SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
28. decembrī, 2023
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Labklājība
17
17

GMI un citu sociālās palīdzības minimālo ienākumu sliekšņi 2024. gadā kļūs augstāki

Stājas spēkā 01.01.2024.

No 2023. gada 1. jūlija garantētā minimālā ienākuma (GMI) un citu minimālo ienākumu sliekšņi tiek noteikti pēc jaunas kārtības. Atbilstoši tiem sniedzama arī pašvaldības sociālā palīdzība. Iepriekš tiesību aktos bija noteiktas konkrētas minimālo ienākumu summas, kas bieži vien ilgstoši netika mainītas. Tagad minimālo ienākumu sliekšņi ir piesaistīti ienākumu mediānai un noteikti procentos. Ja sabiedrības ienākumi kļūst lielāki, tad automātiski palielinās arī minimumi. No 2024. gada janvāra tie būs augstāki, jo ir palielinājusies ienākumu mediāna.

īsumā
 • Minimālo ienākumu sliekšņi jāpārskata katra gada 1. janvārī.
 • 2024. gadā palielināsies minimālo ienākumu līmenis, kas mājsaimniecībai dod tiesības uz sociālo palīdzību.
 • Pašvaldības sociālā palīdzība ietver divus pamata pabalstus (GMI un mājokļa pabalstu), ko piešķir, vērtējot mājsaimniecības ienākumus.
 • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis visā valstī (jebkurā pašvaldībā) ir vienāds.
 • Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
 • Likums nosaka tikai maksimālo un minimālo maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

No 2023. gada 1. jūlija Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā (“Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai”) noteikts, ka garantēto minimālo ienākumu slieksnis ir 20% no ienākumu mediānas.*

Minimālo ienākumu sliekšņiem no 2023. gada 1. jūlija tiek izmantota 2020. gada ienākumu mediāna – 626,57 eiro.

 

No 2024. gada 1. janvāra tiks piemērota 2021. gada ienākumu mediāna – 685,78 eiro.

 

Tas nozīmē, ka sociālo palīdzību saņemt būs tiesīgas mājsaimniecības ar lielākiem ienākumiem nekā iepriekš.

2024. gadā:

 • GMI slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (20% no ienākumu mediānas – 685,78 eiro) būs 137 eiro (iepriekš – 125 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro (iepriekš – 87,50 eiro);
 • trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (50% no ienākumu mediānas – 685,78 eiro) būs 343 eiro (iepriekš – 313 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 240 eiro (iepriekš – 219 eiro);
 • maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (līdz 80% no ienākumu mediānas – 685,78 eiro) būs 549 eiro (iepriekš – 501 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 384 eiro (iepriekš – 351 eiro).

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.

Pašvaldības sociālā palīdzība ietver divus pamata pabalstus (GMI un mājokļa pabalstu), ko piešķir, vērtējot mājsaimniecības ienākumus.

GMI pabalstu piešķir kā starpību starp GMI sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Šo pabalstu vai daļu no pabalsta var saņemt mājsaimniecība (arī vienas personas mājsaimniecība), kurai vispār nav ienākumu vai kopējie ienākumi ir ļoti mazi.

Piemērs. Mājsaimniecībā ir divi cilvēki. Ienākumi: viena invaliditātes pensija – 150 eiro. Mājsaimniecības GMI sliekšņu summa ir 233 eiro (137 eiro pirmajai personai + 96 eiro otrajai personai). GMI pabalsts: 233 eiro – 150 eiro = 83 eiro.

Mājokļa pabalsts

GMI slieksnis tiek izmantots arī mājokļa pabalsta piešķiršanai.

Turklāt, aprēķinot mājokļa pabalstu, GMI sliekšņu summas koeficienti tiek piemēroti atkarībā no mājsaimniecības sastāva:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti tiek piemērots koeficients 2,5;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficients 2;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2;
 • pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar tai atbilstošo koeficientu, un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Piemērs. Mājsaimniecībā dzīvo divi pensionāri. Kopējie ienākumi: 500 eiro. Mājsaimniecības GMI slieksnis: 233 eiro (137 + 96). GMI sliekšņu summa mājokļa pabalstam (piemērojams koeficients 2) = 466 eiro (233 eiro x 2). Izdevumi par dzīvoļa īri un komunālajiem maksājumem – 280 eiro. Mājokļa pabalsts: 466 eiro + 280 eiro – 500 eiro = 246 eiro.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” ir noteikta GMI pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtība, kā arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība un izdevumu normas mājokļa pabalsta aprēķināšanai.

Maznodrošinātā ienākumu slieksni nosaka pašvaldība

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis visā valstī (jebkurā pašvaldībā) ir vienāds.

Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt pati, taču ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas un ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Pašvaldības atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izmaiņām pieņēma saistošos noteikumus, kuros noteica procentus maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu apmēram. Procenti no mediānas tika noteikti atšķirīgi (no 80% līdz 51%), līdz ar to, ņemot vērā 2023. gada otrajai pusei paredzētos kritērijus, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nevarēja pārsniegt 501 eiro (pārējām personām mājsaimniecībā – 351 eiro) un nevarēja būt mazāks 313 eiro (pārējām personām mājsaimniecībā – 219 eiro).

2024. gadam pašvaldība var saistošos noteikumus nemainīt, ja tās procentos noteiktais ienākumu slieksnis (pārrēķinot eiro) maznodrošinātai mājsaimniecībai atbilst likumā prasītajam. Taču var arī pieņemt iedzīvotājiem labvēlīgākus noteikumus nekā iepriekšējie.

Piemēram, Rīgā maznodrošinātā ienākuma slieksnis tiks pārskatīts. 2023. gada otrajā pusē tas bija 70% no ienākumu mediānas439 eiro un 307 eiro. Pašvaldības publicētajā informācijā norādīts, ka 20. decembrī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos (“Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”) un noteiks jaunu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni galvaspilsētas pašvaldībā, tādējādi sociālo palīdzību varēs saņemt par apmēram 25% vairāk rīdzinieku nekā līdz šim.

Noteikumu grozījumi vēl būs jāpieņem Rīgas domē. Pēc to stāšanās spēkā 2024. gadā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 549 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kas ir par 68 eiro vairāk nekā pašlaik, un 384 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Tādējādi Rīgā tiks paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis līdz valstī noteiktajam maksimumam un uzlabosies dzīves līmenis iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, uzsvērts domes informācijā.

To, kādi ir maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumi, kas ļauj pretendēt uz sociālo palīdzību, iedzīvotāji var noskaidrot savā pašvaldībā.

Arī Eiropas paku saņēmējiem paaugstināts minimālo ienākumu līmenis

Iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem ir paredzētas arī Eiropas atbalsta pakas. No 2024. gada 1. janvāra šo atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 288 eiro. Līdz gadumijai šis slieksnis bija attiecīgi 376 eiro un 264 eiro.

Šī materiālā palīdzība ietver pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus, kā arī skolas piederumu komplektus.

Atbalsta paku saņemšanai vajadzīga pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa, kas apliecina, ka mājsaimniecība atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzē nonākušas mājsaimniecības statusam.

Latvijā 25 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes) nodrošina programmas atbalsta paku izdali 419 saņemšanas vietās un izsniedz gatavas maltītes 29 zupas virtuvēs.

Informācija par pieejamo atbalstu ir atrodama vietnē atbalstapakas.lv.

* Mediāna ir viduspunkts ienākumiem, kas sagrupēti no zemākās līdz augstākajai vērtībai (nevis vidējie ienākumi, bet gan centra vērtība)

Dati par minimālo ienākumu mediānu pieejami Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI