SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
04. janvārī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Uzturlīdzekļi
22
74
22
74

Alimenti jeb uzturlīdzekļi 2023. gadā: pieaug minimālais apmērs

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika.

Minimālajai algai pieaugot par 24%, 2023. gadā palielinājies arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam ir jānodrošina savam bērnam. Izmaksu apmērs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda paliek nemainīgs.

Kas ir minimālais uzturlīdzekļu apmērs

Civillikuma 179. pants nosaka vecāku – mātes un tēva – pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Šis pienākums nebeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem. Pienākums gādāt par savu bērnu saglabājas arī tad, ja vecāku dzīves ceļi ir šķīrušies un ir izveidojušās jaunas ģimenes.

Turklāt, lai kāds no vecākiem nevarētu apgalvot, ka viņam nav līdzekļu un iespēju gādāt par savu bērnu, likumdevējs ir noteicis, ka, neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu, katram no vecākiem ir absolūts pienākums darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, ko nosaka Ministru kabinets (Civillikuma 179. panta piektā daļa).

Kā nosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru?

Tā aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, ņemot vērā valstī noteikto minimālo darba algu un bērna vecumu.

2023. gadā minimālās algas apmērs ir pieaudzis par 24%, sasniedzot 620 eiro. Tas nozīmē, ka mainās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs. Ņemot vērā bērna vecumu, tas ir šāds:

  • katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 155 eiro mēnesī;
  • katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 186 eiro mēnesī.

Tātad šī summa ir atskaites punkts, kas vecākiem ir jāņem vērā, savstarpēji vienojoties par uzturlīdzekļiem bērnam. Ja vecāku rocība atļauj, uzturlīdzekļu apmēru var noteikt arī lielāku par minimālo.

Šim jautājumam LV portālā ir veltīti vairāki skaidrojumi

Piemēri par uzturlīdzekļiem janvārī

Jautājums: Tiesa 2013. gadā noteica uzturlīdzekļu piedziņu no bērna tēva tobrīd septiņus gadus vecās meitas uzturam 60 latu apmērā mēnesī, bet ne mazāk par 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī līdz bērna pilngadības sasniegšanai. Kādā apmērā tēvam ir jānodrošina uzturlīdzekļi meitas uzturam 2023. gadā?

Atbilde: 2013. gadā minimālā alga bija 200 latu, līdz ar to minimālais uzturlīdzekļu apmērs – 30% no minimālās algas bērnam no septiņu gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai – bija 60 latu. Pieaugot minimālajai algai, automātiski palielinājās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs. 2023. gadā tēvam ir jānodrošina meitas uzturam uzturlīdzekļi 30% apmērā no minimālās algas attiecīgajā gadā noteiktajā apmērā, proti, 186 eiro mēnesī. 

Jautājums: Vecāki ir savstarpēji vienojušies, ka bērna māte nodrošinās uzturlīdzekļus bērna uzturam valstī noteiktajā minimālajā apmērā – 30% no minimālās algas. Vai 2023. gada janvārī uzturlīdzekļi tiek maksāti par iepriekšējo mēnesi, proti, 2022. gada decembri, kad 30% no minimālās algas bija 150 eiro, vai par janvāri, kad minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 186 eiro?

Atbilde: Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Uzturlīdzekļu maksājums pēc būtības ir regulārs un periodisks maksājums bērna uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai. Taču normatīvajos aktos nav precīzi noteikts, vai vecākam uzturlīdzekļu maksājumi bērna uzturam ir jāveic par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi. Tāpat nav noteikts, vai uzturlīdzekļu apmēru aprēķina par kalendāra mēnesi (no mēneša pirmās līdz pēdējai dienai) vai arī par atskaites punktu ņem jebkuru mēneša datumu (piemēram, no 13. decembra līdz 12. janvārim). Vecāku ziņā ir savstarpēji vienoties par abām pusēm ērtāko uzturlīdzekļu izmaksas kārtību. Strīdus par uzturlīdzekļiem izšķir tiesa, kas precīzi noteiks, no kura datuma tiek uzsākta uzturlīdzekļu piedziņa, kā arī to apmēru. Tiesai vajadzības gadījumā var arī lūgt noteikt precīzu mēneša datumu, līdz kuram veicami uzturlīdzekļu maksājumi.

Jautājums: Tiesā no bērna tēva piedzīti uzturlīdzekļi bērna uzturam valstī noteiktajā minimālajā apmērā no 2018. gada 15. decembra līdz bērna pilngadības sasniegšanai. Uzturlīdzekļus līdz šim maksāja mēneša vidū, tātad nākamajam maksājumam ir jābūt 15. janvārī. Kādā apmērā uzturlīdzekļi ir jāmaksā 2023. gada pirmajā mēnesī?

Atbilde: Ja kārtējais uzturlīdzekļu maksājums tiek veikts par iepriekšējo mēnesi, tad šajā gadījumā, precīzi izpildot tiesas spriedumā noteikto, vecāks var izrēķināt, kāds bija minimālais uzturlīdzekļu apmērs par decembra pēdējām 17 dienām un kāds tas ir par janvāra pirmajām 14 dienām. Starpība nebūs liela. Vecākam nav liegts šajā gadījumā izmaksāt uzturlīdzekļus 2023. gada minimālajā apmērā, jo nauda domāta bērna vajadzībām.

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 2023. gadā

Situācijā, kad vecāks nenodrošina uzturlīdzekļus sava bērna uzturam, otrs vecāks vai aizbildnis ir tiesīgs vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda.

Taču, ņemot vērā ārkārtīgi lielo uzturlīdzekļu nemaksātāju skaitu, valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs jau vairākus gadus nav piesaistīts minimālās algas apmēram.

Vecāku skaits, kuru vietā uzturlīdzekļi bērniem tika izmaksāti no fonda, 2022. gada novembrī bija 41 939 personas.

Tas nozīmē, ka valsts maksāto uzturlīdzekļu summa nemainās un ir konstanta, neatkarīgi no tā, vai valstī tiek palielināta minimālā alga.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 616 “Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda” ietvertajiem nosacījumiem no fonda arī nākamajā gadā izmaksā:

  • 107,50 eiro katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās tekstā par uzturlīdzekļiem noteikto;
  • 129 eiro katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina apgūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās tekstā par uzturlīdzekļiem noteikto.

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem, ja viņi gūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā.

Kāpēc valsts izmaksā uzturlīdzekļus mazākā apmērā

Pieaugot valstī noteiktajai minimālajai algai, automātiski palielinās arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kāds savam bērnam jānodrošina katram vecākam.

Vienlaikus šis nosacījums neattiecas uz tiem uzturlīdzekļiem, kurus vecāku vietā, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nepilda savu pienākumu apgādāt bērnu, izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

2020. gadā stājās spēkā grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs ir konstanta summa un to vairs neietekmēs izmaiņas minimālās algas apmērā.

Tātad 2023. gadā valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs būs par 44% mazāks par noteikto minimumu, kādu likumdevējs ir noteicis katram no vecākiem nodrošināt savam bērnam.

Kā iepriekš norādījusi arī Satversmes tiesa, nekādi apstākļi nevar atbrīvot vecākus no pienākuma dot uzturu savam bērnam vismaz Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā. Valsts noteiktajai papildu garantijai, proti, fondam, ir sekundāra loma.

Fonda līdzekļi veidojas nevis no sociālajām iemaksām, bet no valsts pamatbudžeta – visu nodokļu maksātāju līdzekļiem.

Šo papildu garantiju ietekmē valsts ekonomiskās iespējas un to var ierobežot tādā veidā, lai no tās labumu gūtu iespējami vairāk bērnu. Tas arī pamato, ka izmaksas no fonda var būt mazākas nekā valstī minimāli noteiktais uzturlīdzekļu apmērs, kas jāmaksā katram vecākam.1

Gadījumā, ja uzturlīdzekļi tiek piedzīti ar tiesas nolēmumu, vecāks, kura labā ir taisīts spriedums, nesaņemto uzturlīdzekļu starpību var censties piedzīt no parādnieka ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību. Šādā gadījumā uzturlīdzekļus piedzen divi kreditori.

Uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds valstij

Centrālās statistikas pārvaldes informācija rāda, ka 2022. gadā Latvijā pastāvīgi dzīvoja 356 864 bērni.2

Aptuveni 10% bērnu nesaņem uzturlīdzekļus no sava vecāka, un šo pienākumu vecāka vietā pilda valsts.

Publiski pieejamie dati liecina, ka 2022. gada novembrī, izmaksājot 4 330 663 eiro, UGF administrācija ar uzturlīdzekļiem nodrošināja 36 070 bērnu.

Tādējādi kopējā summa, kas pērn, pirmajos vienpadsmit mēnešos, tika izmaksāta bērnu uzturam no fonda, sasniedza gandrīz 50 miljonus eiro (48 928 050 eiro).

Raksturojot situāciju 2021. gadā, LV portāls informēja, ka uzturlīdzekļu parāda apmērs valstij tuvojas pusmiljardam eiro un turpina pieaugt.

90% parādnieku bija vīrieši. 63% – vecumā līdz 45 gadiem. Apmēram pusei parāds Uzturlīdzekļu garantiju fondam nebija lielāks par pieciem tūkstošiem eiro.

Uzzini vairāk >>

Vienošanās par parāda atmaksu

Kopš 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā uzturlīdzekļi no fonda tiek izmaksāti administratīvā procesa kārtībā (bez tiesas nolēmuma), ir iespēja vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

Šādā gadījumā tiek apturēts likumisko parāda procentu pieaugums, netiek publiskotas ziņas par uzturlīdzekļu izmaksu parādnieka vietā, netiek piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, netiks piemērota kriminālatbildība.

Pēdējo piecu gadu laikā šādu vienošanos ir noslēguši 9 584 vecāki. 2022. gadā (līdz novembrim) vienošanos ar fondu noslēguši 2 296 vecāki.

Plašāk UGF administrācijas informācijā uzturlīdzekļu parādniekiem.

1 Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2010-18-01 “Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 109. un 110. pantam”.

2 Centrālās statistikas pārvaldes pārskats “Bērni Latvijā 2022”. Pieejams: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/publikacijas-un-infografikas/10938-berni-latvija.

Labs saturs
74
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI