TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
22. decembrī, 2020
Lasīšanai: 18 minūtes
14
14

Tieslietu sistēmas darbība ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Lai sasniegtu epidemioloģiskās drošības mērķus, vairāki piesardzības pasākumi ir paredzēti arī tieslietu sistēmas darbībā, pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Apkopotā veidā sniedzam aktuālo informāciju, kas var noderēt iedzīvotājiem, kam ārkārtējās situācijas laikā nepieciešams izmantot tiesas, zvērinātu advokātu, tiesu izpildītāju, notāru, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” vai citus ar tieslietu sistēmu saistītus pakalpojumus.

Ārkārtējas situācijas laikā tiesu un tieslietu sistēmā kopumā darbības organizācijā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, kā arī uz šo likumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi tiktāl, ciktāl Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” nenoteic citu regulējumu.

Papildu piesardzības pasākumu klāsts, kas ārkārtējās situācijas laikā jāievēro īpaši tieslietu sistēmas darba organizācijā, ir noteikts rīkojuma 5.19.–5.31. punktā.

Tiesas pakalpojumi – tikai attālināti

Rīkojuma 5.19.9. apakšpunktā skaidri noteikts – tiesas pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami tikai attālināti.

Tiesu kancelejas ārkārtējās situācijas laikā nepieņem un neizsniedz dokumentus privātpersonām klātienē (tostarp zemesgrāmatu jautājumos).

Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neapredz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). 

Tiesu administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt, arī atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).

Tiesu kontaktinformācija pieejama ŠEIT

Ja pakalpojuma saņemšana attālināti nav iespējama vai ir būtiski apgrūtināta un tā ir neatliekama, tad tiesas priekšsēdētājs var atļaut pakalpojumu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Tiesvedības process – pēc iespējas rakstveidā

Valdības rīkojumā 5.19.1. apakšpunktā ir noteikts: organizējot tiesvedības procesu, tiesa maksimāli izmanto rakstveida procesu vai lietas izskata attālināti.

Noteikts, ka Krimināllietu rakstveida procesā var iztiesāt arī Kriminālprocesa likumā neminētos gadījumos (5.19.4. apakšpunkts). Tāpat krimināllietas, kas nodotas tiesai paātrinātā procesa kārtībā vai izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes, pirmās instances tiesā izskata rakstveida procesā (5.19.5. apakšpunkts). Lietas dalībnieki, ievērojot šajos apakšpunktos noteiktos nosacījumus, var iebilst pret lietas izskatīšanu rakstveida procesā, tad to izskata mutvārdu procesā.

Administratīvo lietu tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Par administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesa laikus informē lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai (5.19.6. apakšpunkts).

Administratīvo pārkāpumu lietu tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē (5.19.7. apakšpunkts).

Lietu izskatīšana videokonferencē

Ja lietu nepieciešams izskatīt tiesas sēdē, tiek izmantota videokonference (5.19.2. apakšpunkts), piemēram, lietojot “Microsoft Teams” videokonferenču platformu.

Pret lietas izskatīšanu videokonferencē var iebilst personas, kuras piedalās administratīvā pārkāpuma procesā tiesā vai kriminālprocesā tiesā.

Citās lietās iebildumus var izteikt lietas dalībnieks, kurš ir fiziska persona un kuru nepārstāv advokāts, ja iebildumiem ir objektīvs pamats.

Lietas izskatīšanu var atlikt

Rīkojuma 5.19.3. apakšpunkts paredz – ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un lietas izskatīšana IR saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, tad lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Savukārt, ja izskatāmais jautājums NAV saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību un lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti, to atliek līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai (5.19.8. apakšpunkts).

Vadlīnijās rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā ir precizēts, ka tiesas sēdes klātienē var notikt, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par turpmāku apcietinājuma piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt attālināti, kā arī lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

Vadlīnijās arī paskaidrots, ka ar epidemioloģisko drošības prasību ievērošana nozīmē to, ka, atrodoties tiesas telpās, persona lieto mutes un deguna aizsegu, starp personām tiesas zālē un ārpus tiesas zāles tiek nodrošināta fiziskā distance, marķējot sēdvietas un izvietojot s norādes, piemēram, uz telpas grīdas, kā arī tiek dezinficētas telpas virsmas un veikti citi piesardzības pasākumi (vēdinātas telpas utt.).

Žurnālistu un klausītāju dalība tiesas sēdēs

Ja tiesas sēde notiek klātienē, žurnālisti un klausītāji, kas Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram ir iepriekš pieteikuši savu dalību atklātā tiesas sēdē klātienē, var tikt ielaisti tiesas zālē, ja ir iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības (fizisko distanci starp personām). 

Ja žurnālistam nevar nodrošināt epidemioloģiski drošu iespēju sekot līdzi tiesas procesam klātienē, tad, lai ievērotu likumos noteiktās žurnālistu tiesības fiksēt tiesas gaitas attēla vai skaņas ierakstu, līdz tiesas sēdes sākumam noskaidrojams, vai žurnālists nav pieteicis lūgumu par sēdes gaitas skaņas ieraksta fiksēšanu. Ja šāds lūgums ir izteikts, to dara zināmu tiesai, kas rīkojas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 484.1 panta otrajai daļai, Civilprocesa likuma 152. panta trešajai daļai vai Administratīvā procesa likuma 108. panta septītajai daļai. Ja tiesa lēmusi par atļauju, tad pēc tiesas sēdes žurnālistam izsniedz tiesas sēdes audioierakstu.

Ja atklāta tiesas sēde plānota attālināti, tad plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un klausītājiem, kuri Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram ir iepriekš pieteikuši savu dalību, nosūta informāciju par iespēju vērot tiesas sēdes norisi.

Zvērināti advokāti

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 11. janvārim klātienē klientus nepieņem arī Latvijas Zvērinātu advokātu padome, liecina tās mājaslapā publicētā informācija.

Padomes kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību. Dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi padome@advokatura.lv vai pa pastu uz adresi Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050.

Dokumentus var arī atstāt padomes pastkastītē Elizabetes ielā 63.

Par iespējām saņemt juridisko palīdzību attālināti jāsazinās ar konkrēto zvērināta advokāta praksi. Zvērinātu advokātu saraksts un kontaktinformācija ir pieejama šeit

Zvērināti tiesu izpildītāji

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Latvijas Zvērinātu notāru padome var noteikt ierobežojumus apmeklētāju pieņemšanai klātienē vai lemt par tās pārtraukšanu (5.21. punkts) vai amata darbības atlikšanu, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid-19, šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību un tās atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu, teikts valdības rīkojuma 5.22. punktā.  

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē, ka no 21. decembra līdz 11. janvārim zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietās nepieņems apmeklētājus.

Saziņai ar zvērinātu tiesu izpildītāju birojiem Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome aicina izmantot attālinātos saziņas veidus (sūtot e-pastu, sūtot vēstuli pa pastu, kā arī sazināties telefoniski).

Biroju kontaktinformācija pieejama šeit. 

Zvērināti notāri

Ārkārtējās situācijas laikā papildu nosacījumi ir arī zvērinātu notāru pakalpojumiem.

Latvijas Zvērinātu notāru padome informē, ka zvērinātam notāram ir jānodrošina savas prakses pieejamība, kā to paredz Notariāta likums. Zvērināti notāri turpina sniegt pakalpojumus primāri attālināti, bet tie ir iespējami arī klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Padomes mājaslapā ir paskaidrots:

  • primāri zvērināts notārs veic amata darbības attālināti, izmantojot “DigiNotāra” klientu portāla videokonferenci. Ja zvērināts notārs veselības ziņā ir riska grupā, viņam ir tiesības veikt amata darbības tikai attālināti. Plašāk – “Nosacījumi videokonsultācijas norisei”;  
  • zvērināts notārs var pieņemt klientus klātienē pēc iepriekšēja individuāla pieraksta, ja amata darbības nav iespējams veikt attālināti. Zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu klātienē, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid-19, šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību un tās atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu.

Notāru kontaktinformācija ir pieejama šeit

Latvijas Zvērinātu notāru padomes birojs pieejams tikai neklātienē, sazinoties pa tālruni vai e-pastu.

Zvērināta notāra birojā drīkst atrasties tikai klienti, kuri saņem notariālo palīdzību. Pavadošās personas nedrīkst atrasties zvērināta notāra birojā.

Klientiem, saņemot notariālo palīdzību klātienē, jāvalkā maska un jāievēro 2 metru distance, kā arī citi epidemioloģiskie drošības pasākumi.

Zvērināta notāra biroju nedrīkst apmeklēt persona, kurai ir jāievēro pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Līdz brīdim, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, iesniegumu pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē  pārtrauc Juridiskās palīdzības administrācija (JPA).

Pieteikties JPA pakalpojumiem ir iespējams tikai attālināti un e-vidē, pieprasījumu:

  • nosūtot pa pastu uz adresi Pils laukums 4, Rīga, LV-1050;
  • parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi jpa@jpa.gov.lv vai iestādes e-adresi;
  • iesūtot, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei.

Pakalpojumu pieprasījumu veidlapas pieejamas administrācijas mājaslapā.

Informāciju par administrācijas pakalpojumu attālinātas pieprasīšanas iespējām un pieprasījumu aizpildīšanu var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv.

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”

Arī oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Klientu centra pakalpojumi pieejami tikai attālināti.

Oficiālo paziņojumu (privatizācijas ziņas, paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem u.c.) iesniegšana publicēšanai vestnesis.lv pieejama elektroniski.

Plašāk par iespējām: https://lv.lv/?menu=aktualitates&sid=2&id=1224.

Citi pakalpojumi tieslietu nozarē no 21. decembra

Arī pārējās Tieslietu ministrijas padotības iestādes darbu organizē tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā (5.35.1 punkts).

Datu valsts inspekcija (DVI)

Apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātas saziņas iespējas.

Dokumentu iesniegšana:

! No 2021. gada 1. janvāra mainās DVI juridiskā un faktiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

DVI turpinās sniegt konsultācijas elektroniski un telefoniski:

Uzņēmumu reģistrs (UR)

Iedzīvotāji visus UR pakalpojumus var saņemt attālināti vai elektroniski.

Zvanu centra klientu apkalpošanas laiki.

Maksātnespējas kontroles dienests

Nodrošina klientu apkalpošanu attālināti.

Sazināties ar MKD var elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi mkd@mkd.gov.lv vai zvanot uz +371 67099100.

Dokumentus MKD aicina sūtīt uz e-pastu mkd@mkd.gov.lv.

Pasta adrese: Mārstaļu ielu 19, Rīga, LV-1050.

Valsts zemes dienests (VZD)

VZD ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Ar klientiem, kuri pierakstījušies klientu apkalpošanas centra apmeklējumam, VZD speciālisti sazināsies un vienosies par nepieciešamā pakalpojuma saņemšanas iespējām.

VZD aicina izmantot visus dienesta sniegtos pakalpojumus elektroniski:

Klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija.

Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB)

Konsultācijas privātpersonām nodrošina tikai attālināti.

Klātienē tiek pieņemti jau sagatavoti iesniegumi.

Salīdzināšanai nepieciešamo paraugu ņemšana no privātpersonām klātienē netiek veikta.

Plašākai informācijai VTEB lūdz zvanīt pa tālruni 67374010 vai rakstīt uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.

Iesniegumus var iesniegt:

Patentu valde (PV)

Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta, par to iepriekš vienojoties telefoniski 67099600 vai e-pastā: valde@lrpv.gov.lv.

PV aicina izmantot iestādes piedāvātos e-pakalpojumus.

Visus rūpnieciskā īpašuma objektus – patentus, preču zīmes un dizainparaugus – ir iespējams pieteikt tiešsaistē.

Pieteikumus var sūtīt uz e-pasta adresi valde@lrpv.gov.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai arī pa pastu uz adresi: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010.

Valsts valodas centrs

Apmeklētājus nepieņem klātienē.

Ja nepieciešama konsultācija, Valsts valodas centrs lūdz sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi info@vvc.gov.lv vai zvanot uz tālruni (+371) 67331814.

Pasta sūtījumus Valsts valodas centram var sūtīt uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA)

Klientu apkalpošanu klātienē neveic.

Personas visus UGFA pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot e-pakalpojumus:

Jautājumus var uzdot, rakstot uz e-pasta adresi pasts@ugf.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67830626.

Ieslodzījumu vietas

Pandēmijas apstākļos īpaši piesardzības pasākumi jānodrošina ieslodzījumu vietās. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 38. pants noteic, ka epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai ar ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu uz laiku var tikt ierobežota ieslodzījuma vietu apmeklēšana un likumā noteiktās ieslodzīto tiesības.

Ieslodzījumu vietu pārvalde informē, ka sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās draudiem ieslodzījuma vietās ir izsludināta karantīna:

Atlikta īslaicīgās brīvības atņemšanas soda izciešana

Ja ārkārtējās situācijas laikā pieņemts lēmums par audzinoša piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošanu bērnam, tā izpildi atliek līdz ārkārtējās situācijas termiņa beigām, noteikts rīkojuma 5.20.1 punktā.

Ministru kabineta rīkojums paredz atlikt arī īslaicīgās brīvības atņemšanas soda un kriminālsoda – arests – izciešanas uzsākšanu cietumos un pārtraukt to personu aizturēšanu un nogādāšanu ieslodzījuma vietās, kurām ir piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, kriminālsods – arests – vai kurām ar tiesas lēmumu piespriestais naudas sods vai piespiedu darbs ir aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (5.27. punkts).

Paredzēts atlikt notiesāto un apcietināto personu nodošanu un pārņemšanu turpmākai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildīšanai ieslodzījuma vietās Latvijas Republikas teritorijā (5.28. punkts).

Tāpat rīkojuma 5.29. un 5.30. punkts paredz pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu uz tiesām, izņemot lietās, kas satur valsts noslēpuma objektu u. c. noteiktos gadījumos.

Probācija

Valsts probācijas dienests (VPD) informē, ka nodrošina savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Ārkārtējās situācijas laikā:

  • tiek apturēta probācijas programmu, kuras tiek īstenotas grupās, īstenošana;
  • laika posmā no 21. decembra līdz 11. janvārim tiek apturēta kriminālsoda piespiedu darbs izpilde, izņemot gadījumus, ja šī kriminālsoda izpildi nepieciešams īstenot Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai;
  • laika posmā no 21. decembra līdz 11. janvārim tiek apturēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde.

Jautājumu par piespiedu darba vai sabiedriskā darba izpildes apturēšanu Valsts probācijas dienests pārrunās ar katru probācijas klientu individuāli.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji pirms došanās uz VPD tiek aicināti sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni. Šeit ir pieejama VPD reģionālo struktūrvienību un nodaļu kontaktinformācija.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI