SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. janvārī, 2011
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
5
5

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana un izmaksa

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Apbedīšanas pabalstus, izņemot, ja ir miris bezdarbnieks, piešķir 10 dienu laikā. Tos ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Nomirst cilvēks. Bēdām par aizgājēju neizbēgami līdzi nāk arī rūpes un izdevumi. Par to, vai un kā valsts palīdz šādos gadījumos, portāls LV.LV skaidrojumu meklēja Labklājības ministrijā.

Apbedīšanas pabalsts noteikts vairākos likumos

Sociālajā jomā nav viena konkrēta likuma, kurš noteiktu apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, norāda Labklājības ministrijas (LM) Sociālās apdrošināšanas departamenta pārstāve Ināra Baranovska.

Katrā sociālās apdrošināšanas likumā, kas regulē sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanu, ir iekļautas arī normas, kas nosaka apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu. Tādas normas ir noteiktas šādos likumos: „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, „Par valsts pensijām”, „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. Tāpat apbedīšanas pabalsta piešķiršanu paredz „Valsts sociālo pabalstu likums” un likumi, kuros noteikta izdienas pensiju piešķiršana.

Vienlaikus speciāliste uzsver, ka gan likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, gan likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” ir noteikts, ka divus apbedīšanas pabalstus par vienu gadījumu nepiešķir. Piemēram, likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikts: ja vienlaikus ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem, kas nosaka vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas vai izdienas pensijas saņemšanu, tad piešķir vienu, apmēra ziņā lielāko apbedīšanas pabalstu.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana

Ja ir miris cilvēks, tad iespēja saņemt apbedīšanas pabalstu ir viņa ģimenes locekļiem vai cilvēkiem, kuri ir uzņēmušies apbedīšanu.

To piešķir gadījumos, kad ir miris

 •  sociāli apdrošināts cilvēks;
 • sociāli apdrošināta cilvēka apgādībā bijis ģimenes loceklis;
 • bezdarbnieks;
 •  valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
 • pensionārs;
 • apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

Ja cilvēks nav veicis sociālās iemaksas, nav neviena tuvinieka apgādībā, nav ieguvis bezdarbnieka statusu, vēl nav pensijā, respektīvi – ja nav sakārtojis savas attiecības ar valsti, tad viņa nāves gadījumā piederīgie nevarēs atrast pamatu, lai saņemtu valsts apmaksātu apbedīšanas pabalstu. Tomēr šādos gadījumos, kā arī tad, ja mirusi trūcīga persona, piederīgajiem ir iespēja iegūt apbedīšanas pabalstu no pašvaldības, kurā mirušais cilvēks bija deklarējis savu dzīvesvietu.

Apbedīšanas pabalsta apmērs

Apbedīšanas pabalsta apmērs noteiktos gadījumos ir šāds:

 • sociāli apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā - mirušā apdrošinātā mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāks par valstī noteikto vidējo mēneša apdrošināšanas iemaksu algu;
 • bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kāds tas bija bezdarbnieka nāves dienā, trīskāršā apmērā (pašreiz – 135 lati);
 • sociāli apdrošinātā cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kāds tas bija ģimenes locekļa nāves dienā, trīskāršā apmērā (pašreiz - 135 lati);
 • pensijas saņēmēja nāves gadījumā - mirušā divu mēnešu pensiju apmērā;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā (pašreiz 90 vai 150 lati).

Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

I. Baranovska uzsver, ka katrs no iepriekšminētajiem likumiem paredz atšķirīgus apbedīšanas pabalsta piešķiršanas gadījumus. Piemēram, saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” ir noteikta apbedīšanas pabalsta piešķiršana, ja ir miris sociāli apdrošināts cilvēks vai viņa apgādībā bijis ģimenes loceklis.

Apbedīšanas pabalstu sociāli apdrošināta cilvēka nāves gadījumā vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā piešķir arī tad, ja šis cilvēks vai apgādībā bijis ģimenes loceklis ir miris mēneša laikā pēc valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu perioda beigām, ja vien viņš ir bijis apdrošināts pēdējos divus mēnešus pirms šī perioda beigām.

Minētajā likumā apbedīšanas pabalsta apmērs sociāli apdrošinātam cilvēkam ir divkāršas cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā. Šo vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina tāpat, kā jebkuram citam šajā likumā noteiktajam pabalstam. Speciāliste uzsver, ka šajā gadījumā apbedīšanas pabalsts nevar būt mazāks par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

"Pieprasot apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājam ir jāvēršas jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā. "

Vienlaikus I. Baranovska norāda, ka aprēķinos piemēro nevis to iemaksu algu, kāda bijusi iepriekšējā gadā, bet gadu pirms tā. Piemēram, ja pabalsts būtu jārēķina šogad, tad aprēķinos piemērotu 2009. gadā valstī noteikto vidējo iemaksu algu. 2009. gadā tā bija 393,79 lati. Tas nozīmē: ja šogad nomiris cilvēks, kurš ir bijis sociāli apdrošināts, tad pirmkārt pabalstu rēķina no viņa vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Savukārt, ja aprēķinātais pabalsts ir zemāks par valstī noteikto vidējo mēneša apdrošināšanas iemaksu algu, tad ņem vērā pēdējo. Piemēram, ja aprēķinātais pabalsts ir 380 lati, apbedīšanas pabalstu piešķir 393,79 latu apmērā.

Gadījumā, ja ir miris sociāli apdrošināta cilvēka apgādībā bijis ģimenes loceklis, tad pabalsta apmērs ir konstants – triju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, kāds bija spēkā nāves dienā. Pašreiz tie ir 135 lati.

Par ģimenes locekļiem, kuri ir bijuši apgādībā, uzskatāmi:

 • sociāli apdrošinātā cilvēka bērni, kas ir vecumā līdz 18 gadiem vai arī bērni invalīdi neatkarīgi no vecuma, ja invaliditāte ir noteikta līdz 18 gadiem;
 • apgādībā esoši brāļi, māsas vai mazbērni, kas ir vecumā līdz 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, kā arī minētie bērni neatkarīgi no vecuma, ja viņi ir invalīdi un invaliditāte iegūta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • ja iepriekšminētie bērni mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai studē augstskolās dienas nodaļā (pilna laika klātienē). Pabalstu viņu nāves gadījumā var saņemt, ja viņi ir vecumā līdz 24 gadiem.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu šajā gadījumā regulē 1998. gada 28. jūlijā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 270 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”.

Likums „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

Šis likums nosaka apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, ja ir miris bezdarbnieks. Tas paredz, ka apbedīšanas pabalstu piešķir divos gadījumos. Pirmkārt, ja ir miris bezdarbnieka pabalsta saņēmējs. Otrkārt, ja miris bezdarbnieks, kuram pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksas bezdarba gadījumam pēdējo 36 mēnešu periodā ir veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus.

Pamatojoties uz minēto likumu, 2008. gada 21. oktobrī izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”. Tie nosaka, ka apbedīšanas pabalstu minētajos gadījumos piešķir piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas, pabalstu ieskaitot tā pieprasītāja norādītajā kontā.

Pabalsta apmērs abos gadījumos ir konstants – bezdarbnieka nāves dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts trīskāršā apmērā (pašreiz - 135 lati).

Valsts sociālo pabalstu likums

Šajā likumā ir noteikta daudzu valsts sociālo pabalstu, tajā skaitā apbedīšanas pabalsta, piešķiršana. Tas paredz, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā piešķir apbedīšanas pabalstu, kas ir divkāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Taču jāatzīmē, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam ir divi apmēri.

Proti, ir cilvēki, kuri mēnesī saņem 45 latus, bet invalīdiem kopš bērnības minētais pabalsts ir 75 lati mēnesī. Tādējādi apbedīšanas pabalstu piešķir vai nu 90, vai 150 latu apmērā. Šādos gadījumos apbedīšanas pabalstu piešķir 10 dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas.

"Apbedīšanas pabalstu piešķir cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu. Līdz ar to tam ne vienmēr jābūt ģimenes loceklim."

Speciāliste atgādina, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir tiem cilvēkiem, kam nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Tie ir:

 •  invalīdi (tai skaitā invalīdi kopš bērnības), kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav tiesību uz valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam;
 • nenodarbināti cilvēki, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu;
 • apgādnieku zaudējuši bērni, ja viņi nav sasnieguši pilngadību, ir zaudējuši vienu vai abus apgādniekus un nav stājušies laulībā.

Apbedīšanas pabalsta pieprasīšana

Jebkurā gadījumā apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un ziņas par attiecīgā miršanas fakta reģistrāciju. Iesniegumā pabalsta pieprasītājam ir jānorāda savi personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefons, e-pasts, kredītiestādes vai PNS konta numurs –, kā arī informācija par mirušo cilvēku – vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

Pieprasot jebkuru no iepriekšminētajiem apbedīšanas pabalstiem, pabalsta pieprasītājam ir jāvēršas jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

"Ja mirusi trūcīga persona, piederīgajiem ir iespēja iegūt apbedīšanas pabalstu no pašvaldības, kurā mirušais cilvēks bija deklarējis savu dzīvesvietu"

Pabalstu var pieprasīt trejādi. Proti, personīgi iesniegt iesniegumu, nosūtīt to pa pastu vai elektroniski (ja ir ievēroti visi noteikumi attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu). Šāda vienota kārtība noteikta apbedīšanas pabalsta piešķiršanu regulējošos Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti, pamatojoties uz iepriekšminētajiem likumiem.

Apbedīšanas pabalstus, izņemot, ja ir miris bezdarbnieks, piešķir 10 dienu laikā. Tos ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Apbedīšanas pabalstu piešķir cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu. Līdz ar to tam ne vienmēr jābūt ģimenes loceklim. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā pēc cilvēka nāves dienas. Ikviena minētā sociālās apdrošināšanas pabalsta vai sociālā pabalsta izmaksu nodrošina VSAA.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU