NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
01. novembrī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Tieslietas
22
22

Sveicam! Piešķirti Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumi

FOTO: Tieslietu ministrijas publicitātes attēls

Tieslietu sistēmas apbalvojumi piešķirti 99 nozares pārstāvjiem un biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem, tā lēmušas Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvošanas padomes. Apbalvojumi piešķirti arī trīs VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārstāvjiem: finanšu direktoram Heino Spulģim, grāmatu projektu koordinatorei un pārdošanas speciālistei Gitai Kronbergai, kā arī LV portāla nozares redaktorei Lidijai Dārziņai. Apbalvošanas ceremonija norisināsies 15. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Kā informē Tieslietu ministrija (TM), 23. oktobrī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome lēma par I pakāpes Goda zīmes, II pakāpes Goda zīmes un III pakāpes Goda zīmes piešķiršanu tieslietu sistēmas pārstāvjiem. Savukārt 25. oktobrī Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome lēma par TM I pakāpes Atzinības raksta un “zelta” spalvas, II pakāpes Atzinības raksta un “sudraba” spalvas, Goda diploma un Pateicības raksta piešķiršanu nozares darbiniekiem.

Piešķirtie apbalvojumi

  • I pakāpes Goda zīme par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā: bijušajam Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokuroram, Latvijas Republikas pārstāvim “EirojustGunāram Bundzim un zvērinātam advokātam Linardam Muciņam.
  • II pakāpes Goda zīme par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā: Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurorei Dagmārai Skudrai; Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas virsprokurorei Ramonai Bērziņai; asoc. profesorei dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānei Anitai Rodiņai; zvērinātam advokātam Erlenam Kalniņam; zvērinātam notāram Aigaram Kaupem; Patentu valdes direktoram Sandrim Laganovskim; TM Krimināltiesību departamenta direktora vietniecei starptautiskajos jautājumos Dinai Spūlei un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecei Adrijai Kasakovskai.
  • III pakāpes Goda zīme par būtiskiem sasniegumiem tiesību zinātnē, priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi, ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā, par būtisku ilgadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē: Prokuratūras Administratīvā direktora vietniecei plānošanas, finanšu un personāla lietās Inetai Mickānei; Prokuratūras Administratīvo direktora dienesta Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Mārim Teterim; Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurorei Dacei Trušinskai; Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoram Valerijam Maksimovam; Satversmes tiesas kancelejas vadītājai Guntai Barkānei; zvērinātu tiesu izpildītājai Nataļjai Bekasovai; zvērinātu tiesu izpildītājai Katrīnai Baltalksnei; TM Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas vadītājai Ilvai Gertnerei; TM Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktorei Egitai Ginterei; Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Gunitai Galiņai; Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniekam Aldim Stienim; Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesei Ilonai Rūķei.
  • Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā: TM Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vadītājai Līgai Kokarei – Zviedrei; TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristei Natālijai Laveniecei – Straupmanei; TM Civiltiesību departamenta direktorei Dagnijai Palčevskai; TM Starptautiskās sadarbības departamenta direktora p.i. Ilvaram Turkopulam; TM Tiesu sistēmas politikas departamenta juristei Evijai Timparei; TM Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vadītājam Valdim Pusvācietim; Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecāko tiesu ekspertei Silvijai Kokorevičai; VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākajai tiesu ekspertei Aijai Kampai; Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājai, direktora vietniecei Jeļenai Bārbalei; VSIA “Latvijas Vēstnesis” finanšu direktoram Heino Spulģim; Tiesu administrācijas (TA) Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājai Annai Skrjabinai; Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājai Līgai Ašmanei un Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai.
  • Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un „sudraba” spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā: TM Budžeta departamenta finanšu analītiķei Līgai Kalniņai; TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristam Uldim Rudzikam; TM Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juristam Tomam Dreikam; TM Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juristei Lindai Strazdiņai; TM Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājai Jevgenijai Kučānei; TM Tiesu sistēmas politikas departamenta juristei Evai Krjukovai; VTEB vadītāja vietniekam Raimondam Apinim; Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktora vietniecei Andai Pleikšnei; pulkvežleitnantei, Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Uzskaites daļas priekšniecei Ingrīdai Šačenko; pulkvežleitnantei, IeVP centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītājai Lāsmai Kauliņai; Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļas ekspertei Dacei Geidānei; VSIA “Latvijas Vēstnesis” LV portāla nozares redaktorei Lidijai Dārziņai; VSIA “Latvijas Vēstnesis” grāmatu projektu koordinatorei un pārdošanas speciālistei Gitai Kronbergai; Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītāja vietniecei Ilonai Lindei; VPD Vidzemes reģiona Alūksnes un Gulbenes nodaļas vecāko probācijas speciālistei Inesei Purai; TA Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vecākajai referentei Indrai Kārkliņai; TA Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vecākajai referentei Tabitai Jemeļjanovai; TA Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājam Artūram Grāvītim; Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājam Guntaram Ploriņai; Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājam Jānim Grīnbergam; Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Ritai Vīvai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Ārijai Ždanovai; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdzei Natālijai Kaufeldei; Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja palīdzei Diānai Vilhovikai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Laumai Šteinertei; Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Valdim Vazdiķim; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Agnesei Veitai; Latgales apgabaltiesas tiesnesei Dagmārai Skudrai un Vidzemes rajona tiesas tiesnesei Antrai Strupulei.
  • Tieslietu ministrijas Goda diploms par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā: TM Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Alisei Dārzniecei; TM Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Lanai Mauliņai; TM Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas automobiļa vadītājam Ervīnam Kuncim; TM Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juristei Leldei Stepanovai; TM Eiropas lietu departamenta juristei Elīnai Stungrevicai; TM Projektu departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākajai referentei Inesei Kamoliņai; Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākajai referentei Ilzei Ārnestai; VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertam Žanim Mušam; Patentu valdes (PA) Juridiskā un administratīvā departamenta vecākajai referentei Gunitai Purvinskai; PA valdes Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei Valentinai Kibisevai; PA Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas juriskonsultei Laimai Veidemanei; PA Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošajai ekspertei Līgai Lārmanei; Uzņēmumu reģistra (UR) ekspertei kvalitātes vadības jomā Marikai Jančenko; UR reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļas klientu apkalpošanas speciālistei Vikijai Elizabetei Bergmanei; UR Attīstības departamenta referentei Baibai Danovskai; UR Attīstības departamenta sistēmanalītiķim Mārtiņam Kaņepem; VAS “Tiesu namu aģentūra” juristei Inesei Spallei; VPD Administratīvā un finanšu vadības departamenta vadošajam speciālistam saimniecības jautājumos Edgaram Kušniram; VPD Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 4.nodaļas vecākajam probācijas speciālistei Kristīnei Vilciņai; TA Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Kristīnei Usānei; Vidzemes rajona tiesas Kancelejas vadītāja vietniecei Anita Romanovai; Daugavpils tiesas priekšsēdētāja palīdzei Aigai Troškai – Traško; Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Aijai Pomerancei; Vidzemes rajona tiesas Kancelejas vadītājai Ingai Bergmanei; Zemgales apgabaltiesas Kancelejas vadītājai Ainai Sprogai; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas konsultantei Jūlijai Sutikai; Rīgas rajona tiesas konsultantei Guntai Želvei; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei Diānai Dzērviniecei; Latgales apgabaltiesas tiesnesei Valentīnai Lohovai; Rīgas rajona tiesas tiesnesei Ingrīdai  Bitei; Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzei Ingai Bergmanei un Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzei Jolantai Rudzītei.
  • Tieslietu ministrijas Pateicības raksti par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā: VPD brīvprātīgā izlīguma starpniecei Violai Lācei; Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšniecei Inesei Gisei; Norvēģijas finanšu instrumenta programmas donorvalsts partnera iestādes vadītājam Kimam Ekheugenam (Kim Ekhaugen); zvērinātai advokātei Larisai Spāre un biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem.
Labs saturs
22
saistītie raksti
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU