TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Signe Krūzkopa
LV portāls
25. februārī, 2019
Lasīšanai: 11 minūtes

Notāru dienās īpašu uzmanību veltīs nākotnes pilnvarojumam

LV portālam: Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs JĀNIS SKRASTIŅŠ

FOTO: Freepik

Šogad ikgadējās Notāru dienas norisināsies 26. un 27. februārī. Apmeklējot tās klātienē vai tiešsaistē, cilvēki varēs saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem bezmaksas konsultācijās. Šogad Notāru dienās īpaša uzmanība tiks pievērsta nākotnes pilnvarojumam un tā nozīmei, plānojot dzīvi ilgtermiņā. To, kas tad īsti ir nākotnes pilnvarojums un kādēļ tas cilvēkam būtu nepieciešams, skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs JĀNIS SKRASTIŅŠ.

īsumā
  • Nākotnes pilnvarojums nepieciešams, lai gadījumā, ja cilvēks veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ nespēj saprast un vadīt savu darbību, būtu kāds, kas ir tiesīgs parūpēties, lai viņa griba tiktu īstenota, un tiktu pieņemti lēmumi, kas skar viņu pašu, viņa īpašumu un ģimeni.
  • Ar nākotnes pilnvarojumu var novērst iestāžu iesaisti privātajā dzīvē, nodrošinot, ka personas intereses pārstāv paša izraudzīts pilnvarnieks. 
  • Pilnvarotājs var iecelt ne tikai vienu, bet arī vairākus pilnvarniekus un noteikt, vai tie darbojas kopā, atsevišķi vai kā substitūti.
  • Pilnvarotājs par pilnvarnieku var iecelt jebkuru personu, kuru tas uzskata par piemērotu.

Notāru dienās 26. un 27. februārī zvērinātu notāru birojos visā Latvijā cilvēki varēs saņemt juridisko palīdzību un konsultācijas bez maksas. Notāri būs pieejami tiešsaistē Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā “www.latvijasnotars.lv”, jautājumus viņiem varēs uzdot arī tiešsaistes diskusijā “Facebook” un dažādos radio un TV raidījumos. Vairāk informācijas te.

Kas ir nākotnes pilnvarojums?

Nākotnes pilnvarojums ir dokuments, ar kura palīdzību iespējams dot norādījumus par savām vēlmēm un vajadzībām brīdī, kad cilvēks pats vairs nespēs sevi pārstāvēt. Tādas situācijas var iestāties, piemēram, pēc insulta, komas dēļ pēc negadījuma u. tml. Ar nākotnes pilnvarojumu cilvēks pats savlaicīgi izvēlas pārstāvi un nodrošina, ka, iestājoties neplānotai situācijai, kurā viņš vairs nebūs spējīgs pats rīkoties un paust savu gribu, viņa intereses būs aizsargātas. Ja nākotnes pilnvarojuma nav, nepieciešama tiesas un bāriņtiesas iesaiste, lai nodibinātu aizgādnību un ieceltu aizgādni, kurš cilvēka intereses pārstāvēs turpmāk. Savukārt ar nākotnes pilnvarojumu var novērst iestāžu iesaisti privātajā dzīvē, nodrošinot ne vien to, ka cilvēka intereses pārstāv paša izraudzīts pilnvarnieks, bet arī privātuma aizsardzību, jo to, kas pārrunāts notāra kabinetā, zinās tikai zvērināts notārs, pats cilvēks un tas, kuru viņš pilnvarojis.

Kāpēc par to būtu vērts domāt? Kādās situācijās un no kā tas spēj pasargāt?

Iedomāsimies, piemēram, situāciju, ka cilvēks pēc insulta kādu brīdi nav spējīgs paust savu gribu, pieņemt lēmumus un rīkoties. Nav grūti iztēloties, kas notiek vai, pareizāk sakot, nenotiek ar viņa īpašumiem un saimniecību. Arī pie naudas viņa kontos ģimenes locekļi nevar piekļūt, piemēram, lai samaksātu par ārstēšanu vai rehabilitāciju. Tāds stāvoklis var ilgt pat vairākus gadus.

Nākotnes pilnvarojums nepieciešams, lai gadījumā, ja cilvēks veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ nespēj saprast un vadīt savu darbību, būtu kāds, kas ir tiesīgs parūpēties, lai cietušā griba tiktu īstenota un tiktu pieņemti lēmumi, kas skar viņu pašu, viņa īpašumu un ģimeni.

Vai, noslēdzot nākotnes pilnvarojumu, tā saturu vēlāk var mainīt?

Nākotnes pilnvarojumu, tāpat kā jebkuru citu pilnvaru, pilnvarotājs var jebkurā brīdī atsaukt. Arī izvēlētais pilnvarnieks, saprotot, ka nevarēs vai nespēs uzdevumus pildīt, jebkurā brīdī var uzteikt pilnvarojumu. Savukārt gadījumos, kad nelaimes gadījums ir jau iestājies un nākotnes pilnvarnieks jau ir reģistrējis un uzsācis savu darbību, nākotnes pilnvarnieka darbību var apturēt tiesa, ja tam ir pamatoti iemesli (piemēram, pilnvarnieks nerīkojas pilnvarotāja interesēs, bet sev dotās tiesības izlieto savtīgi). Lai apturētu pilnvarnieka darbību, tiesā var vērsties pilnvarotāja bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors.

Vai tam noteikti jābūt radiniekam, ar kuru šāds nākotnes pilnvarojums tiek slēgts? Un, ja ne, – vai radinieki to var apstrīdēt?

Nākotnes pilnvarojums ir stāsts par uzticību. Tai ir jābūt absolūtai. Ņemot vērā, ka šis ir uzticības līgums, izvēlētais pārstāvis visbiežāk ir cilvēks, kuru pilnvarotājs pazīst un kuram uzticas. Pilnvarotājs par pilnvarnieku var iecelt jebkuru personu, kuru tas uzskata par piemērotu. Ne vienmēr tuvākie cilvēki ir tie uzticamākie. Piemēram, iedomāsimies cilvēku, kuram nav savu bērnu, laulātais ir miris, savukārt ar tuvāko pēc pakāpes radinieku nav labu attiecību, un cilvēkam ir šaubas par šīs personas labticību. Tāpēc viņš izdod nākotnes pilnvarojumu gadījumam, ja slimības vai kādas nelaimes rezultātā zaudēs spējas sevi pārstāvēt, ieceļot par pilnvaroto pārstāvi cilvēku ārpus ģimenes, par kura labticību nav šaubu.

Arī uzņemties šādu pienākumu ir ļoti liela atbildība. Civillikums uzliek nākotnes pilnvarniekam pienākumu darboties pilnvarotāja interesēs. Pilnvarniekam būtu jādokumentē savas darbības, jāspēj atskaitīties par savu darbību, jātur savi un pilnvarotāja līdzekļi iespējami nošķirti. Kā jebkura pilnvarojuma gadījumā, nākotnes pilnvarniekam jārīkojas tā, kā, domājams, rīkotos pats pilnvarotājs, un tā, lai darbu paveiktu visizdevīgāk pilnvarotājam. Tas arī prasa rīkoties ar lielāko rūpību – kā krietnam un rūpīgam saimniekam – un atbildēt par katru neuzmanību.

Pilnvarotājs var iecelt ne tikai vienu, bet arī vairākus pilnvarniekus un noteikt, vai tie darbojas kopā, atsevišķi vai kā substitūti. Var, piemēram, iecelt divus pilnvarniekus, nosakot, ka otrs pilnvarnieks ir tiesīgs darboties tikai tad, ja pirmais pilnvarnieks nevar uzņemties pienākumus pārstāvēt pilnvarotāju pirmā pilnvarnieka nāves vai ierobežotas rīcībspējas dēļ. Tāpat var noteikt jomas, kurās darbosies katrs no pilnvarniekiem.

Nākotnes pilnvarojuma nodošana citai personai nav iespējama. Pilnvarotajam cilvēkam nav atļauts savu misiju nodot trešajai personai.

Noslēgtu pilnvarojumu, tostarp nākotnes pilnvarojuma līgumu, var apstrīdēt tikai paši līdzēji (pilnvarotājs un pilnvarnieks), bet ne trešās personas. Ja nākotnes pilnvarnieks jau ir reģistrējis un uzsācis savu darbību, nākotnes pilnvarnieka darbību var apturēt tiesa pēc radinieku vai prokurora pieteikuma. Pēc tam, kad nākotnes pilnvarnieka darbība tiek apturēta, personai nodibināma pagaidu aizgādnība (līdz brīdim, kad persona atgūs spēju sevi pārstāvēt vai arī viņai tiks ierobežota rīcībspēja) un ieceļams aizgādnis, kurš būs arī tiesīgs nepieciešamības gadījumā apstrīdēt pilnvarnieka noslēgtos darījumus.

Vai ir kādas riska grupas – cilvēki, kuriem būtu vairāk jāpadomā par šādas iespējas izmantošanu?

Jebkuram cilvēkam, kuram kaut kas pieder – īpašumi, manta, bizness utt., bet īpaši tādam, kam ir ģimene un bērni, kuri no viņa atkarīgi, ir svarīgs šāds nodrošinājums nākotnes pilnvarojuma formā. Slimības un nelaimes nešķiro, tās var skart jebkuru, bet jo īpaši riskam ir pakļauti tie, kuri, piemēram, nodarbojas ar ekstrēmiem sporta veidiem, daudz ceļo, ir aktīvi un labprāt riskē, vada jebkādu transportlīdzekli. Vēl jo vairāk tāpēc, ka iekļūšana kādā negadījumā nereti nemaz nav atkarīga no paša cilvēka, bet kādiem ārējiem apstākļiem vai citu personu rīcības.

Vai nākotnes pilnvarojumu izmanto arī citur pasaulē?

Vācijā ir noslēgti aptuveni 2 miljoni šāda veida pilnvarojuma līgumu. ASV 45% amerikāņu vecumā virs 50 gadiem ir izdevuši nākotnes pilnvarojumu.

Kur un kā var noslēgt nākotnes pilnvarojumu, un ko pirms tam noteikti būtu vērts pajautāt notāram?

Nākotnes pilnvarojums var tikt noslēgts tikai rakstveidā, un to Latvijā taisa vienīgi pie zvērināta notāra t.s. notariālā akta formā. Atšķirībā no citām pilnvarām nākotnes pilnvarojuma gadījumā pie notāra obligāti jāierodas gan pilnvarotājam, gan pilnvarniekam. Pēc pilnvarojuma līguma noslēgšanas notārs to reģistrē Nākotnes pilnvarojumu reģistrā. Nākotnes pilnvarojuma līguma sastādīšana pie notāra un reģistrēšana Nākotnes pilnvarojumu reģistrā maksā apmēram 100 eiro.

Tāpat kā attiecībā uz jebkuru pilnvaru, bet jo īpaši, slēdzot nākotnes pilnvarojuma līgumu, svarīgi ievērot vairākus būtiskus principus. Nākotnes pilnvarojumā persona var brīvi izvēlēties dokumenta saturu, taču tam ir jābūt ļoti skaidri formulētam, jo dokuments tiks izmantots tad, kad personas spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, saprast un rīkoties būs ierobežota. Tāpēc pilnvarojuma apmēru un būtību ir svarīgi izrunāt ar zvērinātu notāru.

Tradicionāli nākotnes pilnvarojums attiecas uz saimniecisko un finansiālo darbību. Taču arvien biežāk nākotnes pilnvarojumu attiecina arī uz veselības, labklājības un citām privātās dzīves jomām. Kā liecina prakse, Latvijā cilvēki nākotnes pilnvarnieka pārziņā nodod ārkārtīgi būtiskus jautājumus. Piemēram, mantisko tiesību jomā – tiesības rīkoties ar pilnvarotāja īpašumu, ar naudas līdzekļiem, bet personisko tiesību jomā – pārstāvēt viņu tiesā, lemt par ārstniecību, pārstāvēt viņu iestādēs un tiesā, saņemt pilnvarotāja vietā sociālos pabalstus, izvēlēties pilnvarotāja dzīvesvietu.

Viens no nākotnes pilnvarniekam bieži nodotiem jautājumiem ir arī lēmuma pieņemšana par atteikšanos no ārstniecības un pilnvarotāja atslēgšanu no sistēmas, kas mākslīgi uztur dzīvības funkcijas. Arī šīs nianses ir svarīgi izrunāt pie zvērināta notāra un kopīgi izprast visus riskus un varbūtības, kas nebūtu vēlami un ko var novērst, līdz smalkākajām detaļām precīzi formulējot pilnvaras saturu.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU