NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
17. februārī, 2011
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Labklājība
4
4

Sociālā apdrošināšana Igaunijā

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Sociālās apdrošināšanas pārvalde un „Eesti Post” ir noslēgusi vienošanos par pensiju, pabalstu un dažādu kompensācijas maksājumu piegādi mājās daļai naudas saņēmēju.

FOTO: Valda Kalniņa, A.F.I

Sociālās apdrošināšanas sistēma Igaunijā aptver pensijas, dažāda veida pabalstus – mazturīgajiem, māmiņām, bezdarbniekiem un cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem, apbedīšanas pabalstus, medicīnisko aprūpi u.c. Par to atbildīga ir Igaunijas Sociālo lietu ministrija, kas savā jomā nodrošina arī starpvalstu sadarbību, piemēram, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes komitejā. Tā kā Igaunija ir Eiropas Sociālās hartas locekle, tad ministrija gadskārtēji apkopo uzņemto saistību izpildes rezultātus, atskaitē iekļaujot pārskatu par normatīvajiem aktiem valstī, tiesu praksi un apkopo statistiku.

Otrs svarīgs pamatdokuments ir Eiropas Sociālās apdrošināšanas kodekss. Sociālās apdrošināšanas kodeksa standarti tiek uzskatīti par Eiropas sociālās apdrošināšanas minimumu jomās, kuras tie skar, – medicīniskā aprūpe, slimības un bezdarbnieku pabalsti, atbalsts vecumdienās un nelaimes gadījumos darbā, pabalsti ģimenēm, māmiņām, invalīdiem un apgādnieka zaudēšanas gadījumā. Darbu koordinē Sociālo lietu ministrija un Sociālās apdrošināšanas pārvalde, kurā var iegūt informāciju par dažādiem sociālo garantiju jautājumiem.

Vecuma pensija

Pašlaik Igaunijā vecuma pensiju ir tiesīgi saņemt valstī pastāvīgi dzīvojošie vīrieši, kuri ir sasnieguši 63 gadu vecumu, un sievietes, kuras sasniegušas 60,5 gadu slieksni, ar vismaz 15 gadus ilgu darba stāžu. Igaunijā patlaban ir pārejas periods gadu starpības vienādošanā starp vīriešiem un sievietēm vecuma pensijas saņemšanai – sievietēm katru gadu par 6 mēnešiem tiek pagarināts pensionēšanās vecums.

Igaunijas parlaments (Riigikogu) 2010. gada 7. aprīlī pieņēma likumu par „Pensijas nodrošināšanas likuma” izmaiņām, kas paredz vecuma pensijas saņemšanu no 65 gadu vecuma abu dzimumu pārstāvjiem. Likums stāsies spēkā 2017. gadā, un tad pensijas sasniegšanas laiks katru gadu palielināsies par trim mēnešiem, līdz 65 gadu robežu sasniegs 2026. gadā.

Pensiju sistēmas mērķis Igaunijā ir palīdzēt cilvēkiem saglabāt ienākumu un dzīves līmeni, aizejot pelnītā atpūtā. Pensiju sistēma sastāv no trim līmeņiem:

 •  1. līmenis – tagadējā valsts pensija (tā dēvētā obligātā),
 • 2. līmenis – pensijas uzkrājumu fonds,
 •  3. līmenis – pensijas uzkrājumu papildu fonds.

Valsts (obligātai) pensijai ir jānodrošina cilvēkam nepieciešamais normālais dzīves līmenis, un tā balstās uz sociālo maksājumu pārdali – tagadējie strādājošie iemaksā savu sociālo nodokli un ar to nosedz šodienas pensionāru vajadzības.

"Ja cilvēks neaiziet pensijā likumā noteiktajā laikā un turpina strādāt, tad par katru nostrādāto mēnesi pensija, kas viņam pienākas, tiek palielināta par 0,9 procentiem."

Otrajam pensiju līmenim var būt divi varianti:

 1. privātie pensiju fondi, kad strādājošais pats atsevišķos finanšu instrumentos iemaksā savu naudu, lai sakrātu līdzekļus vecumdienām,
 2. valsts regulētie pensiju fondi, kad strādājošais noslēdz līgumu ar sociālās apdrošināšanas iestādi, kas apņemas konkrētajam cilvēkam maksāt pensiju līdz mūža beigām. Šajā gadījumā otrā līmeņa pensiju fondā iemaksas veic strādājošie, kuri ir dzimuši pēc 1983. gada – strādājošais pats maksā 2% no sociālā nodokļa, bet valsts pievieno vēl 4 procentus.

Trešais līmenis jeb uzkrājumu papildu fonds ir pilnīgi brīvprātīgas iemaksas. To izvēlas, vadoties no priekšstata, kas vecumdienās spēs nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni.

"Pabalstu var saņemt arī jaunieši, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc internātskolas."

Cilvēkiem ir iespēja aiziet priekšlaikus pensijā trīs gadus pirms likumā paredzētā vecuma sasniegšanas, tomēr tad pensijas apmērs tiek samazināts par 0,4% par katru mēnesi, kas palicis līdz noteiktajam pensionēšanās vecumam. Ja cilvēks neaiziet pensijā likumā noteiktajā laikā un turpina strādāt, tad par katru nostrādāto mēnesi pensija viņam tiek palielināta par 0,9 procentiem. Igaunijas pensionāri var strādāt un arī saņemt vecuma pensiju. Kopējais neapliekamais minimums pensijai un algai ir 336 eiro.

Valsts pensija tiek maksāta no strādājošo sociālajām iemaksām, ko par strādājošo maksā darba devējs un kas ir 33% no darba algas. Šī summa sadalās: 13% - Slimokasei, 20% - sociālajām vajadzībām.

Pensionāru skaits un aprēķinātās pensijas (Igaunijas kronās*)

2008

2009

2010

Pensija

Pensionāru skaits

Vidējā pensija

Pensionāru skaits

Vidējā pensija

Pensionāru skaits

Vidējā Pensija

Vecuma pensija**

290 903

3763

290 967

4554

292 343

4768

Pirmslaika pensionējušies

13 409

2991

14 639

3616

16 893

3795

Izdienas pensijas

2772

3510

2683

4424

2632

4624

Darba nespējas pensijas, t.sk. ar darbspēju zaudējumu:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

8853
3280
22 152
6022
12 257
6484
8411

3084
2785
2470
2197
1880
1614
1579

9001
3314
22 342
6430
12 719
7046
9172

3735
3381
2994
2666
2279
1959
1920

9655
3699
23 736
7086
13 581
8344
10 561

3915
3554
3138
2799
2391
2056
2016

Ģimenes apgādnieka zaudējums, t.sk.

9126

1814

8724

2187

8539

2293

ar 1 ģim. locekli

6734

143

6525

1870

6386

1962

ar 2 ģim. locekļiem

1884

2440

1752

2969

1719

3116

ar 3 un vairāk ģimenes locekļiem

508

3086

447

3747

434

3900

Tautas pensija***

7227

1285

6708

1539

6154

1613

No tiem: vecuma dēļ

2605

1574

2290

1916

2154

2010

darbspēju zaudēj.

3039

1187

3086

1443

2818

1508

apgādnieka zaudēj.

1583

997

1332

1113

1182

1140

Pensiju saņēmēji, kopā

377 487

3395

379 106

4103

38 630

4275

Avots: Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvalde

* EEK 1 = LVL 0,0449

** Vidējā vecuma pensija no 2011. gada 1. janvāra – 272 eiro

*** Tautas pensija – tā ir pensija, ko saņem Igaunijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir nodzīvojuši Igaunijā ne mazāk par 5 gadiem un kuriem nav tiesību saņemt valsts pensiju saskaņā ar Pensijas likumu, kā arī uz laiku Igaunijā iebraukušie iedzīvotāji.

Vecuma pensija un ienākuma nodoklis

Saskaņā ar ienākuma nodokļa likumu ar ienākuma nodokli neapliekamais pensijas apjoms ir 2304 eiro gadā jeb 192 eiro mēnesī. Tajā pašā laikā Igaunijā neapliekamais minimums strādājošajiem ir 1728 eiro gadā jeb 144 eiro mēnesī. Strādājošam pensionāram ir tiesības arī uz šo neapliekamo minimumu, tātad kopā ar pensiju šī summa ir 336 eiro mēnesī. Pensionāram pašam jāizvēlas, vai šo summu attiecināt uz darba algu vai uz pensiju.

Pabalsts cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem

Pabalsta veidi cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem ir dažādi, taču jebkura pabalsta pieprasīšanai ir jāiesniedz dokumenti: speciāla veidlapa, pase vai ID karte un ekspertu slēdziens par fizisko trūkumu smaguma pakāpi. Aprēķinātā sociālā pabalsta norma 2011. gadā ir 25,57 eiro. Bērnam to maksās līdz 16 gadu vecumam:

 • ar vidējiem fiziskiem trūkumiem - 270% no sociālā pabalsta normas (2011. gadā tas ir 69,04 eiro ),
 • ar smagiem fiziskiem trūkumiem - 315% no sociālā pabalsta normas (2011. gadā tas ir 80,55 eiro).

Pabalstus saņem arī strādājošie cilvēki ar fiziskiem trūkumiem un pensionāri. Vecāki, kuriem ir bērni ar fiziskiem trūkumiem, saņem atbalstu rehabilitācijai un bērnu papildu apmācībai. Par visiem šiem gadījumiem laikus ir jāpaziņo vietējai sociālās apdrošināšanas pārvaldes nodaļai, lai tā varētu veikt apsekošanu.

Pabalsti ģimenēm

Valsts pabalsti ģimenēm tiek maksāti:

 • Igaunijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem un
 • Igaunijā dzīvojošam ārzemniekam, kuram ir dzīvošanas atļauja uz noteiktu laiku.

Ir šādi ģimeņu pabalsta veidi:

 • vienreizējais pabalsts, bērnam piedzimstot – 320 eiro, tāpat arī
 • vienreizējais pabalsts bērna adoptācijas gadījumā – 320 eiro.

Aprēķinātā bērna pabalsta norma 2011. gadā – 9,59 eiro mēnesī. Ģimenē pirmajam un otrajam bērnam katru mēnesi maksā divkāršu bērna pabalsta normu – 19,18 eiro, bet, esot trešajam un turpmākajiem, katru mēnesi ģimene saņem seškārtīgu normu – 57,54 eiro.

Ja bērnu audzina tikai viens no vecākiem, pabalsts tiek saņemts:

 • ja bērna reģistrācijas aktā trūkst informācijas par tēvu,
 • ja tēvs ir atzīts par meklējamu.

Pabalsta lielums šajā gadījumā ir divkārša bērna pabalsta norma – 19,18 eiro.

Armijā esošu vecāku bērns katru mēnesi saņem pieckāršu bērna pabalsta normu – 47,95 eiro. Ģimenes aprūpē esošs bērns saņem divdesmitkārtīgu bērna pabalsta normu – 191,80 eiro. Pabalstu var saņemt arī jaunieši, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc internātskolas. Tad pabalsta apmērs ir četrdesmitkārtīga bērnu pabalsta norma jeb 383,60 eiro. Lai saņemtu ģimenes pabalstu, arī jāsazinās ar sociālās apdrošināšanas pārvaldi. No 2011. gada 1. janvāra aprēķini Igaunijā tiek veikti eiro.

Veselības apdrošināšana

Igaunijā veselības apdrošināšanas sistēma darbojas saskaņā ar 2002. gada 19. jūnijā pieņemto Veselības apdrošināšanas likumu, kurā pēdējie grozījumi veikti 2006. gada 1. augustā. Saskaņā ar šo likumu Igaunijas pastāvīgie iedzīvotāji - cilvēki, kuri saņēmuši dzīvošanas atļauju uz laiku vai kuriem ir dzīvošanas tiesības Igaunijā - var saņemt veselības apdrošināšanu, ja par viņiem ir maksāts sociālais nodoklis vai arī šo nodokli maksā viņi paši. Visiem bērniem līdz 19 gadu vecumam veselības apdrošināšana ir garantēta neatkarīgi no tā, vai viņu vecāki strādā vai ne. Katrai personai var būt tikai vienas valsts veselības apdrošināšana.

Par sociāli apdrošinātiem uzskata:

 •  darba devēja apdrošinātās personas (ja tiek maksātas sociālās iemaksas),
 •  personas, kuras pašas par sevi veic sociālās iemaksas.

Valsts apdrošinātās personas ir:

 •  armijā dienošie,
 • ārzemēs strādājošie, kas pilda valsts funkcijas,
 • bezdarbnieka pabalsta saņēmēji,
 • darba tirgū strādājošie,
 • atomelektrostacijas avārijas likvidēšanā piedalījušies Igaunijas iedzīvotāji,
 • vecāki, kuri audzina vienu vai vairākus bērnus,
 • personas, kuru aprūpē ir bērni ar fiziskiem trūkumiem.

Pielīdzināmās personas ir:

 • grūtnieces,
 • personas, kuras saņem Igaunijas valsts pensiju,
 • uz speciālo līgumu pamata strādājošie.

Ja cilvēks nestrādā oficiāli un savu darba algu saņem „aploksnē”, tad viņam tiesību uz veselības apdrošināšanu nav.

Medicīnisko pakalpojumu kompensācija

Pakalpojums

2010. gadā

2011. gadā

Par vizīti un gultasvietu slimnīcā

Vizīte pie ģimenes ārsta

bezmaksas

bezmaksas

Ģimenes ārsta mājas vizīte

50 kronas

3,2 eiro

Vizīte pie citiem ārstiem

50 kronas

3,2 eiro

Gultasvieta slimnīcā

25 kronas dienā, maksimāli 250 kronas neatkarīgi no dienu skaita

1,6 eiro dienā, maksimāli 16 eiro neatkarīgi no dienu skaita

Apkopjamā ārstēšana

95 kronas dienā,
2850 kronas mēnesī

6,13 eiro dienā,
182 eiro mēnesī

Kompensācija zobārstniecībā

19–62 gadus veci

Kompensācija nav paredzēta, bet neatliekamā palīdzība ir bez maksas

Kompensācija nav paredzēta, bet neatliekamā palīdzība ir bez maksas

Vecuma vai darba nespējas pensionāri un virs 63 gadus veci cilvēki

300 kronas gadā

19,18 eiro gadā

Grūtnieces

450 kronas gadā

28,77 eiro gadā

Līdz 1 gada veca bērna māte

450 kronas gadā

28,77 eiro gadā

Medicīnisko pakalpojumu rezultātā radusies zobu ārstēšanas nepieciešamība

450 kronas gadā

28,77 eiro gadā

Protezēšanas kompensācija

Vecuma vai darba nespējas pensionāri un virs 63 gadus veci cilvēki

4000 kronas triju gadu laikā

255,65 eiro triju gadu laikā

Avots: Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Iedzīvotājiem, kuriem ir nokārtota veselības apdrošināšana, ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot Slimokasē aizpildītu veidlapu, kurā uzrādīti visi nepieciešamie dati.

Veselības apdrošināšanas jautājumus kārto 2001. gadā izveidotā Igaunijas Slimokase, radot apdrošinātiem iedzīvotājiem kompensācijas saņemšanas iespējas. Igaunijas veselības apdrošināšanas mērķis ir nosegt apdrošināto personu izdevumus veselības aprūpei, finansēt zāļu un medicīnisko palīglīdzekļu iegādi un izmaksāt kompensāciju īslaicīgas darba nespējas gadījumā.

"Veselības aizsardzības sistēma darbojas pēc solidaritātes principa: saslimšanas gadījumā kompensācija nav atkarīga no tā, cik par konkrēto cilvēku ir veiktas sociālās iemaksas."

Veselības aizsardzības sistēma darbojas pēc solidaritātes principa: saslimšanas gadījumā Slimokases kompensācija nav atkarīga no tā, cik par konkrētu cilvēku ir veiktas sociālās iemaksas. No strādājošo cilvēku iemaksātās sociālās naudas Slimokase nosedz veselības aizsardzībai izdevumus arī tiem, kuri patlaban nestrādā. Igaunijas Slimokases darbību un uzdevumus nosaka „Igaunijas Slimokases likums”.

Sociālās apdrošināšanas budžets 2011. gadam (eiro)

Budžets kopā

1 726 770 667

Izdevumi, tajā skaitā:

8 557 233

pamatdarbībai

8 346 325

saimnieciskai darbībai

210 908

Sadalītā summa, tajā skaitā:

1 718 206 640

pensiju uzkrājuma fondam

1 244 040

mācību aizņēmuma dzēšanai bērna piedzimšanas gadījumā

2 220 014

Sociālās apdrošināšanas atbalstam, tajā skaitā:

1 285 902 369

no sociālā nodokļa maksājamās pensijas

1 265 450 641

pensijas, maksājamas ne no sociāla nodokļa ieņēmumi, pensiju pielikumi un palielinājumi

20 451 728

Sociālās palīdzības izmaksas fiziskajām personām, tajā skaitā:

392 584 203

ģimeņu pabalsti

102 642 108

bērnu pabalsti dienējošiem armijā

12 782

pabalsti vecākiem

170 004 985

ikmēneša pabalsti cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem

49 211 969

cilvēku ar īpašām vajadzībām rehabilitācijai

2 623 848

bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijai

2 684 289

zaudējumu segšanai nelaimes gadījumos darbā

3 016 374

pabalsti trūkumcietējiem

180 039

bēru izdevumu kompensācija

115 041

sociālā vecuma pensija cilvēkiem, kuri no ārzemēm atgriežas uz dzīvi Igaunijā

95 528

atbalsts noziedznieku upuriem

144 121

atbalsts cietušajiem

38 347

papildus atvaļinājuma kompensācija

1 597 791

atbalsts represētajiem

2 486 163

prēmijas olimpiāžu uzvarētājiem

76 694

Sociālie pabalsti valsts sektorā strādājošajiem, tajā skaitā:

21 081 632

armijas pensijas

3 794 224

policijā strādājošo pensijas

8 758 560

valsts kontroles darbinieku pensijas

283 654

tiesnešu pensijas

1 385 964

valsts tiesnešu un tiesnešu pensijas

441 776

prokuroru pensijas

422 309

tieslietu kanclera pensija

35 564

sabiedrisko kalpotāju pensijas

5 959 582

sabiedrisko organizāciju dalībmaksa

10 865

psihiski slimo cilvēku īpašās vajadzības

15 163 517

tiesu lēmumu izpilde

220 495

Citi izdevumi

6794

Avots: Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Sociālās apdrošināšanas pārvalde un akciju sabiedrība „Eesti Post” („Igaunijas Pasts”) ir noslēguši vienošanos par pensiju, pabalstu un dažādu kompensācijas maksājumu piegādi mājā 2011.– 012. gadam. Līgums stājās spēkā 2010. gada 29. decembrī un darbosies līdz 2012. gada 28. decembrim. „Igaunijas Pasts” no 2011. gada 1. janvāra ir noteicis vienas piegādes cenu – 4,60 eiro. Pensijas un pabalstus uz valsts rēķina par šo cenu saņem 12 940 cilvēki, bet 15 230 cilvēki par piegādi mājās ir apņēmušies maksāt paši.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU