SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
05. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
2
2

Noteikts regulējums publiskas personas zemes lietošanas maksai

Stājas spēkā 05.04.2024.

Būvju, kuras atrodas uz publiskām personām piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, piespiedu nomas attiecības aizstāj zemes lietošanas tiesības par maksu – 4% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 50 eiro gadā.

FOTO: Evija Trifanova, LETA.

No 2024. gada 1. janvāra arī tajos dalītā īpašuma gadījumos, kuros privātpersonai piederošas būves atrodas uz publiskas personas (piemēram, valsts vai pašvaldības) zemes, būvju īpašniekiem ir pienākums maksāt zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām, kas aizstāj piespiedu nomas attiecības.

Likumiskā lietošanas maksa gadā ir četri procenti no zemes kadastrālās vērtības. Maksājuma piemērošanas kārtība ir paredzēta Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” grozījumos, kas stājas spēkā 5. aprīlī.

Likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (Spēkā stāšanās likums) dalītā īpašuma gadījumiem piespiedu nomas regulējums ir aizstāts ar likumiskās zemes lietošanas tiesībām par maksu. Atbilstoši likuma 38. panta otrajai daļai būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām.  

Likumiskās zemes lietošanas tiesības stājās spēkā trijos posmos:

  • 2022. gada 1. janvārī visos dalītā īpašuma gadījumos, kuros piespiedu nomas attiecības konkrētajā brīdī netika regulētas ar spēkā esošu līgumu vai tiesas nolēmumu;
  • 2023. gada 1. janvārī visos dalītā īpašuma gadījumos, kuros piespiedu nomas attiecības 2022. gada 1. janvārī tika regulētas ar spēkā esošu nomas līgumu vai tiesas nolēmumu;
  • 2024. gada 1. janvārī dalītā īpašuma gadījumos, kuros privātpersonai piederošas būves atrodas uz publiskas personas (valsts, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas) zemes.

Ar grozījumiem papildināts MK noteikumu 2. nodaļas nosaukums, kas tagad ir – “Apbūvēta zemesgabala iznomāšana un likumiskā lietošana”.

Līdz ar to nodaļā iekļauti vairāki jauni punkti, tai skaitā:

  • 8.2 Par apbūvēta zemesgabala likumisko lietošanu publiskas personas institūcija, kuras valdījumā vai pārvaldīšanā ir attiecīgais zemesgabals (turpmāk attiecībā uz zemes likumisko lietošanu – īpašnieks), būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk – zemesgabala lietotājs) nosūta maksāšanas paziņojumu vai rēķinu atbilstoši šo noteikumu 9. punktam vai var izmantot likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” paredzētās tiesības rakstiski vienoties ar zemesgabala lietotāju par lietošanas maksas apmēru.
  • 8.3 Apbūvēta zemesgabala lietošanas maksa tiek noteikta atbilstoši likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” paredzētajam apmēram.
  • 8.4 Ja uz zemesgabala esošajai būvei ir vairāki kopīpašnieki vai tiesiskie valdītāji (zemesgabala lietotāji) vai ja zemesgabals ir kopīpašums, likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” noteiktā lietošanas maksa neatkarīgi no personu skaita, kurām ir pienākums maksāt un tiesības saņemt maksu par zemes likumisko lietošanu, ir attiecināma uz visu zemesgabalu kopumā un sadalāma proporcionāli.

Vienlaikus ir veiktas izmaiņas arī citās noteikumu normās par nomas maksu, jo noteikumos ir gan no jauna iekļautais lietošanas maksas, gan jau pastāvošais nomas maksas regulējums.

Noma un likumiskā lietošana

Noteikumu grozījumu projekta saskaņošanā tika pausti vairāki iebildumi, kam nepieciešams papildu skaidrojums.

Piemēram, Latvijas Lielo pilsētu asociācija lūdza skaidrojumu tam, kāpēc tiek lietoti vairāki jēdzieni, kas apzīmē maksu par zemes likumisko lietošanu: “noma”, “lietošanas maksa”, “zemesgabala lietošanas maksa”, “maksa par zemes likumisko lietošanu”, “maksa par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu”. Piemēram, noteikumu grozījumu 26. punktā izmantoti abi jēdzieni – “nomas vai lietošanas maksa”. Tādējādi var nebūt saprotams, vai “lietošanas maksa” un “zemesgabala noma” ir viens un tas pats, vai tomēr tie ir divi atšķirīgi jēdzieni.

Kā paskaidrojusi noteikumu grozījumu izstrādātāja Finanšu ministrija, saskaņā ar noteikumu grozījumos ietverto MK noteikumu Nr. 350 7. punktu apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves lietotājam – nomniekam –, un apbūvēta zemesgabala likumiskās lietošanas tiesības ir tikai uz tā esošās būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

Noteikumos zemesgabala noma ir paredzēta gadījumos, kad saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek iznomāts publiskas personas īpašumā esošs nomas objekts, kas sastāv no būves un zemes vienības, proti, gadījumā, kad publiska persona ir gan būves, gan zemes īpašnieks.

Savukārt zemesgabala likumiskā lietošana atbilstoši Spēkā stāšanās likuma nosacījumiem ir gadījumos, kad pastāv piespiedu dalītais īpašums, respektīvi, zemes īpašnieks ir publiska persona, un uz zemes atrodas citai personai piederošas būves.

Tādējādi “noma” un “likumiskā lietošana” nav viens un tas pats, un attiecīgi noteikumos minētie jēdzieni tiek atsevišķi regulēti.

Finanšu ministrija ir skaidrojusi arī minimālā maksājuma atšķirību abās tiesisko attiecību situācijās. MK noteikumu Nr. 350 5. punktā noteiktā minimālā nomas maksa 28 eiro apmērā piemērojama zemesgabala nomas gadījumos, proti, kad saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 97 tiek iznomāts publiskas personas īpašumā esošs nomas objekts, kas sastāv no būves un zemes vienības. Turpretī piespiedu dalītā īpašuma gadījumos, kuros zemes īpašnieks ir publiska persona, no 2024. gada 1. janvāra pastāv likumiskās lietošanas attiecības un piemērojama Spēkā stāšanās likumā noteiktā minimālā zemes lietošanas maksa (50 eiro).

Noteikumu grozījumu anotācijā ietverti vairāki aprēķina piemēri minimālās lietošanas maksai kopīpašuma gadījumos. Finanšu ministrija norādījusi: piemēros aprēķini veikti atbilstoši Spēkā stāšanās likuma 38. panta otrajā daļā šobrīd noteiktajam apmēram – likumiskās lietošanas maksas apmērs ir 4% no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk par 50 eiro gadā. Ar Satversmes tiesas 2023. gada 2. maija spriedumu lietā Nr. 2022-02-01 tiesa ir atzinusi Spēkā stāšanās likuma 38. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un spēkā neesošu no 2024. gada 1. jūlija. Ņemot vērā minēto, likumiskās lietošanas maksas procentuālais un/vai minimālais apmērs pēc 2024. gada 1. jūlija var mainīties.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI