SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Sarmis Mikuda
speciāli LV portālam
23. janvārī, 2024
Lasīšanai: 18 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
19
19

Vispārējās izglītības pedagogam nepieciešamā izglītība, profesionālā kvalifikācija un pārkvalifikācija

Freepik

Pedagoga profesija tiek reglamentēta. To, kam ir tiesības strādāt par vispārējās izglītības pedagogu, nosaka normatīvie akti, kuros nereti ir grūti orientēties. Tātad – ne katrs, kam ir šāda vēlme un ir iegūta augstākā izglītība un šķietami tuva profesionālā kvalifikācija, varēs doties uz skolu, lai pieteiktos darbā pat tad, ja skolā attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju meklē jau ilgstoši. LV portāla e-konsultācijās bieži tiek jautāts par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un par pedagogu pārkvalifikācijas iespējām. Skaidrojam, kas noteikts normatīvajos aktos.

Pedagogs ir reglamentēta profesija

Izglītības likums noteic, ka vispārējā izglītība ir viens no trim izglītības veidiem līdzās profesionālajai un akadēmiskajai izglītībai. Tā tiek īstenota pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Izglītības likumā pedagogs ir definēts kā fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē (1. panta 16.2 punkts). Vispārējās izglītības pedagogs piedalās vispārējās izglītības programmas īstenošanā.

Pedagoga profesija tiek reglamentēta. Izglītības likums noteic, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta (MK) noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām (48. panta pirmā daļa).

Vispārējās izglītības pedagogiem vajadzīgā izglītība un profesionālā kvalifikācija

Prasības pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nosaka MK noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Prasības vispārējās izglītības pedagogam (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu) ir noteiktas MK noteikumu Nr. 569 2. punktā, savukārt prasības vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogam – 5. punktā. Uz vispārējās izglītības pedagogiem attiecas arī MK noteikumu Nr. 569 3., 4., 7., 8. un 14.1 punktā noteiktais regulējums.

Par vispārējās izglītības pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu) ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu (jeb vismaz 72 stundu) apjomā;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku (MK noteikumu Nr. 569 2. punkts).

Papildus paskaidrojams, ka MK noteikumu Nr. 569 2.3. apakšpunktā norādītās “mācību priekšmetam atbilstošās zinātnes nozares” noteikšanai piemērojami nevis Ministru kabineta noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, bet gan Ministru kabineta noteikumu Nr. 595 “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm” pielikumā noteiktais (skatīt tabulas kolonu “Zinātnes nozares”).

Par vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;
 • pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam (MK 569 5. punkts).

Par vispārējās izglītības pedagogu ir tiesīga strādāt arī persona, kura ieguvusi augstāko izglītību un studiju programmas ietvaros apguvusi mācību priekšmetam atbilstošu studiju programmas daļu sešu kredītpunktu (jeb 240 stundu) apjomā un kura apguvusi profesionālās kompetences pilnveides programmu vai ir apguvusi (vai apgūst) izglītības programmu pedagoģijā, ja tās apjoms nav mazāks par 650 stundām un tā tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam. Šāda izglītības programma pedagoģijā ir pielīdzināma profesionālās kompetences pilnveides programmai pedagoģijā (MK noteikumu Nr. 569 7. punkts).

Par vispārējās izglītības pedagogu ir tiesīgs strādāt arī augstskolu un koledžu akadēmiskais personāls, kas ir ieguvis mācību priekšmetam atbilstošu vismaz divu gadu pedagoģisko vai praktisko pieredzi (MK noteikumu Nr. 569 14.1 punkts).

Vispārējās izglītības pedagogu pārkvalifikācija

Izglītības likums paredz, ka pedagoga darbam nepieciešamo izglītību iegūst akreditētas izglītības iestādes īstenotā licencētā studiju programmā.

Pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts (49. panta pirmā un otrā daļa).

Arī vispārējās izglītības pedagoga darbam vajadzīga augstākā pedagoģiskā izglītība, kuru iegūst atbilstošā studiju programmā augstskolā, un diploms vai sertifikāts, kas apliecina darbam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju.

Strādāt par pedagogu var arī tad, ja uzsāktas un tiek turpinātas studijas darbam atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības studiju programmās.

Nereti objektīva nepieciešamība vai subjektīva personas vēlme rada apstākļus, kad ar līdzšinējo pedagoga kvalifikāciju nepietiek. Var, protams, atgriezties augstskolā un studēt tādā pedagoģisko studiju programmā, kas nodrošina atbilstošo kvalifikāciju. Studijas, neapšaubāmi, nodrošina iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Taču tas ir laikietilpīgi pat tad, ja liela vai ne tik liela daļa iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu tiks atzīti, tātad noteiktus studiju kursus vairs atkārtoti nevajadzēs apgūt.

Pedagogu pārkvalifikācija ir iespēja paātrināti iegūt jaunu pedagoga specialitāti, pamatojoties uz jau esošo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Turklāt tādējādi tiek iegūts noteiktas formas kvalifikācijas dokuments – sertifikāts (atsevišķos gadījumos pietiek ar apliecību), kas dod tiesības veikt tādu pedagoga darbu, kādu liedza dokumenti, kas apliecina iepriekšējās studijās iegūto izglītību un kvalifikāciju.

MK noteikumi Nr. 569 nosaka arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību un iezīmē pedagogu pārkvalifikācijas ceļus. 

Piemēram, ir noteiktas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apguve nodrošina profesionālās kompetences pilnveidi, ko apliecina atbilstošs sertifikāts (tas ir derīgs tikai kopā ar dokumentu par atbilstošās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvi).

Daudzos gadījumos kvalifikācijas sertifikāta ieguve ir nepieciešams nosacījums pedagoga pārkvalifikācijai:

 • programmas, kuru apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuru apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā, speciālajā izglītībā, pirmsskolas saturā un didaktikā vai arī pedagoga karjeras konsultanta sertifikātu (21.3. apakšpunts);
 • programmas, kuru apjoms ir vismaz 160 stundu un pēc kuru apguves pedagogs iegūst cita mācību priekšmeta skolotāja sertifikātu (21.4. apakšpunkts).

Šādas programmas, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kurās var studēt pedagoģijas programmas.

Pārkvalifikācijas situācijas vispārējās izglītības pedagogiem

1.       Pedagogs vēlas iegūt tiesības mācīt citu mācību priekšmetu

Ja pedagogam ir augstākā pedagoģiskā izglītība un mācību priekšmeta (A) skolotāja kvalifikācija, tad, lai iegūtu tiesības mācīt citu mācību priekšmetu (B), viņam ir iespējas apgūt vai gada laikā uzsākt apgūt:

 • profesionālās kompetences pilnveides programmu 160 stundu apjomā (mācību priekšmeta B mācīšanai);
 • profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā (mācību priekšmeta B mācīšanai);
 • programmu (mācību priekšmeta B mācīšanai), kuru īsteno pašvaldības vai privātā izglītības iestāde vai pedagogu profesionālā nevalstiskā organizācija, ministriju padotības iestāde vai pašvaldību iestāde, vai augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas (prasības šādu programmu īstenotajiem noteiktas MK noteikumu Nr. 569 21.1. un 21.2. apakšpunktā);
 • ar mācību priekšmetu B saistītu studiju programmas daļu vismaz divu kredītpunktu (jeb vismaz 72 stundu) apjomā (MK noteikumu Nr. 569 4. punkts).

Regulējums nenosaka iespējas iegūt tiesības mācīt citu mācību priekšmetu (B) pedagogam ar augstāko (nepedagoģisko) izglītību mācību priekšmetam (A) atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikāciju.

Taču, interpretējot MK noteikumu Nr. 569 2.3. apakšpunkta formulējumu, gala rezultātā par atbilstošu tajā noteiktajam regulējumam vērtējamas iepriekšminētās pārkvalifikācijas iespējas, bet tikai tad, ja mācību priekšmets A un mācību priekšmets B pieder pie vienas un tās pašas zinātņu nozares (skatīt komentāru MK noteikumu Nr. 569 2.3. apakšpunktam). Šādu variantu gan ir ļoti maz.  

Jāņem vērā, ka mācību priekšmeta mācīšanu ir tiesīga īstenot arī persona, kura ieguvusi šo noteikumu 2. punktā minēto izglītību mācību priekšmeta atbilstošajā jomā un:

 • studiju programmas ietvaros apguvusi ar attiecīgo mācību priekšmetu saistītu studiju programmas daļu vismaz četru kredītpunktu (jeb 160 stundu) apjomā vai
 • apguvusi (vai apgūst) ar attiecīgo mācību priekšmetu saistītas profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu kopapjomā (atbilstoši MK noteikumu Nr. 569 21.1., 21.2. vai 21.3. apakšpunktā noteiktajam, kā arī 8. punkts).

Mācību jomas un tām atbilstoši mācību priekšmeti noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.

2.       Vispārējās izglītības pedagogs vai vispārējās pirmsskolas izglītības pedagogs vēlas kvalificēties darbam speciālās izglītības programmā

Par pedagogu, kurš īsteno speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādēs vai speciālās klasēs vai grupās, ir tiesīga strādāt persona, kurai ir vispārējās izglītības pedagogam vai vispārējās pirmsskolas izglītības pedagogam nepieciešamā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā vai iegūta speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija. (MK noteikumu Nr. 569. 3.punkts).

Šīs prasības attiecas arī uz pedagogiem, kas strādā vispārējās izglītības klasēs, kurās integrēti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām. Papildus jāuzsver, ka pedagogam jāapgūst tāda profesionālās kompetences pilnveides programma speciālajā izglītībā, kas atbilst izglītojamo traucējumu veidam. Tie noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 3. pielikumā “Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)”.

3.       Vispārējās izglītības pedagogs, kurš strādā pamata vai vidējās vispārējās izglītības programmās, vēlas pārkvalificēties par pirmsskolas pedagogu

Atbilde par pārkvalifikācijas iespējām rodama MK noteikumu Nr. 569 5. punktā noteiktajā regulējumā. Pedagogam, kurš ieguvis sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju, nekāda pārkvalifikācija nav nepieciešama, jo viņam jau ir tiesības strādāt par pirmsskolas pedagogu. Ja pedagogs jau ir ieguvis izglītību pedagoģijā, tad viņam papildus jāapgūst profesionālās kompetences programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Savukārt personai ar augstāko nepedagoģisko izglītību MK noteikumu Nr. 569 pārkvalifikācijas iespējas neparedz.

Informāciju par aktuālo augstākās izglītības studiju programmu un profesionālās kompetence pilnveides programmu piedāvājumu esošie un topošie vispārējās izglītības pedagogi visērtāk var iegūt, apmeklējot nacionālo izglītības iespēju datubāzi niid.lv.

Jautājumi un atbildes

Pedagogu trūkums skolās ir problēma. Turklāt tuvākajos gados vispārējā izglītībā ir plānots pakāpeniski atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas skolu programmās, piedāvājot kā otro svešvalodu apgūt kādu no Eiropas Ekonomiskās zonas valodām (piemēram, vācu, franču vai spāņu valodu). Tāpēc kā piemēru esam izvēlējušies aplūkot situāciju, kad darbam skolā tiek meklēts vācu valodas skolotājs. Kāda papildu izglītība ir nepieciešama cilvēkam ar augstāko izglītību, kurš pārvalda vācu valodu un vēlētos savas zināšanas nodot arī bērniem, strādājot par skolotāju vispārizglītojošā skolā?

  

 • Vai par vācu valodas skolotāju var strādāt persona, kas ieguvusi augstāko izglītību (humanitāro zinātņu maģistra grāds) vācu filoloģijā?

Lai varētu strādāt par vācu valodas skolotāju, personai atbilstoši MK noteikumu Nr. 569 2.3. apakšpunktā noteiktajam papildus jāapgūst profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā 72 stundu apmērā. Pedagoga darbu ir tiesības veikt arī tad, ja augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu (jeb vismaz 72 stundu) apjomā. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešamas izvērtēt ierakstus augstākās izglītības dokumentā un tā pielikumā.

 • Vai par vācu valodas skolotāju var strādāt persona, kas Latvijā ir ieguvusi maģistra grādu filozofijā un brīvi pārvalda vācu valodu, jo pēc tam vairākus gadus ir studējusi un strādājusi pētniecības institūtā Vācijā? 

Šajā gadījumā iegūt tiesības strādāt par vācu valodas skolotāju ir sarežģītāk. Praktiski vienīgā iespēja ir uzsākt studijas pedagoģisko studiju programmā vācu valodas skolotāja kvalifikācijas ieguvei. Studiju ilgumu varētu ievērojami saīsināt, izmantojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktās iespējas. Diemžēl šādā gadījumā nevar izmantot MK noteikumu Nr. 569 8. punktā noteikto regulējumu, jo filozofija un svešvaloda pieder pie dažādām mācību jomām.

 

 • Vai par vācu valodas skolotāju var strādāt persona, kurai vācu valoda ir dzimtā, bet augstākā izglītība iegūta inženierzinātnēs? 

Situācija ir tāda pati kā iepriekšējā gadījumā. Turklāt, ja persona ir ieguvusi augstāko izglītību ārzemēs, tad jāveic ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atzīšanas procedūra. Tāpat jānokārto valsts valodas prasmes pārbaudījums, jo Izglītības likuma 48. panta 5.1 daļā noteikts, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura prot un lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.  

 • Vai par vācu valodas skolotāju var strādāt persona, kura ir ieguvusi latviešu valodas skolotāja kvalifikāciju, bet labi pārvalda un vēlas mācīt arī vācu valodu?

Tā kā gan latviešu valoda, gan vācu valoda pieder pie valodu mācību jomas, tad atbilstoši MK noteikumu Nr. 569 8. punktā noteiktajam personai ir tiesības mācīt vācu valodu, ja studiju programmas ietvaros viņa apguvusi ar vācu valodu saistītu studiju programmas daļu vismaz četru kredītpunktu (jeb 160 stundu) apjomā vai apguvusi (vai apgūst) ar attiecīgo mācību priekšmetu saistītas profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu kopapjomā.   

Labs saturs
19
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI