NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
02. septembrī, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
4
4

Pašvaldību atbalsts skolēnu vecākiem 1. septembrī un mācību gadā

Pašvaldību atbalsts ģimenēm ar skolasbērniem ir ļoti dažāds, konkrēta palīdzības veida saņēmēju loks ir atšķirīgs, taču kopumā atbalsts ir plašs un daudzveidīgs.

FOTO: Freepik

Jaunais mācību gads skolas solā, nevis mājas sienās sākas ar neierastiem papildu pienākumiem rūpēties ne tikai par savu, bet arī citu veselību. Jebkurā ģimenē tas ir arī laiks, kad palielinās tēriņi. Valsts atbalsta mazāko skolēnu vecākus, jo pirmajās četrās klasēs līdzfinansē brīvpusdienas. Pašvaldību palīdzība atbilst vispārpieņemtajiem sociālajiem principiem – sniegt atbalstu mazāk turīgajiem, lai līdzsvarotu bērnu iespējas. Daudzās pašvaldībās ir arī viens īpašs pabalsts – pirmziemniekiem 1. septembrī.

īsumā
  • Izglītības likumā noteikts, ka visi skolēni no 1. līdz 4. klasei saņem brīvpusdienas.
  • Pašvaldība pēc savas iniciatīvas nosaka palīdzības kopumu ģimenēm ar skolasbērniem. Šis atbalsts pašvaldībās ir daudzveidīgs un vienlaikus mērķēts un noteikti tiek sniegts sociāli mazaizsargātām ģimenēm.
  • Pašvaldības atbalstu paredz, arī nevērtējot materiālo situāciju, tas ir – piešķir visiem skolasbērniem.

Brīvpusdienas – mazākajās klasēs, citiem – pēc pašvaldības iniciatīvas

Saskaņā ar Izglītības likumu visi skolēni no 1. līdz 4. klasei saņem brīvpusdienas, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas. Likuma 59. pantā noteikts, ka pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.

Savukārt likuma 17. panta vienpadsmitajā daļā ir paredzēts, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas tā sedz.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5.–12. klases skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, bet 1.–4. klases skolēniem pusdienas tiek daļēji finansētas gan no valsts, gan pašvaldības budžeta, informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons. Skolēnu ēdināšanas pakalpojuma segšanai Rīgas pašvaldība gadā piešķir gandrīz 12 miljonus eiro.

Arī visiem Jūrmalas skolu audzēkņiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) līdz pat 12. klasei ir nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana izglītības iestādēs.

Rēzeknes pilsētas domes Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs informēja, ka Izglītības pārvalde sadarbībā ar Sociālo dienestu nodrošina brīvpusdienas vai atlaides brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm un bērniem no mazturīgām ģimenēm visās klašu grupās. Mērķdotācijas un pašvaldības budžeta ietvaros tiek ēdināti visi izglītojamie no 1. līdz 7. klasei ieskaitot. Savukārt ēdināšanas pabalstu skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošās skolās, 100% apmērā no maksas par pusdienām ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Informāciju iedzīvotāji var atrast savu pašvaldību mājaslapās. Šeit aplūkosim situāciju dažās pašvaldībās.

Liepājas pašvaldība apkopojumā “Atbalsts skolēniem, norādot, ka no 1. līdz 4. klasei visi skolēni saņem brīvpusdienas, kas ir valsts un pašvaldības apmaksātas, informē: vecāko klašu skolēni, kuri apmeklē skolu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā.

Ogres novada domes sēdē 26. augustā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par ēdināšanas pabalsta piešķiršanas kārtību apvienotajā novadā. Jaunā kārtība paredz vienlīdzīgus pabalsta saņemšanas nosacījumus visiem novada bērniem, izklāstīts pašvaldības informācijā.

Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem: izglītojamajam ir noteikta invaliditāte; izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās.

Pabalsts paredzēts arī skolēnam, kurš ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Ogres novadā ēdināšanas pabalsts pienāksies arī skolēniem, kuri apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31. maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamo un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru. Ņemot vērā šo nosacījumu, 2021./22. mācību gadā 100% pusdienu maksas atvieglojumu saņems izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuri mācās izglītības iestādēs, to filiālēs vai struktūrvienībās, kas atrodas Birzgales, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Mazozolu, Meņģeles vai Taurupes pagastā.

Nauda skolas lietām

Liepājā, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai, uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu Liepājā deklarētās ģimenes, kuras: ir daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa); audzina bērnu ar invaliditāti; audzina aizbildnībā esošu bērnu; ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus; atbilst trūcīgas ģimenes statusam; ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes. Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.

Rīgā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurās aug skolas vecuma bērni, līdz 31. oktobrim var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu 50 eiro atbalstu katram skolēnam, sākot jauno mācību gadu. Tiesības saņemt pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir mājsaimniecībai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Ja vecākiem ar minēto ienākumu slieksni nav nokārtots trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pašvaldība aicina vērsties tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā tā izvērtēšanai.

Kā informē M. Vilemsons, papildus tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt atbalsta komplektus no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām jeb tā saucamās pārtikas pakas (ienākumi nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai – 229 eiro), šī atbalsta ietvaros var saņemt arī individuālo mācību piederumu paku, kurā ir mācību piederumi un mugursoma sākumskolas skolēniem vai mācību piederumi pamatskolas skolēniem.

Vairāki atšķirīgi pabalsti ir arī Jūrmalas skolēniem, informēja pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krieviņa.

Pabalstu skolas piederumu iegādei var saņemt daudzbērnu ģimenes visa kalendārā gada laikā. To piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro kalendārajā gadā katram bērnam.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurām šādu statusu noteikusi Labklājības pārvalde. Pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 72 eiro katram izglītojamajam. Tas paredzēts apģērba, skolas piederumu, kancelejas piederumu un citu mācībām nepieciešamo lietu iegādei.

Jūrmalā ir paredzēts arī pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm, ko var saņemt atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 20 eiro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim. Pabalstu var saņemt visu kalendāro gadu.

Pašvaldības un sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība ir noteikta Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

Daugavpils Sociālais dienests, informējot iedzīvotājus par palīdzību ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, un daudzbērnu ģimenēm, atgādina, ka palīdzību no pašvaldības šīs ģimenes var saņemt visa gada garumā, nevis tikai pirms jaunā mācību gada uzsākšanās.

Arī Daugavpilī ir ļoti plašs atbalsta pasākumu kopums, liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Tostarp ir tiesības saņemt pabalstu vai atbalstu mācību piederumu (vienu reizi kalendārajā gadā) un skolēnu formastērpa iegādei.

Pabalsts pirmklasniekiem

Pašvaldībās īpašu pabalstu mēdz piešķirt kārtējā mācība gada īpašajiem skolēniem – pirmklasniekiem. Arī tajās pašvaldībās, kur šāds maksājums paredzēts, tas ir atšķirīgs, var būt 15 eiro, 30 eiro vai cita summa.

Rēzeknes pašvaldība piešķirs pabalstu izglītības ieguves atbalstam 30 eiro apmērā dāvanu karšu veidā par katru bērnu, kurš uzsāk mācības Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē.

Liepājā visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā, iedzīvotāji par to informēti pašvaldības mājaslapā. Pabalsts tiek izsniegts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas.

Jūrmalā ir 1. septembra pabalsts pirmklasniekam – 50 eiro. Pabalstu var saņemt, bērnam uzsākot mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamatizglītības vai vispārējās izglītības iestādes 1. klasē pirmo reizi, ja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.

50 eiro pabalsts ir arī Saldus novadā deklarētajiem bērniem, uzsākot mācības 1. klasē, pašvaldība to paredzējusi ar jauniem saistošajiem noteikumiem.

Atsevišķs pabalsts pirmklasniekiem 1. septembrī nav paredzēts Rīgā.

Atlaides sabiedriskajā transportā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts, kas var izmantot sabiedrisko transportu bez maksas un kādos gadījumos pienākas daļēji atvieglojumi.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU