SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. maijā, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
1
4
1
4

Būvspeciālistu sertificēšana – kvalifikācijas atbilstības garants

Būvobjektu kvalitāte neapšaubāmi ir cieši saistīta ar inženiertehnisko darbinieku un būvdarbu vadītāju kvalifikāciju.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Par slikti uzbūvētām ēkām sūkstāmies bieži. Bet būvobjektu kvalitāte neapšaubāmi ir cieši saistīta ar inženiertehnisko darbinieku un būvdarbu vadītāju kvalifikāciju. Savukārt viens no kvalifikācijas kontroles mehānismiem ir speciālistu sertifikācija. Ir jāņem vērā, ka komersantam, ja viņš vēlas pats vadīt būvdarbus, kuriem nepieciešama būvatļauja, obligāti jābūt atbilstošam būvprakses sertifikātam un jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā Ekonomikas ministrijā. Ja viņš pats šo darbu neveic, tad ar apakšuzņēmēja līgumu jāpiesaista fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā būvdarbu veikšanai.
īsumā

Viens no būvnieku kvalifikācijas kontroles mehānismiem ir speciālistu sertifikācija.

ES ir izstrādāts speciālistu atbilstības novērtēšanas standarts EN ISO/IEC 17024  "Atbilstības novērtēšana - vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām". Standarts ir spēkā arī Latvijā.

Būvniecības speciālistu sertifikācijas pamatprincipus iezīmē Būvniecības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi".

2015.gada 14.aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr.184 "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Būvinženieru savienība" deleģē LBS konkrētas funkcijas.

Tā kā būvniecība ir saistīta ar iespējamiem riskiem cilvēka veselībai, Eiropas Savienībā ir izstrādāts speciālistu atbilstības novērtēšanas standarts EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana - vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām". Šis standarts ir spēkā vairāk nekā 30 valstīs, tai skaitā Latvijā.

Sertifikācijas kārtību nosaka Būvniecības likums un MK noteikumi

"Līdz šim nereti pausts uzskats – ja speciālists ir ieguvis kompetences dokumentu, tad tam vajadzētu būt derīgam visu viņa darba mūžu," saka Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume. "Taču tirgū parādās arvien jauni materiāli, strauji mainās būvniecības tehnoloģijas, mainās tiesiskais regulējums. Turklāt cilvēks ir cilvēks, un ar laiku mēdz piemirsties pat augstskolā apgūtās pamatzināšanas. Lai saglabātu augstu kvalifikācijas līmeni, katram speciālistam nepārtraukti ir jāapgūst jaunas zināšanas. Speciālista sertifikācija ļauj spriest par attiecīgā būvnieka kompetenci."

Būvniecības speciālistu sertifikācijas pamatprincipus iezīmē divi dokumenti: Būvniecības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi".

Būvniecības likums cita starpā noteic, ka Ministru kabinets (MK) izdod būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumus, kuros nosaka:

 1. nosacījumus, ar kādiem fiziskajām personām izsniedz, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā, kā arī sertifikāta izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību;
 2. cik ilga praktiskā darba pieredze arhitektūras un būvniecības jomā nepieciešama, lai pretendētu uz sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā;
 3. kompetences pārbaudes organizēšanas nosacījumus un kompetences pārbaudes saturu;
 4. patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību;
 5. maksas pakalpojumu apmēru, maksāšanas kārtību un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību;
 6. kompetences pārbaudes iestādes pilnvaras;
 7. būvspeciālistu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un pārbaudes kārtību.

MK noteikumi Nr.610 jau definē nosacījumus, ar kādiem fiziskajām personām piešķir, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā, kā arī būvspeciālista sertifikāta izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību.

Savukārt trešais dokuments – 2015.gada 14.aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr.184 "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Būvinženieru savienība" – deleģē LBS konkrētas funkcijas.

Sertificētie būvspeciālisti atrodami Būvniecības informācijas sistēmā

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijai būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība deleģēta šādās nozarēs:

 • inženierizpēte;
 • projektēšana: ēku konstrukciju (t.sk. torņu un dūmeņu), ceļu un tiltu projektēšana; 
 • būvdarbu vadīšana: ēku, restaurācijas, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšana; 
 • būvuzraudzība: ēku būvdarbu, restaurācijas būvdarbu, ceļu būvdarbu un tiltu būvdarbu būvuzraudzība.

Līdzīgus deleģējumus savās jomās ir saņēmusi arī Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Latvijas Elektriķu brālība, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība". 

Ja pārbaudījumi izturēti, sertificētās personas tiek reģistrētas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kuras publisko pieejamību nodrošina Ekonomikas ministrija.

"BIS pieejams jauns e-pakalpojums būvniecības dalībniekiem."

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.610 prasībām būvspeciālistam ir noteikts pienākums BIS būvspeciālistu reģistrā ievadīt un aktualizēt kontaktinformāciju, informāciju par izglītību un iepriekšējā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, kā arī katru gadu atjaunot informāciju par veikto patstāvīgo praksi.

Tagad BIS pieejams jauns e-pakalpojums būvniecības dalībniekiem. Turpmāk sertificētas fiziskās personas - arhitekti, projektētāji, inženierizpētes veicēji, būvdarbu vadītāji un būvuzraugi - informāciju par izglītību, patstāvīgo praksi un profesionālo pilnveidi būvspeciālistu reģistram var iesniegt elektroniski, autorizējoties www.bis.gov.lv.

Jāpievērš uzmanība, ka šajā portālā publiski nav atrodami dati, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar tiesisko regulējumu par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Portālā ievadītā kontaktinformācija, patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides informācija būs pieejama publiski, ja persona būs piekritusi informācijas publiskošanai.

Šobrīd Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami četri reģistri: būvkomersantu, būvspeciālistu, būvinspektoru un dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs.

LBS akreditējusi 3500 būvspeciālistu

"Ir vērojama zināma atšķirība starp fizisko personu un sertifikātu skaitu," skaidro M.Straume. "Kopumā mēs esam izsnieguši aptuveni 6300 reglamentētās sfēras sertifikātu. Tos saņēmuši ap 3500 būvspeciālistu, jo daudzi no viņiem darbojas vairākās jomās - būvdarbu vadībā, būvuzraudzībā un citās.

Taču tajā pašā laikā atbilstoši jaunajam normatīvajam regulējumam, piemēram, atbildīgajam būvdarbu vadītājam pastāvīgi ir jāatrodas trešās grupas (sk. Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumu) būvniecības objektā un viņš vienlaikus nevar pildīt būvuzrauga pienākumus kādā citā objektā."

M.Straume vērš būvspeciālistu uzmanību, ka daudziem tuvojas beigām sertifikātu derīguma termiņš. "Ja LBS nesaņems attiecīgos dokumentus, nāksies apturēt šo sertifikātu darbību," uzsver LBS valdes priekšsēdētājs. "Ja šāds speciālists pēc atkārtota uzaicinājuma nesakārto savas lietas, viņš zaudē patstāvīgās prakses tiesības, un sertifikāts tiek anulēts. Tas nozīmē, ka šī persona sertifikāta iegūšanas procedūru varēs atsākt ne ātrāk kā pēc diviem gadiem."

Šeit jāatceras vēl viens svarīgs faktors – saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu publiskajos iepirkumos varēs startēt tikai tie komersanti, kuri algos sertificētus būvspeciālistus.

Tā kā vairāku sfēru sertificētie būvspeciālisti vairs nevarēs kā iepriekš strādāt neskaitāmos objektos, visticamāk, būs jūtams šo speciālistu trūkums.

"Kompetences apliecinājuma sertifikāts ir nozīmīgs dokuments."

"Tieši tāpēc būvniekiem vajadzētu saprast, ka kompetences apliecinājuma sertifikāts ir nozīmīgs dokuments, lai varētu strādāt būvniecībā," uzsver M.Straume. "Šā gada 15.maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) būvnieki atzīmēja specialitātes 40 gadu jubileju. Tā ir viena no pirmajām augstākajām mācību iestādēm, kura sākusi organizēt būvnieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Līdzīgi nodomi ir arī Rīgas Tehniskajai universitātei.

Tāpēc visai satraucošas šķiet ziņas, ka LLU it kā gatavojas likvidēt būvnieku specialitāti. Te vajadzētu atcerēties, ka šajā mācību iestādē strādā augstas raudzes speciālisti, ir izveidota laba tehniskā bāze."

Jāteic, ka arī LBS dod savu artavu būvnieku kvalifikācijas paaugstināšanā: katru nedēļu rīko seminārus par jaunajām tehnoloģijām, normatīvo regulējumu un citām aktualitātēm. Gada laikā būvniekiem ir dota iespēja piedalīties ap simt šādos pasākumos.

Papildus semināriem LBS ietvaros darbojas septiņas šaurākas specializācijas sekcijas. Savienības biedri mācību nolūkos regulāri apmeklē arī jaunbūves. Piemēram, nesen viņi apmeklēja Rīgas lidostu, kur iepazinās ar jaunā angāra liela laiduma konstrukciju celtniecības īpatnībām.

Sertifikācijas institūcijas sastāvu veido augstas kvalifikācijas speciālisti

Sertifikācijas institūcijas veidošanu nosaka standarts LVS EN ISO 17024:2013A/L "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām", kā arī jau minētie MK noteikumi Nr.610. Atbilstoši šim standartam būvnieku sertificēšanu veic LBS Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija (BSSI), kura ir izstrādājusi Nolikumu par būvniecības speciālistu sertificēšanu, Būvniecības speciālistu sertifikācijas procedūru, Nolikumu par eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru un citus dokumentus.

"Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir izveidota noteikta ekspertu atlases kritēriju sistēma," informē M.Straume. "Daļa šo cilvēku strādā ar konkrētiem būvspeciālistiem, citi darbojas eksaminācijas komisijā. Daudzu gadu garumā viņi ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi.

Atbilstoši citu valstu pieredzei eksperta titulu speciālists iegūst apmēram pēc piecpadsmit gadu ilgas patstāvīgās prakses. Piemēram, ASV, lai veiktu militāru objektu būvekspertīzi, nepieciešama vismaz divdesmit viena gada ilga būvprakse.

Eksāmenu biļetes BSSI palīdz sagatavot Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēki.

Zināmā mērā šo sertificēšanas procedūru var pielīdzināt augstskolas pārbaudījumiem, kas no pretendenta prasa nopietnu sagatavošanos, jo nākas atsvaidzināt zināšanas likumdošanā, būvmehānikā un citās jomās."

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU