SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. augustā, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
1

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā izmaiņas šogad un no nākamā gada

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Likums iepriekš paredzēja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 20% atvieglojumu par vienu transportlīdzekli personai, kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni, taču šis atvieglojums nebija piemērojams, ja ģimenē, piemēram, vienam no laulātajiem apgādībā ir viens bērns, otram laulātajam apgādībā ir divi bērni. Tagad likumā noteikts, ka šā nodokļa atvieglojumi jau no 2012.gada 1.janvāra pienākas personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Ja nodoklis jau samaksāts, pārmaksāto summu var atgūt.

FOTO: SXC

Mazāki tēriņi, ko atsevišķām iedzīvotāju grupām paredz grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, ir jau šogad. Virkne izmaiņu paredzētas no nākamā gada. Arī par tām jāzina laikus.
īsumā
Grozījumi likumā nosaka gan jaunus atvieglojumus nodokļu maksāšanā, gan precizē maksāšanas kārtību un pienākumus.

2012.gada 29.martā Saeimā pieņemtie grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā stājās spēkā šā gada 1.maijā. Atsevišķas likuma normas būs piemērojamas no 2013.gada 1.janvāra.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

Transportlīdzekļa turētāja reģistrāciju var veikt tikai tad, ja ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja tas iepriekšējos gados bijis reģistrēts Latvijā.

Jau no šā gada 1.janvāra transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nav jāmaksā par vienu īpašnieka, turētāja vai valdītāja vai tā laulātā transportlīdzekli, ja viņu apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Personām, kuras par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ir samaksājušas šo nodokli, ir tiesības atgūt samaksātā nodokļa summu, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Grozījumi labvēlīgi arī ģimenēm, kam pienākas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaide 20% apmērā, proti, šā nodokļa atvieglojumi jau no 2012.gada 1.janvāra pienākas personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Minētās personas, kuras par šo gadu ir samaksājušas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ir tiesīgas saņemt attiecīgi pārmaksātā nodokļa atmaksu, iesniedzot iesniegumu VID.

No 2013.gada 1.janvāra, veicot Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju vai no uzskaites noņemta transportlīdzekļa reģistrāciju, būs jāmaksā viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēra par kārtējo kalendāro gadu - par mēnesi, kurā tiek veikta attiecīgā darbība, izņemot gadījumu, kad vienlaikus tiek veikta transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes.

No 2013.gada 1.janvāra nebūs jāmaksā viena divpadsmitā daļa no likumā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par attiecīgo transportlīdzekli, ja tiek pagarinātas tranzīta numura zīmes derīguma termiņš vai termiņš transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites.

No 2013.gada 1.janvāra ekspluatācijas nodoklis nebūs jāmaksā arī par laiku, kad transportlīdzeklis ir bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta, kā arī par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli.

No 2013.gada transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nebūs jāmaksā arī par puspiekabi (tāpat kā tagad – par piekabi).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

No 2013.gada 1.janvāra par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem kļūs arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas zemnieku saimniecības.

Grozījumi nosaka: ja konkrētajam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, tad uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs.

Par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem kļūst komersanti un zemnieku saimniecības, kuras vieglo transportlīdzekli lieto uz darba līguma vai patapinājuma līguma pamata (kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība), taču nav reģistrētas kā attiecīgā transportlīdzekļa turētāji.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, ja uz patapinājuma līguma pamata transportlīdzekli lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

Likumā iekļauts nosacījums: uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

Pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate. Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem samaksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

"Grozījumi labvēlīgi ģimenēm."

Ja transportlīdzekli lieto uz darba līguma pamata vai patapinājuma līguma, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, pamata, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

Par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli transportlīdzekļa reģistrācijas dienā jāmaksā valsts budžetā tikai par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts.

Maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, nav jāveic atsevišķs maksājums par katru transportlīdzekli.

Likumā noteiktajos gadījumos uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis ir jāsamaksā arī par iepriekšējiem taksācijas periodiem (ieskaitot mēnesi), kurā pārtraukta transportlīdzekļa lietošana ceļu satiksmē.

Vairāk atbrīvojumu

Likumā papildināti gadījumi, kad un kam piemērojams atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas:

 • komersants vai zemnieku saimniecība, kura apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kura kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus (grozījumi stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra);
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē ir bijusi liegta;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • par laiku, kad transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kuram ir reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • par vieglo transportlīdzekli, kuram reģistrācijas apliecībā sadaļā "Piezīmes" ir atzīme "Sporta";
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs.

No 2013.gada 1.janvāra arī stāsies spēkā atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem.

To, ka komersanta vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, komersants deklarē reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-pakalpojumus. Deklarēšanu veic līdz 2012.gada 31.decembrim.

"Nodoklis nebūs jāmaksā arī par puspiekabi."

Likums paredz iespēju vienu reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību. Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums, jādeklarē CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas.

Likumā noteikts pienākums maršruta kontroles sistēmu tirgotājiem un darbību nodrošinātājiem pēc VID pieprasījuma sniegt informāciju par maršruta kontroles sistēmas uzstādīšanu konkrētajam transportlīdzeklim un par tās sistemātiskuma un regularitātes neesamību uztveršanas zonā.

VID atmaksās samaksāto uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, ja attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas šādi atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas:

 • transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē ir bijusi liegta;
 • transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs.

Ja valsts kapitālsabiedrība 2011.gadā ir uzstādījusi transportlīdzeklim maršruta kontroles sistēmu, taču nav paguvusi deklarēt CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā, tai ir tiesības pieprasīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, iesniedzot VID iesniegumu, kurā norādīta katra tā automobiļa marka, modelis un reģistrācijas numurs, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, un to mēnešu skaits, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī norādīts mēnesis, kurā transportlīdzeklim uzstādīta maršruta kontroles sistēma.

Likumā ir arī citas izmaiņas.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI