SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
19. aprīlī, 2016
Lasīšanai: 15 minūtes
11
11

Biežākās izmaiņas SIA un kļūdas (II)

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika;
Avots: Uzņēmumu reģistrs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) izmaiņu skaidrojuma otrajā daļā sīkāks izklāsts par dalībnieku, padomes, firmas nosaukuma, juridiskās adreses, statūtu un amatpersonu uzvārda maiņu un biežākajām kļūdām. Arī par to, kāda ir mantošanas kārtība, ja SIA īpašnieks ir miris, un kas notiek tad, ja nav mantinieka. Svarīgi, ka jebkuras izmaiņas Uzņēmumu reģistrā (UR) jāreģistrē 14 dienu laikā no to pieņemšanas brīža.
īsumā
 • Ir gadījumi, kad UR tiek iesniegts akcionāru sapulces protokols, kura darba kārtībā ir iekļauts jautājums par sabiedrības valdes locekļu iecelšanu, kas nav pareizi, jo tikai padomes kompetencē ietilpst valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana akciju sabiedrībās.
 • Ja maina padomi, pieteikumā ir jānorāda viss padomes sastāvs, kāds tas ir pēc izmaiņām.
 • Firmas nosaukuma izveidei jālieto latviešu un latīņu alfabēta burti. Nosaukumā bez burtiem un cipariem var tikt izmantotas pieturzīmes, kā arī atsevišķi simboli – &, @, %, +, =
 • Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti komercreģistrā, kā arī noteiktie dokumenti iesniedzami komercreģistra iestādei 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
 • Par firmas amatpersonu uzvārda, vārda un personas koda izmaiņām UR nav jāmaksā.
 • Sabiedrības daļas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij, kura tās pārdod ar tiesu izpildītāja starpniecību.

Izmaiņas dalībnieku reģistrā

Ja tiek veiktas izmaiņas SIA dalībnieku sastāvā, gan fizisko, gan juridisko personu starpā, tad, pildot dalībnieku reģistra nodalījumu, bieži netiek ierakstīts vai ir nepareizs pamatkapitāla daļu apmaksas datums. Ja datums nav zināms, šādos gadījumos iespējams pieprasīt izziņu no UR.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (18. veidlapa). Dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Izmaksas

Veidlapa: 18.
Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 14,23 eiro/3 darba dienas
Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 42,69/1 darba diena
Publikācija "Latvijas Vēstnesī": nav

Ievērībai

1. Ja SIA daļas ieguvis vai atsavinājis ārvalstu komersants un dalībnieku reģistra nodalījums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai zvērināta notāra apliecinājumā nav apliecināts pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjoms, UR nepieciešams iesniegt attiecīgās valsts atbildīgās iestādes izziņu par to, ka šāds komersants eksistē un ka personai, kura rīkojas kā komersanta likumiskais pārstāvis (parakstās vai pilnvaro personu, kas parakstās), ir tiesības rīkoties attiecīgā ārvalsts komersanta vārdā.

2. Ja uz SIA daļām ir reģistrēta komercķīla, reģistrēt dalībnieku maiņu var tikai, vienlaicīgi iesniedzot pieteikumu attiecīgajām izmaiņām komercķīlu reģistrā.

3. Ja dalībnieku reģistrs līdz šim nav bijis iesniegts UR (vai daļas nebija apmaksātas pilnībā), dalībnieku reģistra nodalījuma sadaļā "Daļu apmaksas stāvoklis" jānorāda konkrēts daļu apmaksas datums, nevis norāde "Apmaksāts". Datumam jāsakrīt ar bankas dokumentā norādīto datumu. Ja daļas tiek atsavinātas (pārdotas, dāvinātas), jānorāda datums, kad pirmoreiz daļas tika apmaksātas, nevis datums, kad tika veikti norēķini (līguma datums u.tml.).

Izmaiņas padomes sastāvā

Ja uzņēmumam maina padomi, pieteikumā (18. veidlapa) ir jānorāda viss padomes sastāvs, kāds tas ir pēc izmaiņām. Piemēram, ja viens padomes loceklis ir atstājis amatu, tad pieteikumā ir jānorāda visi palikušie padomes locekļi.

Saskaņā ar Komerclikuma 285. panta otro daļu akcionāru sapulces protokolu, tai skaitā par padomes locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs – protokola pareizības apliecinātājs. Ir gadījumi, kad par protokola pareizības apliecinātājiem tiek ievēlēti divi akcionāri, taču protokolu paraksta tikai viens, kas nav pareizi (ja tiek ievēlēti divi protokola pareizības apliecinātāji, tad jāparaksta arī abiem diviem. Ja protokolu grib parakstīt tikai viens pareizības apliecinātājs, tad arī jāievēlē tikai viens akcionārs – protokola pareizības apliecinātājs).

Saskaņā ar Komerclikuma 8. panta trešās daļas 3. punktu par kapitālsabiedrības padomes locekļiem (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome), ja personai nav personas koda, komercreģistrā ieraksta  dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi, un ieņemamo amatu. Ļoti bieži pieteikumā (18. veidlapa) netiek norādīta visa iepriekš minētā informācija par sabiedrības  padomes locekli, kuram nav Latvijas personas koda. Visbiežāk netiek norādīta valsts, kura izdevusi personu apliecinošu dokumentu vai tiek norādīts ārvalstu personas kods.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (18. veidlapa).
 • Attiecīgais dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmums vai padomes locekļa paziņojums. Akcionāru sapulces lēmumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz lēmuma apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona. 
 • Padomes locekļu rakstiska piekrišana būt par padomes locekli (ja ir ievēlēta jauna padome).
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Izmaksas

Veidlapa: 18.
Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 14,23 eiro/3 darba dienas
Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 42,69 eiro/1 darba diena
Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 9,25 eiro

Ja ir mainīts personas vārds, uzvārds, personas kods

Lai nodrošinātu pareizu un aktuālu ziņu par fizisku personu (vārds, uzvārds, personas kods) esamību UR pārziņā esošajos reģistros, UR aicina par izmaiņām paziņot UR e-pastā. Par ziņu pareizību pēc saņemtā e-pasta UR pārliecināsies Iedzīvotāju reģistrā un, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, pieņems lēmumu par ziņu aktualizāciju.

Par šīm izmaiņām nav jāmaksā ne valsts nodeva, ne maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šo izmaiņu paziņošana UR nav terminēta – to var darīt jebkad.

Ievērībai

 • Ja personai nav Latvijā piešķirta personas koda (ārzemnieks), UR nav iespējas pārliecināties par šo ziņu pareizību Iedzīvotāju reģistrā, līdz ar to jāpiesaka izmaiņas parastajā kārtībā. Detalizētāka informācija UR mājaslapā sadaļā "UR reģistri".
 • Ja persona ir SIA dalībnieks, UR SIA valdei jāiesniedz pieteikums un precizēts dalībnieku reģistra nodalījums. Ziņas var tikt aktualizētas tikai uz iesniegto dokumentu pamata. Detalizētāka informācija UR mājaslapā sadaļā "Izmaiņas dalībnieku reģistrā".

Ja mainīta juridiskā adrese

Biežāk pieļautās kļūdas dokumentos juridiskās adreses reģistrācijai vai izmaiņām juridiskajā adresē:

 • Nepareizi norādīts īpašuma kadastra numurs;
 • Ja īpašumam ir vairāki kopīpašnieki, nav iesniegta visu kopīpašnieku piekrišana;
 • Netiek norādīta telpu grupa;
 • Pieteikumā norādītā adrese neatbilst kadastra reģistrā norādītajai īpašuma adresei. 

Pārbaudīt informāciju, vai adrese ir reģistrēta adrešu reģistrā, iespējams Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv. Ja zemei un ēkai ir dažādi kadastra numuri, jānorāda ēkas kadastra numurs.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (18. veidlapa)
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Izmaksas

Veidlapa: 18.

Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 14,23 eiro/3 darba dienas

Trīskārša valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 42,69 eiro/1darba diena

Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 9,25 eiro

Izmaiņas firmā (nosaukuma maiņa)

Firmas (nosaukuma) izveidi regulē Komerclikuma 26.-33. pants. Nosaukuma izveidei jālieto latviešu un latīņu alfabēta burti. Nosaukumā bez burtiem un cipariem var tikt izmantotas pieturzīmes, kā arī atsevišķi simboli – &, @, %, +, =.

Komerclikuma 29. pantā noteikts, ka firmas nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā, valsts vai pašvaldības institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība". Ja uzņēmuma nosaukumā ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotas vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, izņemot viensētu nosaukumu.

Nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar labiem tikumiem, tāpēc nav pieļaujama tādu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus.

Nosaukumam nav obligāti jāsatur ziņas par veikto komercdarbību. Taču vienlaikus tas nedrīkst maldināt par komersanta veikto darbību, t.i., tajā nedrīkst ietvert ziņas, kas liecina par tādu komercdarbību, ko komersants faktiski neveic.

Firma nedrīkst sakrist ne ar komercreģistrā jau ierakstītu firmu, ne arī ar citos UR vestajos reģistros jau ierakstītiem nosaukumiem. To, vai izvēlētais nosaukums nav jau reģistrēts, iespējams pārbaudīt UR mājaslapas meklētājā, izvēloties meklēt "uzņēmumu/organizāciju". Būtiski ņemt vērā, ka vienīgā atšķirība ar jau reģistrētu nosaukumu ir tā, ka nedrīkst būt atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu izmantošanu.

Likumā nav noteikti nekādi ierobežojumi, cik ilgā laika posmā un cik reizes kopumā komersants var mainīt nosaukumu. Tāpat nav ierobežots, cik var būt īss vai garš nosaukums.

Kļūdas, veidojot nosaukumu:

 1. Konsekventi visos dokumentos vienādi ir jāievēro:
 • kur tiek likta norāde uz komersanta veidu (pirms nosaukuma vai pēc);
 • vai nosaukumā tiek lietotas pēdiņas vai ne;
 • visos dokumentos ir jānorāda vienāda norāde uz komersanta veidu (pilna vai tās saīsinājums).
 1. Pašā sabiedrības apzīmējumā nedrīkst iekļaut norādi uz komersanta veidu (IK, PS, KS, AS, SIA). Piemēram IK "AS asni".
 2. Nosaukumā nevar lietot simbolus, izņemot &, @, +, %, =.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (18. veidlapa). 
 • Statūti jaunā redakcijā 1 eksemplārs, kurus paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz statūtiem apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Statūtu grozījumi.
 • Sapulces protokols vai dalībnieka lēmums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz protokola apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Reģistrācijas apliecības oriģināls.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Izmaksas

Veidlapa: 18.
Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 28,46 eiro/3 darba dienas
Trīskārša valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 85,38 eiro/1 darba diena
Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 9,25 eiro

Izmaiņas statūtos

Grozījumus statūtos uzņēmumi veic bieži.

Visbiežākās kļūdas ir šādas:

 • Statūtos nav jānorāda sabiedrības valdes locekļu vārdi un uzvārdi un personas kodi;
 • Statūtos jānorāda konkrēts valdes locekļu skaits, nedrīkst norādīt, piemēram,  "vismaz 2 " vai "ne vairāk kā 3";
 • Statūtos obligāti jānorāda valdes locekļu pārstāvības tiesības.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (18. veidlapa). Ja nav iespējams atvērt norādīto veidlapu, aicinām izmantot veidlapas, kuras pieejamas mājaslapas sadaļā "Veidlapas ".
 • Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz protokola apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona vai dalībnieka lēmums.
 • Statūtu jaunā redakcija 1 eksemplārs, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz statūtiem apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona.
 • Statūtu grozījumi (neaizpildīts).
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu. 
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".

Izmaksas

Veidlapa: 18.
Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 14,23 eiro/3 darba dienas
Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 42,69 eiro/1 darba diena
Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 9,25 eiro

Par izmaiņām UR jāpaziņo 14 dienu laikā

Komerclikuma 16. pantā ir noteikts, ka ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti komercreģistrā, kā arī likumā noteiktie dokumenti iesniedzami komercreģistra iestādei 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Tādējādi dokumenti UR ir iesniedzami 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

Savukārt attiecībā uz dalībnieku reģistra nodalījumu norādāms, ka saskaņā ar Komerclikuma 187.1 panta sesto daļu valdei ir pienākums izdarīt ierakstu dalībnieku reģistrā vai celt motivētus iebildumus pret ieraksta izdarīšanu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad tā saņēmusi paziņojumu par izmaiņām dalībnieku reģistrā ierakstāmajās ziņās.

Savukārt šī panta septītajā daļā ir noteikts, ka triju darba dienu laikā pēc jaunā nodalījuma parakstīšanas valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par izmaiņām dalībnieku reģistrā. Pieteikumam pievieno pēdējo sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumu. Tādējādi pieteikums par izmaiņām dalībnieku reģistrā ir iesniedzams triju darba dienu laikā pēc jaunā nodalījuma parakstīšanas.

Ja neievēro 14 dienu termiņu

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.3 panta pirmajā daļā noteikts, ka par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu UR normatīvajos aktos noteiktajā termiņā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 70 līdz 430 eiro. Tādējādi, ja dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, Uzņēmumu reģistrs izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 70 līdz 430 eiro.

Ja viens no SIA īpašniekiem ir miris

Komerclikuma 191. panta otrajā daļā noteikts, ka daļas, kurām nav mantinieku, atbilstoši Civillikuma 416. pantā noteiktajam uzskatāmas par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij. Valstij nav balsstiesību, un, nosakot pārstāvības normu, šīs daļas netiek ņemtas vērā. No minētā secināms, ka sabiedrības daļas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij. Norādāms, ka Komerclikuma 191. panta trešajā daļā noteikts, ka iegūtās daļas valsts piedāvā pārdošanai. Valsts vārdā šīs daļas pārdod zvērināts tiesu izpildītājs. Kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pārņem un pārdod daļas, kuras valsts ieguvusi kā bezmantinieku mantu, nosaka Ministru kabinets. Tādējādi, jautājumos, kas saistīti ar valstij piekrītošas bezmantinieku mantas pārdošanu, ir jāvēršas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē.

Kāda ir SIA daļu mantošanas kārtība

Civillikuma 715. pantā noteikts, ka, ja mantojums piekritis vairākām personām kopīgi, tad viņas var vai nu valdīt to nedalīti, vai prasīt tā dalīšanu. Tātad mantiniekiem ir tiesības valdīt Sabiedrības daļas nedalīti vai arī prasīt to dalīšanu reālās daļās.

Komerclikuma 157. panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrībā viena daļa var piederēt vairākām personām kopīgi. Šīs personas no daļas izrietošās tiesības var izmantot, tikai ieceļot kopīgu pārstāvi. Savukārt šā likuma 187. panta piektās daļas 9. apakšpunktā ir noteikts, ka dalībnieku reģistrā ieraksta dalībnieku kopīgo pārstāvi, kurš iecelts šā likuma 157. pantā noteiktajā kārtībā, norādot šā panta piektās daļas 4. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētās ziņas par viņu. Tas nozīmē, ka ieceltais pārstāvis ierakstāms sabiedrības dalībnieku reģistrā.

*Skaidrojums tapis sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU