TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Līga Pauliņa
LV portāls
13. novembrī, 2017
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Tiesāšanās
TĒMA: Tieslietas
8
16
8
16

Bērnam uzturlīdzekļi ir vajadzīgi pastāvīgi, paredzami un regulāri

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis: “Uzskatu, ka uzturlīdzekļu lietās jāizmanto profesionāla jurista palīdzība, kurš specializējas tieši ģimenes lietās. Tas dod lielāku iespēju prasītājam panākt vēlamo rezultātu.”

Uzturlīdzekļu piedziņas lietas tiesās nav retums. Tiesnešiem nākas izlemt, kāds ir uzturlīdzekļu apmērs, kas ir nepieciešams bērnam, lai apmierinātu viņa vajadzības, vienlaikus objektīvi izvērtējot otras puses iespējas šādus līdzekļus nodrošināt. Par to, kādas lietas tiek skatītas tiesā, kas jāņem vērā, iesniedzot prasības pieteikumu, un kā vispareizāk aprēķināt uzturlīdzekļu apmēru, skaidro Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis VALDIS VAZDIĶIS.

Kādi ir biežākie prasījumi uzturlīdzekļu lietās?

Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu lielākoties tiek celtas gadījumos, kad ir izjukusi bērna vecāku kopdzīve. Taču šādas prasības ir iespējams celt, arī pastāvot vecāku kopdzīvei.

Izplatītākie ir gadījumi, kad viens no vecākiem (visbiežāk tēvs) vispār nemaksā (nevēlas maksāt) uzturlīdzekļus viena vai vairāku bērnu uzturam. Iemeslus paskaidrojumos tiesai tēvi min dažādus:

 • tas nav viņa bērns (lai arī ieraksts dzimšanas apliecībā nav ticis apstrīdēts);
 • nav nekādu ienākumu;
 • bērna māte neļauj tikties ar bērnu.

Ir gadījumi, kad, bērnam dzīvojot pie mātes, tēvs viņam pērk dažādas nepieciešamās mantas, sedz izmaksas noteiktu vajadzību apmierināšanai, taču dara to neregulāri, balstoties tikai uz saviem ieskatiem un gribu – darīt to katrā konkrētā gadījumā vai ne. Turklāt uzskata, ka tērē bērna vajadzībām pietiekami lielas naudas summas, lai nebūtu jāmaksā uzturlīdzekļi. Tādējādi mātes rīcībā ne vienmēr ir nepieciešamie naudas līdzekļi bērna vajadzību apmierināšanai.

Ļoti bieži lietās ir strīds par bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Tas notiek gan gadījumos, kad uzturlīdzekļi jau iepriekš ir maksāti, gan arī gadījumos, kad nav maksāti nemaz. Piemēram, tēvs prasību daļēji atzīst, piekrītot maksāt uzturlīdzekļus minimālajā apmērā.

Gadījumos, kad tēvi maksā kādu noteiktu paša izdomātu summu, iemesli viņu rīcībai mēdz būt visdažādākie:

 • tēvs gluži vienkārši nevēlas maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka bērnam tik daudz līdzekļu nav nepieciešams, līdz ar to atlikušo summu bērna māte varētu izmantot savām vajadzībām;
 • tēva mantiskais stāvoklis objektīvi ir tāds, ka viņš nespēj maksāt vairāk;
 • tēvs uzskata, ka nav jāmaksā uzturlīdzekļi, jo viņš tērē naudu bērna drēbēm, pulciņiem, izklaidēm u. c.

Mātes bieži samierinās ar to, ka tēvi nemaksā uzturlīdzekļus nemaz vai maksā nelielu tēva paša noteiktu summu, un cenšas saviem spēkiem nodrošināt bērnu ar visu nepieciešamo, strādājot vairākos darbos. Tādējādi bērnam tiek laupīts laiks, ko viņš varētu pavadīt kopā ar māti, no kā nereti cieš arī audzināšana. Tādēļ, lai cik māte strādātu un pelnītu, bērni saņemtu vairāk, ja tēvi līdzekļus bērnu uzturam tiktu piespiesti sniegt adekvātā apmērā.

Vai uzturlīdzekļus, kas noteikti naudā, drīkst aizstāt ar citām materiālām vērtībām?

Konstruktīvās attiecībās starp vecākiem vienmēr var pastāvēt vienošanās par kārtību, kādā tiek sadalītas izmaksas, kas saistītas ar bērna uzturēšanu un viņa vajadzību apmierināšanu. Šāda vienošanās var pastāvēt arī gadījumā, ja par uzturlīdzekļu piedziņu bijis tiesas spriedums un persona to pilda labprātīgi.

Gadījumos, kad uzturlīdzekļu piedziņa notiek jau uz izpildraksta pamata, iesaistot zvērinātu tiesu izpildītāju, uzturlīdzekļu samaksa būs iespējama tikai naudā.

Kādas ir tipiskākās kļūdas, ko, iesniedzot prasību/apelācijas sūdzību, pieļauj iesniedzēji?

Kļūdīties var profesionāļi, kuri zina, kā jādara, bet izdara nepareizi. Mātes, kuras  tiesas ceļā prasa uzturlīdzekļus, lielākoties nav profesionālas juristes.

Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Izvēloties sev pārstāvi, iespēju robežās būtu jāievāc informācija par izraudzītā speciālista profesionālajām zināšanām, pieredzi un panākumiem šāda veida lietās. Vislabāk, ja kāds no pazīstamiem cilvēkiem varētu ieteikt šādu speciālistu, balstoties uz savu pieredzi sadarbībā ar šo juristu. Uzturlīdzekļu lietas ir pietiekami sarežģītas un specifiskas, tādēļ tieši pārstāvja kvalifikācijai un pieredzei ir būtiska nozīme, lai sasniegtu maksimāli pozitīvu rezultātu.

Kas var pārstāvēt personu tiesā?

Saskaņā ar Civilprocesa likumu personu tiesā var pārstāvēt jebkura cita persona. To var darīt arī zvērināts advokāts, taču obligātas prasības pēc tā likums neizvirza. Izvēloties pārstāvi, jāņem vērā, ka kvalificēta speciālista palīdzība vienmēr palielina iespējas sasniegt vēlamo rezultātu.

Ko tiesa vērtē, nosakot bērnam nepieciešamo izdevumu apmēru?

Lai saņemtu uzturlīdzekļus minimālajā apmērā, tiesā vairs nav jāvēršas, to var izdarīt iesniedzot pieteikumu Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā. Tādējādi tiesām pašlaik ir piekritīgi strīdi, kas pārsniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

Ceļot prasību, prasītājam vajadzētu iespējami precīzāk norādīt bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Vispareizāk būtu ņemt papīra lapu un sarakstīt uz tā visus izdevumus, kas gada laikā varētu rasties saistībā ar bērna uzturēšanu. Sarakstā būtu jāiekļauj visi izdevumi, piemēram:

 • uzturs;
 • dažādi saimniecības izdevumi;
 • izdevumi izglītībai;
 • bērna apģērba (tostarp arī sezonāla) iegādes izdevumi;
 • kredīta maksājumi, ja bērns uzturas dzīvoklī, par kuru tiek maksāts kredīts;
 • komunālie maksājumi;
 • citas objektīvi nepieciešamas vajadzības.

Katru šādu vajadzību vēlams izdalīt atsevišķā pozīcijā, piemēram, bērna uzturs, skolas piederumi, grāmatas, apģērbi un apavi, sporta apģērbs, zobārsts, pulciņi.

Pozīcijās, kuras lieto visi ģimenes locekļi (piemēram, komunālie maksājumi), jāizdala bērna daļa. Piemēram, ģimenē ir trīs cilvēki, bērna daļa ir 1/3 no komunālajiem maksājumiem.

Naudas summas, kas ir attiecināmas uz bērnu, katrā pozīcijā ir jāsasummē gada periodā. Piemēram, bērna apģērbi un apavi: ziemas mētelis (virsjaka), ziemas apavi, cepure, sporta tērps, ikdienas apģērbs un apavi, apakšveļa u. c. Iegūtā summa ir jāsadala ar 12, tādējādi iegūstot to uzturlīdzekļu apmēru, kas nepieciešams mēnesī.

Ļoti svarīgi ir pieteikumā norādīt uz bērna īpašajām vajadzībām, ja tādas ir, un līdzekļu apmēru, kas nepieciešams šo īpašo vajadzību apmierināšanai.

Nedrīkst aizmirst, ka vissvarīgākais civilprocesā ir pierādījumi – čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi un citi pierādījumi, kuri apliecina to līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams bērna uzturam un par kuru celta prasība. Uzturlīdzekļu lietas tiek skatītas civilprocesā, kurā tiesa vērtē tos pierādījumus, kurus puses iesniegušas savas pozīcijas pamatošanai.

Lai arī bērnu lietās tiesai ir tiesības nedaudz atkāpties no pušu līdztiesības principa ar mērķi maksimāli aizsargāt bērna intereses, tas nenozīmē, ka tiesai ir tiesības un pienākums puses vietā meklēt un vākt pierādījumus.

Kas un kādos gadījumos var prasīt uzturlīdzekļu apmēra pārskatīšanu?

Lūgumos pārskatīt uzturlīdzekļu apmēru iezīmējas skaidra tendence – tie, pie kā bērns pastāvīgi dzīvo, lūdz palielināt uzturlīdzekļu apmēru, bet tie, kam uzturlīdzekļi jāmaksā, – to samazināt.

Tēvi parasti vēršas tiesā ar lūgumu samazināt uzturlīdzekļu apjomu, atsaucoties uz:

 • faktisku vai izdomātu ienākumu samazinājumu;
 • zaudētām spējām gūt ienākumus iepriekšējā apmērā;
 • citu bērnu piedzimšanu, kuriem arī maksājami uzturlīdzekļi, u. c.

Savukārt mātes tiesā prasa uzturlīdzekļus palielināt, jo, pieaugot bērnam, pieaug arī izdevumi viņa uzturēšanai. Noteiktā vecumā bērnam var atklāties īpašas vajadzības, kas nebija laikā, kad tika pieņemts spriedums uzturlīdzekļu lietā. Tāpat māte var zaudēt iespēju gūt ienākumus iepriekšējā apmērā (slimība, invaliditāte), citi iemesli.

Vai tiesas noteikto uzturlīdzekļu apmēru var samazināt, noslēdzot vienošanos?

Vienošanās var vieglāk un ātrāk atrisināt uzturlīdzekļu jautājumu. To var un vajag izmantot. Taču vienošanās neatņem tiesības personai nākotnē vērsties tiesā un prasīt uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Piemērs:

Bērnam ir 5 gadi.

Spriedums 2017. gada 1. maijā  – noteikts tēvam maksāt 250 euro.

Spriedums tiek pildīts labprātīgi.

Tēvs 2017. gada 1.augustā gūst invaliditāti.

Tēvs ar māti 2017. gada 1. septembrī vienojas par minimālo uzturlīdzekļu apmēru no 1. oktobra.

Abas puses to ievēro līdz 2017. gada 1. decembrim, kad māte pieprasa maksāt uzturlīdzekļus tiesas piespriestajā apmērā, savukārt, kad tēvs atsakās, māte izņem izpildu rakstu un iesniedz izpildei tiesu izpildītājam.

No tēva piedzen uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā 250 euro apmērā.

Tāpēc, ja rodas šāda situācija, drošāk ir lūgt tiesai samazināt uzturlīdzekļu apmēru.

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU