SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Oskars Rode
ZAB “Rode un Partneri” zvērināts advokāts
Vera Mihaiļenko
ZAB “Rode un Partneri” advokāta palīdze
03. aprīlī, 2018
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tiesu sistēma
16
16

Pirmstermiņa atbrīvošana: ātrāk – ar elektroniskās uzraudzības aproci

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Piekrītot elektroniskajai uzraudzībai, pirmstermiņa atbrīvošanu notiesātais var lūgt ātrāk, tomēr jārēķinās, ka šādai iespējai ir papildu nosacījumi.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Ja persona izcieš sodu kādā no Latvijas brīvības atņemšanas iestādēm, ar laiku tai ir tiesības lūgt atbrīvošanu no pamatsoda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tostarp piemērojot elektronisko uzraudzību. Kādi nosacījumi jāievēro, lūdzot pirmstermiņa atbrīvošanu, un kā jāuzvedas, izciešot sodu, lai nezaudētu šādu iespēju?
īsumā
  • Pirmais priekšnoteikums nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas lūguma iesniegšanai ir faktiski izciestā pamatsoda laiks.
  • Notiesātais pirms termiņa ar elektronisko uzraudzību var tikt atbrīvots ātrāk nekā bez šādas uzraudzības.
  • Iesniedzot lūgumu par atbrīvošanu pirms termiņa, notiesātajam jāatrodas soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē.
  • Praksē bieži sastopami gadījumi, kad pirmstermiņa atbrīvošanu atsaka resocializācijas plāna neizpildes vai tā nepilnīgas izpildes dēļ.

Runājot par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, jāatzīmē, ka notiesātais var tikt atbrīvots no pamatsoda izciešanas nosacīti pirms termiņa, ja tiesa, kura lems šo jautājumu, gūs pārliecību, ka persona pēc atbrīvošanas spēs iekļauties sabiedrībā, neizdarot jaunus noziegumus.

Sākotnēji notiesātajam, kurš vēlas, lai tiktu atbrīvots nosacīti pirms termiņa, ir jāvēršas ar attiecīgu lūgumu pie brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka. Pirmais priekšnoteikums šāda lūguma iesniegšanai ir faktiski izciestā pamatsoda laiks, proti, cik ilgu laiku persona pavadīja brīvības atņemšanas iestādē, izciešot sodu.

Brīvība bez aproces pienākas vēlāk

Notiesātais nosacīti pirms termiņa ar elektronisko uzraudzību var tikt atbrīvots ātrāk nekā bez šādas uzraudzības (skat. tabulu). Tomēr jāņem vērā, ka pirmstermiņa atbrīvošanai ar elektronisko uzraudzību ir papildu nosacījumi. Proti, pašai personai ir jāpiekrīt šādam atbrīvošanas veidam, plānotajai dzīvesvietai ir jābūt piemērotai elektroniskās uzraudzības īstenošanai, kā arī elektroniskajai uzraudzībai ir jāveicina personas iekļaušanās sabiedrībā.

Lūguma iesniegšana nosacītai pirmstermiņa atbrīvošanai ir iespējama ja:

  Ar elektronisko uzraudzību Bez elektroniskās uzraudzības
Persona, kura notiesāta par mazāk smagu noziegumu (3 mēn. līdz 3 g. cietumsods), izcietusi vismaz 1/3 no soda izcietusi vismaz 1/2 no soda
Persona, kura notiesāta par smagu noziegumu (3–8 g. cietumsods), izcietusi vismaz 1/2 no soda izcietusi vismaz 2/3 no soda
Persona, kura notiesāta par sevišķi smagu noziegumu (cietumsods no 8 g. vai mūža ieslodzījums), izcietusi vismaz 2/3 no soda izcietusi vismaz 3/4 no soda
persona, kurai piespriests mūža ieslodzījums, izcietusi vismaz 24 gadus nebrīvē izcietusi vismaz 25 gadus nebrīvē

Jāatrodas soda režīma augstākajā pakāpē

Iesniedzot lūgumu par atbrīvošanu nosacīti pirms termiņa, notiesātajam ir jābūt pārvietotam soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē. Jāatgādina, ka, ierodoties soda izciešanai brīvības atņemšanas vietā, persona tiek ievietota soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, soda izciešanas gaitā tā tiek pārvietota uz režīma vidējo pakāpi un vēlāk – uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi.

Ja sākotnējais kritērijs, proti, izciestā soda ilgums, ir ievērots, ieslodzījuma vietas priekšnieks uzsāk lūguma pārbaudi un dokumentu noformēšanas procesu – pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tie tiek nosūtīti tiesai jautājuma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu izlemšanai. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks triju darba dienu laikā pārbauda, vai notiesātais atbilst šādiem kritērijiem:

  • ir pagājis viens gads pēc disciplinārsoda – ievietošana soda vai disciplinārajā izolatorā – piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu;
  • pagājuši seši mēneši pēc cita soda piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu;
  • notiesātajam ir piemērots pamudinājums – notiesātais ir atzīts par atbilstošu šiem nosacījumiem pirms tajā noteiktā termiņa beigām (ja lūgums tiek iesniegts pirms termiņa);
  • notiesātais atzīstams par administratīvi nesodītu.

Gadījumā, ja notiesātais neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, iesniegums tiek nodots atpakaļ notiesātajam, norādot šā iesnieguma nevirzīšanas iemeslus un laiku, kad notiesātajam radīsies tiesības uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Jāatzīmē, ka šāda brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka sniegta atbilde nav pārsūdzama.

No izziņas un ziņojuma līdz tiesai

Ja notiesātais atbilst visiem norādītajiem kritērijiem, ieslodzījuma vietas priekšnieks piecu darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta Valsts probācijas dienestam (VPD) izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu, kā arī uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par soda izpildes gaitu.

Izziņā par soda izpildes gaitu atbildīgā brīvības atņemšanas iestādes amatpersona iekļauj ziņas, kas raksturo notiesātā uzvedību, iesaisti resocializācijas pasākumos un resocializācijas rezultātus, viņa attieksmi pret piedalīšanos resocializācijas pasākumos visā soda izciešanas laikā.

Savukārt VPD piecpadsmit darba dienu laikā sagatavo un nosūta ieslodzījuma vietai izvērtēšanas ziņojumu. Ja persona lūdz to atbrīvot nosacīti pirms termiņa ar elektronisko uzraudzību, VPD noskaidro, vai paredzētajā dzīvesvietā tehniski ir iespējams nodrošināt elektronisko uzraudzību un vai dzīvesvietā dzīvojošās citas personas piekrīt, ka notiesātais pēc atbrīvošanas dzīvos šajā dzīvesvietā.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc VPD izvērtēšanas ziņojuma saņemšanas to kopā ar notiesātās personas iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde. Tiesa izskata šo jautājumu tiesas sēdē, piedaloties notiesātajam un aizstāvim (notiesātajam ir tiesības pieaicināt aizstāvi vai arī lūgt tiesu nodrošināt aizstāvi tiesas sēdē), VPD pārstāvim un brīvības atņemšanas iestādes pārstāvim.

Atkārtots lūgums – tikai pēc četriem mēnešiem

Izskatot jautājumu par notiesātā atbrīvošanu nosacīti pirms termiņa, tiesa noskaidro, par kādu (vai kādiem) noziedzīgajiem nodarījumiem persona ir notiesāta, vai persona iepriekš tika tiesāta un sodīta, vai soda izciešanas laikā persona ir pieļāvusi pārkāpumus, vai soda izciešanas laikā persona ir strādājusi, mācījusies, apmeklējusi brīvības atņemšanas iestādes piedāvātos kursus, psihologu, garīdznieku, vai persona uztur saikni ar tuviniekiem. Tāpat tiesa vērtē, vai persona ir atlīdzinājusi kaitējumu cietušajam (ja tāds ir bijis), vai persona ir izdarījusi secinājumus par savas rīcības nepareizību un vai tā var apliecināt tiesai, ka turpmāk likumpārkāpumus nepieļaus. Tiesa arī noskaidro, vai personai, ja tā tiks atbrīvota, tiks nodrošināta dzīvesvieta un darbavieta, vai ir tuvinieki, kas sniegs nepieciešamo atbalstu, un vai personai būs iztikas līdzekļi.

Ja tiesa gūst pārliecību, ka notiesātais, būdams atbrīvots nosacīti pirms termiņa, spēs iekļauties sabiedrībā un neizdarīs jaunus noziegumus, tiesa pieņem lēmumu par personas nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu un notiesātais tiek atbrīvots. Gadījumā, ja notiesātais, kurš ir atbrīvots nosacīti pirms termiņa, nepilda viņam ar likumu un/vai VPD noteiktos pienākumus, tiesa var lemt par neizciestās soda daļas izpildi.

Gadījumā, ja tiesa personai atsaka pirmstermiņa atbrīvošanu, atkārtotu iesniegumu notiesātais var iesniegt ne agrāk kā četrus mēnešus no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja tiesa atsaka atbrīvot nosacīti pirms termiņa notiesāto ar mūža ieslodzījumu, atkārtotu iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā gadu no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas.

Cītīgi jāpilda resocializācijas plāns

Lai saņemtu pirmstermiņa atbrīvošanu, notiesātajam ne tikai jāatbilst konkrētiem formāliem kritērijiem (piemēram, izciestā soda ilgums, soda režīma izciešanas pakāpe, sodu neesamība u. c.), bet ar savām darbībām jāpārliecina iesaistītās institūcijas, ka viņš ir izdarījis atbilstošus pareizus secinājumus un, izciešot sodu, jau ir stājies uz likumpaklausības ceļa, risina savas problēmas, kuras bija par iemeslu noziedzīga nodarījuma izdarīšanai (piemērām, atkarības), kā arī turpmāk ievēros likumu.

Izciešot sodu, ir ļoti svarīgi precīzi un pilnā apjomā ievērot izstrādātā resocializācijas plāna noteikumus, jo praksē ļoti bieži sastopami gadījumi, ka tieši resocializācijas plāna neizpildes vai nepilnīgas izpildes dēļ tiek atteikta nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana.

Resocializācijas plānu sagatavo brīvības atņemšanas iestāde, notiesātajam ierodoties soda izciešanai. Ar šo plānu personai tiek noteiktas piemērotākās sociālās uzvedības korekcijas, sociālās rehabilitācijas līdzekļi un citi pasākumi, kas notiesātajam jāveic soda izciešanas laikā. Aptuveni reizi gadā resocializācijas plāns tiek pārskatīts.

Tāpēc ieteicams jau sākotnēji – ierodoties soda izciešanai brīvības atņemšanas iestādē – apsvērt iespēju iekārtoties darbā vai turpināt mācības (ja tādas nav pabeigtas), apmeklēt piedāvātos kursus, kā arī vērsties pēc palīdzības cīņā ar atkarībām pie psihologa vai pieteikties apmācībām, kuru mērķis ir palīdzēt izprast problēmas un risināt tās likumiskā ceļā.

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU