bijis visapjomīgākais – 933.

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU