SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portāls
15. augustā, 2016
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Parādu piedziņa
1
13
1
13

Fiziskās personas maksātnespējas process: bankrota procedūra

LV portāla infografika

Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas seko bankrota procedūra. Tās laikā tiek realizēta parādnieka manta, lai iegūtos līdzekļus novirzītu kreditoru prasījumu apmierināšanai.
īsumā
 • Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas parādniekam administratoram ir jānodod savi naudas līdzekļi.
 • Parādniekam ir jāsniedz administratoram maksātnespējas procesa norisei nepieciešamās ziņas.
 • Parādniekam ir tiesības saņemt vismaz 2/3 no saviem ienākumiem.
 • Atlikušo 1/3 izmanto, lai segtu maksātnespējas procesa izmaksas, ja tādas rodas.
 • Parādniekam nav pienākuma apzināt kreditorus, tie piesakās paši.
 • Arī uzturlīdzekļu saņēmējam jāpiesakās kā kreditoram.
 • No parādnieka mantas vispirms tiek pilnībā segti uzturlīdzekļu maksājumi (parādi), to skaitā maksājumi UGF, kā arī fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.

Pirmais, kas parādniekam jādara pēc fiziskās maksātnespējas procesa pasludināšanas, ir jāsazinās ar tiesas iecelto maksātnespējas administratoru.

Informācija par sertificētajiem maksātnespējas administratoriem ir pieejama Uzņēmumu reģistra pārvaldītajā maksātnespējas reģistrā, savukārt par to, kādi administratori iecelti konkrētos procesos, var uzzināt Maksātnespējas administrācijas (MNA) mājaslapā, sadaļā "Maksātnespējas subjekti", skaidro MNA Juridiskā departamenta juriskonsulte Naira Anfimova.

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas parādniekam administratoram ir jānodod savi naudas līdzekļi. Ja naudas līdzekļi atrodas bankas kontā, tad tie jāpārskaita uz administratora norādīto kontu, savukārt ja personai ir skaidra nauda, tad tā jānodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pēc tam maksātnespējas administrators uz sava vārda atver kontu kredītiestādē kreditoru prasījumu apmierināšanai, apzina parādnieka mantu un saistības, kā arī pieprasa un saņem no parādnieka, valsts iestādēm un kredītiestādēm ziņas, kas nepieciešamas bankrota procedūrai.

Parādnieka pienākums - sniegt informāciju administratoram

Maksātnespējas likums nosaka, ka parādniekam ir jāsniedz administratoram maksātnespējas procesa norisei nepieciešamās ziņas, taču nav precizējis, kāda tieši informācija nepieciešama. Vien to, ka administratoram ir tiesības iepazīties ar parādnieka finansiālo stāvokli un visiem dokumentiem.

Piemēram, administrators var pieprasīt norādīt maksātnespējīgās personas kreditorus, debitorus, iesniegt parādniekam piederošās kustamās mantas sarakstu, informāciju par parādniekam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Papildus administrators var prasīt ziņas par ienākumu gūšanas avotiem, to, vai pie parādnieka atrodas trešajām personām piederoša manta, kā arī maksātnespējas cēloņus u.c. informāciju. Jāatceras, ka uzturēt komunikāciju ar administratoru ir ļoti svarīgi. Jebkādas neskaidrības saistībā ar nepieciešamo informāciju un pašu maksātnespējas procesu parādniekam ir jārisina neatliekot uz vēlāku laiku, bet nekavējoties sazinoties ar administratoru.

Ar kādām izmaksām jārēķinās maksātnespējas procesā?

Maksātnespējas procesa parādnieka pienākums ir atbilstoši savām iespējām gūt ienākumus, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus.

Maksātnespējas likuma 140. pants skaidri nosaka, ka parādniekam ir tiesības saņemt vismaz divas trešdaļas no saviem ienākumiem, lai spētu nodrošināt ikdienas vajadzības -segtu kārtējo nodokļu un nodevu maksājumus, uzturlīdzekļu maksājumus, īres maksu, maksu par komunālajiem pakalpojumiem u.c. Šīs maksātnespējas procesa ietvaros dēvē par netiešajām izmaksām.

Savukārt tiešās izmaksas sedz maksātnespējas procesa nodrošināšanu un ir izdevumi:

 1. sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai;
 2. par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem;
 3. kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu;
 4. par notāra pakalpojumiem;
 5. kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā ir nodota administratoram, un darījumu pārbaudi, kā arī mantas un darījumu apdrošināšanu.

Šīs izmaksas tiek segtas no fiziskās personas mantas pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, bet, ja tādas mantas nav vai tā nav pietiekama tiešo izmaksu segšanai, administrators var pieprasīt parādnieku segt izmaksas no vienas trešdaļas parādnieka ienākumu..

Kopš 2015. gada 1. marta parādniekam vairs nav pienākuma vienu trešdaļu no saviem ienākumiem novirzīt kreditoru prasību apmierināšanai. Tomēr ir noteikts, ka parādniekam ir pienākums segt bankrota procedūras laikā radušās tiešās izmaksas. Ja tādu nav, parādnieks ir tiesīgs paturēt šo vienu trešdaļu vai tās daļu.

Jānorāda, ka likumdevējs nav noteicis, kādā veidā parādniekam jāgūst ienākumi. Tie var būt ienākumi no darba atalgojuma, uzņēmējdarbības, arī sociālās apdrošināšanas pabalstiem, piemēram, bezdarbnieka pabalsta, vecuma pensijas, maternitātes un/vai paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta utt.

Savukārt ienākumi, no kuriem administrators nevar prasīt novirzīt finanšu līdzekļus, uzskaitīti Civilprocesa likuma 596. pantā, piemēram, sociālās palīdzības pabalsti, bērna uzturlīdzekļi utt.

Kreditora pieteikšanās – līdz sešiem mēnešiem

Parādniekam nav pienākuma apzināt savus kreditorus. Kreditori paši seko līdzi ierakstiem par saviem parādniekiem maksātnespējas reģistrā un iesniedz kreditoru prasījumus maksātnespējas administratoram.

Fiziskās personas maksātnespējas procesā izšķir nodrošinātos un nenodrošinātos kreditorus. Nodrošinātais kreditors ir kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu. Savukārt pārējie kreditori uzskatāmi par nenodrošinātajiem kreditoriem.

Administrators ir tas, kas apkopo parādnieka kreditoru prasījumus un lemj par to atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 73. pantam kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami maksātnespējas administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Maksimālais termiņš kreditoru prasījumu iesniegšanai ir seši mēneši, skaitot no dienas, kad reģistrā izdarīts ieraksts par maksātnespējas pasludināšanu. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Jāņem vērā, ka arī uzturlīdzekļu saņēmējs ir pieskaitāms pie kreditoriem, tāpēc vēlams sekot kreditoru pieteikšanās termiņiem, lai nezaudētu savas tiesības. Informācija, kas norādāma kreditora pieteikumā, ir noteikta Maksātnespējas likuma 73. pantā.

Parādnieka mantas pārdošana

Bankrota procedūras ietvaros maksātnespējas administrators apzina parādnieka mantu un saistības, sagatavo tās pārdošanas plānu, ko nosūta kreditoriem, parādnieka pārstāvim un galviniekam, atgūst debitoru parādus, veic tiesiskas darbības citas parādnieka mantas atgūšanai un visbeidzot – organizē mantas pārdošanu izsolēs.

Savukārt parādnieka pienākums ir pēc administratora pieprasījuma nodot tā pārvaldījumā savu mantu, izņemot to mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu (noteikta Civilprocesa likuma 1. pielikumā), kā arī mantu, kas būtiski nepieciešama ienākumu gūšanai, un parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu. Piemēram, ja parādnieks ienākumus gūst muzicējot, viņš var vienoties ar administratoru par to, lai paturētu mūzikas instrumentus.

Administrators uzsāk mantas pārdošanu ne agrāk kā divus mēnešus pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas. Naira Anfimova skaidro, ka bankrota procedūras ilgums ir atšķirīgs katrā procesā, ņemot vērā parādnieka mantas apmēru, mantas pārdošanas ātrumu u.c. apstākļus, tomēr, jāņem vērā, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma 111. panta sesto daļu visa parādnieka manta ir pārdodama sešu mēnešu laikā no procesa pasludināšanas brīža un šo termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem.

Jāatceras, ka no parādnieka mantas vispirms tiek pilnībā segti uzturlīdzekļu maksājumi (uzturlīdzekļu maksājumu parādi), to skaitā maksājumi Uzturlīdzekļu garantiju fondam, kā arī fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.

Tiesības saglabāt savu mājokli

Maksātnespējas likums paredz, ka nodrošinātais kreditors un parādnieks var vienoties par to, ka maksātnespējas procesa laikā parādniekam piederošo mājokli, kas ieķīlāts, nepārdod.

Šajā gadījumā nodrošinātais kreditors parādniekam par atbilstošiem maksājumiem "izīrē" ieķīlāto dzīvokli. Vienošanās paliek spēkā arī saistību dzēšanas procedūras laikā. Nodrošinātais kreditors ir tiesīgs atkāpties no noslēgtās vienošanās un lūgt par nodrošinājumu kalpojošās parādnieka mantas pārdošanu, ja netiek veikti vienošanās nosacījumos paredzētie maksājumi.

Ja netiek panākta iepriekš minētā vienošanās un ar parādnieku kopā dzīvo tās apgādībā esošās personas, mājokļa pārdošanu izsolē ir iespējams atlikt līdz vienam gadam no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, lai parādnieks sameklētu citu mājokli. Tomēr šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad mājokļa kadastrālā vērtība nepārsniedz 142 287 eiro.

Manta, kas kopīga ar laulāto

Nereti maksātnespējas procesu uzsāk viens no laulātajiem. Taču, ja nav ticis slēgts laulības līgums, saskaņā ar Civillikuma 89. pantu viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet par abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā palīdzību, ir šo laulāto kopīga manta, un šaubu gadījumā tiek pieņemts, ka manta pieder abiem līdzīgās daļās.

Līdz ar to var rasties jautājums, ja laulātais iegādājies, piemēram, automašīnu, vai to pārdod maksātnespējas procesā. Kā LV portālam norāda MNA, tad laulātais var prasīt, lai tiesa sadala viņu kopīgo mantu, ja otra laulātā parādi pārsniedz viņam atsevišķi piederošās mantas vērtību (piemēram, otrs laulātais ir kļuvis vai drīzumā kļūs maksātnespējīgs). Vienlaikus laulātajam, uz kura vārda reģistrēta manta, piemēram, transportlīdzeklis, vienojoties ar administratoru, ir tiesības kompensēt pusi no laulāto kopīgajā mantā esošā transportlīdzekļa vērtības, lai administrators attiecīgos naudas līdzekļus varētu novirzīt kreditoru prasījumu apmierināšanai otra laulātā maksātnespējas procesā.

Manta kopīpašumā

Var būt situācija, ka maksātnespējas process uzsākts personai, kas ir īpašnieks kādai no kopīpašuma daļām.

Maksātnespējas administrācija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Civillikuma 994. pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku uzskatāma persona, kura par tādu ir ierakstīta zemesgrāmatā. Līdz ar to, lai maksātnespējas procesa ietvaros būtu iespējams pārdot parādnieka kopīpašuma domājamo daļu, parādnieka īpašuma tiesībām uz domājamo daļu ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā. Ja tā nav, tad parādnieka mantas pārdošanas plānā īpašumu iekļaut nevar.

Tā kā par nodrošinājumu kalpojošo (ieķīlātā) parādnieka mantu pārdod izsolēs, ja nodrošinātais kreditors nav vienojies ar administratoru par mantas pārdošanu bez izsoles, tad kopīpašniekam pastāv iespēja iegādāties, piemēram, parādnieka  kopīpašuma daļu maksātnespējas procesa ietvaros, t.i., parādnieka mantas izsolē vai, ja parādnieka manta tiek pārdota bez tās. Lai to izdarītu, ir jāvēršas pie parādnieka maksātnespējas procesa administratora.

Bankrota procedūras pabeigšana

Maksātnespējas likuma 149. pants nosaka, ka paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu administrators nosūta kreditoriem un parādniekam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tam, kad ir pabeigta parādnieka mantas pārdošana un atgūšana. Paziņojums tiek nosūtīts arī tad, ja parādnieks ar nodrošināto kreditoru vienojies par vienīgās mājvietas pagaidu saglabāšanu parādnieka īpašumā.

15 dienu laikā pēc administratora paziņojuma saņemšanas kreditors un parādnieks var izteikt savus priekšlikumus un iebildumus. Ne agrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc paziņojuma izsūtīšanas administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanas apstiprināšanu.

Pēc bankrota procedūras tālāk seko saistību dzēšanas procedūra, kurā parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības.

Par to nākamajā skaidrojumā.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU