SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
01. janvārī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
20
20

Dronu pilotēšanai vienots ES līmeņa regulējums

Stājas spēkā 01.01.2021.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Plānots, ka līdz 2023. gada 12. septembrim papildus tiks pieņemti vairāki jauni ES līmeņa tiesību akti par bezpilota gaisa kuģiem, tostarp – tehniskie standarti.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi likumā “Par aviāciju”, kuros ietvertas tiesību normas, kas nepieciešamas, lai piemērotu Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktus par bezpilota gaisa kuģiem, kā arī tiesību normas, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem dronu pilotēšanas jomā. Līdz šim dronu pilotēšanas prasības noteica Ministru kabineta noteikumi. Izmaiņas attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai drona masas un izmēra. Lai izpildītu likuma prasības, no 5. janvāra ir iespēja attālināti reģistrēties jaunajā bezpilota gaisa kuģu jeb dronu e-pakalpojumu portālā e.caa.lv.

īsumā
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” zaudēs spēku 2021. gada 1. jūlijā.
 • Tiesību normas, kas paredz dronu pilotēšanas noteikumus nacionālā līmenī, noteiktas likumā “Par aviāciju”.
 • Ar bezpilota gaisa kuģiem saistītie jautājumi tiek reglamentēti vienotā Eiropas Savienības regulējumā.
 • Jaunais regulējums attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai bezpilota gaisa kuģa masas un izmēra (tostarp rotaļlietām).
 • Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs kategorijās: “Atvērtā”, “Specifiskā”  un “Sertificētā”.
 • Noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem dronu pilotēšanas jomā.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 368) ir izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju” (turpmāk – likums) 47. pantu, kas paredz, ka bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumus vai tādu cita veida lidaparātu pārvietošanos, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošumu, Latvijas Republikas gaisa telpā veic MK noteiktajā kārtībā.

Savukārt grozījumi likumā “Par aviāciju” (turpmāk – grozījumi) papildina likuma pārejas noteikumus ar 45. punktu, nosakot, ka likuma 47. panta izslēgšana stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Proti, MK noteikumi Nr. 368 minētajā datumā zaudēs spēku un turpmāk tiesību normas, kas paredz dronu pilotēšanas noteikumus nacionālā līmenī, būs atrodamas tikai likumā.

Grozījumus pieprasa ES regulējums

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības (ES) Aviācijas drošības aģentūru, kā arī groza un atceļ citus Eiropas līmeņa tiesību aktus, ietver vairākus pantus pamattekstā (55.–58. pants) un IX pielikumu, kas pirmo reizi ES līmenī reglamentē jautājumus, kuri saistīti ar bezpilota gaisa kuģiem. Regulas (ES) 2018/1139 IX pielikums bezpilota gaisa kuģiem nosaka tādas pamatprasības kā:

 • drona konstruēšanas, ražošanas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas pamatprasības;
 • drona konstruēšanas, ražošanas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas papildu prasības, kas minētas Regulas (ES) 2018/1139 56. panta 1. un 5. punktā;
 • vides pamatprasības droniem;
 • pamatprasības dronu un to ekspluatantu reģistrācijai un dronu marķēšanai.

Plānots, ka līdz 2023. gada 12. septembrim papildus tiks pieņemti vairāki jauni ES līmeņa tiesību akti par bezpilota gaisa kuģiem, tostarp – tehniskie standarti.

Kā norādīts Civilās aviācijas aģentūras (CAA) mājaslapā, no 2021. gada tiks piemērots vienots ES līmeņa regulējums, kura mērķis ir veicināt bezpilota gaisa kuģu nozares attīstību, vienlaikus ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lidojumu drošumu, drošību, privātumu un vides aspektiem. 2019. gadā jau stājās spēkā divas Eiropas Komisijas regulas, kas tiešā veidā ietekmēs turpmāko kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi, tostarp Latvijā:

Paralēli tiem pakāpeniskas izmaiņas tiek veiktas normatīvajos aktos arī nacionālā līmenī.

Vairākas normas bija spēkā arī līdz šim

Bezpilota gaisa kuģu joma ir integrēta civilās aviācijas sistēmas sastāvdaļa. Tādējādi par kompetento iestādi, kas risina dronu lidojumu drošuma un drošības jautājumus, ir noteikta CAA. Grozījumi aptver jautājumus, kas saistīti:

 • ar bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatāciju un personāla kvalifikāciju;
 • bezpilota gaisa kuģu un bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatantu reģistru;
 • bezpilota gaisa kuģu lidojumiem gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros;
 • Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem;
 • bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma uzraudzības aspektiem.

Vairākas grozījumos ietvertās tiesību normas jau ir spēkā un ietvertas MK noteikumos Nr. 368.

Vienotā regulējuma ieviešanas termiņi

Saskaņā ar CAA tīmekļvietnē pieejamo informāciju vienotā ES līmeņa regulējumam dronu pilotēšanas jomā ir noteikts šāds laika rāmis:

 • līdz 2020. gada 31. decembrim – daļēja Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 ieviešana, Eiropas līmeņa bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) ekspluatantu reģistra izveide, izmaiņu veikšana nacionālajā regulējumā;
 • 2022. gada 1. janvārī – noslēdzas pārejas periods nacionālajam regulējumam;
 • no 2023. gada 1. janvāra – atļauts tirgot tikai tādas UAS, kas atbilst Regulas (ES) 2019/945 prasībām.

Uz ko attiecas jaunais regulējums

CAA skaidro, ka jaunais regulējums attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai bezpilota gaisa kuģa masas un izmēra (tostarp rotaļlietām).

Vienlaikus  jaunais regulējums ietekmē arī UAS un papildierīču ražotājus, ražotāju pilnvarotos pārstāvjus, importētājus un izplatītājus.

Dronu lidojumi tiek iedalīti 3 kategorijās

Atbilstoši CAA sniegtajai informācijai Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2019/947 ir uz riskiem bāzēta pieeja, līdz ar to noteiktās prasības tiek piemērotas atkarībā no darbības specifikas un ar to saistītajiem riskiem. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs kategorijās:

 • Atvērtā” kategorija ar relatīvi zemiem riskiem;
 • Specifiskā” kategorija ar paaugstinātiem riskiem;
 • Sertificētā” kategorija ar riskiem un prasībām, kas pielīdzināmi pilotējamai aviācijai.

Neatkarīgi no kategorijas tiek noteiktas arī vispārīgas prasības, piemēram, reģistrācija, attālinātā identifikācija u. c.

Atvērtās kategorijas prasības:

 • drona lietotājam jāreģistrējas un jāmarķē bezpilota gaisa kuģis ar tam piešķirto numuru;
 • drona tālvadības pilotam jābūt vismaz 16 gadus vecam un jānokārto atbilstošas pārbaudes;
 • veicot lidojumus, drons vienmēr jāsaglabā tiešajā redzamībā;
 • maksimālais atļautais lidojumu augstums ir 120 m no zemes vai ūdens virsmas;
 • drona maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 25 kg.

Specifiskajā kategorijā ietilpst dronu lidojumi, kas ir ārpus atvērtās kategorijas noteiktajiem ierobežojumiem, piemēram, lidojumi:

 • ārpus tiešās redzamības;
 • augstāk par 120 m no zemes vai ūdens virsmas;
 • ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 25 kg;
 • apdzīvotās vietās ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa ir > 4 kg, vai bez atbilstoša CE marķējuma;
 • ar mērķi nomest kravas vai veikt smidzināšanu;
 • vairāku bezpilota gaisa kuģu vienlaicīga vadīšana;
 • citas atkāpes no atvērtajai kategorijai noteiktajiem nosacījumiem.

Sertificētajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, ja:

 • bezpilota gaisa kuģa gabarītizmēri ir lielāki par 3 m un ar to veic lidojumu virs cilvēku pulcēšanās vietām;
 • tiek veikta cilvēku pārvadāšana;
 • tiek veikta bīstamu kravu pārvadāšana, kas nelaimes gadījumā var radīt augstu risku trešajām personām;
 • pamatojoties uz riska novērtējumu, tiek uzskatīts, ka riskus nevar pienācīgi samazināt specifiskās kategorijas ietvaros vai bez UAS un UAS ekspluatanta sertifikācijas vai attiecīgā gadījumā arī bez tālvadības pilota licencēšanas.

Papildu informāciju par vienoto ES regulējumu dronu pilotēšanas jomā var meklēt šeit.

Darbu sācis dronu e-pakalpojumu portāls

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) informē, ka no 5. janvāra bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem un tālvadības pilotiem ir iespēja attālināti reģistrēties CAA jaunajā bezpilota gaisa kuģu jeb dronu e-pakalpojumu portālā e.caa.lv. Portāls ļaus klientiem ērtāk iesniegt dokumentus, būs iespēja nokārtot pārbaudījumus attālināti, kā arī vienuviet būs pieejamas izsniegtās atļaujas. 

Dronu lietotājiem, kuri pilotē vairāk nekā 250 gramus smagu dronu, jāreģistrējas CAA bezpilota gaisa kuģu e-pakalpojumu portālā. Reģistrācija obligāta arī tiem lietotājiem, kuru izmantotā drona masa ir mazāka par 250 gramiem, bet tas nodrošina video vai foto uzņemšanu. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (lietotājiem, kuru vārdā tiek veikts lidojums) drons jāmarķē ar reģistrācijas numuru, kas tiks saņemts e-pakalpojumu portālā pēc veiksmīgas reģistrācijas.

CAA informācija: Darbu sācis bezpilota gaisa kuģu e-pakalpojumu portāls

Noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem dronu pilotēšanas jomā

Grozījumi papildina likumu ar  24.1 pantu, nosakot administratīvos pārkāpumus bezpilota gaisa kuģu jomā. LV portāls min dažus no tiem:

 • par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kas nav marķēts vai identificējams, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 30 naudas soda vienībām (no 50 līdz 150 eiro), bet juridiskajai personai – no 30 līdz 100 naudas soda vienībām (no 150 līdz 500 eiro);
 • par tālvadības pilota vai novērotāja pienākumu pildīšanu vai lidojuma uzraudzības veikšanu, atrodoties alkohola ietekmē, ja tā koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 30 līdz 40 naudas soda vienībām (no 150 līdz 200 eiro);
 • par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi ārpus tiešās redzamības piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 60 naudas soda vienībām (no 50 līdz 300 eiro), bet juridiskajai personai – no 30 līdz 200 naudas soda vienībām (no 150 līdz 1000 eiro);
 • par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, ja bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants, bezpilota gaisa kuģis, tālvadības pilots vai gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība nav reģistrēta bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 140 naudas soda vienībām (no 50 līdz 700 eiro), bet juridiskajai personai – no 30 līdz 400 naudas soda vienībām (no 150 līdz 2000 eiro);
 • par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz normatīvajos aktos noteikto vai kurš neatbilst bezpilota gaisa kuģu sistēmu klasei vai bezpilota gaisa kuģa kategorijai, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 40 naudas soda vienībām (no 50 līdz 200 eiro), bet juridiskajai personai – no 30 līdz 400 naudas soda vienībām (no 150 līdz 2000 eiro).
Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI