TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
06. novembrī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
4
4

Ārkārtējās situācijas laikā dažādi ierobežojumi tiesu sistēmas darbībā

FOTO: Santa Koha

No 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Epidemioloģisko drošības mērķu sasniegšanai dažādi ierobežojumi noteikti arī tiesu sistēmas darbībā, pielāgojoties valstī noteiktajiem drošības un piesardzības pasākumiem.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  nosaka, ka tiesa ārkārtējās situācijas laikā lems par tiesas sēdes organizēšanu, primāri izmantojot videokonferenci, jo īpaši attiecībā uz lietas dalībnieka juridiskas personas dalību, kā arī gadījumos, kad lietu ved ar advokāta starpniecību.  

Lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiks, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (5.19.3. punkts). 

Krimināllietas 

Krimināllietu apelācijas kārtībā var iztiesāt rakstveida procesā arī Kriminālprocesa likumā neminētos gadījumos. Prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, var izteikt lūgumu lietu izskatīt mutvārdu procesā, to pamatojot (5.19.4. punkts). 

Krimināllietas, kas nodotas tiesai paātrinātā procesa kārtībā vai izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes, pirmās instances tiesā izskata rakstveida procesā. Tiesa paziņojumā par krimināllietas izskatīšanu rakstveida procesā norāda tiesības prokuroram, apsūdzētajam, aizstāvim un cietušajam 10 dienu laikā pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, iesniegt viedokli par piemērojamo soda veidu un mēru un citiem ar spriedumu saistītiem jautājumiem, kā arī norāda nolēmuma pieejamības dienu. Ja iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā iesniedzis prokurors, apsūdzētais, aizstāvis vai cietušais, tiesa pieņem lēmumu par lietas iztiesāšanu mutvārdu procesā (5.19.5. punkts).  

Pirmstiesas kriminālprocesā izmeklēšanas darbības, ja iespējams, tiks veiktas attālināti. Epidemioloģiskās drošības mērķu sasniegšanai izņēmuma gadījumā izmeklēšanas darbības var atlikt līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, ja izmeklēšanas darbību atlikšana nerada procesā iesaistīto personu nozīmīgu tiesību aizskārumu (5.20. punkts).   

Administratīvās lietas 

Administratīvo lietu tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Par administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesa laikus informē lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai (5.19.6. punkts). 

Administratīvo pārkāpumu lietu tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē (5.19.7. punkts).  

Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliek līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai (5.19.8. punkts). 

Tiesas pakalpojumi pieejami tikai attālināti

Tiesu kancelejas dokumentus no privātpersonām pieņems un tām izsniegs attālināti (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiks paziņoti, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija nodrošinās, ka dokumentus varēs iesniegt arī, atstājot īpašā pasta kastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā). Tiesu kontaktinformācija pieejama ŠEIT

Tieslietu ministrijas mājaslapā ir pieejamas Vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā

Zvērināti tiesu izpildītāji un notāri 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosaka, ka zvērināts tiesu izpildītājs un zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid-19 un šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību, un atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu (5.21. un 5.22. punkts).  

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir noteikusi ierobežojumus apmeklētāju pieņemšanai klātienē. Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, personas lūgtas sazinies ar savu zvērinātu tiesu izpildītāju attālināti, telefoniski, sūtot e-pastu vai ierakstītu vēstuli pa pastu. Klātienes vizīte iespējama tikai ar iepriekšēju pierakstu, zvanot uz zvērināta tiesu izpildītāja biroju. 

Biroju kontaktinformācija pieejama šeit. 

Plašāk par saziņu ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem LZTI mājaslapā

Ārkārtējās situācijas laikā papildu nosacījumi ir arī zvērinātu notāru pakalpojumiem. Zvērināti notāri turpina sniegt pakalpojumus gan attālināti, gan klātienē. Vizīte klātienē iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot nosacījumus, kas apkopoti Latvijas Zvērinātu notāru padomes mājaslapā.

Notāru kontaktinformācija ir pieejama šeit

Latvijas Zvērinātu notāru padome aicina izvērtēt iespējas saņemt notariālos pakalpojumus attālināti videokonferences režīmā. Plašāk – “Nosacījumi videokonsultācijas norisei”.  

Bāriņtiesa var izskatīt lietu un pieņemt lēmumus rakstveida procesā 

Bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes), ja tā nav atzinusi par nepieciešamu lietu izskatīt mutvārdu procesā. Institūcija (amatpersona) rakstveida procesa būtībai atbilstošā veidā nodrošina procesa dalībniekiem tādu pašu tiesību apjomu kā mutvārdu procesā (5.23. punkts). 

Rīkojuma 5.24. punkts paredz, ka, Ja lietu izskata rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes), iepazīšanās ar šīs lietas materiāliem tiek nodrošināta attālināti. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc personas parakstīta attiecīga pieteikuma saņemšanas nosūta uz personas norādīto e-pasta adresi skenētas lietas materiālu kopijas vai informāciju par piekļuvi lietas materiāliem elektroniski (nodrošinot iespēju iepazīties ar lietas materiāliem vai iegūt kopiju). 

Tāpat bāriņtiesa var noteikt, ka procesuālās darbības, tai skaitā arī bāriņtiesas sēdē veicamās darbības, tiek veiktas, izmantojot videokonferenci, ievērojot Covid-19 izplatības dēļ noteiktos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju valstī (5.25. punkts). 

Ja bāriņtiesa ir kavēta pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, izņemot minētā likuma VII un VIII nodaļā noteiktos, bāriņtiesa var nodot atsevišķu uzdevumu izpildi citai tuvākajai bāriņtiesai uz noteiktu termiņu un šai citai bāriņtiesai ir pienākums minētos uzdevumus uz noteiktu termiņu pārņemt (5.26. punkts). 

Atlikta īslaicīgās brīvības atņemšanas soda izciešana 

MK rīkojums paredz atlikt īslaicīgās brīvības atņemšanas soda un kriminālsoda – arests – izciešanas uzsākšanu brīvības atņemšanas iestādēs un pārtraukt to personu aizturēšanu un nogādāšanu ieslodzījuma vietās, kurām ir piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, kriminālsods – arests – vai kurām ar tiesas lēmumu piespriestais naudas sods vai piespiedu darbs ir aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (5.27. punkts). 

Paredzēts atlikt notiesāto un apcietināto personu (izņemot tās apcietinātās un notiesātās personas, kuru nodošanas vai pārņemšanas izpildes datums pirms šā rīkojuma spēkā stāšanās jau ir apstiprināts vai kuru konvojēšanai jau ir nopirktas nepieciešamās transporta biļetes) nodošanu un pārņemšanu turpmākai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildīšanai ieslodzījuma vietās Latvijas Republikas teritorijā (5.28. punkts).  

Tāpat rīkojuma 5.29. un 5.30. punkts paredz pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu uz tiesām, izņemot lietās, kas satur valsts noslēpuma objektu. Pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu pēc procesa virzītāja pieprasījuma, izņemot gadījumus, ja ir saņemts iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas saskaņojums. Paredzēts apturēt ieslodzīto pārvietošanu starp ieslodzījuma vietām (izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ, pārvietošanu uz Latvijas Cietuma slimnīcu Olaines cietumā un notiesāto pārvietošanu soda izpildes uzsākšanai).  

Satversmes tiesa nodrošina darba nepārtrauktību

Satversmes tiesa atbildīgi veic piesardzības pasākumus, lai ierobežotu vīrusa izplatību un novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai. Satversmes tiesa, ievērojot izstrādātās vadlīnijas, kas nosaka tiesas darba organizāciju dažādos Covid-19 izplatības apstākļos, nodrošina darba un lietu izskatīšanas nepārtrauktību.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsver, ka prioritāte šobrīd ir nodrošināt tiesas darba nepārtrauktību un īstenot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus tiesnešu un tiesas darbinieku veselības aizsardzībai.

“Tiesa izmantos tehnoloģiju piedāvātās iespējas un maksimāli strādās attālināti. Svarīgi, lai arī ārkārtējā situācijā iedzīvotāji var justies pārliecināti, ka Satversmes tiesa nodrošina savlaicīgu un efektīvu aizskarto tiesību aizsardzību,” uzsver S. Osipova.

Satversmes tiesa joprojām aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus, lietas dalībniekus un pieaicinātās personas saziņai ar tiesu izmantot elektroniskās saziņas iespējas vai arī ievietot dokumentus pastkastē pie tiesas ārdurvīm.

Apjomīgos dokumentus būs iespējams nodot tiesas vestibilā. Turpat būs arī iespēja iegūt apstiprinājumu par dokumentu saņemšanu. Visiem apmeklētājiem pirms ienākšanas tiesā jāveic roku dezinfekcija, dezinfekcijas līdzeklis būs pieejams pie tiesas durvīm. Tiesas vestibilā obligāti jālieto sejas maska un jāievēro distancēšanās.

Jautājumu gadījumā saziņai aicina izmantot šo kontaktinformāciju.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

6. aprīlī noslēdzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visi tiesību akti, kas attiecas uz Covid-19, vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju izlase brīvpieejā - cīņas ar pandēmiju juridiskie aspekti.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU