SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. janvārī, 2021
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
114
114

Izmaiņas nodokļu regulējumā no 2021. gada – iedzīvotāju ienākumu nodokļi (I)

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Edijs Pālens, LETA

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi vairākos nodokļu likumos. Šajā Finanšu ministrijas apkopojumā par izmaiņām, kas skar darbaspēka nodokļu likmes, nodokļu režīmus un to izvēles iespējas, kā arī noteiktajiem pārejas periodiem. 2021. gadā sāk darboties vienotais nodokļu konts, līdz ar to vienā kontā varēs nomaksāt visus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos iekšzemes nodokļus.

Izmaiņas nodokļu un citos finanšu tiesību aktos izklāstītas Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā “Nodokļu politika” publicētajā materiālā “Kādi normatīvie akti un to grozījumi stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra?”.

   

2020

2021

2022

2023

Minimālā darba alga, eiro mēnesī

430

500

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tostarp:

35,09%

34,09%

 • darba devēja likme

24,09%

23,59%

 • darba ņēmēja likme

11%

10,5%

Solidaritātes nodokļa likme

25,5%

25%

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes

 • ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā

20%

20%

 • ienākumiem no 20 004 līdz 62 800 eiro gadā

23%

23%

 • ienākumiem virs 62 800 eiro gadā

31,4%

31%

Ar IIN neapliekamais minimums (NM)

Maksimālais NM, eiro mēnesī

300

300

 • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, eiro mēnesī

500

500

 • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, eiro mēnesī

1200

1800

Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī

250

250

NM pensionāriem, eiro mēnesī

300

330


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Ar 2021. gada 1. janvāri:

 • samazināta IIN progresīvās augstākā likme no 31,4% uz 31%, saglabājot pārējās IIN likmes nemainīgas (20% un 23%);
 • atcelts patentmaksas maksāšanas režīms, saglabājot samazinātās patentmaksas maksāšanas režīmu pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti. Patentmaksas maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu ir veikuši līdz 2020. gada 31. decembrim, patentmaksas režīmu varēs izmantot arī 2021. gadā, laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa;
 • noteikta IIN pārmaksas automātiskās atmaksas kārtība, kā arī priekšnosacījumi* IIN pārmaksas automātiskās atmaksas veikšanai. IIN pārmaksas automātisko atmaksu paredzēts ieviest, sākot ar 2023. gadu: par 2022. gadā ieturēto IIN;
 • noteikts regulējums, kas paredz, ka VID var neveikt pārmaksātā IIN atmaksu, ja VID rīcībā ir informācija, ka maksātājs nav izpildījis savu pienākumu – iesniedzis obligāti iesniedzamo gada ienākumu deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja šajos periodos maksātājam veidotos IIN piemaksa. Šādos gadījumos VID aprēķinās maksātājam IIN pēc VID informācijas sistēmās pieejamās informācijas un attiecīgi varēs novirzīt IIN pārmaksu iepriekšējo taksācijas periodu IIN saistību nokārtošanai;
 • pilnveidota attaisnoto izdevumu administrēšanas kārtība, paredzot, ka VID deklarāciju apstrādē izmanto ārstniecības un izglītības pakalpojumu sniedzēju informāciju par maksātāja izdevumiem, ja nodokļa maksātājs pakalpojumu sniedzējam devis piekrišanu ar viņu saistīto personas datu nodošanai deklarācijas aizpildīšanai. Nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt VID iesniegumu par konkrētu datu dzēšanu un atsaukt savu piekrišanu, dzēšot VID informāciju sistēmās no pakalpojumu sniedzējiem saņemto informāciju par maksājumiem, kurus nodokļa maksātājam ir tiesības iekļaut deklarācijā kā attaisnoto izdevumu;
 • no aplikšanas ar IIN tiek atbrīvoti ar attālinātā darba veikšanu saistītie darbinieka izdevumi, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro un ir izpildīti atbilstoši nosacījumi**;
 • mantots valsts fondēto pensiju kapitāla ienākums tiek pielīdzināts cita veida pensijas ienākumam, tādējādi ar IIN tiks aplikts valsts fondētās pensijas kapitāls, kuru valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā manto un kurš tiks izmaksāts mantiniekam uz maksājumu kontu kredītiestādē;
 • mainīts regulējums ar IIN apliekamajam ienākumam, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību dēļ, un no IIN atbrīvotajām samazinātajām vai dzēstajām saistībām;
 • no IIN tiek atbrīvots pabalsta trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās;
 • mainīts VID lēmumu paziņošanas veids par stipendiju nolikuma reģistrāciju un IIN pārmaksas atmaksu;
 • nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos var iekļaut ārstniecības un izglītības izdevumus par brāli vai māsu, kam piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte;
 • saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība tiek aizstāta ar ierakstu publiski pieejamā reģistra daļā;
 • mainīti avansa maksājumu termiņi solidaritātes nodokļa maksātājiem;
 • precizēts to maksātāju loks, kuri deklarācijas var iesniegt līdz pēctaksācijas gada 1. jūlijam, likuma vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai;
 • precizētas normas saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām, kuros noteikta administratīvā atbildība;
 • mainīta forma paziņojumam par fiziskajai personai izmaksātajiem ienākumiem;
 • veikti grozījumi saistībā ar izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā;
 • personām, kuras saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums tiek paaugstināts līdz 3960 eiro gadā (330 eiro mēnesī).
 • līdz 1800 eiro mēnesī paaugstināts ar IIN apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem ar zemiem un vidējiem ieņēmumiem palielināsies reālie ienākumi. Tāpat mainīsies prognozētais mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšanas formulas ienākumu pieauguma koeficients (K2) no 1,09 uz 1,06, kuru piemēro VID.

2021. gadā ir mainīta IIN pārdale, pašvaldību budžetos nonāks 75%, valsts pamatbudžetā – 25% nodokļa (iepriekš 80/20%).

No 2021. gada 1. jūlija stājas spēkā izmaiņas attiecībā uz autoratlīdzību ienākumu. Izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim:

 • ja autoratlīdzību izmaksās ienākuma izmaksātājs, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija (piemēram, AKKA/LAA), tad ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ieturēs IIN 20% apmērā, piemērojot nosacīto izdevumu normu – 25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem. Ja kopējie ienākumi taksācijas gada laikā pārsniegs 20 004 eiro, tiks piemērota progresīvā IIN likme (ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro – 23%, bet ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31%), kas tiek aprēķināta rezumējošā kārtībā, autoratlīdzības saņēmējam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju; 
 • ja autoratlīdzību izmaksās cits ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija notiks pakāpeniska pāreja uz to, ka autoratlīdzību saņēmēji (ja fiziskā persona nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja) uzsāks nodokļu nomaksu kā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji:
 • ja fiziskā persona nebūs reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tai no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim tiks piemērots IIN pārejas perioda  īpašais režīms – no gada ienākuma līdz 25 000 eiro ienākuma izmaksātājs ietur nodokli 25% apmērā, no ienākuma, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40% apmērā. Šajā gadījumā autoratlīdzības izmaksātāja ieturētais nodoklis sadalās: 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) un 20% IIN.
 • ja fiziskā persona reģistrēs saimniecisko darbību, tā varēs izvēlēties maksāt IIN vispārējā režīmā vai reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja:
 •  ja persona būs reģistrējusi saimniecisko darbību kā IIN maksātāja vispārējā režīmā, tā IIN maksās vispārējā kārtībā, piemērojot progresīvās IIN likmes:  gada ienākumiem līdz 20 004 eiro – 20%, gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31%. Šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs būs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem. Ja autora faktiskie izdevumi būs lielāki, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā saimnieciskās darbības izdevumos varēs iekļaut faktiskos izdevumus, ja tie pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem (šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs piemērot nosacīto izdevumu normu);
 • ja persona būs reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, tad par autoratlīdzības ienākumu persona maksās mikrouzņēmumu nodokli, apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā piemērojot 25% likmi, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40% likmi.  Autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā.

Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim un samaksa atbilstoši noslēgtajam autoratlīdzības līgumam tiek izmaksāta 2021. taksācijas gada laikā, nodokļa maksātājam 2021. taksācijas gadā attiecībā uz ienākumu no minētā autoratlīdzības līguma piemēros likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normas redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī.

Ar 2022. gada 1. janvāri:

 • IIN pārejas perioda īpašais režīms attiecībā uz autoratlīdzības ienākumu zaudēs spēku;
 • ja fiziskajai personai autoratlīdzību izmaksās ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, fiziskajai personai būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai, kas IIN maksā vispārējā kārtībā, vai kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājai:
  • ja fiziskā persona būs reģistrējusi saimniecisko darbību kā IIN maksātāja vispārējā režīmā, tai būs tiesības no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem.
  • ja fiziskā persona nebūs reģistrējusi saimniecisko darbību un šai personai autoratlīdzību izmaksās ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no minētā ienākuma tiks ieturēts IIN un VSAOI kā no nereģistrētas saimnieciskās darbības, t. i., kā no algota darba ienākuma.

Līdz 2023. gadam pagarināts atbrīvojums no IIN maksāšanas personu atlīdzībai par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Solidaritātes nodoklis

Ar 2021. gada 1. janvāri:

 • samazināta solidaritātes nodokļa likme no 25,5% uz 25%;
 • mainīts solidaritātes nodokļa ieņēmumu sadalījums, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā ieskaita solidaritātes nodokļa IIN ieņēmumus 10 procentpunktu apmērā;
 • solidaritātes nodokļa daļu (līdz šim 14 procentpunktu apmērā), kas līdz šim tika reģistrēta nodokļa maksātāja personīgajā kontā, saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, veicot solidaritātes nodokļa maksājumus no 2021. gada, novirzīs valsts pensiju speciālajā budžetā nepersonalizēti.

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Ar 2021. gada 1. janvāri:

 • MUN maksātāja statusu no jauna vairs nevar iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kā arī reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Ja taksācijas gada laikā mikrouzņēmums (MU) kļūs vai tam būs jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudēs MUN maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu;
 • MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā tiek noteikta 25%, apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40%;
 • iegūstot MUN maksātāja statusu ar taksācijas perioda 2. ceturksni vai vēlāk, apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts. (Piemēram, tajā gadā, kad MU iegūst MUN maksātāja statusu ar 3. ceturksni, MUN likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro, – 40%);
 • no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiek izslēgts MU darbinieka algas ierobežojums – 720 eiro mēnesī;
 • MUN tiks attiecināts tikai uz vienu personu – MU īpašnieku. Ja jau reģistrētajam MUN maksātājam – SIA – 2021. gadā MU īpašnieku maiņas rezultātā palielinās MU īpašnieku skaits, MU zaudēs MUN maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts MUN maksātāja – SIA – MU īpašnieku skaits;
 • MUN ietvers tikai VSAOI par MU īpašnieku un MU īpašnieka IIN par MU saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu. Tādējādi no 2021. gada MUN tiks attiecināts tikai uz MU īpašnieku. MU darbinieka, kas pieņemts darbā, sākot no 2021. gada 1. janvāra, ienākumus no MU apliek ar IIN (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 • lai mazinātu administratīvo slogu tiem MU, kas saimniecisko darbību neveic pilnu taksācijas periodu (kalendāra gadu), bet tikai pāris mēnešus taksācijas periodā, Mikrouzņēmumu noodokļa likums paredz, ka turpmāk MU iesniegs VID MUN ceturkšņa deklarāciju tikai par to pārskata ceturksni, kurā MU ir bijis apgrozījums.

Ar 2021. gada 1. jūliju:

 • jau reģistrēta MUN maksātāja darbinieka, kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, ienākumi tiks aplikti ar IIN (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Ar 2022. gada 1. janvāri:

 • jau reģistrētais MUN maksātājs – SIA –, kā arī jau reģistrētais MUN maksātājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs, zaudēs MUN maksātāja statusu. MUN maksātājam 2021. gadā ir tiesības mainīt MUN maksātāja statusu un kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju vai IIN maksātāju ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedzot pieteikumu VID;
 • ja MUN maksātājs – SIA – 2021. gada laikā pats nepārreģistrēsies par UIN maksātāju, tas automātiski zaudēs MUN maksātāja statusu ar 2022. gada 1. janvāri un kļūs par UIN maksātāju.

Paskaidrojumi:

* VID veiks IIN pārmaksas automātisku atmaksu nodokļa maksātājiem, kuri nav iesnieguši gada ienākumu deklarāciju, ja tiks izpildīti noteikti nosacījumi:

 1. nodokļa maksātājs nav reģistrējis saimniecisko darbību, nav guvis ienākumus ārvalstīs, kā arī nav guvis citus ienākumus, par kuriem informācija ir ietverama gada ienākumu deklarācijā un IIN maksājams rezumējošā kārtībā;
 2. nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;
 3. IIN pārmaksas automātiskā atmaksa varēs notikt tikai tad, ja to radīs šādi faktori:gada diferencētais neapliekamais minimums;
  • pensionāra neapliekamais minimums, ja pensionārs saņem tikai pensiju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem;
  • papildu atvieglojumi (personām ar invaliditāti, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
  • progresīvās IIN likmes;
  • noteiktos gadījumos – atvieglojuma par apgādībā esošu personu nepilnīga izmantošana;
  • par paša nodokļa maksātāja attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar personas iemaksām privātajos pensiju fondos, kuri izveidoti saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 4. VID rīcībā ir informācija par norēķinu kontu Latvijā, uz kuru veicama IIN pārmaksas atmaksa.

** 1) vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai ar darba devēja rīkojumu un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē;

2) ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa;

3) ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmērs tiek noteikts proporcionāli slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darbavietā.

Turpinājumā apkopojums par izmaiņām nodokļu likumos, kas nosaka kārtību, kādā maksājams akcīzes nodoklis, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, dabas resursu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kā arī jaunumiem grāmatvedības un revīzijas politikā.

Labs saturs
114
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI