SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
03. janvārī, 2017
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Uzturlīdzekļi
51
23
51
23

Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2017. gadā – pieaug minimālais apmērs un jauna uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs tiek noteikts, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša algu un bērna vecumu.

LV portāla infografika

2017. gadā uzturlīdzekļu saņemšanas regulējumā gaidāmas daudzas būtiskas izmaiņas – pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs un 1. februārī spēkā stājas grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, mazināt birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, kā arī ieviest papildu sankcijas vecākiem, kuru vietā līdzekļus bērnu uzturam izmaksā valsts. Vienlaikus padomāts arī par iespēju uzturlīdzekļu parādniekiem slēgt individuālu vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un veikt ikmēneša maksājumus savu finansiālo iespēju robežās.
īsumā
 • No 1. janvāra pieaug minimālo uzturlīdzekļu apmērs, kādu vecākam ir pienākums nodrošināt katram savam bērnam.
 • No 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati pieejami portālā www.latvija.lv.
 • No 1. aprīļa vienkāršota un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšanas kārtība, vēršoties UGF administrācijā administratīvā procesa kārtībā.
 • No 1. aprīļa iespēja noslēgt vienošanos ar UGF administrāciju par uzturlīdzekļu parāda atmaksu.
 • No 1. aprīļa UGF administrācija var lemt par transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem.
 • No 1. septembra valsts garantētos uzturlīdzekļus izmaksās arī pilngadīgām personām līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā.

No 1. janvāra pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs

Līdz ar valstī noteiktās minimālās mēnešalgas pieaugumu no 370 uz 380 eiro mēnesī palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam, kas atbilstoši Civillikuma 179. pantā noteiktajam jānodrošina katram savam bērnam neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu. Tā aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un bērna vecumu.

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs 2017. gadā ir šāds: 

 • 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (95 eiro mēnesī);
 • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (114 eiro mēnesī).

No 1. februāra uzturlīdzekļu parādnieku dati pieejami portālā "Latvija.lv"

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumu, ka ziņu par uzturlīdzekļu parādnieku publiskošanu Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – Fonda) administrācijas mājaslapā nav samērīga ar bērna pamattiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un tādējādi neatbilst Satversmes 96. pantam,1 sākot ar 1. februāri, uzturlīdzekļu parādnieku dati vairs nebūs publiski pieejami ikvienai personai. Informācija par uzturlīdzekļu parādniekiem turpmāk būs pieejama vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv kā elektronisks pakalpojums, autentificējoties ar elektronisko identifikācijas karti, elektronisko parakstu vai internetbanku.

Persona informāciju par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda, varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja tās rīcībā jau ir parādnieka dati - vārds, uzvārds un personas kods. Vienlaikus jaunā kārtība paredz, ka parādnieka iekļaušanai sarakstā vairs nebūs nepieciešama otra vecāka piekrišana un informācija būs pieejama par visiem parādniekiem, ja:

 • personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda;
 • parādnieks ar Fonda administrāciju nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un individuālo procentu maksājumus vai noslēgto vienošanos nepilda;
 • parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

No 1. aprīļa vienkāršāka un ātrāka uzturlīdzekļu saņemšana

Lai samazinātu tiesas noslogojumu un birokrātisko slogu uzturlīdzekļu pieprasītājiem, 1. aprīlī spēkā stājas alternatīva procedūra minimālo uzturlīdzekļu piešķiršanai un izmaksai no Fonda administratīvā procesa ietvaros.

Atbilstoši jaunajai kārtībai, ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, turpmāk, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, nebūs jādodas uz tiesu, bet uzreiz jāvēršas Fonda administrācijā ar iesniegumu. Fonda administrācija sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai.

Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu,  Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsāks uzturlīdzekļu izmaksu aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā no prasījuma brīža. Likumā noteikts, ka paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.

Lietas par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu, kas saņemtas tiesā, bet nebūs izskatītas līdz 2017. gada 1. aprīlim, tiesa pabeigs skatīt līdzšinējā kārtībā.

No 1. aprīļa iespējams vienoties par uzturlīdzekļu parāda atmaksu

Ja uzturlīdzekļi tiks izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieks pats nespēs nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā, tad jaunais regulējums paredz iespēju parādniekam noslēgt vienošanos ar Fonda administrāciju par individuālu uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību.

Tā zināmā mērā ir pretimnākšana tiem vecākiem, kuri nonākuši dzīves grūtībās un izrāda vēlēšanos tās atrisināt, ļaujot veikt maksājumus vismaz savu iespēju robežās, kamēr bērnam tiek nodrošināti uzturlīdzekļi minimālajā apmērā no Fonda līdzekļiem. Tādā gadījumā vecāks tiks uzskatīts par labprātīgu maksātāju, Fonda administrācija apturēs likumisko procentu aprēķinu un persona netiks iekļauta uzturlīdzekļu parādnieku sarakstā. Ja parādnieks labprātīgi nepildīs arī šīs saistības, Fonda administrācija uzsāks administratīvā akta piespiedu izpildi, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

No 1. aprīļa iespējams noteikt transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu

Jaunais regulējums paredz Fonda administrācijai tiesības lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:

 • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie uzturlīdzekļi bērnu uzturam administratīvā procesa ietvaros un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
 • parādnieks  ir noslēdzis vienošanos ar Fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
 • parādnieka vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda saskaņā ar tiesas spriedumu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

Likumā ir noteikta virkne gadījumu, kādos transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums nav pieļaujams, piemēram, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, ilgstoši slimo vai tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka vai no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu nepiemēros, ja parādniekam tās ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus. Katrs lēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiks pieņemts tikai pēc individuāla situācijas izvērtējuma.

No 1. septembra valsts garantētie uzturlīdzekļi – līdz 21 gada vecumam

Jaunais regulējums paredz arī paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku. Ja vecāks nenodrošinās sava bērna uzturam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, sākot ar nākamo mācību gadu, tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus no Fonda būs arī pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā arī pēc pilngadības iestāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai. Šī norma stāsies spēkā 2017. gada 1. septembrī. 


1 Satversmes tiesas 2016. gada 16. jūnija sprieduma lietā Nr. 2015-18-01 "Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 51. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam".

Labs saturs
23
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI