SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
02. jūnijā, 2016
Lasīšanai: 14 minūtes
1
82
1
82

Kā likvidēt SIA (l)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: UR

Mēdz būt dažādi iemesli, kāpēc nākas likvidēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA, turpmāk – sabiedrība). Parasti gan tas saistīts ar komercdarbības izbeigšanu. Šajā skaidrojumā divās daļās informēsim par sabiedrības likvidāciju, pamatojoties uz īpašnieku (t.i., vai nu vienīgā dalībnieka, vai dalībnieku sapulces) lēmumu, nevis uz tiesas nolēmuma pamata.
īsumā
 • SIA darbības izbeigšanas un likvidācijas tiesiskais pamats un kārtība ir noteikta dažādos likumos. Svarīgākie no tiem ir Komerclikums un likums "Par nodokļiem un nodevām".
 • SIA rīcībā jābūt noteiktiem naudas līdzekļiem, jo visas likvidācijas izmaksas sedz no sabiedrības līdzekļiem.
 • Ja sabiedrībai nav kreditoru, process var aizņemt nedaudz vairāk par mēnesi, bet, ja ir kreditoru, – nedaudz vairāk par trim mēnešiem.
 • Lai likvidētu sabiedrību, svarīgākais ir sasaukt SIA dalībnieku sapulci, kurā pieņem lēmumu par SIA darbības izbeigšanu, likvidācijas uzsākšanu un ieceļ likvidatoru, nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību, kā arī nosaka kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu.
 • Sabiedrības statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumā var noteikt, ka likvidāciju veic viens vai vairāki valdes locekļi vai arī citi dalībnieku sapulces iecelti likvidatori.
 • Lēmumu, kuru paraksta dalībnieki, par SIA darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā.
 • Nodokļu maksātājam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par komercsabiedrības likvidāciju ir pienākums rakstveidā informēt VID.
 • Paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu izsludina UR.

Ja ar uzsākto komercdarbību neveicas, kā iecerēts, un sabiedrība kļūst neaktīva, un mērķis nav saglabāt sabiedrību darbības turpināšanai tālākā nākotnē, tad, lai izbeigtu tās darbību, sabiedrība ir arī jālikvidē un jāizslēdz no komercreģistra.

Jāņem vērā, ka SIA rīcībā jābūt noteiktiem naudas līdzekļiem, jo visas likvidācijas izmaksas sedz no sabiedrības līdzekļiem. Var būt tā, ka sabiedrībai ir manta, kuru var pārdot un iegūt līdzekļus, vai arī SIA ir debitori, no kuriem var piedzīt parādus, lai segtu kreditoru prasījumus un likvidācijas izmaksas. Tas nozīmē, ka sabiedrībai var nebūt tik daudz naudas līdzekļu kontā, bet tā var, pārdodot mantu un piedzenot no debitoriem parādus, iegūt pietiekami daudz naudas, lai nosegtu kreditoru prasījumus un likvidācijas izmaksas.

SIA likvidācijas procesa ilgums ir atkarīgs no tā, cik ātri tiek izpildītas visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības. Ja sabiedrībai nav kreditoru, process var aizņemt nedaudz vairāk par mēnesi, bet, ja ir kreditori, – nedaudz vairāk par trim mēnešiem. Komerclikumā nav noteikts termiņš, kādā ir jāveic sabiedrības likvidācija. To veic tik ilgi, līdz tiek izpildītas visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības.

Jāatzīst, ka likvidācijas process lielā mērā ir atkarīgs no tā, kur atrodas SIA dalībnieki (vai tās ir ārvalstu sabiedrības vai privātpersonas, vai Latvijas rezidenti). Ja likvidācijas dokumentu parakstīšana notiek ārzemēs, tad jāņem vērā papildu laiks dokumentu nosūtīšanai un, ja nepieciešams, arī tulkošanai uz latviešu valodu. Likvidācijai nepieciešamo laiku ietekmē arī tas, cik ātri ir iespējams sagatavot finanšu pārskatus, vai grāmatvedības dokumenti ir pienācīgā kārtībā. Visbeidzot likvidācijai nepieciešamo laiku ietekmē arī tas, vai VID neuzsāk sabiedrības auditu. Praksē novērots, ka, lai likvidētu darbojošos sabiedrību, kam ir gan darbinieki, gan kreditori, likvidācijas veikšanai jārēķinās ar septiņiem līdz deviņiem mēnešiem, tomēr, ja VID uzsāk auditu, tad likvidācijas process var ieilgt.

Kādos gadījumos izbeidzas SIA darbība

SIA darbības izbeigšanas un likvidācijas tiesiskais pamats un kārtība ir noteikta dažādos likumos. Svarīgākie no tiem ir Komerclikums un likums "Par nodokļiem un nodevām". Kapitālsabiedrību likvidācijas kārtība ir noteikta Komerclikuma 312.–333. pantā.

Izšķir labprātīgu (ar sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu vai vienīgā dalībnieka gadījumā – ar vienīgā dalībnieka lēmumu) un piespiedu (ar tiesas nolēmumu) sabiedrības darbības izbeigšanu.

Komerclikuma 312. pantā ir noteikts, ka SIA darbība izbeidzas:

 1. ar dalībnieku lēmumu;
 2. ar tiesas nolēmumu;
 3. uzsākot bankrota procedūru;
 4. izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja SIA bija dibināta uz noteiktu termiņu);
 5. sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja SIA bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
 6. citos likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Savukārt Komerclikuma 317. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Tādējādi, ja sabiedrības darbība tiek izbeigta vienā no Komerclikuma 312. pantā uzskaitītajiem gadījumiem, notiek sabiedrības likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Minētās tiesību normas attiecas gan uz SIA, gan uz akciju sabiedrībām.

Divi posmi

SIA likvidācijas procesa darbības nosacīti varētu sadalīt divos posmos. Pirmajā posmā svarīgākais ir sasaukt SIA dalībnieku sapulci, kurā pieņem lēmumu par SIA darbības izbeigšanu, likvidācijas uzsākšanu un ieceļ likvidatoru, nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību, kā arī nosaka kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu. Otrajā posmā svarīgākais ir likvidatora darbība, paziņojumi visiem zināmajiem SIA kreditoriem, ja tādi ir, likvidācijas sākuma finanšu pārskata sagatavošana, parādu piedziņa, ja nepieciešams - arī SIA mantas pārdošana, kā arī tādu darījumu slēgšana, kas nepieciešams likvidācijas veikšanai, un, visbeidzot, likvidācijas slēguma finanšu pārskata un SIA atlikušās mantas sadales plāna sagatavošana un iesniegšana dalībniekiem.

Var veikt valde vai likvidators

Sabiedrības statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumā var noteikt, ka likvidāciju veic viens vai vairāki valdes locekļi vai arī citi dalībnieku sapulces iecelti likvidatori. Komerclikuma 318. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka par kapitālsabiedrības likvidatoru var tikt iecelts viens vai vairāki likvidatori. Katrā gadījumā likvidatoru skaitu nosaka tā institūcija, kura pieņem lēmumu par likvidatora iecelšanu, – dalībnieku sapulce.

Komerclikuma 319. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona. Tas nozīmē, ka SIA likvidācijas procesu var veikt tikai fiziska persona neatkarīgi no šīs personas dzīvesvietas, t.sk. ārvalstnieki.

Likvidatoram ir visas valdes un padomes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi.

Ja SIA likvidāciju veic vairāki likvidatori, viņiem ir tiesības pārstāvēt SIA tikai kopīgi. Likvidatori var pilnvarot vienu vai vairākas personas no sava vidus atsevišķu darbību vai atsevišķu darbības veidu veikšanai.

Likvidatora atlīdzība

Komerclikuma 318. panta otrajā daļā ir noteikts, ka, dalībnieku sapulcei ieceļot likvidatoru, tā nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību. Likvidators var būt arī valdes loceklis. Atlīdzību likvidatoram var arī nenoteikt, ja viņš piekrīt veikt savus pienākumus bez atlīdzības.

Kreditoru prasījumu termiņš

Dalībnieku sapulces lēmumā, izvērtējot kopējo situāciju sabiedrībā, ir jānorāda arī kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš. Ja SIA nav zināmu kreditoru, termiņu nosaka ne īsāku par vienu mēnesi.

Komerclikuma 324. panta trešajā daļā ir noteikts, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā paziņojumā SIA kreditori ir uzaicināmi pieteikt savus prasījumus triju mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par SIA darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru pieteikšanās termiņš. Tas nozīmē, ka kreditoru prasījumu termiņu nosaka dalībnieku sapulce, izvērtējot kopējo situāciju SIA, proti, pēc saviem ieskatiem nosaka nepieciešamo kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu. Taču, ja SIA ir zināmi kreditori, tad šis termiņš nevar būt īsāks par trim mēnešiem.

Termiņš ir skaitāms no brīža, kad ir publicēts paziņojums par SIA darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu.

Pieteikums UR

Komerclikuma 320. panta 1. daļā ir noteikts, ka lēmumu, kuru paraksta dalībnieki, par SIA darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā. Tas nozīmē, ka valdei ir pienākums ievērot Komerclikumā noteikto termiņu attiecībā uz lēmuma par SIA darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu iesniegšanu.

SIA likvidācijas 1. posma iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums: 13. veidlapa;
 • dalībnieku sapulces protokols vai vienīgā dalībnieka lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu;
 • likvidatora piekrišana, kura parakstāma pie notāra vai ar drošu elektronisko parakstu, vai UR amatpersonas klātbūtnē, ja likvidāciju neveic valdes locekļi;
 • kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dalībnieku sapulces protokols  vai vienīgā dalībnieka lēmums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu vai dokuments ir jāapliecina notariāli pie zvērināta notāra, bāriņtiesā vai pie valsts notāra Uzņēmumu reģistrā. Notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja likvidāciju veiks valdes loceklis.

Pieteikumam par likvidatora iecelšanu pievieno arī katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Piekrišanu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli pie zvērināta notāra, bāriņtiesā vai pie Uzņēmumu reģistra valsts notāra. Ja likvidāciju veic valdes locekļi, šo faktu norāda pieteikumā un šajā gadījumā nav jāpievieno likvidatora piekrišana.       

Papildus UR jāiesniedz kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Valsts nodeva par likvidācijas uzsākšanu – 14,23 eiro, dokumentu izskatīšanas termiņš ir trīs darbdienu laikā. Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā – 42,69 eiro, ja pieteicējs vēlas, lai pieteikums tiktu izskatīts vienas darbdienas laikā.

Jāievēro!

Par dokumentu savlaicīgu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistrā ir paredzēta administratīvā atbildība, proti, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.3 panta pirmajā daļā noteikts, ka par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu UR normatīvajos aktos noteiktajā termiņā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 70 līdz 430 eiro.

Saistības ar VID

Ja komercsabiedrības darbības izbeigšanas pamats ir dalībnieku lēmums (Komerclikuma 313. pants), tad saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15. panta trešās daļas 7. punktu nodokļu maksātājam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par komercsabiedrības likvidāciju ir pienākums rakstveidā informēt VID.

UR izsludina paziņojumu par likvidāciju

Paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu izsludina UR, to publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Publikācija ir bezmaksas (saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" 4.3. punktu).

Līdz ar to SIA likvidācijas pirmais posms ir beidzies.

Likvidācijas procesa laikā, t.i., sākot no brīža, kad UR ir izsludinājis paziņojumu par likvidāciju, likvidējamās sabiedrības nosaukumam visos dokumentos pievieno vārdu "likvidējamā".

Svarīgi zināt!

Saistību sakārtošana ar banku

Jebkurai SIA ir dažādi konti un pakalpojumi bankās – ieteicams šīs saistības sakārtot. To nevar izdarīt ātrāk, pirms nav pieņemts lēmums par likvidāciju. Taču jāņem vērā, ka naudas konts būs vajadzīgs arī likvidācijas otrajā posmā – gandrīz līdz likvidācijas pabeigšanai. Praksē bankas konta slēgšana notiek likvidācijas procesa pašās beigās, kad dalībniekam/dalībniekiem ir pārskaitīta atlikusī manta pēc likvidācijas kvotas noteikšanas.

Kapitālsabiedrībai, kas ir uzsākusi likvidācijas procesu, konta un ar to saistīto pakalpojumu (kontu, kartes, internetbankas/telefonbankas) slēgšana "Swedbank" ir bez maksas, ja vien nav uzkrājušās nenomaksātās komisijas par iepriekšējo laika posmu, skaidro "Swedbank" Juridiskās pārvaldes vadītāja Agnese Garda.

Tomēr ir vērts paturēt prātā, ka banka neseko likvidējamo uzņēmumu datubāzei un arī UR šādu informāciju bankām nesūta, tādēļ, lai izvairītos no parāda uzkrāšanas, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk informēt savu banku par likvidācijas faktu un procesu.

Slēgt kontu var, gan uzrakstot iesniegumu bankas filiālē, gan attālināti – bankai nosūtot ziņojumu, gan arī piezvanot uz Konsultāciju centru vai atsūtot elektroniski parakstītu iesniegumu. Filiāle pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda visas klienta saistības, pieslēgtos pakalpojumus - debeta atlikumu, vai nav nenomaksātu saistību, vai nav pieslēgti vēl kādi  pakalpojumi, jo kontus var slēgt tikai, ja visi pakalpojumi ir slēgti. Lai slēgtu kontu, arī atlikumam kontā ir jābūt nulle.

Svarīgi atcerēties - ja  kontam ir piesaistīta norēķinu karte, konts tiks slēgts 30 dienas pēc iesnieguma saņemšanas, jo kontā ir jābūt noslēgtiem visiem darījumiem (nebūs rezervējumu), un konta atlikums būs nulle.

Papildus gan jāpiebilst, ka ir izņēmuma gadījumi, kad atbilstoši normatīvo aktu regulējumam konta slēgšana var tikt ierobežota/nav iespējama, piemēram, naudas līdzekļiem uzlikts arests, apturētas norēķinu operācijas pēc VID pieprasījuma un konta atlikums ir pozitīvs u.c. gadījumi.

Savukārt "SEB bankas" pārstāvis Mārtiņš Panke norāda, ka, lai slēgtu kontu, uzņēmuma pilnvarotam pārstāvim (likvidācijas gadījumā tas būs likvidators), ir jāiesniedz bankā iesniegums par konta slēgšanu. Ja uzņēmuma kontam ir negatīvs atlikums, piemēram, ir izveidojies komisijas maksas parāds, konts var tikt slēgts tikai pēc tam, kad šis parāds ir nomaksāts. Savukārt, ja kontā ir naudas līdzekļu atlikums, tad ir jānorāda, uz kuru kontu tie ir pārskaitāmi. Līdzīgi arī, ja uzņēmums izmanto maksājumu karti. Likvidators lūdz bankai izbeigt maksājumu kartes līgumu. Pirms kartes slēgšanas banka pārbauda, vai ir dzēsti visi ar karti saistītie maksājumi. Gan norēķinu konta, gan kredītkartes konta slēgšana "SEB bankā" ir bez maksas.

Nākamajā skaidrojumā par SIA likvidācijas otro posmu.

* Raksts tapis sadarbībā ar UR un zvērinātu advokātu biroju "Sorainen".

Labs saturs
82
saistītie raksti
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU