SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
11. janvārī, 2018
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Lauku attīstība

Būtiskākie tiesību akti transporta, reģionālās attīstības jomā un zemkopībā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts kancelejas infografikas fragments

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī un skar lielu sabiedrības daļu, ieviešot dažādas izmaiņas. Ievērībai! Šī ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā šogad. Ar visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv, savukārt ar to skaidrojumiem šeit pat LV portālā!
īsumā
 • Turpmāk tiks izdota tikai kuģa reģistrācijas apliecība. Visa nepieciešamā informācija tiks ietverta vienā apliecībā – reģistrācijas apliecībā.
 • 2018. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas samaksā.
 • 2018. gada 1. martā stāsies spēkā Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas palīdzēs veidot pilnīgi jauna līmeņa valsts un pašvaldību iestāžu saziņas kultūru ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 • Lai veicinātu invazīvās sugas – apaļā jūrasgrunduļa – zveju piekrastes ūdeņos, ir noteikts jauns zvejas rīks – apaļo jūrasgrunduļu murds.
 • No 2018. gada 1. janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme.

Transports

Grozījumi noteikumos par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā paredz izmaiņas attiecībā uz zvejas laivu apliecībām. Šobrīd Kuģu reģistrs zvejas laivām izdod īpašuma apliecību un kuģa reģistrācijas apliecību, bet turpmāk tiks izdota tikai kuģa reģistrācijas apliecība. Visa nepieciešamā informācija tiks ietverta vienā apliecībā – reģistrācijas apliecībā.

Noteikumi paredz, ka zvejas laivas reģistrācijas apliecība ir beztermiņa ar nosacījumu, ka ir veikta ikgadējā apskate un attiecīgs apliecinājums ir attēlots uz reģistrācijas apliecības. Ja minētā apliecinājuma nav, uzskatāms, ka zvejas laivas reģistrācijas apliecība nav derīga.

Minētās izmaiņas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Zvejas laivām izdotās reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, būs spēkā līdz tajās norādītajam derīguma termiņam.

2018. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas autoceļu lietošanas nodevas samaksā. No nodevas samaksas atbrīvoti no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim transportlīdzekļi, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē.

Autoceļu lietošanas nodevas būs jāmaksā arī par speciālajiem kravas transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem (par kravas transportlīdzekļiem, kas ir reģistrēti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā kā kravas speciālie transportlīdzekļi (piemēram, kravas darbnīca, kravas laboratorija) atbilstoši LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas").

Reģionālā attīstība

2018. gada 1. martā stāsies spēkā Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas praksē sāks darboties ar 2018. gada 1.jūniju. Oficiālā elektroniskā adrese (OEA) palīdzēs veidot pilnīgi jauna līmeņa valsts un pašvaldību iestāžu saziņas kultūru ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

OEA ienesīs divas būtiskas izmaiņas no iedzīvotāju/uzņēmēju skatpunkta:

 • atsaiste no fiziskās deklarētās adreses (personai, atrodoties atvaļinājumā, ārvalstīs vai dzīvojot ārpus Latvijas, ir piekļuve savai oficiālajai saziņai ar valsti (pretēji, kā tas ir deklarētajai fiziskajai adresei));
 • visa oficiālā saziņa būs vienkopus (neatkarīgi no tā, kādas sistēmas izmanto iestādes, tām būs pienākums ziņu vai saiti uz to sūtīt arī uz OEA). Iedzīvotājiem OEA būs kā brīvprātīga iespēja atvieglot savu ikdienas saziņu ar valsts iestādēm un iegūt papildu drošību, ka visas svarīgās ziņas ir pieejamas nekavējoties.

Zemkopība

Licences komercdarbībai zvejniecībā

Līdz šim licences derīguma termiņa noteikšanai komercdarbībai zvejniecībā jūras piekrastes ūdeņos tika ņemts vērā kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš.

No 2018. gada 1. janvāra šādu dokumentu jūras piekrastes zvejas laivām Latvijas Jūras administrācija vairs neizsniegs, tāpēc zvejai piekrastes ūdeņos komercdarbībai zvejniecībā licences termiņš būs pieci gadi.

Jūrasgrunduļu zveja Baltijas jūras piekrastē

Lai veicinātu invazīvās sugas – apaļā jūrasgrunduļa – zveju piekrastes ūdeņos, Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomikas zonas ūdeņos" ir noteikts jauns zvejas rīks – apaļo jūrasgrunduļu murds.

Savukārt Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" noteikts apaļo jūrasgrunduļu murda limitu sadalījums piekrastes pašvaldībām.  Zveja ar apaļo jūrasgrunduļu murdu ir veicama tikai laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Lauksaimniecības zemes noma ar izpirkuma tiesībām

Ministru kabineta "Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām" paredz kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, varēs pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām.

Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" paredz, ka no 2018. gada 1. janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, par nomas maksu 4,5% no zemes kadastrālās vērtības. Ja nomnieks izmantos izpirkuma tiesības, nomas maksa tiks ieskaitīta izpirkuma maksā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Savukārt "Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām" nosaka iesniedzamos dokumentus, līguma nosacījumus, līguma slēgšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, var pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām.

Izmaiņas ievestās traktortehnikas un piekabju novērtēšanā un reģistrācijā

No 2018. gada 1. janvāra lauksaimniecības transportlīdzekļiem (arī lietotiem), kuri ievesti no trešajām valstīm, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību prasībām, jo 2017. gada 31. decembrī beidzas iepriekšminētās regulas pārejas periods.

Ja Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, pēc 2018. gada 1. janvāra ievedīs lauksaimniecības transportlīdzekli no trešajām valstīm, to laist tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā varēs vienīgi tad, ja tas atbildīs regulas prasībām.

Ja lauksaimniecības transportlīdzeklim, kas ievests no trešajām valstīm līdz 2017. gada 31. decembrim un kura motora jauda ir ≤19KW, ir veikta tehnisko datu salīdzināšana vai pieteikta atbilstības novērtēšana VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrā" līdz 2017. gada 31. decembrim, tad atbilstības novērtēšana tiks veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 731.

Saite uz regulu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167 

Tiešmaksājumi: zaļināšana un brīvprātīgais saistītais atbalsts

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" galvenokārt paredz izmaiņas, kas skar maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājuma) nosacījumus:

 • turpmāk būs augu aizsardzības līdzekļu lietošanas aizliegums ekoloģiskas nozīmes platībās (ENP): papuvē, starpkultūru aizņemtās platībās, zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas, platībās, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi;
 • ENP izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaistošus kultūraugus turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā, bet arī maisījumā ar citiem kultūraugiem – graudaugiem vai stiebrzālēm, vienlaikus nodrošinot, lai sējumā pārsvarā būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi;
 • ir vienkāršotas vairāku ENP veidu prasības un atcelti platības ierobežojumi;
 • no 2018. gada kā ENP varēs deklarēt arī grāvjus;
 • no 2018. gada 1. janvāra tiks pārtraukta atbrīvojuma piemērošana no ENP izveides prasības 15 pagastos un vienā novadā, savukārt no jauna šis atbrīvojums tiks  piemērots divos pagastos.

Mainīsies brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) saņemšanas kārtība:

 • paredzēts, ka par Latvijas brūnās un zilās šķirnes govīm, ko izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai, varēs saņemt BSA par slaucamām govīm, ja izslaukums no govs attiecīgajā standartlaktācijā ir vismaz 4500 kilogramu;
 • no BSA par dārzeņiem atbalsttiesīgo kultūraugu veidu saraksta tiek svītrotas parastās jeb dārza pupiņas, ņemot vērā atbalsta nesamērīgumu ar gūtajiem ieņēmumiem mehanizētās ražas novākšanas dēļ;
 • ir noteikts datums – 15. maijs, līdz kuram lauksaimniekam ir jānodrošina sertificētas sēklas ieguve BSA par sēklas kartupeļiem, par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un par sertificētu labības sēklu.
Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI