SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
25. martā, 2021
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
5
47
5
47

200 eiro pabalsts pensijas saņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti – kam un kad izmaksās?

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vienreizēju 200 eiro pabalstu maksās arī strādājošajiem pensionāriem, tostarp tiem, kuriem piešķirta pensija priekšlaikus.

FOTO: Freepik

Latvijas iedzīvotājiem, kuri no 1. marta līdz 6. aprīlim saņem Latvijas pensiju, atlīdzību vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (nodrošinājuma pabalsts), tiks izmaksāts vienreizējs valsts atbalsta maksājums 200 eiro apmērā. Arī tad, ja pensijas vai nodrošinājuma pabalsta izmaksa pārtraukta, personai var būt tiesības uz vienreizējo pabalstu. To saņems arī personas, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksā bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana. Taču būs arī situācijas, kad 200 eiro pabalstu nemaksās. Visus gadījumus aptver likumā noteiktais.

īsumā
 • Lielai daļa iedzīvotāju – Latvijas pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji – aprīlī saņems 200 eiro pabalstu.
 • Papildu 200 eiro pabalstu izmaksās tiem, kuri saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.
 • Nosakot tiesības uz 200 eiro pabalstu apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības un nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, tiks skatīts arī tas, vai par bērnu ir piešķirts pirms tam likumā paredzētais 500 eiro atbalsta maksājums.
 • 200 eiro pabalsts paredzēts visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir piešķirts 200 eiro pabalsts kā pensijas, atlīdzības vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai vienreizējs 500 eiro atbalsts par bērnu.
 • Pabalstu izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Lai to saņemtu, iesniegums nav nepieciešams.

Vienreizējs maksājums pandēmijas apstākļos lielai Latvijas iedzīvotāju daļai paredzēts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma grozījumos, kas jau ir stājušies spēkā 13. martā. Likumā noteikts, ka 200 eiro pabalstu izmaksās aprīlī. Ja tiesības uz šo pabalstu radīsies pēc 2021. gada 1. marta, tad to izmaksās 30 dienu laikā, tātad maksājums var tikt izmaksāts arī vēlāk nekā aprīlī.

Kuru VSAA pakalpojumu saņēmējiem maksās 200 eiro

VSAA aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošajām personām, kuras laikposmā no šā gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām (pašreiz noteiktais datums ir 6. aprīlis) saņem Latvijas:

 • vecuma pensiju (tostarp priekšlaicīgi);
 • invaliditātes pensiju;
 • apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • speciālo valsts pensiju (to maksā bijušajiem Latvijas Augstākās padomes deputātiem);
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • izdienas pensiju, ja ir sasniegts pensijas vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta.
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana (kopšanas pabalsts).

Situācijas, atbilstoši kurām jānosaka vienreizējā pabalsta saņēmēji, ir ļoti dažādas. VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ina Samoilova un Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Dace Prenclava ar piemēriem skaidro gadījumus, kādos likums nosaka tiesības uz 200 eiro pabalstu.

Kā tiek noteikts, ka persona dzīvo Latvijā

Tiesības uz vienreizējo 200 eiro pabalstu ir Latvijā dzīvojošai personai. Par tādu uzskata personu, kurai pensiju, atlīdzību vai pabalstu VSAA izmaksā kā Latvijā dzīvojošai personai.

Latvijā dzīvojoša ir tāda persona, kura reāli dzīvo Latvijā. Ja personai deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, taču viņa vai ārvalstu kompetentā institūcija ir paziņojusi VSAA, ka viņas faktiskā dzīvesvieta ir citā valstī, uzskatāms, ka šī persona nedzīvo Latvijā.

Vecuma pensijas saņēmēji

Tā ir visplašākā iedzīvotāju grupa. Pabalstu maksās arī strādājošajiem pensionāriem, tostarp tiem, kuriem pensija piešķirta priekšlaicīgi.

Izdienas pensionāri, kuri nesaņem vecuma pensiju

Likums neparedz piešķirt pabalstu izdienas pensijas saņēmējiem, taču pabalstu izmaksās tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši Latvijas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta. Šis nosacījums attiecas uz izdienas pensionāriem, kuri izdienas pensiju saņem vēl saskaņā ar 1992. gada nolikumu “Par izdienas pensijām” (piemēram, lidotāji) un kuri pensionēšanās vecumu sasniedza līdz 1996. gada 1. janvārim un turpina saņemt izdienas pensiju.

Tāpat 200 eiro saņems iedzīvotāji, kuriem izdienas pensija piešķirta saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” līdz 1998. gada 1. janvārim un kuri pensionēšanās vecumu sasnieguši līdz 2012. gada 1. janvārim, un kuriem turpina izmaksāt izdienas pensiju.

Apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības un nodrošinājuma pabalsta saņēmēju situācijas

Nosakot tiesības uz 200 eiro pabalstu apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības un nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, tiks skatīts arī tas, vai par bērnu ir piešķirts pirms tam likumā paredzētais 500 eiro atbalsta maksājums. Tāpat tiek ņemtas vērā likumu normas, saskaņā ar kurām noteikts minēto pakalpojumu izmaksas periods, tostarp saistībā ar izglītības iegūšanu, kad šo pensiju maksā līdz 24 gadu vecumam.

Ja personai apgādnieka zaudējuma pensija, atlīdzība vai nodrošinājuma pabalsts piešķirts par diviem vai vairākiem darba nespējīgajiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, tad vienreizējo pabalstu piešķir par katru no tiem.

Piemērs. Persona saņem apgādnieka zaudējuma pensiju par 2 bērniem (21 un 23 gadi, ģimenes valsts pabalstu nesaņem). Vienreizējais pabalsts tiek izmaksāts 400 eiro apmērā, t. i., 200 eiro par katru bērnu.

Vienreizējo 200 eiro pabalstu nepiešķir, ja par bērnu, kuram piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu vai nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, jau ir izmaksāts 500 eiro vienreizējais atbalsts.

Piemērs. Māte par bērnu (19 gadi, mācās vidusskolā) saņem ģimenes valsts pabalstu, un pašam bērnam ir piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un apgādnieka zaudējuma pensija par mirušo tēvu. Pašam bērnam izmaksā 200 eiro pie nodrošinājuma pabalsta un bērna mātei vienreizēju atbalstu 500 eiro. Šajā gadījumā 200 eiro pie apgādnieka zaudējuma pensijas netiek piešķirti.

Ja personai apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa pārtraukta līdz 2021. gada 1. martam un tās izmaksa netiek atjaunota līdz ārkārtējās situācijas beigām, jo bērns nemācās, tad nav tiesību uz 200 eiro pabalstu.

Piemērs. Par 22 gadus vecu bērnu līdz 2021. gada 15. janvārim saņemta apgādnieka zaudējuma pensija. No 2021. gada 16. janvāra apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa pārtraukta, jo saņemta informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka bērns nemācās. Līdz ārkārtējās situācijas beigām bērns mācības neatsāk, līdz ar to viņam nav tiesību uz 200 eiro pabalstu.

Visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem – 200 eiro

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu un pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, maksā tad, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir atzinusi tā nepieciešamību ļoti smagos invaliditātes gadījumos.

Kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks maksāts vienreizējais 200 eiro pabalsts.

Ja persona saņem pensiju, atlīdzību vai nodrošinājuma pabalstu un vienlaikus arī kopšanas pabalstu, tad 200 eiro pabalsts tiks piešķirts divkāršā apmērā, jo kopšanas pabalsta saņēmējiem tas ir paredzēts arī tad, ja tiek saņemts kāds cits pakalpojums.

Piemērs. Vecuma pensijas saņēmējs vienlaikus saņem arī kopšanas pabalstu. Vienreizējais pabalsts personai tiek izmaksāts 400 eiro apmērā, t. i., 200 eiro pie vecuma pensijas un 200 eiro pie kopšanas pabalsta.

Piemērs. Par bērnu ar invaliditāti, par kuru ir piešķirts kopšanas pabalsts, ir izmaksāts 500 eiro atbalsts pie ģimenes valsts pabalsta. Personai papildus tiek piešķirts 200 eiro pabalsts pie kopšanas pabalsta.

Vienreizējais 200 eiro pabalsts tiek piešķirts visiem kopšanas pabalsta saņēmējiem neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir piešķirts vienreizējs 200 eiro pabalsts kā pensijas, atlīdzības vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai vienreizējs 500 eiro atbalsts par bērnu.

Piemērs. Māte par bērnu (19 gadi, mācās vidusskolā) saņem ģimenes valsts pabalstu, un pašam bērnam kā invalīdam ir piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un kopšanas pabalsts. Par bērnu izmaksājami: 500 eiro pie ģimenes valsts pabalsta, pašam bērnam 200 eiro pie nodrošinājuma pabalsta invaliditātes gadījumā un 200 eiro pie kopšanas pabalsta.

Ja pensijas vai pabalsta izmaksa no 1. marta līdz 6. aprīlim pārtraukta vai atjaunota

Ir dažādas situācijas, kad piešķirto pensiju vai pabalstu kādu laiku nemaksā vai izmaksa pārtraukta vai pēc pārtraukuma atjaunota. Ja šāda situācija “iekritīs” laikā no 1. marta līdz 6. aprīlim, arī šajos gadījumos cilvēki saņems 200 eiro pabalstu.

Piemērs. Personai invaliditātes grupu vai kopšanas nepieciešamību pirmoreiz nosaka 2021. gada 20. martā, un pakalpojums (pensija, atlīdzība, nodrošinājuma pabalsts vai kopšanas pabalsts) tiek piešķirts no 2021. gada 20. marta. Tā kā pakalpojums tiek piešķirts likumā minētajā laikposmā (1. marts – ārkārtējās situācijas beigas), tad personai ir tiesības uz vienreizējo 200 eiro pabalstu.

Kā piešķirs 200 eiro, ja regulāri tiek saņemti vairāki pakalpojumi

Ja persona vienlaikus saņem vairākus pakalpojumus (izņemot kopšanas pabalstu), pēc kuriem nosaka tiesības uz 200 eiro pabalstu, tad to piešķirs pie viena no pakalpojumiem.

Piemērs. Apgādnieku zaudējusī persona (23 gadi, ģimenes valsts pabalstu nesaņem) saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu kā persona ar invaliditāti. Personai tiek piešķirts viens vienreizējs pabalsts, t. i., 200 eiro.

Kā un vai maksās 200 eiro, ja persona atrodas valsts aprūpē

Ja piešķirtā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksa ir pārtraukta, jo pabalsta saņēmējs ir nodarbināts, atrodas valsts sociālās aprūpes centrā (SAC) vai cietumā, tad personai ir tiesības uz vienreizējo pabalstu.

Ja personai, kura atrodas SAC, kopšanas pabalsta izmaksa ir pārtraukta, jo izdevumus par personas uzturēšanos tajā pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība, tad tiesību uz 200 eiro pabalstu pie kopšanas pabalsta nav (jo kopšanas pabalstu cilvēks nesaņem).

200 eiro pabalsts netiek piešķirts tiem kopšanas pabalsta saņēmējiem, kuri paši vai bērns, par kuru tiek maksāts kopšanas pabalsts, atrodas cietumā vai ievietoti valsts SAC.

Piemērs. Personai ir piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts kā 1. grupas invalīdam un kopšanas pabalsts. Persona atrodas valsts pansionātā. Tā kā persona atrodas pilnā valsts apgādībā, nodrošinājuma pabalsts un kopšanas pabalsts personai netiek maksāts. Arī 200 eiro pabalsts kā kopšanas pabalsta saņēmējam personai netiek piešķirts. Taču tiek piešķirts 200 eiro pabalsts pie invaliditātes nodrošinājuma pabalsta.

Kad 200 eiro izmaksās

Lai saņemtu 200 eiro pabalstu, iesniegums nav nepieciešams. VSAA šo pabalstu bez maksas nogādās uz personas norādīto dzīvesvietu vai pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, kurā pabalsta saņēmējam tiek ieskaitīti VSAA pakalpojumi, atbilstoši kuriem ir noteiktas tiesības uz 200 eiro pabalstu:

 • 2021. gada aprīlī personām, kurām pensija un pabalsts, atlīdzība piešķirta līdz 2021. gada 1. martam;
 • 30 dienu laikā pēc lēmuma par pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanas/pārrēķināšanas vai atjaunošanas laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtas situācijas beigām.

Piemērs. Persona 2021. gada 15. maijā vēršas VSAA ar iesniegumu pakalpojuma piešķiršanai no 2021. gada 15. marta. Pēc lēmuma pieņemšanas VSAA vienreizējo pabalstu bez personas iesnieguma piešķir un izmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības vai pabalsta piešķiršanu.

200 eiro summas aizsardzība

Uz vienreizējo pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus, un no tā neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto 200 eiro pabalstu.

Vienreizējo pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 72. pantā arī noteikts: ja personai līdz nāves dienai nav izmaksāts vienreizējais pabalsts, tad to neuzskata par nesaņemto pakalpojumu, uz kuru var pretendēt personas laulātais, pirmās un otrās pakāpes radinieki vai cita persona uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.

Pēc VSAA sniegtās informācijas, likuma grozījumu anotācijā ir šādi dati: šogad janvārī bija 511,9 tūkstoši Latvijā dzīvojošu pensiju saņēmēju (no tiem vecuma pensijas saņēmēji – 431,3 tūkstoši, invaliditātes pensijas saņēmēji – 73,0 tūkstoši), 9,8 tūkstoši atlīdzību saņēmēju, 21,8 tūkstoši valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju, 2,6 tūkstoši bērna īpašas kopšanas pabalsta saņēmēju un 16,2 tūkstoši pilngadīgu personu ar invaliditāti, kuras saņem īpašas kopšanas pabalstu.

Labs saturs
47
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU