SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
15. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
2
13
2
13

Pabalsti Covid-19 krīzē un pēc ārkārtējās situācijas

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

VSAA infografika

Kopš marta Covid-19 izraisītajā krīzē valsts ieviesusi daudzus atbalsta pasākumus: daļa pabalstu paredzēti ārkārtējās situācijas laikam, daļu izmaksās līdz 30. jūnijam. Vairākās situācijās atbalsts tiks sniegts līdz gada beigām. Krīzes seku mazināšanai paredzēts ieviest jaunus atbalsta pasākumus. Likumā jau ir noteikts pabalsts jaunajiem speciālistiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību un kuriem piešķirts bezdarbnieka statuss.

īsumā
 • Uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem VID varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu par Covid-19 izraisītu dīkstāvi, kas pārsniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi līdz 30. jūnijam.
 • Vairāki Labklājības ministrijas rosinātie pabalsti bija noteikti uz ārkārtējās situācijas laiku – līdz šā gada 9. jūnijam. Daļu no tiem turpina izmaksāt arī pēc ārkārtējās situācijas.
 • Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas nelabvēlīgo ietekmi uz darba tirgu, paredzēts ieviest jaunus pasākumus un paplašināt līdzšinējos nodarbinātības atbalsta pasākumus, piemēram, atbalstīt jaunos speciālistus, kas kļuvuši par bezdarbniekiem.

Lielāko daļu maksājumu, kas paredzēti Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanai, izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Savukārt Valsts ieņēmumu dienests (VID) maksā dīkstāves pabalstus, bet, ja darba devējs vai pašnodarbinātais neatbilst piešķiršanas kritērijiem vai dīkstāves pabalsti ir mazi, tā vietā sociālos maksājumus darbiniekiem un pašnodarbinātajiem arī nodrošina VSAA.

VID dīkstāves pabalsti pēc ārkārtējās situācijas

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, kas stājās spēkā 10. jūnijā, paredz, ka uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem VID varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu par Covid-19 izraisītu dīkstāvi, kas pārsniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi līdz 30. jūnijam.

Kā informē VID, iesniegumu dīkstāves pabalstiem par laikposmu no 1. jūnija līdz 30. jūnijam darba devēji par saviem darbiniekiem var iesniegt līdz 30. jūnijam, bet pašnodarbinātās personas – līdz 25. jūlijam.

Līdz 11. jūnijam dīkstāves pabalstos VID izmaksājis 43,046 miljonus eiro – 103 296 pabalsti izmaksāti 15 248 uzņēmumu darbiniekiem, 5279 – pašnodarbinātajiem.

Atbalsta pasākumi labklājības jomā

 • Dīkstāves palīdzības pabalsts – 180 eiro mēnesī.

VSAA šo pabalstu maksā darba ņēmējiem, kuriem VID atteicis dīkstāves pabalsta izmaksu, izvērtējot darba devēja atbilstību dīkstāves pabalsta izmaksas kritērijiem.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Anita Jakseboga skaidro, ka VSAA šo pabalstu maksā arī pašnodarbinātajiem, kuriem VID ir atteicis dīkstāves pabalstu:

 • ja pēc nodokļu revīzijas un datu atbilstības izvērtēšanas atklājās, ka pēdējā gada laikā papildus noteiktie maksājumi pašnodarbinātajam pārsniedza 1500 eiro;
 • ja pēdējā gada laikā pašnodarbinātajam papildus noteiktie maksājumi nepārsniedz 1500 eiro, bet iesnieguma izvērtēšanas brīdī par pārkāpumiem aprēķinātā summa nav iemaksāta valsts budžetā vai par tās iemaksas grafiku nav panākta vienošanās ar VID;
 • ja pašnodarbinātā persona iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu saistībām, pārkāpumu muitas jomā vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 eiro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķina un izmaksā proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona atrodas dīkstāvē.

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksā starpību līdz 180 eiro.

 • Pašvaldības krīzes pabalsts.

Tiesības uz pašvaldības krīzes pabalstu ir noteiktas uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad arī jūlijā.

Pašvaldība no sava budžeta ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu krīzes situācijā. Pusi šo izdevumu pašvaldībai kompensēs valsts, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī par vienai personai piešķirto pabalstu triju mēnešu periodā. Krīzes pabalsta apmērs pašvaldībās atšķiras. Vairumā pašvaldību tas ir 80 eiro. Bet ir arī lielāks.

Ja piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts, pašvaldība krīzes pabalstu nemaksā.

 • 50 eiro piemaksa par bērniem.

Pašvaldība 50 eiro piemaksu piešķir krīzes pabalsta saņēmējam par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo piemaksu kompensē valsts.

VSAA 50 eiro izmaksā dīkstāves un dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmējam par katru bērnu līdz 24 gadu vecumam, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Pašvaldība 50 eiro par bērnu nepiemaksā vai samazina to par laikposmu, kad dīkstāves pabalsta vai dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmējam ir piešķirta VSAA piemaksa par apgādībā esošu bērnu.

VSAA izmaksā piemaksu par bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.

Tā kā dīkstāves pabalstus un dīkstāves palīdzības pabalstus maksās līdz 30. jūnijam, arī tiem piesaistīto 50 eiro piemaksu par bērnu maksās par šo periodu.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu par bērnu VSAA piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID, un pārskaita uz to saņēmēja kontu, kurš tika norādīts VID dīkstāves pabalsta saņemšanai.

 • 150 eiro vienreizēja piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam ir piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tiks izmaksāta vienreizēja piemaksa 150 eiro apmērā.

Vienreizējo piemaksu VSAA izmaksās līdz 30. jūnijam.

 • Vecāku pabalsta pagarinājums.

Ja vecāku pabalsta izmaksa beidzās ārkārtējās situācijas laikā (2020. gada 12. martā vai vēlāk) un šī pabalsta saņēmējs krīzes dēļ nevarēja atgriezties darbā, VSAA maksā vecāku pabalsta turpinājumu līdz brīdim, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Pabalsts ir iepriekš saņemtā vecāku pabalsta apmērā, taču ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Vecāku pabalsta izmaksas pagarinājumu nepiešķir, ja piešķirts dīkstāves pabalsts.

 • Bērna kopšanas pabalsts no bērna 1,5 līdz 2 gadu vecumam.

Vecākiem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam saņēma bērna kopšanas pabalstu par bērnu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, ikmēneša pabalsta 42,69 eiro apmērā vietā tiks izmaksāts pabalsts 171 eiro apmērā.

VSAA informācijā norādīts, ka vecākiem, kuriem pabalsts tiek izmaksāts 7. vai 8. datumā, VSAA līdz 8. jūnijam ir izmaksājusi starpību par periodu no 12. marta līdz 31. maijam, lai ikmēneša bērna kopšanas pabalsts būtu 171 eiro. Vecāki, kuriem bērna kopšanas pabalsts tiek izmaksāts vēlāk, pabalsta starpību par periodu līdz 31. maijam saņems savā izmaksas datumā.

Savukārt pabalsta apmēra starpība par periodu no 1. jūnija līdz 9. jūnijam tiks aprēķināta un izmaksāta jūlijā.

VSAA izmaksā pabalsta apmēra starpību proporcionāli dienu skaitam.

 • Pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu līdz 7 gadu vecumam palielināts līdz 161,25 eiro mēnesī, par bērnu vecumā no 7 gadiem – līdz 193,5 eiro mēnesī.

VSAA pārskata pabalsta apmēru par periodu no 2020. gada 12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

VSAA visiem aizbildņiem par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu līdz 8. jūnijam jau ir izmaksājusi ārkārtējās situācijas laikā palielinātā pabalsta starpību par periodu no 12. marta līdz 31. maijam.

Par deviņām jūnija dienām palielinātais apmērs tiks izmaksāts regulārajos izmaksu datumos jūnijā.

Palielinātais pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 161,25 eiro mēnesī 107,50 eiro vietā, par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam – 193,50 eiro mēnesī 129 eiro vietā.

VSAA informācijā aizbildņiem paskaidrots: ja par aizbildnībā esošu bērnu tiek saņemta arī apgādnieka zaudējuma pensija, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, pabalsts tiek samazināts par šo maksājumu apmēru. Šādā gadījumā aizbildņi saņems starpību, kas veidojas, samazinot paaugstinātā pabalsta apmēru par jau izmaksāto pakalpojumu apmēru, kā arī iespējams, ka pabalsta apmērs nepalielināsies.

Bezdarbnieku atbalsts

 • 4 mēnešus pēc pabalsta termiņa beigām bezdarbnieki var saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā.

Ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss, VSAA var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu:

 • piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa;
 • izmaksā ne ilgāk par 4 mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • apmērs ir 180 eiro mēnesī;
 • pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.

Tātad, ja cilvēks nebūs atradis darbu, tad viņš bezdarbnieka palīdzības pabalstu varēs pieprasīt šā gada visā atlikušajā period un, ja pabalsts tiks piešķirts, – saņemt to līdz gada beigām.

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ir jāiesniedz iesniegums VSAA.

Darbnespējas lapu apmaksa

Valsts apmaksā slimības lapu B ar Covid-19 saistītajos gadījumos (citos darbnespējas gadījumos darba devējs maksā slimības naudu no 2. līdz 10. dienai). Lai atbalstītu darba devējus, šāda kārtība pagarināta līdz šā gada 31. decembrim, norādīts Labklājības ministrijas informācijā par pasākumiem sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai.

Līdz ar to personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem), kurām periodā no 2020. gada 22. marta ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B, kas izdota sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā, VSAA slimības pabalstu piešķir no darba nespējas otrās dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Personai slimības pabalsta izmaksas periodā (26 vai 52 nedēļas) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Būs jauni atbalsta pasākumi

Bezdarbnieks uz laiku līdz 120 dienām var kļūt par nodarbināto, piemēram, lai strādātu sezonas darbu, nezaudējot bezdarbnieka statusu. Uz šo laiku VSAA apturēs piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksu, ko pēc tam turpinās. Šāds īslaicīgā darba termiņa pagarinājums ir noteikts šim gadam.

Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas nelabvēlīgo ietekmi uz darba tirgu, paredzēts ieviest jaunus pasākumus un paplašināt līdzšinējos nodarbinātības atbalsta pasākumus. Viens jaunais pasākums jau ir noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19. pantā.

 • Atbalsts jaunajiem speciālistiem, kas ieguvuši augstāko izglītību un ieguvuši bezdarbnieka statusu Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pabalstu izmaksās VSAA. 

Lai pieprasītu jaunā speciālista pabalstu, pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar iesniegumu jaunā speciālista pabalsta piešķiršanai. Iesniegumam pievieno dokumentu (diplomu) par augstākās izglītības iegūšanu, skaidro VSAA eksperte A. Jakseboga.

Jaunā speciālista pabalstu piešķir, ja persona:

 • ieguvusi augstāko izglītību augstskolā vai koledžā periodā no 2019. gada 12. marta līdz 2020. gada 11. martam;
 • ieguvusi bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mēnešu laikā pēc tās beigām, t. i., periodā no 2020. gada 12. marta 2020. gada 9. septembrim (ieskaitot); 
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs var būt mazāks par vienu gadu;
 • pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas. 

Jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim: pirmos divus mēnešus – 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī – 375 eiro apmērā.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI