SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. jūlijā, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
10
10

Jauna novērtēšanas sistēma valsts pārvaldē strādājošajiem

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts tiešās pārvaldes iestādēs šobrīd ir nodarbināti aptuveni 38 tūkstoši cilvēku, kuru darbs ik gadu tiek novērtēts un par sasniegumiem piešķirti bonusi. Stājoties spēkā jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts tiešās pārvaldes iestādes nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu, mainīsies ne tikai novērtēšanas sistēma, bet arī nodarbināto vērtēšanas kritēriji un tiks ieviesta jauna – NEVIS sistēma.

LV portāla infografika

Ar šā gada 1.novembri spēkā stāsies Ministru kabineta (MK) atbalstītais noteikumu projekts „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādes nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu”, kas paredz mainīt līdzšinējo kārtību, kā valsts pārvaldē strādājošo ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darbs tiek novērtēts. Jaunā sistēma būs vērsta uz individuālā darba sasniegumu un kopējās darba efektivitātes paaugstināšanu valsts pārvaldē.
īsumā
Jaunā valsts pārvaldē nodarbināto darba izpildes novērtēšanas sistēma sāks darboties ar nākamo novērtēšanas periodu – 2013.gadā.
Nodarbināto darba izpildi vērtēs, analizējot
 • rezultāta kritērijus – mērķu sasniegšanu, uzdevumu izpildi un amata pienākumu izpildi atbilstoši prasībām;
 • ieguldījuma kritērijus – kompetenču attīstības līmeni un profesionālās kvalifikācijas atbilstību.
Ja nodarbinātā darba izpilde pārsniegs uzstādītās prasības, tad pienāksies dažādi bonusi.
Ja darba izpilde neatbildīs prasībām, tad nodarbināto var atbrīvot no amata.

Šā brīža situācija

Šobrīd valsts pārvaldē nodarbināto darba izpildes novērtēšanu regulē 2011.gada 13.februāra MK instrukcija Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība". Novērtējot ierēdņus saskaņā ar šo instrukciju, rezultāti tiek izmantoti par pamatu lēmumiem par ierēdņu statusa piešķiršanu, ierēdņu neatbilstību ieņemamajam amatam, pārcelšanu amatā vai ierēdņa amata kvalifikācijas pakāpes piešķiršanu.

Tomēr, kā minēts MK noteikumu projekta "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādes nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā jeb anotācijā, esošajā novērtēšanas sistēmā ir konstatēti vairāki trūkumi:

 • Nepastāv skaidri novērtēšanas kritēriji un novērtēšanas algoritms;
 • "Universāls" kompetenču modelis visām amatu grupām – visi darbinieki tiek vērtēti vienādi, ignorējot dažādu amata grupu specifiku;
 • Sistēma nav paredzēta augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanai;
 • Novērtēšana nenotiek elektroniski, tādējādi radot lielāku slogu novērtēšanas procesa dalībniekiem.

Plānots, ka jaunā darba izpildes novērtēšanas sistēma novērsīs šobrīd spēkā esošās sistēmas nepilnības.

"Jaunā darba izpildes novērtēšanas sistēma stāsies spēkā ar 2012.gada 1.novembri."

Lai gan jaunie noteikumi par valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu stāsies spēkā ar šā gada 2012.gada 1.novembri, tomēr darba izpildes novērtēšana par 2012.gadu vēl tiks veikta saskaņā ar MK instrukciju Nr.2. Savukārt nākamais novērtēšanas periods 2013.gadā jau būs jārealizē saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem.

Jaunais novērtēšanas process

"Šī jaunā sistēma atšķirībā no vecās sistēmas tiek balstīta uz to, ka mēs valsts pārvaldē nodarbinātajiem izvirzām konkrētus mērķus, kas viņiem noteiktā laika periodā ir jāsasniedz. Tas nozīmē, ka mēs neorientējamies uz procesiem, bet uz konkrētiem uzdevumiem, kas cilvēkam ir jāizpilda atbilstoši viņa amata pienākumiem," norāda Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu vadības jautājumos Eva Upīte.

MK noteikumos "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādes nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu" plānotās jaunās sistēmas darba novērtēšanas process sastāvēs no šādiem posmiem:

 1. darba izpildes plānošana – sasniedzamo mērķu un izpildāmo uzdevumu noteikšana, vienošanās par amata pienākumu izpildes prasībām; vēlamā rīcība atbilstoši kompetencei un profesionālās kvalifikācijas prasību definēšana;
 2. darba izpildes aktualizēšana, ne retāk kā reizi gadā pārskatot darba izpildi atbilstoši amatam noteiktajām prasībām, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un nosakot izpildes statusu;
 3. darba izpildes novērtēšana, veicot darba izpildes analīzi un novērtējot rezultātu un ieguldījuma kritērijus;
 4. darba izpildes novērtēšanas pārrunas, kas norisinās, tiekoties vadītājam ar nodarbināto, lai analizētu darba izpildes novērtējuma rezultātus un vienotos par darba izpildes novērtēšanas protokola saturu.

Valsts pārvaldē nodarbināto darba izpildi novērtēs vadītājs. Darba izpilde nodarbinātajiem ir jāveic: katru gadu, pirms pārbaudes laika beigām, pēc ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai ilgstošas darbnespējas lapas) un citos gadījumos, lai noteiktu kvalifikācijas pakāpi. Savukārt iestādes vadītāja darbību ne retāk kā reizi divos gados novērtēs vērtēšanas komisija, ko izveidos attiecīgais Ministru kabineta darbinieks.

Personālvadības eksperte Agita Kalviņa informē, ka "šīs sistēmas ieviešana noteikti ir jākombinē ar vadītāju apmācībām, jo jaunā sistēma bez apmācībām nebūs veiksmīga".

Būs jauna vērtēšanas sistēma

Jaunā vērtēšanas sistēmā tiks ieviesta 360 grādu vērtēšana. Eva Upīte stāsta: līdz šim valsts pārvaldē nodarbinātos vērtēja viņu tiešais vadītājs un pateica, vai darbs ir labs vai ne, savukārt nākotnē būs iespēja ierēdņu, darbinieku un amatpersonu novērtēšanā iesaistīties arī sadarbības partneriem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citu iestāžu nodarbinātajiem.

Nodarbināto rezultātus vērtēs, analizējot to individuālo mērķu un uzdevumu izpildi, kā arī pastāvīgi veicamo amata pienākumu izpildes atbilstību amata aprakstā noteiktajām prasībām un standartiem.

"Esošajā valsts pārvaldes nodarbināto darba izpildes novērtēšanas sistēmā ir konstatēti vairāki trūkumi."

Mainīsies arī nodarbināto darba izpildes vērtēšana. Iepriekš novērtēšanas sistēmā tika izmantoti burti A, B, C, D, E, taču jaunajā sistēmā paredzēta novērtējuma aprakstīšana ar vārdiem - teicami, ļoti labi, labi, jāpilnveido un neapmierinoši. Saskaņā ar noteikumu projekta 38.punktu nodarbinātā darba izpildi vērtēs:

 • teicami – darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā;
 • ļoti labi – darba izpilde daļēji pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos;
 • labi – darba izpilde atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā;
 • jāpilnveido – darba izpilde daļēji atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā;
 • neapmierinoši – darba izpilde neatbilst prasībām visā novērtēšanas periodā.

"Valsts kontrole mums vairākkārt ir norādījusi, ka nav skaidra sistēma, pēc kā valsts pārvaldē tiek maksāti dažādi bonusi. Turpmāk būs ļoti skaidri pateikts: ja cilvēkam ir bijuši mērķi, viņš šos mērķus pārsniedzis, ar savu darbu parādījis, ka viņš var izdarīt vairāk, nekā no viņa tiek prasīts, tad attiecīgi tam tiek piesaistīts konkrēta atlīdzība. Piemēram, papildu atvaļinājuma diena vai kāda piemaksa," informē E.Upīte.

Darba izpildes novērtējuma sistēmas izmantošana

Jauno valsts pārvaldē nodarbināto darba izpildes novērtēšanas sistēmu izmantos, ne tikai izmaksājot dažādus bonusus, bet arī pieņemot lēmumus par nodarbināto atbilstību vai neatbilstību ieņemamajam amatam. Piemēram, ja kāds ierēdnis ikgadējā novērtēšanā saņem novērtējumu "neapmierinoši", viņam tiks dots laiks novērst trūkumus līdz atkārtotai vērtēšanai, kas notiks trīs līdz sešu mēnešu laikā pēc ikgadējās novērtēšanas. Ja atkārtotajā novērtēšanā konkrētais ierēdnis atkal saņems neapmierinošu vērtējumu, tad ir jārēķinās, ka darbinieks var tikt atbrīvots no amata.

Atteiksies "no papīra"

Ar nākamo novērtēšanas periodu darba izpildes plānošana un novērtēšana tiks veikta valsts informācijas sistēmā "Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma" jeb NEVIS.

"Plānots, ka jaunā darba izpildes novērtēšanas sistēma novērsīs šobrīd spēkā esošās sistēmas nepilnības."

"Līdzšinējā praksē šādas vienotas sistēmas nebija – pastāvēja papīra novērtēšanas veidlapas, kuras aizpildīja nodarbinātie, apskatījās un parakstīja iestādes vadītājs, bet personāldaļas vadītāja rezultātus pēc tam apkopoja manuāli. Jaunā sistēma nodrošinās to, ka iestādes vadītājs automātiski varēs apskatīties, cik mērķu konkrētajā gadā ir sasniegts, cik veiksmīgi katrs darbinieks ir strādājis un kādas ir mācību vajadzības – līdz ar to varēs objektīvāk novērtēt situāciju iestādē," klāsta E.Upīte.

Jaunā sistēma neattiecas uz visiem

MK jaunie noteikumi noteic valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba izpildes novērtēšanas kārtību. Tomēr saskaņā ar šiem noteikumiem netiks vērtēti visi valsts pārvaldē strādājošie. Kā minēts noteikumu projekta anotācijā, noteikumi neattieksies uz

 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm; viņu darba novērtēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība";
 • karavīriem, kuru darbību regulē Nacionālo bruņoto spēku likums.
Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU