NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
29. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
3
3

Izstrādāta unikāla metodika klientu grupēšanai valsts sociālās aprūpes centros

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar atbilstošiem un ekonomiskiem nosacījumiem, uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes, daudzi sociālās aprūpes centru klienti varētu dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu atbalsta personāla palīdzību.

FOTO: Edijs Pālens/ LETA

Labklājības ministrija (LM) laika posmā no 2013.gada aprīļa līdz oktobrim īstenoja izmēģinājuma projektu „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai”. Šis projekts ir pirmais nozīmīgais solis, lai uzlabotu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošajiem cilvēkiem un nākamajos gados turpinātu attīstīt sabiedrībā balstītos aprūpes pakalpojumus Latvijā.

Projekta nepieciešamība

LM īstenoja izmēģinājuma projektu, lai iegūtu uz pierādījumiem balstītu informāciju, informē LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Aldis Dūdiņš. Šāda informācija nepieciešama, lai ministrija varētu sagatavot turpmākās rīcības plānu par sociālo pakalpojumu sniegšanas procesa un profesionālās vides sakārtošanu valsts sociālās aprūpes centros (VSAC). LM pārstāvis uzsver, ka pats būtiskākais mērķis ir uzlabot klientiem sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pielietojot projektā izstrādātu un praksē pārbaudītu metodiku klientu grupām ar dažādām aprūpes vajadzībām (pilngadīgas personas ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, cilvēki ar redzes traucējumiem, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī bērni ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem).

Projekta norise

Līdz 2013.gada augustam izmēģinājuma projekts norisinājās piecās VSAC filiālēs - VSAC "Rīga" filiālē "Rīga", "Baldone", "Ezerkrasti", "Jugla" un VSAC "Zemgale" filiālē "Jelgava". To paveica multidisciplināra ekspertu komanda – projekta vadītāja, ekonomists, sociālais darbinieks, ģimenes ārsts, pediatrs, bērnu psihiatrs, pieaugušo psihiatrs, rehabilitologs, medicīnas māsa bērniem, garīgās veselības aprūpes māsa, bērnu ergoterapeits, pieaugušo ergoterapeits, bērnu fizioterapeits, pieaugušo fizioterapeits, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs.

Lai izvērtētu sociālo aprūpes centru klientu funkcionālās spējas un noteiktu ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojuma apjomu (pakalpojuma grozu), ekspertu komanda veica pētījumu un šo konkrēto klientu izvērtēšanu. Pētījuma īstenošanai ekspertiem bija izvirzīti vairāki uzdevumi, tostarp izvērtēt bērnu un pieaugušo cilvēku pašaprūpes un patstāvīgās dzīves prasmes, veselības aprūpes nodrošinājumu, izstrādāt individuālo ilgtermiņa rehabilitācijas plānu, kā arī noteikt nepieciešamo speciālistu skaitu.

Projekta rezultāti

Projekta eksperti, izmantojot atzītus teorētiskos materiālus un praktiski izvērtējot identificētos VSAC klientus, izstrādāja Latvijā unikālu metodiku. Tajā ietverti kritēriji klientu grupēšanai atbilstoši viņu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpei četros aprūpes līmeņos:

1.aprūpes līmenis – uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes, šādi klienti – cilvēki ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem – var būt sagatavoti patstāvīgai dzīvei ārpus VSAC.

2.aprūpes līmenis - ar noteiktiem finansiāliem un ekonomiskiem nosacījumiem, uzlabojot klientu neatkarīgās un pastāvīgās dzīves prasmes, viņi ir spējīgi organizēt savu dzīvi ārpus VSAC patstāvīgi vai ar nelielu atbalsta personāla palīdzību.

3.aprūpes līmenis – klientiem nepieciešama personāla palīdzība papildu aprūpei, personīgās higiēnas nodrošināšanai un pašaprūpes prasmju nostiprināšanai, kā arī regulārs fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojums.

4.aprūpes līmenis - klientiem ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe un 24 stundu uzraudzība, lai nepazeminātos viņu dzīves kvalitāte, jo viņi nespēj veikt pašaprūpi patstāvīgi, ievērot personīgo higiēnu; viņiem ir mobilitātes un kognitīvo funkciju traucējumi, saskarsmes grūtības; klienti neorientējas laikā un nespēj uztvert realitāti. Viņiem ir augsts izgulējumu risks.

Atbilstoši izstrādātajai metodikai projekta noslēguma fāzē eksperti izvērtēja sociālās aprūpes pakalpojumu saturu un formu, lai uzlabotu un nodrošinātu dzīves kvalitāti visiem VSAC klientiem ar dažādām aprūpes vajadzībām - pilngadīgiem cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

"Uz dzīvi sabiedrībā laika periodā līdz 20120.gadam varētu doties 700 klienti, kā rezultātā paredzēts slēgt trīs VSAC filiāles."

Kopumā no izvērtētajiem aprūpes centru 4377 klientiem pirmajā aprūpes līmenī bija 416 klienti, otrajā - 1310 klienti, trešajā -1415 klienti, ceturtajā līmenī - 1236 klienti.

LM pārstāvis uzsver, ka atbilstoši ekspertu rekomendācijām, uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes, klienti, kuru funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst 1. vai 2.aprūpes līmenim jeb aptuveni 1726 cilvēki ar noteiktiem finansiāliem un ekonomiskiem nosacījumiem var būt sagatavoti patstāvīgai dzīvei ārpus VSAC un dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu atbalsta personāla palīdzību. To var uzskatīt par teorētisko pamatojumu deinstitucionalizācijas jeb vienkāršāk - sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanas procesam.

Tāpat 2013.gada nogalē visu VSAC filiāļu darbinieki apmācīti klientu grupēšanā un pakalpojuma sniegšanā atbilstoši pakalpojumu aprakstiem. Līdzdarbojoties projekta ekspertiem un izmantojot sagatavoto metodiku, VSAC klientiem tika noteikta viņu funkcionālo spēju atbilstība kādam no aprūpes līmeņiem. A.Dūdiņš uzsver, ka turpmāk izstrādāto metodiku varēs izmantot arī pašvaldību sociālās aprūpes institūcijās un pašvaldību sociālo dienestu darbā, izvēloties klientiem piemērotāko aprūpes formu. Lai to paveiktu un sociālo aprūpi nākotnē organizētu atbilstoši aprūpes līmeņu principiem, projekta rezultātā iegūtās atziņas un rekomendācijas personu individuālajām vajadzībām atbilstošas sociālās aprūpes organizācijai plānots nostiprināt tiesību aktos.

Turpmākā rīcība

A.Dūdiņš informē, ka izmēģinājuma projekta ekspertu rekomendācijas sasaucas ar LM plānoto politiku sociālo pakalpojumu jomā. Proti, sākot ar 2015.gadu, paredzēta pāreja no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi, ieviešot Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus. Projektu rezultātā plānots vismaz par 60% samazināt bērnu skaitu, kas ir ievietoti un atrodas bērnu sociālās aprūpes iestādēs ilgāk par 3-6 mēnešiem. Līdz 2020.gadam paredzēts samazināt klientu vietu skaitu valsts finansētajās sociālās aprūpes institūcijās cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Tas nozīmē, ka uz dzīvi sabiedrībā no minētajām institūcijām šajā laika periodā varētu doties 700 klienti, kā rezultātā paredzēts slēgt trīs VSAC filiāles. Ar struktūrfondu atbalstu plānots izveidot un nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Vienlaikus paredzēts pārskatīt esošo finansēšanas mehānismu alternatīvo pakalpojumu attīstīšanai, kā arī ieviest principu "nauda seko klientam".

Kopumā laikā līdz 2020.gadam tiks īstenoti ESF projekti, kuros ir paredzēti informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveide ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem bērniem, VSAC klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi pašvaldībā, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide un nodrošināšana cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei pašvaldībā u.c.

Kopējais finansējums šo projektu īstenošanai plānots 48,70 milj. eiro apmērā. Savukārt ERAF projekti paredz ieguldījumus tādā pašvaldību sociālajā infrastruktūrā kā grupu mājas un cita veida mājokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas, sociālās rehabilitācijas institūcija u.tml., "jauniešu māju" izveidi, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveidi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (līdz 8 bērniem grupā) ārpus institūcijas. Šim mērķim kopumā paredzēts finansējums 44,44 milj. eiro apmērā.

Vienlaikus LM plāno veikt gan grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, gan no likuma izrietošajos Ministru kabineta noteikumos. Tas ieviestu normatīvajā regulējumā klienta aprūpes līmeņa terminu un pārskatītu cilvēku loku, kuriem par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina VSAC pakalpojumu. Tā kā papildus finansējums projekta rekomendāciju ieviešanai šobrīd nav piešķirts, atbilstoši jau piešķirtajam finansējumam turpinās darbs pie VSAC sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas. Noris VSAC veselības punktu izveidošana, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību klientiem ar smagiem veselības traucējumiem.

Līdz šim jau ir izveidoti veselības punkti VSAC "Vidzeme" filiālē "Rūja", VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", VSAC "Rīga" filiālēs un VSAC "Latgale" filiālēs. Tāpat veikti pasākumi jau izveidoto veselības punktu sakārtošanai atbilstoši prasībām, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Savukārt "Zemgales" filiālēs "Jelgava" un "Īle" veselības punktu izveide vēl turpinās. Plānots katrā no pieciem sociālās aprūpes centriem katru gadu ieviest vienu veselības punktu, kopumā izveidojot 20 veselības punktus.

Ar izmēģinājuma projekta rezultātā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem var iepazīties LM mājaslapā.
Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI