SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
19. janvārī, 2024
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
7
7

Aktualizēts Valsts civilās aizsardzības plāns

Valsts civilās aizsardzības plāns ir dokuments, kurš sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, un kurā noteikti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji.

FOTO: Edijs Pālens, LETA.

2024. gada 15. janvārī ir stājusies spēkā Valsts civilās aizsardzības plāna atjaunotā redakcija. LV portāls skaidro, kas ir civilās aizsardzības plāns un kādas izmaiņas tajā veiktas.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam (CAKPL) civilā aizsardzība ir tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai aizsargātu cilvēkus, vidi un īpašumu, kā arī atbilstoši rīkotos katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.

Minētajā likumā skaidrots, ka:

 • katastrofa ir notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus;
 • katastrofas draudi ir situācija, kad risku novērtējums, prognozes, informācija vai citi apstākļi pamatoti liecina par katastrofas iespējamību.

Kas ir civilās aizsardzības plāns

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma (NDL) 36. pantu valsts civilās aizsardzības plāns (CA plāns) ietver valsts civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumus, kā arī ārkārtējām situācijām paredzētus preventīvus, gatavības un reaģēšanas pasākumus un šādu situāciju seku likvidēšanas pasākumus, kā arī nosaka civilās aizsardzības sistēmas darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

CAKPL 15. pantā noteikts, ka CA plāns ir dokuments, kurš sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, un kurā noteikti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji. CA plāna struktūru un tajā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets (MK). Savukārt Iekšlietu ministrijai (IeM) jānodrošina CA plāna aktuālās redakcijas ievietošana IeM un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) tīmekļvietnēs.

Proti, CA plāns ir NDL un CAKPL noteiktais valsts civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumu plānošanas dokuments, kurš sagatavots, pamatojoties uz ministriju, to padotības institūciju un pašvaldību sniegto informāciju par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem:

 • veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem;
 • apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem;
 • izstrādātajiem nozares attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

CA plānā noteikta katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetence un rīcība katastrofas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā – preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kas attiecas uz valsts un reģionāla mēroga katastrofām vai katastrofas draudu gadījumā, kā arī sniedzot atbalstu valsts aizsardzības sistēmai un nosakot civilās aizsardzības sistēmas darbību gadījumos, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Kas ir civilās aizsardzības sistēma

CAKP 3. pantā noteikts, ka civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā.

Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips. Civilās aizsardzības sistēmas struktūras teritoriālās pamatvienības ir novadi un republikas pilsētas.

Atbilstoši iepriekšminētajam civilās aizsardzības sistēmai ir vairāki uzdevumi:

 • nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
 • pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
 • laikus prognozēt katastrofas draudus;
 • plānot un laikus veikt preventīvos pasākumus;
 • sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
 • plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
 • atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Kā norādīts CA plānā, civilās aizsardzības sistēmas darbība valsts un reģionāla mēroga katastrofās, katastrofas draudu gadījumā, kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā tiek koordinēta, izveidojot civilās aizsardzības operacionālās vadības centru.

Iespējamo apdraudējumu saraksts

CA plānā ir iekļauti 35 iespējamie apdraudējumi, kurus atbilstoši katastrofas riska novērtēšanas metodikai apzināja katastrofas pārvaldīšanas subjekti.

Saskaņā ar aktualizētā CA plāna 1. pielikumu apzinātie apdraudējumi ir šādi:

 • zemestrīces, zemes nogruvumi, ugunsgrēki būvēs, būvju sabrukums, sabiedriskās nekārtības, terora akti, iekšējie nemieri – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija ir Iekšlietu ministrija (IeM);
 • pali un plūdi, vējuzplūdi, lietusgāzes (ilgstošas lietavas, pērkona negaiss) un krusa, vētras (vēja brāzmas) un krasas vēja brāzmas, viesuļi, stiprs sals, sniegs, putenis, apledojums un slapja sniega nogulums, karstums, apledojums, bīstamo ķīmisko vielu noplūde objektā, radioaktīvo vielu avārija objektā – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
 • sausums, meža un kūdras purvu ugunsgrēki, epizootijas, epifitotijas – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija ir Zemkopības ministrija;
 • avārijas naftas produktu cauruļvada transporta infrastruktūrā, avārijas vai negadījumi ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs, autotransporta avārija, dzelzceļa transporta katastrofa – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija Satiksmes ministrija (SM);
 • epidēmijas un pandēmijas, bioloģisko vielu negadījumi – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija Veselības ministrija;
 • avārija dabasgāzes apgādes sistēmā, dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes hidrobūve, sadales elektrotīklu bojājumi un pārvades elektrotīklu bojājumi – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija ir Klimata un enerģētikas ministrija;
 • bīstamo ķīmisko vielu noplūde no kuģiem, kuģa uzskriešana uz sēkļa, kuģu sadursme, pasažieru kuģu katastrofa – atbildīgā katastrofas pārvaldīšanas institūcija ir Aizsardzības ministrija (AM);
 • aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi – atbildīgās katastrofas pārvaldīšanas institūcijas ir SM un AM.

Pārskatīti katastrofu pārvaldīšanas pasākumu izpildes termiņi

Kā norāda IeM, ņemot vērā laikapstākļu izraisītos sarežģījumus, ar kuriem Latvija saskaras pēdējo gadu laikā, aktualizētajā CA plānā ir precizēts pielikums par paliem, plūdiem un vējuzplūdiem.

Piemēram, iepriekš CA plāna 4. pielikumā “Pali, plūdi un vējuzplūdi” bija norādīts, ka glābšanas dienestu, citu dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšanas reaģēšanā izpildes termiņš ir “pēc nepieciešamības”. Atbilstoši aktualizētajam CA plāna 4. pielikumam turpmāk noteikts, ka operatīvo dienestu un avārijas brigāžu iesaistīšanas reaģēšanā izpildes termiņš ir 25 minūtes.

Arī iedzīvotāju informēšanas un rīcības ieteikumu sniegšanas izpildes termiņš minētajā pielikumā iepriekš bija ar norādi “pēc nepieciešamības”. Turpmāk paredzēts, ka izpildes termiņš iedzīvotāju informēšanai un rīcības ieteikumu sniegšanai palu, plūdu vai vējuzplūdu gadījumā ir 30 minūtes.

Saskaņā ar IeM sniegto informāciju CA plāna atjaunotajā redakcijā pārskatīti izpildes termiņi arī citiem tajā ietvertajiem katastrofu pārvaldīšanas pasākumiem.

Apzinās vecās un veidos jaunas patvertnes

Sakarā ar pēdējo gadu ģeopolitiskajiem notikumiem, īpaši Krievijas izraisīto kara Ukrainā, aktualizētajā CA plānā ir atjaunoti pasākumi, kas attiecas uz sabiedrības drošību kara apdraudējuma gadījumā.

“Piemēram, plānā ir iekļauti pasākumi, kas saistīti ar patvertņu un tām pielāgojamo būvju apzināšanu, remontu, aprīkošanu un pārbaudi, kā arī mobilizējamajiem civilās aizsardzības formējumiem (to skaita un uzdevumu noteikšana nozarēs un pašvaldībās, materiāltehniskā nodrošinājuma noteikšana, apmācību un mācību organizēšana, iesaiste ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā),” skaidro IeM.

Atbilstoši aktualizētajam CA plāna 33. pielikumam:

 • 2024. gadā tiks izstrādāts normatīvais regulējums par patvertņu izveidošanu un būvniecību;
 • līdz 2025. gadam (ieskaitot) tiks apzinātas vecās patvertnes un tām pielāgojamās būves;
 • līdz 2025. gadam (ieskaitot) tiks aprīkotas patvertnes un tām pielāgotās būves ar attiecīgām norādījuma zīmēm;
 • līdz 2025. gadam (ieskaitot) tiks izveidots un uzturēts pašvaldībā esošo patvertņu un tām pielāgoto būvju saraksts.

Vienlaikus jaunajā CA plānā paredzēts, ka 2024. gadā tiks pārskatīts normatīvais regulējums par mobilizējamajiem civilās aizsardzības formējumiem un sagatavoti nepieciešamie grozījumi.

Papildināta informācija par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju

Jaunajā CA plānā ir papildināta informācija par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā, kā arī noteiktas vadlīnijas evakuācijas punkta izveidei un pulcēšanās vietu noteikšanai evakuācijas gadījumā.

Kā skaidrots CA plānā, iedzīvotāju masveida evakuācija un pārvietošana ir veicamo pasākumu kopums situācijās, kad apdraudējuma ietekmēto iedzīvotāju skaits pārsniedz atbildīgo pašvaldību un valsts institūciju ikdienas spējas reaģēt un iedzīvotāju kontrolētai pārvietošanās īstenošanai vajag veikt papildu pasākumus, kuri nav noteikti citos normatīvajos aktos un rīcības plānos un kuru neveikšana var radīt apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, sabiedriskajai drošībai un kārtībai.

Aktualizētajā CA plānā noteikts, ka evakuēto uzņemšanas un izvietošanas koordinēšanas nodrošināšanai tiek izvērsti evakuācijas punkti, kuros tiek nogādāti vai novirzīti evakuētie pirms to izmitināšanas. Saskaņā ar CA plānu evakuācijas punkts ir droša un ērti pieejama vieta (telpas ēkā vai norobežota teritorija atklātā vietā), kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir īpaši izveidota, lai nodrošinātu iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā.

Turpmāk noteikts, ka evakuācijas punkts darbojas saskaņā ar vadlīnijām evakuācijas punkta izveidei un darbībai, pulcēšanās vietu noteikšanai masveida evakuācijas gadījumā. Vadlīnijas atrodamas CA plāna 35. pielikumā un ir izstrādātas, lai sniegtu pašvaldībām ieteikumus evakuācijas punkta izveidei un darbības nodrošināšanai, kā arī pulcēšanās vietu noteikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā masveida evakuācijas gadījumā.

Precizēta  informācija par iedzīvotāju apziņošanas kārtību

CA plānā ir precizēta arī informācija par iedzīvotāju apziņošanas kārtību ar sabiedrisko mediju starpniecību.

Iepriekš CA plāna piektās daļas “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma un tās aktivizēšana” 5. punkts noteica, ka iedzīvotāji var saņemt informāciju par katastrofu vai to draudiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem tādos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos kā:

 • “Latvijas Radio 1”, “Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5”, “Latvijas Radio 6” (“Radio Naba”), “Kurzemes Radio”, “Radio SWH”, “Radio Skonto”, “Latvijas Kristīgais radio”, “Latgales Radio”;
 • “Latvijas Televīzijas” LTV 1 un LTV 7 kanāli, “Re:TV televīzija”, PBK (“ Pirmais Baltijas kanāls”), “Vidusdaugavas Televīzija”, “Dautkom TV” .

Turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt informāciju par katastrofu vai to draudiem, rīcību un veicamajiem pasākumiem šādos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos:

 • “Latvijas Radio 1”, “Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5”, “Latvijas Radio 6” (“Radio Naba”);
 • “Latvijas Televīzijas” LTV 1 un LTV 7 kanāli.

Komercmedijiem informācijas pieejamību nodrošinās ziņu aģentūra LETA.

Kā skaidro VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Ilze Dāme- Birziņa, “divreiz gadā veicot trauksmes sirēnu gatavības pārbaudes un plašsaziņas līdzekļu informācijas izplatīšanas monitoringu, secināts, ka ne visi komercmediji vienmēr spēj izplatīt VUGD sagatavoto informāciju atbilstoši kārtībai, kas noteikta noslēgtajā līgumā”. Proti, komercmediji esot norādījuši, ka nespēj tūlītēji apstiprināt VUGD ziņojuma saņemšanu un to pārraidīt ēterā.

“Izvērtējot vairāku gadu trauksmes sirēnu pārbaudes un līgumu izpildes rezultātus, iezīmējās tendence, ka nodrošināt VUGD nosacījumus par informācijas saņemšanas apstiprināšanu un pārraidīšanu sabiedrībai norādītajā laikā spēj sabiedriskie mediji.

Vienlaikus, lai saīsinātu laiku, kas vajadzīgs trauksmes sirēnu iedarbināšanai, ņemot vērā, ka tās tiek iedarbinātas tikai pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļi ir apstiprinājuši VUGD sagatavotā paziņojuma teksta saņemšanu un gatavību to publicēt/pārraidīt, kā arī savlaicīgi sniegtu informāciju sabiedrībai, pieņemts lēmums slēgt līgumus ar “Latvijas Radio”, “Latvijas Televīziju” un ziņu aģentūru LETA,” skaidro I. Dāme-Birziņa.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI