SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
03. jūnijā, 2016
Lasīšanai: 14 minūtes
1
38
1
38

Kā likvidēt SIA (ll)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: UR, zvērinātu advokātu birojs “Sorainen”

Skaidrojumā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) likvidēšanu labprātīgā ceļā otrajā posmā svarīgākās ir likvidatora darbības, paziņojumi visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem, ja tādi ir, slēguma finanšu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna iesniegšana dalībniekiem. Pēc šīm darbībām likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistrā (UR) pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu, un UR pieņem lēmumu par SIA izslēgšanu no komercreģistra.
īsumā
 • Gadījumos, kad tiek likvidēta sabiedrība, darba devējam, uzteicot darba līgumu, jāievēro uzteikuma termiņš viens mēnesis, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks uzteikuma termiņš.
 • Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sastāda sabiedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu.
 • Komerclikuma 329. pants uzliek likvidatoram par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības SIA dokumentu saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā.
 • Komerclikuma 328.panta otrajā daļā ir noteikts, ka likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu pārbauda revidents.
 • VID ir iesniedzams tikai likvidācijas slēguma finanšu pārskats, nevis sākuma finanšu pārskats.
 • Kad saistības nokārtotas, likvidācijas izdevumi nosegti un atlikusī manta sadalīta, likvidators iesniedz UR pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu.

Paziņojumā  "Latvijas Vēstnesī" tiek publicēts par sabiedrības darbības izbeigšanu, likvidācijas procesa uzsākšanu un noteikts termiņš, kurā ar saviem prasījumiem var pieteikties kreditori. Likvidators nosūta individuālus paziņojumus par sabiedrības darbības izbeigšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.

Likvidācijas otrais posms tiek uzsākts ne agrāk kā pēc trīs mēnešiem no dienas, kad publicēts paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībai vispār nav mantas, ko dalīt, vai arī, ja ātrākai mantas sadalei piekrīt visi dalībnieki un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem, tad pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām - ne agrāk kā pēc viena mēneša no dienas, kad publicēts paziņojums par sabiedrības darbības izbeigšanu. 

Darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem uzteikums

Darba likuma 103. pantā noteikts, ka gadījumos, kad tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība, darba devējam, uzteicot darba līgumu, jāievēro uzteikuma termiņš viens mēnesis, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks uzteikuma termiņš.

Kādas ir likvidatora darbības likvidācijas procesā?

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sastāda sabiedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu.

Komerclikuma 322. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka, īstenojot sabiedrības likvidācijas mērķi, likvidators piedzen parādus, pārdod sabiedrības mantu, ja tas nepieciešams kreditoru prasījumu apmierināšanai u.c. Likvidators nodrošina sabiedrības dokumentu sakārtošanu un nodošanu valsts arhīvā, kā arī sedz ar likvidāciju saistītos izdevumus.

Dokumentu nodošana arhīvā

Komerclikuma 329. pants uzliek likvidatoram par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības SIA dokumentu saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā. Sabiedrības dokumentus likvidators nodod glabāšanai vienam no sabiedrības dalībniekiem vai trešajai personai Latvijā, glabāšanas vietu saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu, tomēr atsevišķu veidu dokumenti ir obligāti nododami glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā. Izdevumi, kas ar to saistīti, tiek apmaksāti no likvidējamās sabiedrības mantas. Dokumentu kārtošanu un nodošanu var uzsākt ar paziņojuma publicēšanu par sabiedrības darbības izbeigšanu.

Latvijas Nacionālajā arhīvā nododamas pastāvīgi glabājamas lietas (SIA statūti un grozījumi, dokumenti par sabiedrības izveidošanu un likvidāciju, gada pārskati, rīkojumi u.c.) un personālsastāva lietas ar termiņu 75 gadi (darba līgumi un to reģistrācijas žurnāli, personīgo kontu kartītes u.c.).

UR nav jāiesniedz izziņa par SIA dokumentu nodošanu arhīvā.

Likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns

Atbilstoši Komerclikuma 328. panta pirmajai daļai pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu.

Ar likvidācijas kvotu saprot tiesības uz kompensāciju par sabiedrības likvidāciju gadījumā, ja sabiedrībai ir palikusi manta (visbiežāk naudas līdzekļu veidā) pēc visu kreditoru prasījumu apmierināšanas un likvidācijas izmaksu segšanas. Likvidācijas kvotu nosaka atlikušās mantas sadales plānā.

Revidents

Komerclikuma 328. panta otrajā daļā ir noteikts, ka likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu pārbauda revidents. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību revidenta pārbaude veicama, ja saskaņā ar statūtiem ir paredzēts, ka revidents pārbauda sabiedrības gada pārskatu, vai ja tā nolemj dalībnieku sapulce. Tas nozīmē, ka SIA likvidācijas gadījumā revidentam obligāti ir jāpārbauda likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns, ja tas ir noteikts statūtos vai tā ir lēmuši sabiedrības dalībnieki.

Nosūta likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu

Likvidators nosūta visiem dalībniekiem likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu.

Ja likvidācijas slēguma finanšu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna sastādīšanā ir pārkāpts likums, statūti vai dalībnieku sapulces lēmumi, tiesa, pamatojoties uz ieinteresētās personas prasību, var lemt par jauna likvidācijas slēguma finanšu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna sastādīšanu vai par papildu likvidācijas darbību veikšanu.

Prasības celšanas termiņš ir divi mēneši no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem.

Sabiedrības atlikušās mantas sadale

Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp dalībniekiem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra dalībnieka daļai, ja dibināšanas dokumentos nav noteikts citādi.

Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem vai paziņojums par iespēju iepazīties ar tiem ir publicēts (ja likums prasa tā publicēšanu). Mantu drīkst sadalīt pirms šā termiņa, ja tam piekrīt visi dalībnieki un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem.

VID iesniedzams tikai likvidācijas slēguma finanšu pārskats

Saskaņā ar Komerclikuma 326. pantu pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sastāda sabiedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu, kuru VID nav jāiesniedz. Savukārt Komerclikuma 328. panta pirmajā daļā noteikts, ka pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu. Atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 13. panta otrajai daļai komercsabiedrība, izbeidzot darbību, iesniedz uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatu VID. Slēguma finanšu pārskatu sagatavo, pārbauda un publicē saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas, pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem.

VID uzsver, ka ir iesniedzams tikai likvidācijas slēguma finanšu pārskats, nevis sākuma finanšu pārskats.

Papildus jānorāda, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto likvidējamās sabiedrības atlikušo mantu slēguma finanšu pārskatā uzrāda, ievērojot Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta prasības" noteiktās prasības.

Normatīvie akti neparedz sastādīt papildu slēguma finanšu pārskatu pēc likvidējamās sabiedrības mantas sadales. Turklāt, ņemot vērā pastāvošās situācijas likvidācijas procesos, ir iespējams, ka slēguma bilances aktīvā un pasīvā ir uzrādīta atlikusī manta un saistības.

Vienlaikus sabiedrībai jābūt VID iesniegtām iepriekšējo un pārskata perioda deklarācijām un pārskatiem atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pieteikums par likvidācijas pabeigšanu

Kad saistības nokārtotas, likvidācijas izdevumi nosegti un atlikusī manta sadalīta, likvidators iesniedz UR pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu.

Komerclikuma 332. panta otrās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pieteikumā par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra likvidators apliecina, ka visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir segti visi likvidācijas izdevumi. Tas nozīmē, lai UR valsts notārs varētu pieņemt lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, likvidatoram pieteikuma veidlapā ir jāapliecina, ka visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir segti visi likvidācijas izdevumi. Proti, no minētās informācijas secināms, ka sabiedrības parādsaistības ir nokārtotas un likvidators ir atbildīgs par šīs informācijas patiesumu.

Iesniedzamie dokumenti
 

 • Pieteikums - 14. veidlapa;
 • Likvidācijas slēguma finanšu pārskats;
 • Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns (ja nav, nesniedz un norāda pieteikumā);
 • Revidenta atzinums – ja tika veikta revidenta pārbaude; reģistrācijas apliecības oriģināls (ja tāds ir, jo šobrīd dibinātām SIA apliecību vairs neizsniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Izmaksas

Valsts nodeva/ dokumentu izskatīšanas termiņš: 14,23 eiro/3 darba dienas (ja viens dibinātājs, vienas darba dienas laikā).

Trīskārša valsts nodeva/dokumentu izskatīšanas termiņš: 42,69 eiro/1 darba diena.

Publikācija "Latvijas Vēstnesī": bez maksas (saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" 4.3. punktu).

Pirms UR izsludina sabiedrības likvidāciju, UR pārliecinās, vai ir nokārtotas visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). UR pirms sabiedrības izslēgšanas no komercreģistra elektroniski pieprasa no VID izziņu par nodokļu saistību nokārtošanu. Ja VID sniegs atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, UR atliks sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai.

Izslēgšana no komercreģistra

Pēc visu vajadzīgo dokumentu saņemšanas no likvidatora un VID UR valsts notārs pieņem lēmumu izdarīt ierakstu par SIA izslēgšanu no komercreģistra, kas tiek nosūtīts likvidatoram. Komercreģistra ierakstu izsludina "Latvijas Vēstnesī".

Attiecībā uz iesniegtajiem dokumentiem par sabiedrības likvidāciju UR valsts notārs atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14. panta pirmajai daļai pārbauda, vai

 • ievērota reģistrācijas piekritība;
 • iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;
 • dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;
 • tā dokumenta forma;
 • dokuments, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu ar ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;
 • UR nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Savukārt šī panta otrajā daļā ir noteikts, ka UR neveic faktisko apstākļu pārbaudi. Tas nozīmē, ka UR valsts notārs nepārbauda faktiskos apstākļus par sabiedrības likvidācijas procesu, tai skaitā, kad tiek slēgti norēķinu konti kredītiestādēs un vai sabiedrība ir nokārtojusi visas saistības ar kreditoriem. Par to, vai likvidācijas process ir noticis atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir atbildīgs likvidators. Atbilstoši Komerclikuma 333. panta pirmajai un otrajai daļai likvidators ir atbildīgs par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem. Taču, ja ir vairāki likvidatori, viņi par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri.

Ja likvidācijas gaitā tiek nolemts turpināt SIA darbību

UR skaidro: ja sabiedrība tiek likvidēta, pamatojoties uz dibināšanas dokumentos minētajiem noteikumiem par darbības izbeigšanu vai dalībnieku sapulces lēmumu, dalībnieki līdz atlikušās mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par sabiedrības darbības turpināšanu vai sabiedrības reorganizāciju. Tādā gadījumā likvidators iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par sabiedrības darbības turpināšanu. Lēmums par darbības turpināšanu stājas spēkā pēc tā ierakstīšanas komercreģistrā.

SIA likvidācija pa soļiem (2.posms)
 

 1. Likvidators paziņo par likvidāciju visiem zināmajiem kreditoriem
 2. Likvidators veic likvidācijas darbības (izbeidz darba līgumus ar darbiniekiem, pēc likvidācijas sākuma finanšu pārskata sagatavošanas nodrošina kreditoru prasījumus, piedzen parādus, pārdod manu, ja nepieciešams, un veic citas ar likvidāciju saistītas darbības, organizē sabiedrības dokumentu nodošanu arhīvā);
 3. Revidents pārbauda slēguma finanšu pārskatu un atlikušās mantas sadales plānu (ja tas noteikts statūtos vai dalībnieki to pieprasa)
 4. Likvidators nosūta dalībniekiem likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un atlikušās mantas sadales plānu (un revidenta atzinumu, ja piemērojams);
 5. Likvidators sadala atlikušo mantu starp dalībniekiem
 6. Likvidators iesniedz VID likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un pārliecinās, vai nokārtotas visas saistības ar VID
 7. Likvidators slēdz bankas kontu;
 8. Likvidators iesniedz UR pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu
 9. UR valsts notārs pieņem lēmumu izdarīt ierakstu par SIA izslēgšanu no komercreģistra

Avots: UR, zvērinātu advokātu birojs "Sorainen" 

*Raksts tapis sadarbībā ar UR un zvērinātu advokātu biroju "Sorainen".

Labs saturs
38
saistītie raksti
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU