SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
31. jūlijā, 2023
Lasīšanai: 17 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Mājoklis
7
7

Kādus datus ietver būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

FOTO: Freepik

Aktuālā būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta var būt vajadzīga dažādu iemeslu dēļ – lai veiktu dzīvokļa remontu un izstrādātu būvprojektu, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs par aizdevuma saņemšanu vai noslēgtu īres līgumu. LV portāls skaidro, kāda informācija ir ietverta kadastrālās uzmērīšanas lietā, cik ilgā laikā tiek veikti pasūtījumi un kad ir jāaktualizē kadastra dati.

īsumā
 • Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir noteiktā datumā apvidū iegūts būves vai telpu grupas plānojums un raksturojošie rādītāji, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
 • Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta sastāv no teksta un grafiskās daļas.
 • Būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienesta darbinieks – būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists.
 • Uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš, iekļaujot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības un kadastra datu reģistrāciju/aktualizāciju kadastrā, ir 25–32 darba dienas.
 • Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja viņa īpašumā ir kadastrā nereģistrēta būve vai kadastrā reģistrēta apvidū neesoša būve.
 • Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta datu aktualizāciju kadastrā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai tiek izmantota kadastrālā vērtība.
 • Būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai nav noteikts derīguma termiņš.
 • Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā.

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir noteiktā datumā apvidū iegūts būves vai telpu grupas plānojums un raksturojošie rādītāji, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (kadastrā), skaidro Valsts zemes dienests (VZD).

Līdz 2006. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, būvju datu ieguves process tika apzīmēts ar terminu “būves tehniskā inventarizācija”. Jau 17 gadus ir ieviests termins “būves kadastrālā uzmērīšana”, ar to domājot to pašu, ko līdz tam dēvēja par “būves tehnisko inventarizāciju”. Taču joprojām “tautas” valodā tiek lietots termins “inventarizācijas lieta”.

Kas ir redzams kadastrālās uzmērīšanas lietā

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta sastāv no teksta un grafiskās daļas. Teksta daļa satur informāciju par būves vai telpu grupas pamatdatiem: kadastra apzīmējumu, adresi, nosaukumu, kopējo platību, apbūves laukumu, stāvu skaitu, nolietojumu, uzmērīšanas datumu, apjoma rādītājiem, būves konstruktīvajiem elementiem, būvēm, telpu grupas platību, telpu grupas kopējās platības sadalījumu pa telpu veidiem un telpu raksturojošajiem rādītājiem, labiekārtojumiem.

Grafiskajā daļā (apbūves plāns, stāvu plāns, telpu grupas plāns, inženierbūves plāns) atbilstoši būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijai ir redzama būves atrašanās zemes vienībā, būves ārējie izmēri, telpu izvietojums, telpu izmēri, telpu platības, logu/durvju/ailu izvietojums, kāpņu, liftu, kamīnu, plīts, krāsns attēlojums. 

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā atrodas arī ēkas fasāžu fotogrāfijas, kas iegūtas apsekošanas dienā.

Jautājums: Divistabu dzīvoklis daudzstāvu ēkas 5. stāvā. Ko varēs redzēt kadastrālās uzmērīšanas lietā? Vai arī radiatoru un centrālapkures cauruļu izvietojumu?

VZD atbilde: Divistabu dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietas teksta daļā ir norādīta informācija par būves un telpu grupas pamatdatiem. Būves dati:

 • būves kadastra apzīmējums, adrese/būves nosaukums; 
 • būves apjoma rādītāji: kopējā platība, būves apbūves laukums, būves stāvu skaits;
 • būves nolietojums procentos;
 • uzmērīšanas datums;
 • būves konstruktīvie elementi;
 • būves, telpu grupas platības;
 • telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem.

Telpu  grupas raksturojošie rādītāji:

 • telpu grupas adrese;
 • lietošanas veids;
 • stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa;
 • telpu skaits;
 • labiekārtojumi (piemēram, apkure, ūdens apgāde, kurināmais  u. tml.).

Divstāvu dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietā grafiskajā daļā atbilstoši būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijai ir attēlots telpu izvietojums, telpu izmēri, telpu platības, logu/ durvju/ailu izvietojums, kamīnu, plīts, krāsns attēlojums, kā arī ēkas fasādes fotogrāfijas, kas iegūtas apsekošanas dienā. Radiatoru un centrālapkures cauruļu, kā arī ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izvietojums uzmērīšanas lietā netiek atspoguļots.

Jautājums: Vienstāva māja lauku apvidū ar 3000 m2 zemes. Ūdens tiek iegūts no akas, ir sausā tualete. Ko varēs redzēt kadastrālās uzmērīšanas lietā?

VZD atbilde: I grupas ēkām (vienstāva ēka līdz 60 m2) un II grupas palīgēkām kadastrālās uzmērīšanas lietā ir tikai teksta daļa, kurā ievietota informācija par ēku, adrese/nosaukums, galvenais lietošanas veids, kopējā platība, apbūves laukums, atzīmēti būves konstruktīvie elementi un labiekārtojumi. Konkrētajā  piemērā lietas teksta daļā būs norādīta šāda informācija – aukstā ūdensapgāde (vietējā ) un aka; kanalizācija – individuālā.

Ēkām virs 60 m2 papildus teksta daļai kadastrālās uzmērīšanas lietā ir arī grafiskā daļa – apbūves plāns un stāva plāns –, kurā  norāda būves atrašanos zemes vienībā, būves ārējos izmērus, telpu izvietojumu, telpu izmērus, telpu platības, logu/ durvju/ailu izvietojumu, kāpņu, liftu, kamīnu, plīts, krāsns attēlojumus. 

2023. gada 28. martā, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, I grupas ēkām (vienstāva ēka līdz 60 m2) un II grupas palīgēkām kadastrālās uzmērīšanas lietā vairs nevajadzēja sagatavot stāvu plānu, bet normatīvais akts paredz iespēju pēc ierosinātāja papildu iesnieguma šo plānu sagatavot.

Vairāk par tēmu >>

Kā veic kadastrālo uzmērīšanu

Būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic VZD darbinieks – būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists.

Saņemot pasūtījumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists:

 • iepazīstas ar iesniegtajiem dokumentiem, pārbauda kadastrā un arhīvā pieejamo informāciju;
 • apvidū apseko/uzmēra būvi vai telpu grupu – iegūst informāciju par ēkas konstruktīvajiem elementiem, to tehnisko stāvokli, labiekārtojumiem, apbūvi zemes vienībā, sagatavo apbūves un stāva plāna skici, veic uzmērījumus, kas nepieciešami ēkas apjoma rādītāju noteikšanai, nofotografē ēku;
 • atbilstoši būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijai sagatavo būves/telpu grupas grafiskos plānus;
 • reģistrē datus kadastrā, apstrādā dokumentus un ievieto tos VZD informācijas sistēmās.

Pēc tam, kad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists ir paveicis savu darbu, pasūtījuma izpildi turpina citi VZD darbinieki (piemēram, kadastra inženieris, arhīva speciālists).

Būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma izpildē ietilpst gan būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības, tostarp objekta apsekošana, gan kadastra datu reģistrācija vai aktualizācija kadastrā.

Pasūtījuma izpildes termiņš

Būvju vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma izpildes termiņu veido divas pozīcijas: viena ir noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 22. un 23. punktā (15 vai 22 darba dienas), bet otra – Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 7. punktā (10 darba dienas).

Tātad būvju vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš, iekļaujot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības un kadastra datu reģistrāciju/aktualizāciju kadastrā, ir 25–32 darba dienas.

Ja pasūtījums pieņemts par ēku ar kopējo būvtilpumu līdz 5000 m3, bet ēkas kadastrālās uzmērīšanas laikā tiek konstatēts, ka pasūtījuma kopējais būvtilpums ir lielāks par 5000 m3, tad būvju kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamo izpildes termiņu maina no 15 uz 22 darbdienām, saglabājot iespēju vienoties par ilgāku izpildes termiņu.

Ja uz zemes ir nereģistrēta būve

Kādos gadījumos ir jāveic būves vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana?

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta pirmā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir kadastrā nereģistrēta būve vai kadastrā reģistrēta apvidū neesoša būve.

Jautājums: Uz 2000 m2 zemes atrodas veca, savulaik ekspluatācijā nodota ēka. Uz zemes agrāk atradās arī šķūnītis, bet tā vietā tagad ir uzcelta jauna māja, kas vispār neparādās kadastrā. Sanāk, ka māja neeksistē, kaut gan reāli ir uzcelta. Vai īpašniekam ir pienākums ierosināt kadastrālās uzmērīšanas lietu?

VZD atbilde: Jā, īpašniekam ir pienākums ierosināt kadastra datu aktualizāciju par visām uz zemes vienības esošajām ēkām. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta pirmā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir kadastrā nereģistrēta būve vai kadastrā reģistrēta apvidū neesoša būve. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta datu aktualizāciju kadastrā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta nepieciešama, lai pieņemtu ekspluatācijā II un III grupas ēkas. Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punkts nosaka: ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu, kuram pievieno ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu: jaunbūvējamām otrās vai trešās grupas ēkām, bet, ja veikta pārbūve, – otrās vai trešās grupas ēkām, ciktāl veikti pārbūves darbi.

Ja veikta pārbūve

Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta datu aktualizāciju kadastrā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati. Ja, piemēram, tiek pirkts dzīvoklis, kurā veikta pārbūve, tad īpašniekam vajadzīgi aktuāli kadastra dati. Turklāt pārbūvei jābūt saskaņotai ar būvvaldi.

Jautājums: Pirmspadomju laika ēkas dzīvoklī ir veikta pārbūve – virs pirmā stāva kaimiņa dzīvojamās istabas ir izbūvēta otra tualete un vannas istaba. Ar ko ir jābūt saskaņojumam, lai aktualizētu kadastrālās uzmērīšanas lietu?

VZD atbilde: Pārbūves jautājums nav VZD kompetencē. Lai pārbūvi aktualizētu kadastrā, ir jābūt saskaņojumam ar apakšējā stāva dzīvokļa īpašnieku un būvvaldi.

VZD datus reģistrēs kadastrā bez apsekošanas apvidū. Klients var saņemt informāciju par aktuālajiem kadastra datiem VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā https://www.kadastrs.lv.

Ja nav veikta pārbūve un iepriekš izgatavotā būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir pazaudēta, tad ir iespējams pasūtīt jaunu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu bez ēkas vai telpu grupas apsekošanas apvidū.

Plašāka informācija pieejama pakalpojuma aprakstā VZD tīmekļvietnes sadaļā “Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana”. Šajos gadījumos būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavo 10 darba dienu laikā.

NĪ nodokļa aprēķinam izmanto kadastrālo vērtību

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta tiešā veidā nav saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, norāda VZD.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem un būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati un aprēķināta ēkas vai telpu grupas kadastrālā vērtība.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai tiek izmantota kadastrālā vērtība. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosaka katra pašvaldība atbilstoši tai saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Derīguma termiņš

Būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai nav noteikts derīguma termiņš. Jāņem vērā, ka dokumentā ir fiksēti dati konkrētā datumā. Tāpēc, ja laika gaitā notikusi ēkas vai telpu grupas datu aktualizācija kadastrā, klients pēc nepieciešamības var pieprasīt kadastra aktuālos teksta un telpiskos datus par ēku vai telpu grupu. Šie dati tiks sagatavoti izdrukas veidā pēc līdzības kā būvju vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Šajos gadījumos kadastra informāciju, kas satur teksta un telpiskos datus, VZD sagatavo kā izdruku no savā rīcībā esošajiem kadastra teksta datiem un plāniem digitālā formā.

Telpiskie dati satur šādu informāciju:

 • par būvi: būves izvietojums zemes vienībā un būves stāva plāns (ja būvei tāds ir gatavots);
 • par telpu grupu: telpu grupas plāns.

Izdrukas saturā iekļauj telpiskos datus par visiem būves stāviem vai visu telpu grupu. Ja attiecīgā objekta telpiskie dati (plāni) pakalpojuma pieprasīšanas brīdī pilnībā vai daļēji nav pieejami digitālā (vektordatu (DGN)) formātā, bet VZD rīcībā tie ir papīra formātā, tad pakalpojuma laikā šie dati tiek digitalizēti.

Plašāka informācija pieejama pakalpojuma aprakstā VZD tīmekļvietnes sadaļā “Tipveida kadastra informācija par kadastra objektu”.

Kā saņemt kadastrālās uzmērīšanas lietu

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD var sagatavot divu pakalpojumu ietvaros:

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, tad pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskajam dokumentam VZD var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja klients vēlas saņemt elektroniskās kadastrālās uzmērīšanas lietas apliecinātu atvasinājumu papīra formā, tad tas jānorāda, pasūtot pakalpojumu.

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu var saņemt:

 • VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā būs pieejama 90 kalendārās dienas);
 • e-pastā vai oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja tas aktivizēts;
 • Būvniecības informācijas sistēmā, ja būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums ir ierosināts šajā sistēmā;
 • pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Saņemot būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara;
 • pa pastu (pasta izdevumus  klients).

Pakalpojuma maksa

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanas maksa ir 15 eiro. Savukārt no 2023. gada 1. septembra, kad spēkā stāsies šo noteikumu grozījumi, tā palielināsies līdz 29,95 eiro.

Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā ir jānosūta pa pastu, tad pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Ja kadastrālās uzmērīšanas lietas papīra formā apjoms pārsniedz 10 lapas vai tā satur lielformāta lapas (A0, A1, A2) papīra formā, tad tiek piemērota papildu maksa par katrām 10 lapām un par katru lielformāta lapu.

  

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI