SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
03. februārī, 2022
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
5
5

Mājokļa pabalsta plašākai pieejamībai noteikts GMI sliekšņu summas koeficients 1,5

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Mājokļa pabalsts ir mērķēts nabadzīgākajām mājsaimniecībām –, ja mājsaimniecības ienākumi nesasniedz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Šogad mājokļa pabalsta formulā minimālajiem ienākumiem noteikta augstāka robeža (koeficients 1,5), tāpēc vairāk mājsaimniecību var kvalificēties šī pabalsta saņemšanai. Lielāki minimālo ienākumu koeficienti (2,5 vai 2) ir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Līdz gada beigām mājokļa pabalsta piešķiršanā būs cilvēkiem labvēlīgāka aprēķina formula, jo pašvaldības mājsaimniecības minimālo ienākumu novērtēšanai piemēros ar likumu valstī noteikto vienoto koeficientu 1,5. Jau iepriekš atsevišķi dzīvojošo pensionāru un cilvēku ar invaliditāti mājsaimniecībām ar koeficientiem 2,5 un 2 tika noteikti augstāki minimālā ienākuma sliekšņi. Palielinošie koeficienti ļauj mājokļa pabalstu saņemt vairāk iedzīvotājiem, kā arī pabalsts kļūst lielāks.

īsumā
  • No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldības, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 1,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks.
  • Divu mājsaimniecību veidiem – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, vai mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – piemēro GMI sliekšņu summas koeficientu 2,5 vai 2, vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks.
  • Lai daļēji kompensētu izdevumus mājokļa pabalstam, valsts kompensēs pašvaldībām 50 procentus šīgada izdevumiem mājokļa pabalstiem.

Jaunajā – Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā –, kas stājās spēkā 29. janvārī, atbalsta pasākumu kopumā iekļautas arī izmaiņas mājokļa pabalstam.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem atbilstoši noteiktajām normām un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Līdz ar to mājokļa pabalsts = GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai + faktiskie izdevumi mājoklim - mājsaimniecības kopējie ienākumi.

Formula ir iekļauta Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I.

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

Jaunā likuma 13. pantā noteikts: “Par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldības, aprēķinot mājsaimniecībai mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summai piemēro koeficientu 1,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks.”

Tātad mājokļa pabalsta aprēķina formulu papildina 1,5 koeficients:

Pmaj = 1,5 (GMI1 + GMI2 x N) + K - I.

Tas savukārt nozīmē, ka, piemērojot GMI sliekšņu koeficientu, vairāk iedzīvotāju varēs saņemt mājokļa pabalstu. Jo, to piešķirot, minimālo ienākumu vērtējumā tiek izmantota lielāka ienākumu summa.

GMI slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Piemēram, mājsaimniecībā ir divi cilvēki – GMI sliekšņu summa ir 185 eiro (109 eiro pirmajai personai + 76 eiro otrajai personai). Piemērojot koeficientu 1,5, GMI sliekšņu summa ir 277,5 eiro (1,5 x 185).

Piemērs: mājsaimniecībā 4 cilvēki – 2 pieaugušie un 2 bērni. Ienākumi tikai vienam strādājošajam – 600 eiro mēnesī. Izdevumi par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem – 400 eiro. Likumā noteiktais koeficients – 1,5. GMI sliekšņu summa šai mājsaimniecībai ir 505,50 eiro =1,5 x (109 eiro + 76 eiro x 3 cilvēki). Mājokļa pabalsts: 305,50 eiro = 505,50 eiro + 400 eiro - 600 eiro.

Piemērs: mājsaimniecībā 5 cilvēki – 2 pieaugušie un 3 bērni. Ienākumi abiem strādājošajiem vecākiem 1000 eiro mēnesī. Izdevumi par dzīvokļa īri, komunālajiem pakalpojumiem, internetu – 500 eiro. Likumā noteiktais koeficients – 1,5. Mājokļa pabalsta aprēķinam GMI sliekšņu summa šai mājsaimniecībai ir 619,50 eiro = 1,5 (109 eiro + 76 eiro x 4cilvēki). Mājokļa pabalsts: 119,50 eiro = 619,50 eiro + 500 eiro - 1000 eiro.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka pašvaldības var noteikt koeficientus, kas palielina minimālo ienākumu slieksni. Pašvaldības šādas atsevišķas grupas ir paredzējušas saistošajos noteikumos. Koeficienti atšķiras, ir noteikti 1,2; 1,35; 1,5; 2 un citi. Līdz ar to, ja pašvaldība arī ir noteikusi kādu koeficientu, taču tas ir mazāks par 1,5, tagad mājokļa pabalsta aprēķinā būs jāizmanto likumā noteiktais jaunais koeficients, turklāt visiem, kuru mazie ienākumi līdz šim pārsniedza robežu, kas ļauj saņemt pabalstu.

Ja pašvaldība jau ir noteikusi kādu koeficientu, taču tas ir mazāks par 1,5, tagad mājokļa pabalsta aprēķinā būs jāizmanto likumā noteiktais jaunais koeficients.

Taču ne visur būs jāveic korekcijas mājokļa pabalstu piešķiršanā. Piemēram, Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” tālredzīgi jau bija noteikusi, ka novadā mājokļa pabalsta aprēķinam koeficients garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai ir 1,5.

Kā pastāstīja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sindija Brikmane, Sociālais dienests šo koeficientu jau pielieto.

GMI sliekšņu summas koeficients mājokļa pabalstam Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikts, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atbalstu visās pašvaldībās zemu ienākumu mājsaimniecībām, kurās pastāv risks norēķināties par mājokļa uzturēšanu visu gadu, ne tikai mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri un personas ar invaliditāti, bet arī pārējās mājsaimniecībās, kuru ienākumi nedaudz pārsniedz šobrīd Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni, norādīts likuma anotācijā.

Lielāki koeficienti – pensionāru mājsaimniecībām

Jaunajā likumā mājokļa pabalsta iespēju paplašināšanai kā atsevišķu mājsaimniecību veidi ir iekļautas pensionāru un cilvēku ar invaliditāti mājsaimniecības. Tām GMI sliekšņu summas koeficienti bija noteikti jau iepriekš – Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77. pantā.

Tagad arī šie koeficienti pārcelti uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, un tie paredz jau iepriekš noteiktos GMI sliekšņu summas koeficientus:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti — koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks.

Vienlaikus ir arī noteikts, ka šādi koeficienti piemērojami līdz gada beigām.

Piemēram, vientuļam pensionāram, kuram pensija ir 300 eiro un komunālo maksājumu summa ir 150 eiro, mājokļa pabalsts būs 2,5 x 109 + 150 - 300 = 122,5 eiro.

Kā LV portālam jau iepriekš skaidroja sociālo dienestu darbinieki, mājokļa pabalsta aprēķinā šīm grupām tiek piemēroti likumā noteiktie koeficienti.

S. Brikmane stāsta, ka arī Siguldas novadā, kur vispārējais GMI sliekšņu summas koeficients ir 1,5, no šīgada 1. janvāra atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti piemēro koeficientu 2,5, bet mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2.

Arī Līvānu novadā mājokļa pabalsta piešķiršanā un aprēķināšanā Sociālais dienests ievēro likumā un MK noteikumos paredzēto, norāda novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Mihailova, piebilstot, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus vai precizēt izmaksu.

Pabalsts ir pieprasīts

Mājokļa pabalsta regulējums izklausās sarežģīts. Tomēr, ja pašreiz ienākumi ir nepietiekami, lai samaksātu strauji pieaugošos mājokļa maksājumus, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Pieprasījums pēc mājokļa pabalsta ir liels, iepriekšējā nedēļā informēja Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja A. Mihailova, piebilstot, ka par skaitu konkrētāk varēs atbildēt pēc datu apkopošanas, jo notiek intensīva dokumentu apstrāde un datu ievade SOPA (Sociālās palīdzības administrēšanas programma).

Atbildot uz jautājumu, vai pašreiz ir daudz vairāk iedzīvotāju, kuri vēlas saņemt mājokļa pabalstu, un vai tagad interesi izrāda arī tie iedzīvotāji, kuri līdz šim nav bijuši sociālā dienesta klienti, arī Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga skaidro, ka ir vēl pāragri spriest par tendencēm: “Janvārī mājokļa pabalsts piešķirts 62 mājsaimniecībām. Iedzīvotāji vēl pielāgojas jaunajai kārtībai, cenšas to izprast. Daudzi sakārto saistības (noslēdz īres līgumus, sakārto līgumsaistības ar pakalpojumu nodrošinātājiem utt.). Sociālie darbinieki daudz skaidro un stāsta par jauno mājokļa atbalsta veidu, palīdz sakārtot dokumentus, līdz ar to skaits nākotnē varētu būt lielāks. Prognozējam, ka būs mājsaimniecības, kuras saņems atbalstu no Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta pirmo reizi, jo šobrīd iespēja saņemt šo atbalstu ir ne tikai maznodrošinātām un trūcīgām personām, bet arī plašākai sabiedrības grupai.”

Koeficientu piemērošana no janvāra

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma pārejas noteikumos noteikts: “Ja pašvaldība līdz 2022. gada 27. janvārim mājsaimniecībai ir piešķīrusi mājokļa pabalstu par 2022. gada janvāri, piemērojot koeficientu, kas ir mazāks par 1,5, pašvaldība pārrēķina pabalstu atbilstoši šī likuma 13. panta pirmajā daļā noteiktajam un izmaksā starpību līdz 2022. gada 28. februārim.”

Likuma anotācijā norādīts: “Ņemot vērā šajā likumā noteikto, personai ir tiesības lūgt pārskatīt tiesiskās attiecības atbilstoši jaunam tiesiskajam regulējumam. Tādējādi arī mājsaimniecībām, kurām par 2022. gada janvāri pašvaldības sociālais dienests ir izvērtējis materiālo situāciju, būs iespēja vērsties pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu un dokumentiem mājokļa pabalsta piešķiršanai, un pašvaldības sociālais dienests veiks aprēķinu, atkārtoti izvērtējot tiesības saņemt mājokļa pabalstu no 2022. gada 1. janvāra, ievērojot šī likuma 13. panta pirmajā daļā noteikto.”

Valsts līdzfinansēs mājokļa pabalstu

Lai pašvaldības varētu nodrošināt mājokļa pabalstus situācijā, kad cenu sadārdzinājuma dēļ izmaksājamas lielākas summas un pabalstu varēs saņemt arī daudz vairāk cilvēku, valsts daļēji kompensēs izdevumus mājokļa pabalstam, nodrošinot mērķdotāciju pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksām.

Ieskats par to, kas ir GMI sliekšņu koeficienti, kā tos nosaka un kā piemēro mājokļa pabalsta aprēķinā, pieejams LV portāla skaidrojumā: Mājokļa pabalsts un GMI sliekšņu koeficienti.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI