SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
20. jūlijā, 2023
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Izglītība
5
5

Neformālās izglītības īstenošana – pēc vienotas kārtības

Stājas spēkā 19.07.2023.

FOTO: Ieva Čīka, LETA

Stājušies spēkā jauni, visā valstī vienoti noteikumi neformālās izglītības īstenošanai. To mērķis – veicināt augstāku neformālās izglītības programmu kvalitāti, nodrošināt izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanas procedūras caurskatāmību un standartizāciju, tā sekmējot bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaisti mūžizglītībā.

Katrā pašvaldībā atšķirīga kārtība

Neformālās izglītības programmas, kā nosaka Izglītības likuma 46. pants, “dod iespēju personai visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības apgūt jaunas un pilnveidot esošās kompetences atbilstoši personības izaugsmes interesēm, valsts vai darba devēja pieprasījumam”. Neformālās izglītības programmas izstrādā tās īstenotāji, un tajās ietver sasniedzamos mācīšanās rezultātus, izglītības apguves formu, valodu, saturu, apjomu un īstenošanai vajadzīgos materiālos un intelektuālos resursus.

Nepieciešamība noteikt vienotu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz un anulē atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai, radusies, izvērtējot līdzšinējo praksi, kad katra pašvaldība noteica savu programmu licencēšanas kārtību.

Vienota atļaujas izsniegšanas kārtība mazinās administratīvo slogu un veicinās vienotu pakalpojuma sniedzēju izpratni par šo procesu.

Iecerēts, ka tas palīdzēs turpmāk nodrošināt kvalitatīvāku neformālās izglītības programmas īstenošanas pakalpojuma piedāvājumu, tā jauno noteikumu nepieciešamību skaidro Izglītības un zinātnes ministrija. 

Ievieš vienotu pieeju

Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”, kas stājās spēkā 19. jūlijā, paredz, ka turpmāk neformālās izglītības programmu īstenošanai licences visā Latvijā izsniegs un anulēs pēc vienotas kārtības.

Jaunie noteikumi paredz, ka atļauju neformālās izglītības īstenošanai izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā.

Taču vietvarām turpmāk būs jāievēro vienota pieeja iesniegumu izskatīšanā. Ministru kabineta noteikumos ir uzskaitīts, kādi dokumenti iesniedzami atļaujas saņemšanai un kāda informācija iekļaujama iesniegumā.

Akreditētas izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atļauju

Lai saņemtu atļauju, persona, kura plāno īstenot programmu, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai.

Iesniegumā norāda ziņas par iesniedzēju:

 • ja iesniedzējs ir fiziskā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas deklarēto un faktisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un kontakttālruni;
 • ja iesniedzējs ir juridiskā persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontakttālruni;
 • programmas nosaukumu;
 • programmas apjomu;
 • programmas plānotās īstenošanas vietas adresi vai citas norises vietas nosaukumu, ja programmu plānots īstenot ārpus telpām, un apliecinājumu par telpu piemērotību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai un drošumu klātienes nodarbībām, ja programmu pilnā apjomā vai daļēji plānots īstenot klātienē vai programmu plānots īstenot neklātienē;
 • apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;
 • ziņas par kontaktpersonu saziņai ar pašvaldību – vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno:

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas kārtība

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pašvaldība izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja:

 • programmas mērķis neatbilst Izglītības likuma 2. un 46. pantā noteiktajam mērķim;
 • programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;
 • persona nav iesniegusi visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām;
 • uz personu, kas īstenos programmu nepilngadīgām personām, attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgām personām.

Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās atļaujas anulēšanu, ja tiek konstatēts, ka:

 • īstenojamās programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;
 • īstenojamās programmas saturs neatbilst programmas aprakstam;
 • persona, saņemot atļauju, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
 • juridiskā persona, kas īsteno programmu, ir izbeigusi darbību vai tās darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • fiziskā persona, kas īsteno programmu, ir pārtraukusi saimniecisko darbību vai mirusi;
 • programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
 • persona, kura īsteno programmu nepilngadīgām personām, ir pieļāvusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma un Izglītības likuma pārkāpumus;
 • divu gadu laikā kopš atļaujas saņemšanas nav uzsākta programmas īstenošana;
 • atļaujas saņēmējs iesniedzis rakstveida lūgumu par atļaujas anulēšanu.

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, tad personai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas. Pašvaldība pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās atļaujas anulēšanu.

Būtiski grozījumi ir:

 • izmaiņas programmas nosaukumā;
 • izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10% no programmas kopējā apjoma;
 • izmaiņas programmas tematu saturā un teorētisko vai praktisko mācību proporcijā, kas pārsniedz 10%;
 • izmaiņas saistībā ar programmas īstenošanas valodu;
 • samazināts materiālo resursu nodrošinājums, tai skaitā mācību līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav norādīti iepriekš minētajā uzskaitījumā, tad par tiem rakstveidā jāinformē pašvaldība. Pašvaldībai jāizvērtē grozījumi un, ja nepieciešams, jāaktualizē informācija pašvaldības izsniegto atļauju reģistrā.

Pašvaldības pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas anulēšanu var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldībai parakstītu atļauju jāizsniedz piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un maksas (ja tāda noteikta) samaksas. Izsniedzot atļauju, pašvaldība nodrošina tās reģistrēšanu izsniegto atļauju reģistrā.

 

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI