SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
19. janvārī, 2022
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Maksātnespēja
13
13

Parādnieki var sākt izmantot iespēju atbrīvoties no parādsaistībām līdz 5000 eiro

Stājas spēkā 01.01.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai parādnieks varētu uzsākt fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu, viņam jāvēršas pie zvērināta notāra tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – faktiskā dzīvesvieta.

FOTO: Freepik

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums, kas paredz personas tiesības tikt atbrīvotai no parādsaistībām, kuru kopējais apmērs pārsniedz vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu jeb 500 eiro, bet nepārsniedz 5000 eiro. Finansiālajās grūtībās nonākušajiem, kuri vēlas, bet nespēj segt savas no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības, tostarp “ātros kredītus”, kuriem iestājies izpildes termiņš, jāatbilst visiem likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Jaunais Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums (turpmāk – likums) paredz, ka fizisko personu no parādsaistībām var atbrīvot, ja vienlaikus pastāv astoņi nosacījumi, piemēram, parādnieka vidējie ienākumi mēnesī pēdējā gada laikā nav sasnieguši valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, un vismaz trīs mēnešus parādniekam ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss. Vienlaikus no parādsaistībām fiziskā persona var tikt atbrīvota tikai tādā gadījumā, ja personas visu parādsaistību pamatparāda un blakus saistību kopējais apmērs pārsniedz 500 eiro (vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu), bet nepārsniedz 5000 eiro.

Kā norāda Tieslietu ministrija (TM), sākoties 2022. gadam, iedzīvotāji aktīvi izrāda interesi par iespēju saņemt atbrīvojumu no parādsaistībām un vēršas pie zvērinātiem notāriem pēc konsultācijām.

Kāds ir jaunā regulējuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas, kurai ir vai ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss, maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, nosakot principus un procedūras fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) izpratnē un kurām iestājies izpildes pienākums, un tādējādi veicināt personas līdzdalību ekonomiskajā vidē.

Kā skaidrots likuma anotācijā, jaunais normatīvais akts izstrādāts, jo nepieciešams nostiprināt finansiālo problēmu risinājumu fiziskām personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādsaistībām, ņemot vērā, ka Maksātnespējas likumā ietvertais fiziskās personas maksātnespējas process minēto personu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ nav pieejams un parādsaistību izpilde nav iespējama, kas rada slogu fiziskās personas kreditoriem.

Proti, līdz šim personām, kuras nespēja segt savas parādsaistības, vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra bija fiziskās personas maksātnespējas process. Vienlaikus, lai personai pasludinātu fiziskās personas maksātnespējas procesu, parādsaistībām jābūt ne mazākām par 5000 eiro, savukārt, lai iesniegtu fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, personai jāsedz valsts nodeva, kā arī jāsamaksā depozīts. Tas nozīmē, ka tikai fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas kopējās izmaksas jau pārsniedz 1000 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” 14.1 punktu pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām maksās 100 eiro.

Kas ir fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

Atbilstoši jaunā likuma 2. pantam fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kas fiziskajai personai, ja tai mantiskā stāvokļa un ienākumu dēļ nav iespēju nokārtot parādsaistības, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma PTAL izpratnē, kurām iestājies izpildes pienākums un kuras neatbilst Maksātnespējas likumā noteiktajām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm (turpmāk – parādsaistības), dod iespēju tikt atbrīvotai no parādsaistībām, kā arī palīdz stiprināt attiecīgās personas finanšu pratību.

Kas ir patērētāja kreditēšana

Saskaņā ar PTAL 8. panta pirmo daļu atbilstoši patērētāja kreditēšanas līgumam persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu (kredīta devējs), piešķir vai apsola piešķirt patērētājam kredītu atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā. Savukārt par patērētāja kreditēšanas līgumu PTAL izpratnē nav uzskatāms līgums par ilglaicīgu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, ja patērētājs par pakalpojumiem vai precēm maksā līguma darbības laikā, norēķinoties pa daļām.

Kā iepriekš LV portālam norādījis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), likumā minētās parādsaistības ir parādi, kas radušies no visiem patērētāju kreditēšanas līgumiem, arī tiem, kas nodrošināti ar hipotēku, izņemot lombardu kredītus, jo to atbildība ir ierobežota tikai ar ķīlu.

Kas var tikt atbrīvots no parādsaistībām

Lai fizisko personu varētu atbrīvot no parādsaistībām, vienlaikus jāpastāv astoņiem nosacījumiem (likuma 4. pants un 5. pants):

 1. fiziskā persona pēdējos 12 mēnešus ir bijusi nodokļu maksātājs Latvijā, vai tai pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā, un tā saņem sociālos maksājumus, piemēram, pensiju, pabalstu, atlīdzību saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 2. pieteikuma iesniegšanas dienā fiziskās personas vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, neskaitot līdzekļus par katru apgādībā esošo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 500 eiro apmēru;
 3. fiziskajai personai nav kreditoru, kuru prasījuma tiesības pret attiecīgo fizisko personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz attiecīgās fiziskās personas vai trešās personas mantu;
 4. fiziskajai personai nav mantas ārpus Latvijas;
 5. fiziskajai personai pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss;
 6. parādniekam nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums;
 7. visu parādsaistību pamatparāda un blakus saistību kopējais apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 500 eiro apmēru, bet nepārsniedz 5000 eiro;
 8. parādsaistības ir radušās no patērētāja kreditēšanas līguma PTAL izpratnē, kas noslēgts ar kredīta devēju, kas ir tiesīgs sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

Kādi ierobežojumi vēl jāievēro

Saskaņā ar likuma 6. pantu fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama personai:

 • kura jau ir tikusi atbrīvota no parādsaistībām šajā likumā noteiktajā kārtībā;
 • kuras atbrīvošana no parādsaistībām ir atcelta saskaņā ar šī likuma 21. pantu;
 • uz kuru attiecināmi Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktie ierobežojumi, piemēram, kura pēdējo triju gadu laikā ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
 • kura negodprātīgi izmanto šajā likumā noteiktās tiesības.

Proti, fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ikviena fiziskā persona var izmantot vienu reizi arī gadījumā, ja atbrīvošana no parādsaistībām atcelta saskaņā ar šī likuma 21. pantu, piemēram, ja parādnieks pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ir sniedzis nepatiesas ziņas, kuru dēļ viņš nepamatoti atbrīvots no parādsaistībām.

Vienlaikus likuma 4. panta trešā daļa paredz, ka fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētam subjektam vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam reģistrētai personai, kam ir sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām.

Savukārt atbilstoši 5. panta otrajai daļai atbrīvošana no parādsaistībām nav attiecināma arī uz tādām parādsaistībām:

 • kuras radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, saskaņā ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nodota kāda lieta un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu;
 • kuras radušās pēdējo triju mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;
 • kuru segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20% apmērā no attiecīgo parādsaistību sākotnējā apmēra, neatkarīgi no tā, vai tie novirzīti procentu maksājumu vai pamatparāda segšanai.

Kāda ir atbrīvošanas no parādsaistībām kārtība

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām kārtība ir noteikta likuma III nodaļā.

Saskaņā ar likuma 8. pantu, ja fiziskā persona uzskata, ka viņa atbilst visiem likumā noteiktajiem nosacījumiem, tai zvērinātam notāram jāiesniedz pieteikums, kuram klāt jāpievieno dokumenti:

 • kuri pamato pieteikumā norādītos apstākļus;
 • kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

Proti, lai parādnieks varētu uzsākt fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu, viņam jāvēršas pie zvērināta notāra tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – faktiskā dzīvesvieta. Informāciju par zvērinātiem notāriem var atrast tīmekļvietnes “Latvijas notārs” sadaļā “Meklēt notāru”.

Likums paredz, ka pieteikums jāsagatavo atbilstoši likuma 1. pielikumam, ko var ērti lejupielādēt TM mājaslapas sadaļā “Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām”. Tāpat tajā noteikts, ka zvērinātam notāram pēc parādnieka lūguma ir jāsniedz informatīvs atbalsts pieteikuma sagatavošanā.

Vienlaikus, kā iepriekš LV portālam norādījis Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors Gatis Litvins, vispirms parādniekam pašam ir rūpīgi jāizvērtē, vai viņš atbilst visām likumā noteiktajām prasībām, t. i., jāiepazīstas ar pašu likumu un jācenšas aizpildīt pieteikumu, kurā jāatbild arī uz pamatjautājumu, kādēļ viņš nevar izpildīt savas saistības.

Kādas ir pieteikuma pieņemšanas sekas

Saskaņā ar likuma 11. pantu, ja parādnieka pieteikums tiek pieņemts:

 • attiecībā uz pieteikumā norādītajām parādsaistībām tiek apturēta izpildu lietvedība lietās par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā;
 • attiecībā uz pieteikumā norādītajām parādsaistībām apstājas aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums (t. sk. procentos izteikta līgumsoda pieaugums) un nokavējuma procentu pieaugums;
 • parādniekam liegts uzņemties jaunas saistības.

Savukārt parādniekam pēc pieteikuma pieņemšanas ir pienākums:

 • sešu mēnešu laikā apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētos finanšu pratības kursus;
 • sniegt zvērinātam notāram informāciju, kas nepieciešama pieteikuma izskatīšanai.

Atbilstoši likuma 15. pantam finanšu pratības kursu saturu nosaka un to bezmaksas pieejamību nodrošina NVA. Savukārt, kad parādnieks apguvis finanšu pratības kursus, pēc viņa lūguma NVA jānosūta zvērinātam notāram, kura lietvedībā ir parādnieka pieteikums, elektronisks paziņojums par finanšu pratības kursu apguvi.

Kādi ir personas pienākumi pēc atbrīvošanas no parādsaistībām

Atbilstoši likuma 19. pantam, ja fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām process veiksmīgi tiek pabeigts, parādnieks tiek atbrīvots no tām parādsaistībām, kuras tika norādītas pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Savukārt, ja parādnieks netiek atbrīvots no parādsaistībām, tad parādsaistību apmēram pieskaita tās summas, kuru pieaugums tika apturēts procesa laikā.

Vienlaikus fiziskajai personai, kas atbrīvota no parādsaistībām, tiek noteikti gan pienākumi, gan ierobežojumi. Piemēram, pēc tam, kad maksātnespējas reģistrā tiks izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, parādniekam:

 • jāturpina pildīt saistības, no kurām viņš nav atbrīvots;
 • triju mēnešu laikā jāapmeklē sākotnējā konsultācija sociālajā dienestā, lai konstatētu, vai viņš ir sociālā dienesta klients Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē;
 • ja viņam nav darba tiesisko attiecību vai tām līdzvērtīgu attiecību, vai viņš neveic patstāvīgu saimniecisko darbību, un ja tas ir objektīvi iespējams, nekavējoties jāuzsāk darba tiesiskās attiecības vai tām līdzvērtīgas attiecības, patstāvīga saimnieciskā darbība vai jāreģistrējas NVA;
 • divus gadus ir aizliegts uzņemties patērētāja kreditēšanas līguma saistības.

Ar visiem pienākumiem un ierobežojumiem, kas izriet no fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām, var iepazīties likuma 20. pantā.

Vai atbrīvošanu no parādsaistībām var atcelt

Likuma 21. panta devītajā daļā noteikts, ka fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām var atcelt, ja:

 • fiziskā persona neievēro likumā noteiktos pienākumus un ierobežojumus;
 • parādnieks pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām ir sniedzis nepatiesas ziņas, kuru dēļ viņš nepamatoti atbrīvots no parādsaistībām.

Ja fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām atceļ, tiek atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad tika iesniegts pieteikums, uz kura pamata fiziskā persona tika atbrīvota no parādsaistībām.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI