SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
16. oktobrī, 2019
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Pašvaldības
9
9

Valdības atbalsts – 39 pašvaldību modelim

FOTO: Zane Bitere, LETA

Lai gan iepriekš Ministru kabinets bija atbalstījis administratīvi teritoriālās reformas īstenotāju piedāvājumu samazināt Latvijas pašvaldību skaitu līdz 36, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektā piedāvātais modelis papildināts ar trim jaunām pašvaldībām, saglabājot atsevišķu pašvaldību statusu Liepājai, Rēzeknei un Daugavpilij.

īsumā
 • Likumprojekts Latviju iedala piecās republikas pilsētās – Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne un Rīga – un 34 novados.
 • Pret administratīvi teritoriālo reformu turpina iebilst Latvijas Pašvaldību savienība un daudzas pašvaldības.
 • Ir svarīgi, lai administratīvi teritoriālās reformas process virzītos uz priekšu. Tas dod pamatu tālākai sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un izglītības modeļa izveidei.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto likumprojektu 15. oktobrī atbalstīja visi ministri, taču konceptuāli reformai turpina nepiekrist Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un daudzas pašvaldības. Valdības atbalstītais modelis tiks nodots izvērtēšanai Saeimā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce valdības sēdē skaidroja, ka paralēli likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” tiek saskaņoti grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos.

Ko paredz administratīvi teritoriālās reformas likumprojekts

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekts nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas un to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

Likumprojekts Latviju iedala šādās administratīvajās teritorijās:

 • republikas pilsētās – Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne un Rīga;
 • novados.

Savukārt novada teritoriju iedala šādās vienībās:

 • novada pilsētās;
 • novada pagastos.

Apvienojot vai sadalot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

 • teritorija ir ģeogrāfiski vienota;
 • novada teritorijā ir valsts attīstības plānošanas dokumentos (reģionālās politikas pamatnostādnēs vai nacionālajā attīstības plānā) noteikts reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs, izņemot Pierīgas novadus;
 • Pierīgas novados ir ne mazāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju katrā;
 • iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība, un pašvaldībai ir spēja teritorijai piesaistīt nozīmīgas investīcijas;
 • iespējams izveidot efektīvu izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības tīklu;
 • ir pietiekams skolēnu skaits vismaz vienai perspektīvai vidusskolai;
 • teritorija ir optimāli izveidota, lai pašvaldība var patstāvīgi nodrošināt tai likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja likumos noteikts citādi.

Likumprojekta pārejas noteikumos norādīts, ka ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šā likuma noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā. Savukārt Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada pašvaldību vēlēšanas izsludina šajā likumā noteiktajās administratīvajās teritorijās.

LPS konceptuāli iebilst

Pret administratīvi teritoriālo reformu turpina iebilst LPS. Savienība neatbalsta Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, jo pastāv konceptuāli iebildumi, kas netika saskaņoti ar VARAM. LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa valdības sēdē uzsvēra, ka likumprojekts ir pretrunā ar Saeimas 21. marta lēmumu un valdības deklarācijas 225. punktu, kurā noteikts: “izvērtēsim otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamību un, saņemot pozitīvu vērtējumu, īstenosim izmēģinājuma projektu (pilotprojektu)”. “Tikai nosakot apriņķu funkcijas, var runāt par pašvaldību lielumu un darbību,” uzskata I. Peipiņa, norādot, ka atsevišķas pašvaldības ir vērsušās Satversmes tiesā.

LPS turpina uzstāt, ka likumprojekts un reforma neatbilst atsevišķiem Satversmes pantiem, kā arī Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5. pantam. Tas noteic: “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”

J. Pūce valdības sēdē argumentēja, ka iepriekšējo administratīvi teritoriālo reformu Satversmes tiesā apstrīdēja 50 pašvaldības, tāpēc VARAM strikti ievēro Satversmes tiesas noteikto, kā arī pilnībā ievēro Eiropas vietējo pašvaldību hartu.

Rūjiena nevēlas pievienoties Valkas novadam

Pret pievienošanu Valkas novadam turpina iebilst Rūjienas novads. Tā domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins valdības sēdē kritizēja reformu un Rūjienas un Naukšēnu novadu iekļaušanu Valkas novadā, akcentējot, ka nekā kopēja Rūjienai ar Valku nav. “Negatīvs ir arī ekspertu vērtējums un vairāk nekā 3000 iedzīvotāju attieksme. Kam vēl ir jānotiek?” ministriem vaicāja  G. Gladkins. “Cilvēki ir gatavi piedalīties protesta akcijā. Kur vēl tālāk, ja mūsos neieklausās!”

Viņš aicināja ministrus pārdomāt reformas kartējumu un Rūjienas novadam atrast atbilstošāku, faktos balstītu vietu.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš Rūjienas novada domes priekšsēdētāja teikto uztvēra kā argumentētu kritiku, taču oponēja, ka ir svarīgi, lai administratīvi teritoriālās reformas process virzītos uz priekšu. “Vēlamies izveidot spēcīgas pašvaldības, bet ne visur, iespējams, viss ir līdz galam izvērtēts. Svarīgi, kā nākotnē efektīvāk ieguldīt publiskos līdzekļus, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus.”

Arī J. Pūce norādīja, ka administratīvi teritoriālās reforma dod pamatu tālākai sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un izglītības modeļa izveidei. 

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzsvēra, ka tiks iesniegti grozījumi Sabiedriskā transporta pārvadājuma likumā un sakārtots ceļa tīkls, lai jaunos novadus savienotu kvalitatīvi ceļi.

Reforma izmaksās ap desmit miljoniem eiro

Latvijā šobrīd ir 119 pašvaldības, savukārt 59 no tām neatbilst likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem kritērijiem un prasībām, jau iepriekš rakstīja LV portāls. Šobrīd pašvaldību starpā ir milzīga nevienlīdzība. Piemēram, administratīvās izmaksas vien pašvaldībās svārstās no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju (tikai 28 pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta). No pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 pašvaldības. Vien 57 pašvaldības spēj nodrošināt ar darbavietu vairāk nekā 40% savu darbspējas vecuma iedzīvotāju. Tikai 46 pašvaldībām ir iespēja veikt investīcijas viena miljona eiro apmērā.

Lai īstenotu administratīvi teritoriālo reformu, no valsts budžeta līdzekļiem šim mērķim trīs gadu laikā atvēlēti gandrīz desmit miljoni eiro.

Plānotās 39 administratīvās teritorijas

Republikas pilsētas: Daugavpils; Jūrmala; Liepāja; Rēzekne; Rīga.

Novads,administratīvais centrs

Ietilpstošās teritoriālās vienības

Aizkraukles novads, Aizkraukle

Aiviekstes pagasts; Aizkraukles pagasts; Aizkraukles pilsēta; Bebru pagasts; Daudzeses pagasts; Iršu pagasts; Jaunjelgavas pagasts; Jaunjelgavas pilsēta; Klintaines pagasts; Kokneses pilsēta; Kokneses pagasts; Mazzalves pagasts; Neretas pagasts; Pilskalnes pagasts; Pļaviņu pilsēta; Seces pagasts; Sērenes pagasts; Skrīveru pagasts; Staburaga pagasts; Sunākstes pagasts; Vietalvas pagasts; Zalves pagasts.

Alūksnes novads, Alūksne

Alsviķu pagasts; Alūksnes pilsēta; Annas pagasts; Ilzenes pagasts; Jaunalūksnes pagasts; Jaunannas pagasts; Jaunlaicenes pagasts; Kalncempju pagasts; Liepnas pagasts; Malienas pagasts; Mālupes pagasts; Mārkalnes pagasts; Pededzes pagasts; Veclaicenes pagasts; Zeltiņu pagasts; Ziemera pagasts.

Ādažu novads, Ādaži

Ādažu pagasts; Carnikavas pagasts; Saulkrastu pagasts; Saulkrastu pilsēta; Sējas pagasts.

Balvu novads, Balvi

Baltinavas pagasts; Balvu pagasts; Balvu pilsēta; Bērzkalnes pagasts; Bērzpils pagasts; Briežuciema pagasts; Krišjāņu pagasts; Kubulu pagasts; Kupravas pagasts; Lazdukalna pagasts; Lazdulejas pagasts; Medņevas pagasts; Rugāju pagasts; Susāju pagasts; Šķilbēnu pagasts; Tilžas pagasts; Vectilžas pagasts; Vecumu pagasts; Viļakas pilsēta; Vīksnas pagasts; Žīguru pagasts.

Bauskas novads, Bauska

Bauskas pilsēta; Bārbeles pagasts; Brunavas pagasts; Ceraukstes pagasts; Codes pagasts; Dāviņu pagasts; Gailīšu pagasts; Iecavas pilsēta; Iecavas pagasts; Īslīces pagasts; Kurmenes pagasts; Mežotnes pagasts; Rundāles pagasts; Skaistkalnes pagasts; Stelpes pagasts; Svitenes pagasts; Valles pagasts; Vecsaules pagasts; Vecumnieku pagasts; Viesturu pagasts.

Cēsu novads,Cēsis

Amatas pagasts; Cēsu pilsēta; Drabešu pagasts; Dzērbenes pagasts; Inešu pagasts; Jaunpiebalgas pagasts; Kaives pagasts; Liepas pagasts; Līgatnes pagasts; Līgatnes pilsēta; Mārsnēnu pagasts; Nītaures pagasts; Priekuļu pagasts; Raiskuma pagasts; Skujenes pagasts; Stalbes pagasts; Straupes pagasts; Taurenes pagasts; Vaives pagasts; Vecpiebalgas pagasts; Veselavas pagasts; Zaubes pagasts; Zosēnu pagasts.

Daugavpils novads, Daugavpils

Ambeļu pagasts; Bebrenes pagasts; Biķernieku pagasts; Demenes pagasts; Dubnas pagasts; Dvietes pagasts; Eglaines pagasts; Ilūkstes pilsēta; Kalkūnes pagasts; Kalupes pagasts; Laucesas pagasts; Līksnas pagasts; Maļinovas pagasts; Medumu pagasts; Naujenes pagasts; Nīcgales pagasts; Pilskalnes pagasts; Prodes pagasts; Salienas pagasts; Skrudalienas pagasts; Subates pilsēta; Sventes pagasts; Šēderes pagasts; Tabores pagasts; Vaboles pagasts; Vecsalienas pagasts; Višķu pagasts.

Dobeles novads, Dobele

Annenieku pagasts; Auces pilsēta; Augstkalnes pagasts; Auru pagasts; Bēnes pagasts; Bērzes pagasts; Bikstu pagasts; Bukaišu pagasts; Dobeles pagasts; Dobeles pilsēta; Īles pagasts; Jaunbērzes pagasts; Krimūnu pagasts; Lielauces pagasts; Naudītes pagasts; Penkules pagasts; Tērvetes pagasts; Ukru pagasts; Vecauces pagasts; Vītiņu pagasts; Zebrenes pagasts.

Gulbenes novads, Gulbene

Beļavas pagasts; Daukstu pagasts; Druvienas pagasts; Galgauskas pagasts; Gulbenes pilsēta; Jaungulbenes pagasts; Lejasciema pagasts; Litenes pagasts; Lizuma pagasts; Līgo pagasts; Rankas pagasts; Stāmerienas pagasts; Stradu pagasts; Tirzas pagasts.

Jelgavas novads, Jelgava

Cenu pagasts; Elejas pagasts; Glūdas pagasts; Jaunsvirlaukas pagasts; Jelgavas pilsēta; Kalnciema pagasts; Lielplatones pagasts; Līvbērzes pagasts; Ozolnieku pagasts; Platones pagasts; Salgales pagasts; Sesavas pagasts; Svētes pagasts; Valgundes pagasts; Vilces pagasts; Vircavas pagasts; Zaļenieku pagasts.

Jēkabpils novads, Jēkabpils

Aknīstes pagasts; Aknīstes pilsēta; Asares pagasts; Atašienes pagasts; Ābeļu pagasts; Dignājas pagasts; Dunavas pagasts; Elkšņu pagasts; Gārsenes pagasts; Jēkabpils pilsēta; Kalna pagasts; Krustpils pagasts; Kūku pagasts; Leimaņu pagasts; Mežāres pagasts; Rites pagasts; Rubenes pagasts; Salas pagasts; Saukas pagasts; Sēlpils pagasts; Variešu pagasts; Viesītes pagasts; Viesītes pilsēta; Vīpes pagasts; Zasas pagasts.

Krāslavas novads, Krāslava

Andrupenes pagasts; Andzeļu pagasts; Asūnes pagasts; Aulejas pagasts; Bērziņu pagasts; Dagdas pagasts; Dagdas pilsēta; Ezernieku pagasts; Indras pagasts; Izvaltas pagasts; Kalniešu pagasts; Kaplavas pagasts; Kombuļu pagasts; Konstantinovas pagasts; Krāslavas pagasts; Krāslavas pilsēta; Ķepovas pagasts; Piedrujas pagasts; Robežnieku pagasts; Skaistas pagasts; Svariņu pagasts; Šķaunes pagasts; Ūdrīšu pagasts.

Kuldīgas novads, Kuldīga

Alsungas pagasts; Ēdoles pagasts; Gudenieku pagasts; Īvandes pagasts; Kabiles pagasts; Kuldīgas pilsēta; Kurmāles pagasts; Laidu pagasts; Nīkrāces pagasts; Padures pagasts; Pelču pagasts; Raņķu pagasts; Rendas pagasts; Rudbāržu pagasts; Rumbas pagasts; Skrundas pagasts; Skrundas pilsēta; Snēpeles pagasts; Turlavas pagasts; Vārmes pagasts.

Ķekavas novads, Ķekava

Baldones pagasts; Baldones pilsēta; Baložu pilsēta; Daugmales pagasts; Ķekavas pagasts.

Liepājas novads, Liepāja

Aizputes pagasts; Aizputes pilsēta; Bārtas pagasts; Bunkas pagasts; Cīravas pagasts; Dunalkas pagasts; Dunikas pagasts; Durbes pagasts; Durbes pilsēta; Embūtes pagasts; Gaviezes pagasts; Gramzdas pagasts; Grobiņas pagasts; Grobiņas pilsēta; Kalētu pagasts; Kalvenes pagasts; Kazdangas pagasts; Lažas pagasts; Medzes pagasts; Nīcas pagasts; Otaņķu pagasts; Pāvilostas pilsēta; Priekules pagasts; Priekules pilsēta; Rucavas pagasts; Sakas pagasts; Tadaiķu pagasts; Vaiņodes pagasts; Vecpils pagasts; Vērgales pagasts; Virgas pagasts.

Limbažu novads, Limbaži

Ainažu pagasts; Ainažu pilsēta; Alojas pagasts; Alojas pilsēta; Braslavas pagasts; Brīvzemnieku pagasts; Katvaru pagasts; Liepupes pagasts; Limbažu pagasts; Limbažu pilsēta; Pāles pagasts; Salacgrīvas pagasts; Salacgrīvas pilsēta; Skultes pagasts; Staiceles pagasts; Staiceles pilsēta; Umurgas pagasts; Vidrižu pagasts; Viļķenes pagasts.

Līvānu novads, Līvāni

Jersikas pagasts; Līvānu pilsēta; Rožupes pagasts; Rudzātu pagasts; Sutru pagasts; Turku pagasts.

Ludzas novads, Ludza

Blontu pagasts; Briģu pagasts; Ciblas pagasts; Cirmas pagasts; Goliševas pagasts; Isnaudas pagasts; Istras pagasts; Kārsavas pilsēta; Lauderu pagasts; Līdumnieku pagasts; Ludzas pilsēta; Malnavas pagasts; Mežvidu pagasts; Mērdzenes pagasts; Nirzas pagasts; Ņukšu pagasts; Pasienes pagasts; Pildas pagasts; Pureņu pagasts; Pušmucovas pagasts; Rundēnu pagasts; Salnavas pagasts; Zaļesjes pagasts; Zilupes pilsēta; Zvirgzdenes pagasts.

Madonas novads, Madona

Aronas pagasts; Barkavas pagasts; Bērzaunes pagasts; Cesvaines pagasts; Cesvaines pilsēta; Dzelzavas pagasts; Ērgļu pagasts; Indrānu pagasts; Jumurdas pagasts; Kalsnavas pagasts; Lazdonas pagasts; Liezēres pagasts; Lubānas pilsēta; Ļaudonas pagasts; Madonas pilsēta; Mārcienas pagasts; Mētrienas pagasts; Murmastienes pagasts; Ošupes pagasts; Praulienas pagasts; Sarkaņu pagasts; Sausnējas pagasts; Varakļānu pagasts; Varakļānu pilsēta; Vestienas pagasts.

Mārupes novads, Mārupe

Babītes pagasts; Mārupes pagasts; Salas pagasts.

Ogres novads, Ogre

Birzgales pagasts; Ikšķiles pilsēta; Jumpravas pagasts; Krapes pagasts; Ķeguma pilsēta; Ķeipenes pagasts; Lauberes pagasts; Lēdmanes pagasts; Lielvārdes pagasts; Lielvārdes pilsēta; Madlienas pagasts; Mazozolu pagasts; Meņģeles pagasts; Ogres pilsēta; Ogresgala pagasts; Rembates pagasts; Suntažu pagasts; Taurupes pagasts; Tīnūžu pagasts; Tomes pagasts.

Olaines novads, Olaine

Olaines pagasts; Olaines pilsēta.

Preiļu novads, Preiļi

Aglonas pagasts; Aizkalnes pagasts; Galēnu pagasts; Grāveru pagasts; Kastuļinas pagasts; Pelēču pagasts; Preiļu pagasts; Preiļu pilsēta; Riebiņu pagasts; Rožkalnu pagasts; Rušonas pagasts; Saunas pagasts; Silajāņu pagasts; Sīļukalna pagasts; Stabulnieku pagasts; Šķeltovas pagasts; Upmalas pagasts; Vārkavas pagasts.

Rēzeknes novads, Rēzekne

Audriņu pagasts; Bērzgales pagasts; Čornajas pagasts; Dricānu pagasts; Feimaņu pagasts; Gaigalavas pagasts; Griškānu pagasts; Ilzeskalna pagasts; Kantinieku pagasts; Kaunatas pagasts; Lendžu pagasts; Lūznavas pagasts; Mākoņkalna pagasts; Maltas pagasts; Nagļu pagasts; Nautrēnu pagasts; Ozolaines pagasts; Ozolmuižas pagasts; Pušas pagasts; Rikavas pagasts; Sakstagala pagasts; Silmalas pagasts; Stoļerovas pagasts; Stružānu pagasts; Vērēmu pagasts; Dekšāres pagasts; Sokolku pagasts; Viļānu pagasts; Viļānu pilsēta.

Salaspils novads, Salaspils

Salaspils pagasts; Salaspils pilsēta.

Saldus novads, Saldus

Blīdenes pagasts; Brocēnu pilsēta; Cieceres pagasts; Ezeres pagasts; Gaiķu pagasts; Jaunauces pagasts; Jaunlutriņu pagasts; Kursīšu pagasts; Lutriņu pagasts; Nīgrandes pagasts; Novadnieku pagasts; Pampāļu pagasts; Remtes pagasts; Rubas pagasts; Saldus pagasts; Saldus pilsēta; Šķēdes pagasts; Vadakstes pagasts; Zaņas pagasts; Zirņu pagasts; Zvārdes pagasts.

Siguldas novads, Sigulda

Allažu pagasts; Inčukalna pagasts; Krimuldas pagasts; Lēdurgas pagasts; Mālpils pagasts; Mores pagasts; Siguldas pagasts; Siguldas pilsēta.

Smiltenes novads, Smiltene

Apes pagasts; Apes pilsēta; Bilskas pagasts; Blomes pagasts; Brantu pagasts; Drustu pagasts; Gaujienas pagasts; Grundzāles pagasts; Launkalnes pagasts; Palsmanes pagasts; Raunas pagasts; Smiltenes pagasts; Smiltenes pilsēta; Trapenes pagasts; Variņu pagasts; Virešu pagasts.

Talsu novads, Talsi

Abavas pagasts; Ārlavas pagasts; Balgales pagasts; Dundagas pagasts; Ģibuļu pagasts; Īves pagasts; Kolkas pagasts; Ķūļciema pagasts; Laidzes pagasts; Laucienes pagasts; Lībagu pagasts; Lubes pagasts; Mērsraga pagasts; Rojas pagasts; Sabiles pilsēta; Stendes pilsēta; Strazdes pagasts; Talsu pilsēta; Valdemārpils pilsēta; Valdgales pagasts; Vandzenes pagasts; Virbu pagasts.

Tukuma novads, Tukums

Cēres pagasts; Degoles pagasts; Džūkstes pagasts; Engures pagasts; Irlavas pagasts; Jaunpils pagasts; Jaunsātu pagasts; Kandavas pagasts; Kandavas pilsēta; Lapmežciema pagasts; Lestenes pagasts; Matkules pagasts; Pūres pagasts; Sēmes pagasts; Slampes pagasts; Smārdes pagasts; Tukuma pilsēta; Tumes pagasts; Vānes pagasts; Viesatu pagasts; Zantes pagasts; Zemītes pagasts; Zentenes pagasts.

Ulbrokas novads, Ulbroka

Garkalnes pagasts; Ropažu pagasts; Stopiņu pagasts; Vangažu pilsēta

Valkas novads, Valka

Ērģemes pagasts; Ipiķu pagasts; Jeru pagasts; Jērcēnu pagasts; Kārķu pagasts; Ķoņu pagasts; Lodes pagasts; Naukšēnu pagasts; Plāņu pagasts; Rūjienas pilsēta; Sedas pilsēta; Strenču pilsēta; Valkas pagasts; Valkas pilsēta; Vijciema pagasts; Vilpulkas pagasts; Zvārtavas pagasts.

Valmieras novads, Valmiera

Bērzaines pagasts; Brenguļu pagasts; Burtnieku pagasts; Dikļu pagasts; Ēveles pagasts; Kauguru pagasts; Kocēnu pagasts; Matīšu pagasts; Mazsalacas pagasts; Mazsalacas pilsēta; Ramatas pagasts; Rencēnu pagasts; Sēļu pagasts; Skaņkalnes pagasts; Trikātas pagasts; Vaidavas pagasts; Valmieras pagasts; Valmieras pilsēta; Vecates pagasts; Zilākalna pagasts.

Ventspils novads, Ventspils

Ances pagasts; Jūrkalnes pagasts; Piltenes pagasts; Piltenes pilsēta; Popes pagasts; Puzes pagasts; Tārgales pagasts; Ugāles pagasts; Usmas pagasts; Užavas pagasts; Vārves pagasts; Ventspils pilsēta; Ziru pagasts; Zlēku pagasts.

Avots: likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU