SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
07. septembrī, 2015
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
2
7
2
7

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku sociālās apdrošināšanas pabalsti

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Darbinieki nelielos uzņēmumos, kuri maksā mikrouzņēmumu nodokli (MUN), vai arī saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti, kuri izvēlējušies maksāt mazo 9% nodokli, algā var saņemt līdz 720 eiro mēnesī. Šiem darbiniekiem no algas neietur nekādus nodokļus, jo 9% nodokli maksā no uzņēmuma apgrozījuma. Tādējādi MUN maksātājiem sociālais nodrošinājums ir pieticīgs – atbilstoši mazajam ieguldījumam sociālajā budžetā. Nereti LV portālam e-konsultācijās jautā – kādas ir sociālās iemaksas, ja maksā tikai 9% nodokli, un kādi būs valsts sociālo pabalstu apmēri?
īsumā
  • Mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības uz visiem tiem pašiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem kā ikvienam darba ņēmējam.
  • Mikrouzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas maksājumu aprēķināšanai tiek noteikts iemaksu objekts, ko rēķina pēc formulām, kurās alga ir tikai viens no rādītājiem.
  • Vispārējo darba nodokļu gadījumā darbinieks no algas trešo daļu samaksā nodokļos, mikrouzņēma darbinieka alga ar nodokļiem netiek aplikta.

Maksājot vispārējos darbaspēka nodokļus, nodokļu objekts ir bruto alga, no tās apmēra darba devējs no saviem līdzekļiem maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) – 23,59%, savukārt no darba ņēmējam aprēķinātās algas ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) -23% un arī VSAOI – 10,50 procentus. 

Piemēram, ja darbinieka bruto alga mēnesī  ir 720 eiro, tad darba devējs samaksā VSAOI 169,85 eiro. No darbinieka algas ietur un budžetā pārskaita IIN - 130,96 eiro, VSAOI -75,60 eiro. Alga uz rokas (pēc nodokļu nomaksas) ir 513,44 eiro.Tātad pats darbinieks no bruto algas ik mēnesi nodokļos kopumā samaksā gandrīz 200 eiro.

Mikrouzņēmums (MU) mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.

Piemēram, ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir 5000 eiro ceturksnī, tad nodokļa summa ir 450 eiro (5000 x 9%).

Mikrouzņēmumu nodoklis ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli (ja MU nav fiziska persona), VSAOI. No samaksātā nodokļa Valsts kase saskaņā ar likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" noteikto 69,4% ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā. Tātad, ja samaksāti 450 eiro, no tiem sociālajā budžetā tiek ieskaitīti 312,30 eiro.

MU darbiniekam ir jāzina, ka viņa alga netiek aplikta ar nodokļiem. Ja alga ir noteikta 720 eiro, tad tik darbiniekam arī algas dienā jāsaņem.

Sociālo iemaksu alga un sociālo iemaksu objekts

Darbiniekam, kura darba devējs maksā nodokļus vispārējā kārtībā, bruto alga ir arī sociālās apdrošināšanas iemaksu alga, atbilstoši kurai nosaka pabalstu apmēru – slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka pabalsta apmēru –, un no tās tiek veidoti uzkrājumi pensijai.

Mikrouzņēmuma darbiniekam sociālās iemaksas aprēķina citādi, aprēķinot sociālo iemaksu objektu, atbilstoši kuram nosaka pabalstu apmēru.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.pantā ir noteikta sociālo iemaksu reģistrēšanas kārtība katram darbiniekam. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pamatojoties uz  Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekiem, mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju un informāciju par aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī mikrouzņēmuma veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem, aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.

MU darbinieki nereti interesējas, kā saprast, kādas ir viņu sociālās iemaksas un līdz ar to tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem. Tikai pēc cilvēka darba algas apmēra un MUN likmes to nevar noteikt, jo sociālo iemaksu objektu aprēķina pēc formulām, kas noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

"Mikrouzņēmumu darbinieku sociālo garantiju maksājumi ir vairākkārt mazāki. "

VSAA aprēķina MU darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, ņemot vērā MU darbinieku skaitu katrā ceturkšņa mēnesī, faktiskos ienākumus katrā ceturkšņa mēnesī, MU darbinieku apdrošināšanas statusiem atbilstošo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi un MU aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par ceturksni.

Piemēram, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs SIA nodarbina piecus darbiniekus. Visiem darbiniekiem alga ir 720 eiro. Uzņēmuma apgrozījums pēdējā ceturksnī bijis 12 000 eiro.  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga izklāsta:

MU apgrozījums ir 12 000 eiro ceturksnī (4000 eiro mēnesī), nodoklis tiek samaksāts no apgrozījuma, t.i., 9% no 12000 = 1080 eiro ceturksnī.

69,4% no šī nodokļa ir obligātās iemaksas, t.i., 69,4% no 1080 = 749,52 eiro ceturksnī (vai 249,84 eiro mēnesī).

Tātad, ja MU apgrozījums ceturksnī ir 12 000 eiro, tad obligātās iemaksas ceturksnī par visiem darbiniekiem ir aprēķinātas 749,52  eiro apmērā.

Ja uzņēmumā ir pieci darbinieki un pieņemam, ka visi darbinieki ir apdrošināti visiem apdrošināšanas veidiem (obligāto iemaksu likme ir 34,09%),  tad par katru darbinieku obligātās iemaksas ir aprēķinātas 49,97 eiro (749,52:3=249,84; 249,84:5=49,97).

Kā aprēķina obligāto iemaksu objektu?

1. vispirms jāaprēķina, cik būtu jāmaksā obligātās iemaksas, ja uzņēmums nemaksātu MU nodokli un uzņēmumā strādātu pieci darbinieki ar algu 720 eiro mēnesī (likme 34,09%):

Par vienu darbinieku - 34,09% no 720 = 245,448 eiro; par pieciem darbiniekiem 245,448 x5 = 1227,24 eiro (mēnesī), ceturksnī - 1227,24 x 3= 3681,72 eiro;

2. aprēķina ceturkšņa koeficientu- MU veiktās obligātās iemaksas attiecinot pret aprēķinātajām obligātajām iemaksām, kādas būtu jāveic, ja uzņēmums nemaksātu MU nodokli:

749,52 : 3681,72 = 0,203578762

3. aprēķina obligāto iemaksu objektu katram darbiniekam katrā mēnesī:

 720 x 0,203578762= 146,58 eiro

Ar nosacījumu, ka uzņēmumā ir pieci darbinieki un visi darbinieki ir apdrošināti visiem apdrošināšanas veidiem (obligāto iemaksu likme ir 34,09%), katra MU darbinieka obligāto iemaksu objekts katrā ceturkšņa mēnesī ir 146,58 eiro.

VSAA speciāliste piemēra paskaidrojumā pievērš uzmanību tam, ka tas izrēķināts gadījumam, ja visi darbinieki ir apdrošināti visiem apdrošināšanas veidiem. Jo aprēķins atšķirsies, ja kāds darbinieks sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), darbiniekam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs. Jo šiem darbiniekiem ir atšķirīga VSAOI likme.

Ne vienmēr darbinieki saņem vienādu algu. Kā aprēķina MU sociālās iemaksas uzņēmumā ar dažādām algām, VSAA ir paskaidrojusi e-konsultācijā "Par mikrouzņēmuma darbinieku sociālo iemaksu aprēķināšanu".

Kāds būs pabalsts?

Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1.panta 2.punktu mikrouzņēmuma darbinieks, t.sk. arī MU īpašnieks, ir darba ņēmējs. Kā darba ņēmējam MU darbiniekam ir tiesības uz visiem tiem pašiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, uz kuriem ir tiesības ikvienam darba ņēmējam.

Jebkura sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai noteicošā ir vidējā iemaksu alga, t.i., ienākumi, no kuriem ir veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Mikrouzņēmuma darbiniekiem vidējo iemaksu algu aprēķina no obligāto iemaksu objekta. Vidējo iemaksu algu sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai aprēķina no iemaksu algas (iemaksu objekta) 12 mēnešu periodā, neņemot vērā pēdējos divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Piemēram, ja pirmā darba nespējas diena ir septembrī vai tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir noteiktas no septembra, vai sieviete dodas grūtniecības atvaļinājumā septembrī, tad vidējo iemaksu algu rēķinās no darba ienākumiem 12 kalendāro mēnešu periodā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Sociālās apdrošināšanas pabalsti tiek noteikti procentos no vidējās iemaksu algas. Kā jau teikts, darbiniekam, kura darba devējs maksā nodokļus vispārējā kārtībā un kuram bruto alga ir, piemēram, 720 eiro, tā ir arī iemaksu alga un obligāto iemaksu objekts. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam, kurš arī saņem šādu algu (720 eiro), iemaksu objekts, no kura rēķina pabalstu, ir noteikts pēc formulām.

Salīdzināšanai tabula, kāds būs pabalsts vispārējo darba nodokļu maksātājam un MU darbiniekam, pieņemot, ka piemērā izrēķinātās viena mēneša obligātās iemaksas un obligāto iemaksu objekts ir vienāds visos 12 mēnešos. Tabulā pārskatāmības labad atspoguļots mēneša maksājums (VSAA pabalsta apmēru nosaka dienā, tāpēc tā apmērs mēnesī var būt atšķirīgs atkarībā no kalendāro dienu skaita).

Sociālās apdrošināšanas maksājumi,% no sociālajām iemaksām IIN un VSAOI maksātāja iemaksu alga 720 eiro MU darbinieka iemaksu objekts 146,58 eiro
Vecāku pabalsts:
  • 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (ja izvēlas saņemt līdz bērna 1 gada vecumam)
  • 43,75% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (līdz bērna 1,5 gada vecumam)
 

432 eiro

315 eiro

 

87,95 eiro

64,12 eiro

Maternitātes pabalsts – 80% 576 eiro 117,26 eiro
Slimības pabalsts – 80% 576 eiro 117,26 eiro
Bezdarbnieka pabalsts:
  • Darba stāžs no 1 līdz 9 gadiem – 50%
  • Darba stāžs no 10 līdz 19 gadiem – 55%
  • Darba stāžs no 20 līdz 29 gadiem – 60%
  • Darba stāžs virs 30 gadiem – 65%

360 eiro

396 eiro

432 eiro

468 eiro

73,29 eiro

80,62 eiro

87,95 eiro

95,28 eiro

Portālā latvija.lv katrs darbinieks var iegūt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

Arī jebkurš mikrouzņēmuma darbinieks var izmantot šo e-pakalpojumu, lai būtu informēts par savu sociālo apdrošināšanu. Kā paskaidroja VSAA speciāliste, MU darbinieks var redzēt sev aprēķināto obligāto iemaksu objektu pēc tam, kad tas ir aprēķināts un reģistrēts, apmēram nākamā mēneša, kas seko ceturksnim, beigās (ja deklarācija ir aizpildīta pareizi un tajā nav kļūdas, kas vēl jālabo). Piemēram, MU deklarācija jāiesniedz līdz 15.augustam, un obligāto iemaksu objekts varētu būt aprēķināts un reģistrēts augusta beigās vai septembra sākumā.

No 2018.gada paredz noteikt obligātu minimālo sociālo iemaksu apmēru

Ministru kabineta sēdē 25.augustā tika izskatīts priekšlikums noteikt minimālo obligāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu. Paredzēts, ka to ieviesīs  pakāpeniski triju gadu laikā, lai tas pilnībā darbotos jau no 2018.gada, informē Finanšu ministrija.

"Līdz šim ir noteiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet nav noteikts zemākais to apmērs. Tas rada divas milzīgas problēmas darba ņēmējiem, pārsvarā mikrouzņēmumu darbiniekiem, par kuriem veiktās sociālās iemaksas nav pietiekamā apmērā. Pirmkārt, šī cilvēku grupa ir neaizsargāta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, piemēram, saslimstot, zaudējot darbu vai dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā. Otrkārt, šie cilvēki ar savām sociālajām iemaksām nespēj nodrošināt sev pat minimālo pensijas apmēru. Tas noved pie nevienlīdzīgas situācijas, jo pārējiem nodokļu maksātājiem nākas to kompensēt no savām iemaksām, nemaz nerunājot par to, ka MU darbinieki neatbalsta arī šodienas pensionārus. Tas rada slogu arī pašvaldībām," skaidro FM parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens.

Sociālo iemaksu minimālā apmēra pakāpeniska ieviešana paredz, ka 2015.gadā tiek izstrādāti un ar 2016.gada budžeta likumprojekta paketi pieņemti grozījumi atbilstošajos likumos. 2016.gadā tiek izstrādāti MK noteikumi un pielāgotas VID un VSAA elektroniskās sistēmas. 2017.gadā paredzēts pārejas periods, uzsākot iemaksu veikšanu no trim ceturtdaļām minimālās algas. Paredzēts, ka darba devējs, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā, obligāto minimālo iemaksu par darbinieku nodrošinās, ja tam būs iesniegta algas nodokļu grāmatiņa vai VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā būs norādīta atzīme par minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas veikšanu, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - par visiem darbiniekiem. Darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs -  maksājumus veiks no saviem līdzekļiem. Darba devēji, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā, no saviem līdzekļiem piemaksās starpību starp minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un faktiski aprēķināto algu, kas ir mazāka par šo objektu.

FM norāda: par šo priekšlikumu vēl turpināsies diskusijas nākamā gada valsts budžeta veidošanas laikā gan valdībā, gan Saeimā, kā arī ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU