SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. novembrī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Uzturlīdzekļi
1
22
1
22

Kādi jauni ierobežojumi gaida uzturlīdzekļu parādniekus

LV portālam: Ruta Šarkovska, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte.

Uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru bērniem uzturnaudu maksā vai maksāja Uzturlīdzekļu garantiju fonds, drīzumā būs piemērojami jauni papildu ierobežojumi. Par to 19. oktobrī lēma Saeima, galīgajā lasījumā pieņemot grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Sarunā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulti RUTU ŠARKOVSKU skaidrojam jauno normatīvo regulējumu, kādi ierobežojumi turpmāk tiks piemēroti, kā arī fonda pašreizējo praksi darbā ar parādniekiem.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijas mājaslapā pieejamā informācija par šī gada septembri liecina, ka valsts ar uzturlīdzekļiem nodrošināja 34 337 bērnus, izmaksājot 4,1 miljonu eiro, bet reģistrēto parādnieku skaits bija – 41 693.  

Līdzīga aina redzama arī atskaitēs par citiem mēnešiem. Aptuveni rēķinot, valsts ik mēnesi izmaksā uzturlīdzekļus no valsts budžeta 9–10% bērnu uzturam (Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2023. gada jūniju liecina, ka Latvijā ir 356 864 bērni).  

Vairāku gadu laikā ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem izmaksā no valsts budžeta, ir kļuvuši stingrāki un nepatīkamāki. Katrs no tiem ir attiecināts uz atšķirīgu sabiedrības grupu, un tie ir devuši pozitīvus rezultātus – uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits sarūk un regresa kārtībā piedzīto līdzekļu apjoms pieaug. Samazinās arī UGF iesniegto jauno prasījumu skaits.

Tomēr problēma vēl joprojām ir milzīga. Kopējais uzturlīdzekļu parāda apmērs valstij kopš UGF izveides 2004. gadā šīs publikācijas tapšanas brīdī – 2023. gada oktobrī – pārsniedza 544 miljonus eiro.

Absolūts vairākums UGF administrācijas parādnieku ir vīrieši (87%), no kuriem lielākā daļa ir darbspējīgā vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

“65% parādnieku ir arī citas nenosegtas saistības, kas norāda uz to, ka šiem cilvēkiem trūkst sociālo iemaņu un zināšanu finanšu pratībā,” secina UGF administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ruta Šarkovska.

UGF administrācijas 22 juriskonsulti ikdienā strādā ar parādniekiem, tos konsultējot gan telefoniski, gan klātienē un atbildot uz iesniegumiem un e-pastiem. Ja parādnieks izvēlas nekontaktēties, UGF administrācijas rīcībā ir plašs instrumentu klāsts – liegumi, citi piespiedu līdzekļi –, kā panākt, lai parāds tiktu atmaksāts.

Šobrīd Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz UGF administrācijas tiesības ne vien nodot lietu zvērinātam tiesu izpildītājam, lai tiktu vērsta piedziņa uz parādnieka mantu un ienākumiem, bet arī piemērot citus ierobežojumus.

Piemēram:

 • ziņas par parādnieku ir publiski pieejamas latvija.gov.lv un tiek nodotas kredītinformācijas birojam;
 • parādniekam likumā minētajos gadījumos piemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu;
 • parādniekam likumā minētajos gadījumos aptur šaujamieroča atļaujas darbību;
 • parādniekam ir aizliegts spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs;
 • ja parādnieks dzīvo un strādā ārvalstī, piedziņu var nodot izpildei valstī, kurā viņš dzīvo un strādā;
 • parādniekam netiek izsniegta “Goda ģimenes 3+” karte;
 • parādniekam nav tiesību pieteikties elektroenerģijas maksājumu atvieglojumu saņemšanai;
 • parādniekam nav tiesību pieteikties pilsonības piešķiršanai un atteikties no pilsonības;
 • par izvairīšanos no parādsaistību nomaksas var tikt ierosināta krimināllieta.

Juriskonsulte R. Šarkovska norāda, ka liegumu efektivitāte ir vērtējama individuāli, jo tie ir attiecināti uz atšķirīgām parādnieku grupām. Daudziem ir būtiski, lai netiktu piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Savukārt tos, kuri spēlē azartspēles, uztrauc, lai netiktu piemērots ierobežojums to darīt.

Nereti liegumi iedarbojas preventīvi, pirms tie vispār tiek piemēroti. Piemēram, daļa parādnieku bīstas no iespējamās kriminālatbildības.

UGF parādniekiem – uzturlīdzekļu nemaksātājiem – jāņem vērā, ka fonda administrācija pastāvīgi uzrauga konkrēto personu mantisko stāvokli. “Ja parādnieks nopērk automašīnu, taču parādsaistības pret fondu nepilda un nekomunicē, tas liecina, ka šis cilvēks, iespējams, izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, un Valsts policijai tiek nosūtīts iesniegums par kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanu,” paskaidro R. Šarkovska.

UGF administrācijas pārstāve atzīst, ka parādnieku paskaidrojumos par iemesliem, kāpēc viņi nepilda vecāka pienākumu apgādāt savus bērnus, nereti izskan savdabīgi argumenti.

Piemēram:

 • Nezināju, ka man jāmaksā uzturlīdzekļi, bērna mātei tagad ir cits vīrs.”
 • Bērna mātei ir lielāka alga nekā man. Viņa pati var visu samaksāt.”
 • Bērna māte iepriekš dzīvoja ārzemēs, tāpēc es nemaksāju.”
 • Īstenībā bērns nav mans, bet es piekritu, lai mani reģistrē kā bērna tēvu.”
 • Nevaru maksāt uzturlīdzekļus, jo man tagad ir citas saistības – jāmaksā auto līzings.”

Jāatgādina, ka Civillikuma 179. pantā noteiktais vecāku pienākums nodrošināt katram savam bērnam uzturlīdzekļus vismaz valstī noteiktajā minimālajā apmērā ir absolūts un nebeidzas, ja bērns nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem.

Civillikums

PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības

179. pants

Vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa.

Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. [..]

Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem, neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

Jauni ierobežojumi – kādi tie būs

Lai novērstu trūkumus likumā, kurus uzturlīdzekļu parādnieki līdz šim mēdza izmantot, izvairoties no saistību izpildes, 19. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.

Ar kādiem papildu ierobežojumiem turpmāk būs jārēķinās uzturlīdzekļu parādniekiem?

 • Aizliegums cedēt prasījumus

Ar grozījumiem likumā tiek ieviests aizliegums uzturlīdzekļu parādniekiem cedēt savus prasījumus.

Tiesības cedēt savus prasījumus uzturlīdzekļu parādnieki mēdza izmantot situācijās, kad, piemēram, iestājās ceļojuma apdrošināšanas gadījums, lai parāda piedziņa netiktu vērsta uz apdrošinātāja izmaksātajām summām, stāsta UGF administrācijas pārstāve.  

Aizliegums parādniekiem cedēt prasījumus stāsies spēkā 2023. gada 1. decembrī.

 • Autovadīšanas un kuģošanas tiesību izmantošanas aizliegums, šaujamieroča atļaujas darbības apturēšana un informācijas par parādnieku publiskošana portālā Latvija.gov.lv – spēkā līdz saistību pildīšanas uzsākšanai vai izpildei

Stājoties spēkā grozījumiem likumā, šādus ierobežojumus – aizliegumu izmantot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesības, šaujamieroča atļaujas darbības apturēšanu un informācijas ievietošanu par parādnieku portālā Latvija.gov.lv – būs iespējams turpināt piemērot arī pēc uzturlīdzekļu izmaksas no UGF izbeigšanas, ja ir parāds fondam un parādnieks neveic maksājumus trīs kalendāra mēnešus pēc kārtas uzturlīdzekļu parāda segšanai.

Šobrīd regulējums paredz: ja uzturlīdzekļu izmaksa no fonda tiek izbeigta (piemēram, bērns sasniedz pilngadību), tiek atcelti arī iepriekš minētie ierobežojumi.

“Kaut arī UGF vairs bērnam uzturlīdzekļus neizmaksā, liegumi saglabāsies un arī informācija par parādnieku būs pieejama portālā Latvija.gov.lv,” apstiprina R. Šarkovska. Vienlaikus viņa akcentē: “Fonda administrācijai nav mērķa piemērot liegumus. Mērķis ir panākt, lai parādnieks uzsāktu parāda atmaksu. Liegumi tiks piemēroti tik ilgi, kamēr pastāvēs parāds vai parādnieks sāks to atmaksāt, veicot regulārus maksājumus.”

 • Ziņu iegūšana no kredītinformācijas birojiem

Ziņas par parādniekiem UGF administrācija kopš 2017. gada nodod kredītinformācijas birojiem. Likuma grozījumi paredz nodrošināt “atgriezenisku saiti”, un turpmāk arī fonda administrācija no kredītinformācijas birojiem saņems ziņas par parādnieka maksājumu saistību apmēru pret citiem kreditoriem un šo saistību izpildes termiņiem.

Parādnieki bieži norāda, ka lielāku ikmēneša summu nevar samaksāt, jo viņiem ir citas kredītsaistības, zina teikt R. Šarkovska. Tagad UGF administrācija varēs to pārbaudīt, pārliecināties par personas mantisko stāvokli, kā arī saņemt informāciju, ja parādnieks būs uzņēmies jaunas kredītsaistības laikā, kad tiek uzkrāts uzturlīdzekļu parāds. Šī informācija būs noderīga, lai izvērtētu parādnieka faktiskās iespējas atmaksāt parādu pirms vienošanās ar UGF noslēgšanas vai par izmaiņām tajā, ja parādnieka mantiskā situācija mainās, skaidro R. Šarkovska.

Tas arī nozīmē, ka situācijā, kad parādnieks uzņemas jaunas kredītsaistības, iepriekš noslēgtā vienošanās no fonda administrācijas puses var tikt pārskatīta.

Kādi ir ieguvumi, noslēdzot vienošanos

Jau vairākus gadus parādnieki var noslēgt vienošanos ar fonda administrāciju par uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību. Šo iespēju izmanto arvien vairāk vecāku, sarunā ar LV portālu uzsver UGF pārstāve R. Šarkovska. Tomēr jāpiebilst, ka vienošanos ir iespējams noslēgt tikai tajās lietās, kurās uzturlīdzekļu izmaksa tiek veikta administratīvā procesa kārtībā. Tātad to nav iespējams veikt tiesas sprieduma gadījumā, jo tad ir divi piedzinēji [UGF administrācija un, piemēram, otrs bērna vecāks; šeit – red. piez.].

“Nosakot summu, kāda parādniekam, noslēdzot vienošanos, katru mēnesi būs jāatmaksā, tiek ņemts vērā kopējais parāda apmērs, parādnieka ienākumi un mantiskais stāvoklis, bērnu skaits. Cenšamies motivēt parādnieku segt parādsaistības vismaz par summu, kādu izmaksā no fonda. Taču gadījumos, kad parādniekam ir, piemēram, bezdarbs, UGF administrācija uz laiku var piekrist arī mazākiem ikmēneša maksājumiem,” klāsta R. Šarkovska.

Noslēdzot vienošanos ar fonda administrāciju, lieta netiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piespiedu piedziņai.

Otrs būtisks ieguvums, noslēdzot vienošanos ar UGF, – tiek apturēts parāda procentu pieaugums.

Kas notiek, ja parādnieks vienošanos nepilda? Šādā gadījumā ir jārēķinās, ka vienošanās tiks uzteikta un zaudēs spēku, savukārt parāds tiks nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Likumisko procentu amnestija

Daudzi parādnieki ilgu laiku interesējas un gaida izmaiņas parāda likumisko procentu aprēķināšanā. Patlaban likums paredz, ka parāda summai piemēro 6% gada likmi un pieaugums tiek apturēts, ja parādnieks noslēdz vienošanos par parāda atmaksu, to pilda un lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu nav nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Turpretī grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim visās parādu lietās tiks apturēts likumisko procentu pieaugums. “Ja šajā periodā persona segs pamatparāda summu, tad aprēķinātie likumiskie procenti tiks dzēsti,” amnestijas būtību skaidro UGF administrācijas pārstāve.

Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI