TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
06. martā, 2023
Lasīšanai: 19 minūtes
RUBRIKA: Kā netiesāties
TĒMA: Tieslietas
14
14

Ko nozīmē un kā notiek saistību bezstrīdus piespiedu izpilde

Freepik

Civilprocesa likuma 50. nodaļā aprakstīta saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana – viens no veidiem, kādā ir iespējams ātri un vienkārši tiesā nodot neizpildītu saistību piespiedu izpildei. LV portāls kopā ar zvērinātu advokāti Lindu Spureli skaidro, kādos gadījumos ir pieļaujama saistību bezstrīdus piespiedu izpilde un kas jāņem vērā, lai tā būtu iespējama.

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir atsevišķs tiesvedības veids ar savām īpatnībām un noteikumiem, kas piemīt tikai šim tiesvedības veidam.

Advokāte Linda Spurele, par priekšrocībām saistību piespiedu izpildīšanai:

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, ja darījums ir noformēts atbilstoši likumam un nav trūkumu  darījuma dokumentos - nav apstākļu, kas nepieļauj saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, uzskatu par diezgan vienkāršu un ātru veidu, kā panākt kādas saistības nodošanu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Arī tiesāšanās izmaksas nav lielas. Ja tomēr darījuma dokumenti nav noformēti tā, lai varētu prasīt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kreditors var izmantot arī saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Ja starp darījuma dalībniekiem pastāv strīds vai saistību neizdodas nodot piespiedu izpildei brīdinājuma kārtībā, jāceļ prasība vispārējā kārtībā.”

Ko nozīmē saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, un kādos gadījumos tā ir iespējama?

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir viens no veidiem, kā tiesā nodot izpildei neizpildītu saistību par:

 • naudas atmaksu (piemēram, aizdevuma atmaksu, parāda atmaksu, uzturlīdzekļu samaksu), ja noslēgtajā līgumā nav iekļauta atruna, ka tas ir izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā kārtībā;1
 • kustamās mantas atdošanu;
 • nekustamā īpašuma atstāšanu vai atdošanu iznomātājam vai izīrētājam.

Bezstrīdus piespiedu izpildei var nodot tikai tādu saistību, kas balstās uz publisku aktu, piemēram:

 • līgums ir noslēgts pie notāra kā notariāls akts;
 • saistību nodrošināšanai uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā nostiprināta hipotēka;
 • saistību izpildes nodrošināšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā reģistrēta komercķīla;
 • nomas vai īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

L. Spurele uzsver, ka šo dokumentu publiskā īpašība rada ticamību par saistības esamību un vienlaikus par strīda neesamību starp parādnieku un kreditoru.

Šis tiesvedības veids ļauj vienkāršot un paātrināt saistību izpildes procedūru.

Ar ko saistību bezstrīdus izpilde atšķiras no prasības tiesvedības?

Zvērināta advokāte L. Spurele:

Atšķirībā no prasības tiesvedības, kad tiesa izskata un izlemj lietas par strīdiem, pārbauda un vērtē pierādījumus, pušu argumentus, apsvērumus un iebildumus, un veido spriedumu, pats tiesvedības veida nosaukums “saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana” jau nozīmē, ka šajā tiesvedības veidā ir izslēgta strīda esamība starp pusēm. Lieta netiek skatīta pēc būtības, tiesnesis nekonstatē, vai starp pusēm pastāv saistība, kuras izpilde tiek lūgta.

Lemjot par saistības nodošanu bezstrīdus piespiedu izpildei, tiesnesis vadās tikai un vienīgi no prasības iesniedzēja pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem.

Tiesvedībā netiek pieprasīts parādnieka paskaidrojums. Lietas dalībnieki netiek aicināti uz tiesu. Tiesnesis pieteikumu izskata vienpersoniski septiņās dienās no tā iesniegšanas.

Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks - to uzreiz var iesniegt piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Būtiskais, kas jāņem vērā, noformējot līgumu, lai saistību pēc tam varētu izpildīt bezstrīdus piespiedu kārtībā?

Lai saistību varētu nodot piespiedu izpildei bezstrīdus kārtībā, tas jāparedz, jau noslēdzot darījumu, jo Civilprocesa likuma 400. pantā ir detalizēts uzskaitījums, kādām un kā noformētām saistībām bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir pieļaujama:

 • Pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komercķīlu.

Piemēram, ja ir ticis noslēgts aizdevuma līgums vai vienošanās par parāda atmaksu, vai hipotēkas vai komercķīlas līgums, nostiprinot hipotēku zemesgrāmatā vai reģistrējot komercķīlu komercķīlu reģistrā un reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (ja ieķīlāta ir tikusi reģistrācijai pakļauta lieta, piemēram, transportlīdzeklis, traktors, kapitāla daļas u. c.).

Ieķīlāt nekustamo īpašumu vai kustamo mantu var ne tikai pats parādnieks, bet arī cita trešā persona, jo šādā gadījumā lēmums tiek izpildīts, vēršot piedziņu uz konkrēto ieķīlāto mantu un saistību varēs apmierināt tikai tādā apmērā, cik vērts būs ieķīlātais īpašums vai manta, vienlaikus nepārsniedzot zemesgrāmatā ierakstītās hipotēkas vai komercķīlu reģistrā reģistrētās komercķīlas summu. Piedziņas vēršana uz citu mantu nebūs iespējama.

 • Pēc notariāli apliecinātiem un tiem juridiskā spēka ziņā pielīdzinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu, tas ir, ja līgums ir noslēgts pie notāra kā notariāls akts vai līgumu Bāriņtiesu likumā noteiktos gadījumos apliecinājusi bāriņtiesa.
 • Pēc notariāli apliecinātiem vai zemesgrāmatā ierakstītiem terminētiem īpašuma nomas vai īres līgumiem, kuros paredzēts nomnieka vai īrnieka pienākumu termiņa notecējuma dēļ vai nomas vai īres maksas nesamaksāšanas dēļ atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu, kā arī pienākumu samaksāt nomas vai īres maksu, tas ir, ja īres vai nomas līgums noslēgts kā notariāls akts vai ja līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.
 • Pēc protestētiem vekseļiem, kuri nav izdoti kā notariāls akts – ja vekselī norādītā saistības summa nav samaksāta termiņā un notārs ir uzrakstījis protesta aktu.

Vai bezstrīdus piespiedu izpildei var nodot privāti noslēgtu līgumu?

Jāņem vērā, ka ar paraksta īstuma apliecināšanu uz līguma nav pietiekami, lai atzītu, ka līgums ir ticis notariāli apliecināts. Noslēgta privāta vienošanās, pie zvērināta notāra apliecinot līdzēju parakstu īstumu, nav notariālais akts, tādēļ bezstrīdus piespiedu izpildei nevar nodot privāti noslēgtu līgumu vai vienošanos, pat ja parakstu īstumu uz tās ir apliecinājis zvērināts notārs.

Ja ir noslēgts privāts līgums, saistībai jābūt nodrošinātai ar hipotēku vai komercķīlu. Turklāt bezstrīdus piespiedu izpildei nevar nodot tādu privāti noslēgtu nomas vai īres līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā. Vienlaikus nomas vai īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā nav nepieciešama, ja līgums ir noslēgts notariāla akta formā,” skaidro L. Spurele.

Bezstrīdus piespiedu izpildīšanai saistību nevar nodot:

 • ja izpildīšana vērsta pret valsts vai pašvaldības īpašumu;
 • ja saistība ir dzēsta ar noilgumu, kura notecējums neapšaubāmi redzams no paša akta;
 • ja notariālais akts taisīts Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā kārtībā, kad izpildu rakstu izsniedz notārs, tiklīdz nokavēts līgumā noteiktais  samaksas termiņš.

Kurš un no kā var prasīt saistību piespiedu izpildi bezstrīdus kārtībā?  

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā tiesā ar pieteikumu var vērsties tikai Civilprocesa likumā noteiktos gadījumos stingri ierobežots personu loks un tikai pret noteiktu parādnieku loku.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 401. pantam iesniegt pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var:

 • pati persona, uz kuras vārda akts (līgums, vekselis) izdots, tas ir, persona, kurai ir tiesības prasīt līguma izpildi (kreditors);
 • kreditora tiesību pārņēmēji:
  • personas, kurām akts nodots ar atsevišķu zemesgrāmatas aktu vai notariālu aktu (piemēram, cesionāri);
  • kreditora un personu, kurām akts nodots ar atsevišķu zemesgrāmatas aktu vai notariālu aktu, mantinieki, ja mantojuma tiesības pierādītas;2
  • galvinieki, kuri samaksājuši parādnieka vietā uz tiesas sprieduma pamata vai piespiedu izpildīšanas kārtībā vai arī kuru izdarītā samaksa ir apstiprināta ar uzrakstu uz akta;
  • pēc nekustamā īpašuma nomas vai īres līgumiem — arī īpašuma jaunie ieguvēji, ja ieguvēju tiesības apliecinātas ar zemesgrāmatas aktu, tas ir, ja īpašuma tiesības ierakstītas zemesgrāmatā, vai nekustamā īpašuma īpašnieki, mantinieki, ja viņu mantojuma tiesības pierādītas;
  • pēc protestētiem vekseļiem — vekseļa turētājs, kura vārdā vekselis protestēts, kā arī galvinieks, indosants (žirants) un starpnieks, kuri vekseli samaksājuši un ceļ regresa prasījumu.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 402. pantam bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir pieļaujama pret:

 • personām, kuru vārdā akts izdots (līgumslēdzējiem), tas ir, parādniekiem, ķīlas devējiem, nomniekiem, īrniekiem, bet pēc protestēta vekseļa — pret visām par to atbildīgajām personām;
 • galviniekiem, ja viņi uzņēmušies saistību kā paši parādnieki (Civillikuma 1702. panta otrā daļa), ja galvojuma līgums noslēgts kā notariāls akts;
 • saistību uzņēmušās personas mantiniekiem, ja viņu mantojuma tiesības ir pierādītas.

Kur jāvēršas ar pieteikumu, lai uzsāktu saistību bezstrīdus piespiedu izpildi?

Civilprocesa likuma 403. pantā paredzēts, ka pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu jāiesniedz šādai tiesai:

 • par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu naudas maksājumu saistībās, kustamās mantas atdošanas saistībās vai saistībās pēc līgumiem, kas nodrošinātas ar komercķīlu, – rajona (pilsētas) tiesai pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc dzīvesvietas vai juridiskās adreses;
 • par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc nekustamā īpašuma ieķīlājuma aktiem un pēc saistībām atstāt vai atdot nomāto vai īrēto nekustamo īpašumu – rajona (pilsētas) tiesai pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, bet, ja saistība nodrošināta ar vairākiem nekustamiem īpašumiem un pieteikumi piekrīt dažādu rajona (pilsētas) tiesu izskatīšanai, –  rajona (pilsētas) tiesai pēc pieteicēja izvēles – pēc viena nekustamā īpašuma atrašanās vietas;
 • par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc kuģa hipotēkas obligācijas iesniedzami rajona (pilsētas) tiesai pēc hipotēkas reģistrācijas vietas.

Kas jānorāda pieteikumā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi?

Pieteikumā jānorāda:

 • tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;
 • ziņas par pieteicēju un pieteicēja pārstāvi, ja tāds ir;
 • ziņas par parādnieku;
 • pieteikuma priekšmets (pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). 

Atbilstoši Civilprocesa likuma 404. pantam pieteikumā arī jānorāda

 • kādu saistību un pēc kāda akta (notariāli noslēgta līguma, zemesgrāmatā ierakstīta hipotēkas līguma vai komercķīlu reģistrā reģistrēta komercķīlas līguma, nomas vai īres līguma) kreditors lūdz pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai;
 • apliecinājums, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas par faktiem un pieteicējs vai pārstāvis (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis) ir informēts, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu;
 • pieteikumā par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu par naudas samaksu – piedzenamo galveno parādu, līgumsodu un procentus (kā nolīgtos, tā likumā noteiktos), bet pēc vekseļa – arī  saistītos izdevumus par protestu un likumā noteikto atlīdzību, kā arī kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā jāveic samaksa.

Pieteikumam jāpievieno:

 • bezstrīdus piespiedu kārtībā izpildāmais akts (oriģināls vai noraksts, bet ne kopija), tajā skaitā, ja zemesgrāmatu akts (nodalījums) vai komercķīlas reģistrācijas akts;
 • ja pieteikumu iesniedz tiesību pārņēmējs, – dokuments, kas apliecina tiesību pāreju. Ja pieteikumu iesniedz pret saistības pārņēmēju, – dokuments, kas apliecina saistību pāreju;
 • pēc protestēta papīra formas vekseļa – vekselis, tā atvasinājums un protesta akts papīrā vai protestēta elektroniskā vekseļa gadījumā – elektroniskais vekselis un elektronisks protesta akts;
 • dokuments par valsts nodevas samaksu, izņemot gadījumu, kad pieteikums iesniegts un samaksa veikta tiešsaistes sistēmā;
 • pierādījumi par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam (tajā skaitā nekustamā īpašuma īpašniekam vai komercķīlas devējam), ja no likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams. Apliecinājums par brīdinājuma izsniegšanu var būt arī zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga uzrakstīts akts par atteikšanos saņemt brīdinājumu.

Par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu jāmaksā valsts nodeva – 2% no parāda summas vai atdodamās mantas vērtības, bet ne vairāk par 500 eiro, bet, ja bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama par saistību, kas nav mantiska vai kas nav jānovērtē, – 45 eiro.

Viens no tiesā iesniedzamajiem dokumentiem ir apliecinājums par brīdinājuma nosūtīšanu parādniekam. Kas jāņem vērā brīdinājuma nosūtīšanā?

Lai iesniegtu tiesā pieteikumu par saistību izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, viens no priekšnoteikumiem ir tas, lai parādnieks (tajā skaitā nekustamā īpašuma īpašnieks vai komercķīlas devējs) par saistības nodošanu piespiedu izpildei ir brīdināts, ja vien no likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams.

Brīdinājumā jānorāda:

 • kādu saistību un pēc kāda akta parādnieks nav izpildījis;
 • kāds ir saistības izpildes beigu termiņš;
 • kādas sekas iestāsies parādniekam, ja viņš saistību neizpildīs, – kreditors iesniegs tiesā pieteikumu par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi.

Brīdinājumam ir jābūt rakstiskam divos eksemplāros (viens jāpievieno pieteikumam tiesai) un:

 • jāizsniedz parādniekam personīgi (ar parakstu par saņemšanu)

vai

 • jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par saņemšanu.

Brīdināt var arī zvērināts tiesu izpildītājs vai notārs.

Svarīgs priekšnosacījums ir, lai parādnieks brīdinājumu būtu saņēmis.

Brīdinājumam ir pielīdzināms arī zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga izveidots akts par parādnieka atteikšanos saņemt brīdinājumu. Visos citos gadījumos pieteikumam ir jāpievieno dokumenti par brīdinājuma izsniegšanu konkrētajam parādniekam,” norāda advokāte.

Kā tiek izskatīts pieteikums? 

Tiesnesis pieteikumu izskata rakstiski un tikai kreditora iesniegtos dokumentus septiņās dienās no pieteikuma iesniegšanas dienas, nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam.

Pārbaudījis iesniegtā pieteikuma pamatotību un atzinis, ka tas ir apmierināms, tiesnesis pieņem lēmumu, ar ko nosaka, kāda saistība un kādā apmērā ir izpildāma bezstrīdus piespiedu kārtībā. Piemēram, ja lēmumā noteikts personas pienākums atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu pirms līgumā noteiktā termiņa beigām, tiesnesis šajā daļā nosaka divu mēnešu termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Lēmumu paziņo pieteicējam un parādniekam,” skaidro L. Spurele.

Vai pieteikumu tiesnesis var noraidīt?

Pieteikumu var noraidīt, ja tas nav pamatots, piemēram, tiesnesim rodas šaubas par būtiska priekšnoteikuma pastāvēšanu, kas nepieļauj kreditoram izmantot saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanas tiesvedību.

Daži piemēri:

 • pieteikumā nav norādīta visa informācija;
 • nav ietverts līgumsoda vai procentu aprēķins;
 • pieteikumam pievienotas akta kopija, nevis oriģināls vai noraksts;
 • parādniekam nav izsniegts brīdinājums;
 • pieteikumam nav pievienoti citi dokumenti.

Pieteikums var tikt noraidīts arī tad, ja tiesnesis atzīst, ka tajā norādītais līgumsoda apmērs nav  samērīgs ar galveno parādu, vai izpildāmajā aktā ir ietverti patērētāju tiesības aizskaroši netaisnīgi līguma noteikumi. Tādā gadījumā lēmumu kopā ar iesniegtajiem dokumentiem tiesnesis nosūta pieteicējam.

Vai lēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildei var apstrīdēt?

Tiesneša lēmums nav pārsūdzams, tomēr, ja parādnieks uzskata, ka kreditora prasījums nav pamatots pēc būtības, viņš sešos mēnešos no lēmuma nosūtīšanas dienas var celt prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu.

Šāda prasība tiek saukta par apvērsuma prasību.

Prasību ceļ tiesā prasības celšanas vispārējā kārtībā.

Kas pieteicējam jādara pēc tam, kad tiesa ir apmierinājusi pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi?  

Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks. Lēmumu izpilda saskaņā ar sprieduma izpildīšanas noteikumiem. To iesniedz izpildīšanai zvērinātam tiesu izpildītājam kopā ar bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pakļautā akta norakstu, samaksājot valsts nodevu - trīs eiro. Ja tiesnesis ir noteicis termiņu lēmuma labprātīgai izpildei, piespiedu izpildei lēmumu var nodot pēc tam, kad šis termiņš ir izbeidzies un parādnieks lēmumu nav izpildījis.

1 Šāds līgums dod tiesības kreditoram nevērsties tiesā, lai no parādnieka varētu piedzīt nepieciešamo naudas summu, bet gan doties pie zvērināta notāra, lai tas kopā ar zvērinātu tiesu izpildītāju uzsāktu līguma saistību piespiedu izpildi.

2 Mantinieki, ja mantojuma tiesības pierādītas ar tiesas spriedumu, mantojuma apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību par testamenta stāšanos likumīgā spēkā vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās, vai tiesas lēmumu, ar ko viņi ievesti novēlētās mantas valdījumā, vai tiesas lēmumu vai notāra apliecinājumu, ar ko atzīts, ka mantinieki mantojumu pieņēmuši.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU