TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
28. oktobrī, 2015
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Tiesāšanās
TĒMA: Tiesu sistēma
1
5
1
5

Tiesvedība un iemaksātās valsts nodevas atmaksa

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika;
Designed by Freepik

Dzīvē ir situācijas, kad personas, tiesājoties administratīvā un civilprocesa ietvaros, no valsts var atprasīt savu samaksāto valsts nodevu. Aplūkosim populārākās situācijas un gadījumus, kad ir iespējams atgūt valsts nodevu un kad tas nav iespējams.
īsumā
 • Ir noteikti gadījumi, kad, tiesājoties vai sniedzot prasību tiesā, var pretendēt uz valsts nodevas atmaksu.
 • Civilprocesā valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka personas pieteikums par tās atmaksāšanu ir iesniegts attiecīgajā tiesā viena gada laikā. Tiesa izskata pieteikumu un pieņem lēmumu.
 • Administratīvajā procesā valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu.
 • Valsts nodevu atmaksu personai veic Valsts ieņēmumu dienests. Ir jādodas uz VID un jāiesniedz pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu, klāt pievienojot attiecīgi Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu.

Valsts nodevas atmaksa civilprocesa ietvaros

Civilprocesa likuma 37.pants nosaka gadījumus, kad persona var pretendēt, lai tai atmaksā valsts nodevu, ko persona samaksājusi, tiesājoties vai sniedzot prasību tiesā.

Samaksātā valsts nodeva pilnīgi vai daļēji – 50% apmērā - atmaksājama šādos gadījumos, ja

 • ir iemaksāta lielāka valsts nodeva, nekā to nosaka likums;
 • tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;
 • lietā tiesvedību izbeidz uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai;
 • tiesa prasību atstāj bez izskatīšana uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgai lietu kategorijai noteikto lietu ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona;
 • tiesa apstiprinājusi izlīgumu – 50% apmērā no iemaksātās valsts nodevas;
 • tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību – 50% apmērā no iemaksātās valsts nodevas;
 • tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, – 50 % apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

Jāņem vērā, ka valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka personas pieteikums par tās atmaksāšanu ir iesniegts tiesā viena gada laikā no nodevas summas iemaksas valsts budžetā.  Respektīvi, ja pieteikums par valsts nodevas atmaksāšanu būs iesniegs vēlāk kā pēc viena gada, naudiņu atpakaļ neatmaksās.

Valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.

Valsts nodevas atmaksa administratīvā procesa ietvaros

Iemaksāto valsts nodevu atmaksā pilnīgi, ja

 • tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona;
 • tiesnesis atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību.

Pusi (50%) no samaksātās valsts nodevas atmaksā, ja

 • tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atzīst to par neiesniegtu;
 • tiesvedība lietā tiek izbeigta, pamatojoties uz to, ka lieta nav izskatāma Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību to iesniegt.

Trīs ceturtdaļas (75%) no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja

 • pieteicējs atteicies no pieteikuma, apelācijas sūdzības, pagaidu aizsardzības lūguma vai pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā – līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki tiesīgi īstenot Administratīvā procesa likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības).

Ja kāda iemesla dēļ iemaksāta lielāka valsts nodeva, nekā to nosaka likums, valsts nodevu atmaksā pārmaksātajā daļā, tātad atmaksā iemaksātājam pārmaksāto starpību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 11.punktu valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu. Noteikumu12.punkts nosaka, ka nepareizi iemaksātu valsts nodevu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta.

Tātad der atcerēties, ka administratīvā procesa ietvaros iesniegumu par nodevas atmaksu var iesniegt triju gadu laikā.

Kur vērsties un kas atmaksā valsts nodevu?

Lielākoties jautājuma izlemšana par valsts nodevas atmaksu ir konkrētās tiesu iestādes kompetencē, kura saņēmusi personas pieteikumu vai nostiprinājuma lūgumu. Taču, ja persona iemaksājusi valsts nodevu vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā valsts budžeta kontā vai personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts, jautājumu par valsts nodevas iemaksas atmaksu skatīs Tiesu administrācija.

"Valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata."

Tātad, lai saņemtu savu naudu, personai ir jāvēršas ar iesniegumu attiecīgajā tiesu iestādē. Iesniegums tiks izskatīts un pieņemts lēmums par atmaksas iespējām.

Atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" valsts nodevu atmaksu personai veic Valsts ieņēmumu dienests. Tādējādi cilvēkam ir jādodas uz VID un jāiesniedz pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu, klāt attiecīgi pievienojot Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu.

Aplūkosim populārākos piemērus par valsts nodevas atmaksas kārtību.

Pieteikums nav iesniegts tiesu iestādē

Piemērs. Jānis Bērziņš iemaksā Valsts kases kontā Nr.LV55TREL1060190911200 valsts nodevu 71,14 eiro  apmērā ar mērķi iesniegt prasības pieteikumu pret Oskaru Bērziņu par īpašuma tiesību atzīšanu. Abas puses savstarpēji vienojas ārpus tiesas, un Jānim Bērziņam zūd nepieciešamība vērsties tiesā pret Oskaru Bērziņu, līdz ar to pieteikums tiesā netiek iesniegts.

Jānis Bērziņš iesniedz Tiesu administrācijā iesniegumu par neizmantotās valsts nodevas atmaksu. Tiesu administrācija sagatavo atzinumu par valsts nodevas atmaksu un kopā ar Jāņa Bērziņa iesniegumu pārsūta Valsts ieņēmumu dienestam valsts nodevas atmaksai.

Valsts nodeva iemaksāta kļūdainā kontā

Piemērs. Jānis Bērziņš iemaksā Valsts kases kontā Nr.LV55TREL1060190911200  2,85 eiro ar mērķi iesniegt izpildu dokumentu zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei. Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu zvērinātam tiesu izpildītājam iemaksājama Valsts kases kontā Nr.LV71TREL1060190911300.

 Tātad Jānis Bērziņš valsts nodevas maksājumu ir veicis kļūdaini. Jānis Bērziņš iesniedz Tiesu administrācijā iesniegumu ar lūgumu atmaksāt kļūdaini veikto maksājumu vai lūgumu pārvirzīt 2,85 eiro uz pareizo Valsts kases kontu, t.i., uz kontu Nr.LV71TREL1060190911300. Tiesu administrācija sagatavo atzinumu par valsts nodevas atmaksu vai pārvirzīšanu un kopā ar Jāņa Bērziņa iesniegumu pārsūta Valsts ieņēmumu dienestam valsts nodevas atmaksai vai pārvirzīšanai.

Persona iemaksājusi lielāku naudas summu, nekā to nosaka likums

Piemērs.  Jānis Bērziņš iemaksā Valsts kases kontā Nr.LV55TREL1060190911200   155,82 eiro ar mērķi iesniegt prasības pieteikumu pret Ilzi Bērziņu par laulības šķiršanu. Saskaņā ar CPL 34.panta pirmās daļas 2.punktu Jānim Bērziņam bija jāmaksā valsts nodeva 142,29 eiro apmērā, līdz ar ko ir izveidojusies 8,54 eiro pārmaksa.

Jānis Bērziņš iesniedz pieteikumu tiesā, kurā iesniedzis prasības pieteikumu par laulības šķiršanu, par pārmaksātās summas atmaksu. Pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā Jānis Bērziņš iesniedz VID iesniegumu par pārmaksāto līdzekļu atmaksu, pievienojot tiesas nolēmumu.

Tiesa pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, par pieteikuma uzskatīšanu par neiesniegtu vai par prasības atstāšanu bez izskatīšanas

Piemērs.  Jānis Bērziņš iemaksā Valsts kases kontā Nr.LV55TREL1060190911200  142,29 eiro ar mērķi iesniegt prasības pieteikumu pret Ilzi Bērziņu par laulības šķiršanu. Tiesa pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt Jāņa Bērziņa prasības pieteikumu. Jānis Bērziņš iesniedz pieteikumu par valsts nodevas atmaksu tiesā, kurā iesniedzis pieteikumu par laulības šķiršanu. Pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā Jānis Bērziņš iesniedz VID iesniegumu par valsts nodevas atmaksu, pievienojot tiesas nolēmumu.

Tiesa pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu, jo puses noslēgušas izlīgumu

Piemērs.  Jānis Bērziņš iemaksā Valsts kases kontā Nr.LV55TREL1060190911200  71,14 eiro ar mērķi iesniegt prasības pieteikumu pret Oskaru Bērziņu par īpašuma tiesību atzīšanu. Tiesa pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, jo puses noslēgušas izlīgumu un tiesa to apstiprinājusi. Tiesa savā lēmumā ir lēmusi par valsts nodevas atmaksu 50% apmērā. Pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā Jānis Bērziņš iesniedz VID iesniegumu par valsts nodevas atmaksu, pievienojot tiesas nolēmumu.

Persona iesniedz prasības pieteikumu un vēlāk to atsauc

Piemērs. Jānis Bērziņš iesniedz tiesā prasības pieteikumu pret Ilzi Bērziņu par parāda piedziņu. Pēc nedēļas puses izlīgst ārpus tiesa, un Jānis Bērziņš atsauc iesniegto prasības pieteikumu. Jānis Bērziņš vēršas tiesā ar lūgumu atmaksāt valsts nodevu. Saņemot no tiesas labvēlīgu lēmumu, kas stājies likumīgā spēkā, Jānis Bērziņš iesniedz VID iesniegumu par valsts nodevas atmaksu. 

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI