SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
16. janvārī, 2023
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
16
16

Valsts kompensācija cietušajiem kriminālprocesā

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika.

Fiziskajām personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzītas par cietušajiem, ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Kompensācijas apmērs ir saistīts ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kas nozīmē, ka līdz ar minimālās mēnešalgas palielināšanos 2023. gadā pieaug arī izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs.

īsumā
 • Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā ir iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
 • Valsts kompensācijas apmērs tiek noteikts atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram – piecām minimālajām mēneša darba algām (ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo).
 • Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz likumu “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu un Civilprocesa likumu.
 • Ja cietušais jau ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.
 • Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušajam ir jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.
 • Izmaksātā valsts kompensācija tiek piedzīta no noziedzīgā nodarījumā vainīgās personas vai arī no cietušā, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju.

 

Likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredz, ka valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīga nodarījuma1 rezultātā ir iestājušās kādas no minētajām sekām:

 • personas nāve;
 • cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
 • aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
 • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
 • cietušais ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), B vai C hepatītu.

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav zināms vai nav saucams pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

Valsts kompensāciju cietušajam nav tiesību saņemt, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Valsts kompensācijas apmērs cietušajiem

Valsts kompensācijas apmērs noteikts atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram – piecām minimālajām mēneša darba algām (ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo).

No 2023. gada 1. janvāra Latvijā noteiktā minimālā mēneša alga ir 620 eiro, kas nozīmē, ka 2023. gadā maksimālais valsts kompensācijas izmaksājamais apmērs ir 3100 eiro.

Valsts kompensāciju izmaksā:

 • 100% apmērā (3100 eiro), ja iestājusies personas nāve;
 • 90% apmērā (2790 eiro), ja:
  • cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi;
  • cietušais ir izvarošanas vai seksuālās vardarbības upuris;
  • aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
 • 70% apmērā (2170 eiro), ja:
  • nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • nepilngadīgs cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), B vai C hepatītu;
 • 50% apmērā (1550 eiro), ja:
  • cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • aizskarta cietušā tikumība vai neaizskaramība;
  • cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), B vai C hepatītu.

Savukārt, ja nodziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129. panta, tad valsts kompensācija tiek izmaksāta 50% apmērā no iepriekš minētā valsts kompensācijas apmēra (atbilstoši noziedzīga nodarījuma sekām).

Jānorāda, ka valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz likumu “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu un Civilprocesa likumu.  Tomēr, ja cietušais jau ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai, ņemot vērā, ka cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņa tiek veikta no noziedzīga nodarījuma izdarītāja.

Valsts kompensācijas provizorisko apmēru var uzzināt, izmantojot valsts kompensācijas summas kalkulatoru.

Kur vērsties, lai saņemtu valsts kompensāciju

Valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem administrē Juridiskās palīdzības administrācija, tāpēc, lai saņemtu kompensāciju, cietušajam ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kurai jāpievieno:

 • procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;
 • spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumentu vai informē, kuram zvērinātam tiesu izpildītājam tas iesniegts piespiedu izpildei.

Valsts kompensācijas pieprasījums Juridiskās palīdzības administrācijai jāiesniedz triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

Aizpildītu pieprasījuma veidlapu var iesniegt:

Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Juridiskās palīdzības administrācija pieņem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas (ja ir visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai).

2022. gadā Juridiskās palīdzības administrācijā pieņemti 652 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu (87 – personas nāves gadījumos; 211 – noziedzīgi nodarījumi pret dzimumneaizskaramību vai tikumību; 10 – cilvēku tirdzniecības gadījumos; 81 – gadījumos par smagu miesas bojājumu nodarīšanu; 262 – gadījumos par vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu; 1 – inficēšana ar HIV, B vai C hepatītu), savukārt 65 gadījumos atteikta valsts kompensācijas izmaksa.

LV portāla infografika.

Kādos gadījumos valsts kompensāciju neizmaksā

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

 • tā pieprasīta nepamatoti;
 • ir nokavēts valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ;
 • konstatēts, ka cietušais, pieprasot valsts kompensāciju, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
 • cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa

Izmaksāto valsts kompensāciju (vai tās daļu) atmaksāt valsts budžetā var nākties ne tikai noziedzīga nodarījuma izdarītājam, bet arī cietušajam:

 • cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;
 • noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.

Valsts kompensācijas piespiedu izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.

Uzzini vairāk par valsts kompensāciju cietušajiem Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapā, sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi par kompensāciju cietušajiem”, kā arī zvanot uz Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni: 80001801 (darba laikā).

Informatīvais un psiholoģiskais atbalsts pieejams, zvanot uz “atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem”: 116006 un vietnē cietušajiem.lv.

1 Pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes (Krimināllikuma 1. panta pirmā daļa).

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI