SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. oktobrī, 2009
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
4
4

Darbinieka aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā

Lai arī darba devējs kļuvis maksātnespējīgs, darbiniekam ir tiesības saņemt nopelnīto.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Ja darba devējam ir ierosināta maksātnespējas procesa lieta, darbiniekam jāseko līdzi maksātnespējas procesa turpmākai norisei, proti, vai tiesa darba devējam ir pasludinājusi maksātnespējas procesu. Rakstā rodami konkrēti padomi, kas un kā jādara darbiniekam, ja darba devējam maksātnespējas process ir pasludināts.

Ziņas par darba devēja maksātnespējas procesu ikviens bez maksas var pārbaudīt maksātnespējas reģistrā (vietne - http://www.lursoft.lv/exec?act=mnp_pjur). Maksātnespējas reģistrā tiek reģistrēta informācija par katra maksātnespējas procesa norisi, sākot no maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai.

Darba devējam pasludināts maksātnespējas process. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas darba devēja pārvaldes institūciju darbība tiek apturēta un darba devēja pārvaldīšanu veic tiesas ieceltais maksātnespējas procesa administrators (turpmāk - administrators). Administratora ieceltajam parādnieka (darba devēja) pārstāvim ir pienākums 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas nodot administratoram visus parādnieka organizatoriskos, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes, personāla un grāmatvedības dokumentus. Tādējādi jautājumi, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām starp darbinieku un darba devēju, risināmi, vēršoties pie administratora. Informācija par administratoru atrodama maksātnespējas reģistrā.

Maksātnespējas procesa norisi regulē Maksātnespējas likums, tomēr administratoram maksātnespējas procesa ietvaros ir jāievēro arī Darba likuma normas, ja vien attiecībā uz konkrēto gadījumu Maksātnespējas likumā nav noteikts cits regulējums.

Informāciju un konsultācijas darba tiesisko attiecību jautājumos darbinieks var iegūt Valsts darba inspekcijā.

Kreditora prasījums. Ja darba devējs darbiniekam nav izmaksājis darba samaksu un/vai citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus maksājumus, darbiniekam ir jāiesniedz savs kreditora prasījums.

Kreditora prasījumā norādāms prasījuma pamatojums, veids (darba samaksa, atlīdzība par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalsts u.c.), apmērs un rašanās laiks (periods, par kādu konkrētā atlīdzība bija jāizmaksā). Darbiniekam kreditora prasījumā jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija par savu prasījumu, jo tas var atvieglot šā prasījuma pārbaudi. Ja darbiniekam nav zināms precīzs prasījuma apmērs, viņš var lūgt darba devējam informāciju par izmaksājamām summām. Kreditora prasījumā vēlams norādīt adresi, kurā darbinieks ir sasniedzams un saņem korespondenci, un norēķinu konta numuru naudas līdzekļu izmaksai.

"Ja darba devējs darbiniekam nav izmaksājis darba samaksu un/vai citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus maksājumus, darbiniekam ir jāiesniedz savs kreditora prasījums."

Kreditora prasījumam pievienojami prasījumu pamatojoši dokumenti. Jāņem vērā, ka darbinieks salīdzinājumā ar citiem kreditoriem atrodas neaizsargātākā pozīcijā, jo darbinieka prasījumu pamatojošie dokumenti parasti ir darba devēja rīcībā esošie grāmatvedības un personāla lietvedības dokumenti. Tomēr, ja darbinieka rīcībā ir viņa prasījumu pamatojoši dokumenti, piemēram, darba devēja izsniegta izziņa par darba samaksas apmēru vai neizmaksātajām summām, rīkojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu u.c., darbiniekam šo dokumentu kopijas jāpievieno kreditora prasījumam.

Kreditora prasījums iesniedzams administratoram. Darbinieks savu kreditora prasījumu var iesniegt administratoram personīgi pret atzīmi par saņemšanu vai nosūtīt to kā ierakstītu pasta sūtījumu uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora adresi.

Kreditora prasījuma iesniegšanas termiņš. Kreditora prasījums iesniedzams administratoram:

  • mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu (kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš);
  • termiņā, kas nav ilgāks par gadu no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, ar noteikumu, ka kreditoru sapulce šajā laikā nav pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Šajā gadījumā darbiniekam netiek piešķirtas balsstiesības. Ja darbinieks kreditora prasījumu nav iesniedzis arī šajā termiņā, viņš zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Administratora lēmums par kreditora prasījumu. Pēc kreditora prasījuma pārbaudes administrators pieņem pamatotu lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu. Administrators neatzīst prasījumu, par kuru pastāv strīds starp kreditoru un parādnieku.

Administratora lēmuma pieņemšanas termiņš:

  • piecu dienu laikā pēc prasījuma saņemšanas, ja kreditora prasījums iesniegts kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā;
  • mēneša laikā pēc prasījuma saņemšanas, ja kreditora prasījums iesniegts pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa.

"Ja darbiniekam nav zināms precīzs prasījuma apmērs, viņš var lūgt darba devējam informāciju par izmaksājamām summām."

Ja administrators pieņēmis lēmumu par darbinieka prasījuma neatzīšanu vai prasījuma daļēju atzīšanu, lēmums triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtāms darbiniekam ierakstīta pasta sūtījuma veidā.

Sūdzība par administratora lēmumu. Darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu. Sūdzība iesniedzama tiesā, kura pasludinājusi darba devēja maksātnespējas procesu.

Sūdzības iesniegšanas termiņš. Sūdzība iesniedzama tiesā:

  • divu nedēļu laikā no administratora lēmuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām – ja kreditora prasījums iesniegts kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā;
  • ne vēlāk kā mēneša laikā pēc administratora lēmuma pieņemšanas dienas - ja kreditora prasījums iesniegts pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām.

Kreditora prasījuma apmierināšana. Darbinieka prasījumu maksātnespējas procesa ietvaros apmierina:

1) no parādnieka (darba devēja) līdzekļiem saskaņā ar maksātnespējas procesa ietvaros noteikto parādu segšanas kārtību atkarībā no maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma veida (izlīgums, sanācija vai bankrots). Jautājums par maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma noteikšanu ir kreditoru sapulces kompetencē. Ja maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums ir izlīgums vai sanācija, darbinieka prasījums apmierināms saskaņā ar izlīgumā vai sanācijas plānā noteikto parādu segšanas kārtību. Ja maksātnespējas procesā ir uzsākta bankrota procedūra, darbinieka prasījums apmierināms saskaņā ar Maksātnespējas likuma 137. pantā noteikto parādu segšanas kārtību;

2) no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk - DPGF) līdzekļiem likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” noteiktajā apmērā un Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība” noteiktajā kārtībā neatkarīgi no maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma veida. Šajā gadījumā iesniegumu par maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanu valsts aģentūrā „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) iesniedz administrators.

Normatīvajos aktos nav noteikts termiņš iesnieguma par darbinieku prasījumu apmierināšanu iesniegšanai Maksātnespējas administrācijā, tomēr administratoram tas jāiesniedz saprātīgā termiņā, ievērojot pienākumu nodrošināt efektīvu un likumīgu maksātnespējas procesa norisi. Administrators ir tiesīgs iesniegt iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai līdz brīdim, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu.

"Darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu."

Maksātnespējas administrācija pārbauda katra darbinieka katra prasījuma un tā apmēra pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām un lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Darbiniekam izmaksājamās summas Maksātnespējas administrācija pārskaita maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai izmaksai darbiniekam. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kas saistītas ar darbinieka prasījumu, tiek pārskaitītas attiecīgajos budžeta kontos.

No DPGF piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekam organizē un nodrošina administrators, un administratoram nav tiesību saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem. Administrators naudas līdzekļus izmaksā darbiniekam pēc iespējas īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekam izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā. Pēc naudas līdzekļu izmaksas darbiniekam administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā pārskatu par darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu.

Sūdzība par administratora rīcību. Darbinieks, kura likumiskās tiesības ir aizskartas, var iesniegt Maksātnespējas administrācijai sūdzību par administratora rīcību. Sūdzības iesniegšanas termiņš – triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas darbinieka tiesības, bet ne vēlāk kā gada laikā no minētā fakta rašanās dienas.

Papildu informācija par darbinieka tiesībām darba devēja maksātnespējas procesa ietvaros un darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda bez maksas pieejama Maksātnespējas administrācijā Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050 un tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv sadaļā „Darbinieku prasījumi”.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU