SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
08. decembrī, 2022
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pašvaldības
1
6
1
6

Nekustamā īpašuma nodokļa 3% likme ekspluatācijā laikus nenodotajām būvēm. Valsts zemes dienestā pasūtījuma izpilde var kavēties (II)

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik.

Būvniecību regulējošie normatīvie akti mājokļiem un tamlīdzīgām būvēm nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu (astoņi gadi) līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Noteikumi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām vai dārza mājām –, kuru realizācijai būvatļauja izsniegta pirms 2014. gada 1. oktobra, un tajā netika norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš. Šīgada 1. oktobris ir datums, no kura pašvaldība var piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli – 3% likmi – būvēm, kurām pārsniegts būvdarbu veikšanas ilgums. Tūkstošiem īpašnieku to nav laikus izdarījuši. Savukārt šobrīd iestādes nespēj noteiktajā termiņā apkalpot klientus.

īsumā
 • Šobrīd vairāku savstarpēji saistītu, objektīvu iemeslu dēļ Valsts zemes dienests (VZD) nevar savlaicīgi uzsākt pakalpojumu izpildi, un, ņemot vērā konkrēto Latvijas reģionu, kavēšanās var būt pat vairākus mēnešus.
 • Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieprasījums pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas ir daudzkārt palielinājies.
 • Tas saistāms ar būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām, atbilstoši kurām būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, bija jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim, jo tas var ietekmēt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru.
 • Visbiežāk pieļautā kļūda – vispirms tiek veikta būvniecība un tikai pēc tam risināti jautājumi par to, vai, kā, ko un kur drīkst būvēt un pārbūvēt.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punkts paredz, ka, ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, līdz ar virkni citu dokumentu jāpievieno arī ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

LV portāla skaidrojumā jau tika minēts, ka virkne pašvaldību ar saistošajiem noteikumiem pārcēla vai vēlāk noteica 3% likmes piemērošanas datumu. Kā viens no iemesliem tika nosaukts, ka Valsts zemes dienests šobrīd nevar nodrošināt būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu samērīgā termiņā.

Uzzini vairāk >>

Tā kā pašvaldības norāda uz Valsts zemes dienesta pakalpojuma, kas nepieciešams, lai būvi nodotu ekspluatācijā, sniegšanas ilgajiem termiņiem, LV portāls par pakalpojumiem vaicāja un saņēma atbildes no VZD.

Kadastrālās uzmērīšanas lieta

Kas cilvēkam jāizdara, kādi dokumenti jāiesniedz VZD, lai kārtotu un saņemtu aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu?

Aktuālu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu Valsts zemes dienests sagatavo, veicot kadastrālo uzmērīšanu un tajā iegūtos datus reģistrējot vai aktualizējot e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv. Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju vai aktualizāciju kadastrā.

Iesniegumam jāpievieno pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti:

 • ja būve vai telpu grupa nav reģistrēta zemesgrāmatā, – kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves vai telpu grupas tiesisko iegūšanu;
 • jaunbūvei – pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdots dokuments (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Papildus jāiesniedz būvniecības dokumenti, ja tie ir ierosinātāja rīcībā (ja pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, dokumenti iesniegumam nav jāpievieno, taču iesniegumā jānorāda būvniecības lietas numurs):

 • būvniecības ieceres dokumentācija (būvprojekts, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
 • citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdots vai apstiprināts dokuments (piemēram, lēmums, izziņa, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota un pašvaldības būvvaldes apstiprināta informācija), kurā ietvertas norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;
 • ja kadastrāli uzmērāma inženierbūve:
  • inženierbūves pase un reģistrācijas apliecība, ja normatīvie akti paredz inženierbūves reģistrāciju;
  • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izgatavots zemes robežu plāns, topogrāfiskais plāns, situācijas plāns vai izpildmērījumu dokuments, kurā grafiski attēlota zemes vienībā esošā inženierbūve un norādīti tās apjoma rādītāji (var iesniegt elektronisko datu nesējā, vektordatu (DGN, DXF, SHP, DWG) formātā bez elektroniskā paraksta).

Ārējo inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns

Vai VZD gatavo arī izbūvēto ārējo inženierkomunikāciju izpildmērījumu plānu?

Izpildmērījumi ir ģeodēzisko darbu kopums, lai noteiktu uzbūvēto inženierkomunikāciju, ēku, ceļu un citu būvju faktisko stāvokli horizontālajā un vertikālajā projekcijā, kā arī augstumā. Izpildmērījumu gala rezultāts ir izpildmērījuma plāns. Izpildmērījuma plānā tiek norādīti uzbūvētā objekta un to elementu faktiskie parametri un novirzes no projekta, tāpat arī materiāls un skaits.

VZD negatavo izpildmērījumus.

Ja veikta pārbūve un, piemēram, pievienota bloķēta garāža, nepieciešams jauns projekts

Piemēram, šāda situācija:

Būvvalde kopš 90. gadiem būvētai 80 m2 vasarnīcas ēkai (2002. g. inventarizācijas lieta) liek gatavot jaunu projektu, jo ir veikta pārbūve (savienotas divas ēkas, pievienojot bloķēto garāžu), ierīkota centralizētā apkure. Iedzīvotājiem ir problēmas ar arhitektiem, konkrēti, viņu darba ilgo termiņu. Vai VZD var pasūtīt pakalpojumu – veikt visus mērījumus, sagatavot kadastrālās uzmērīšanas lietu –, pirms arhitekts ir pabeidzis darbu pie projekta?

Ja viena kadastrā reģistrēta ēka faktiski jau ir apvienota ar kādu citu tajā reģistrētu ēku un starp šīm ēkām faktiski vairs nav konstruktīva norobežojuma (sienas), tad būtībā ir notikusi divu ēku apvienošana. Šajā gadījumā kadastrālā uzmērīšana kā divām atsevišķām ēkām vairs nav iespējama. Sagatavot kadastrālās uzmērīšanas lietu (kā par vienu ēku) iespējams tikai pēc tam, kad arhitekts ir pabeidzis darbu pie projekta.

Papildus paskaidrojam, ka ēku apvienošanas gadījumā tiek izveidota viena ēka, kurai tiek piešķirts jauns (cits) kadastra apzīmējums1. Lai veiktu ēkas kadastrālo uzmērīšanu, VZD par ēku ir jāiegūst informācija, kas ietver datus par telpu grupu eksplikāciju, telpu grupu lietošanas veidiem un ēkas (pēc apvienošanas – jaunās, vienas ēkas) galveno lietošanas veidu, tomēr šī informācija ir iegūstama tikai atbilstoši projekta dokumentācijai, aktam par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai citam valsts vai pašvaldības iestāžu izdotam vai apstiprinātam dokumentam (piemēram, lēmumam, izziņai, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotai un pašvaldības būvvaldes apstiprinātai informācijai)2. Ēkā esošo telpu, kā arī ēkas apjoma rādītājus un izmērus VZD iegūst apsekošanas un uzmērīšanas rezultātā, taču bez informācijas par telpu grupas lietošanas veidiem un ēkas galveno lietošanas veidu nav iespējams veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Cik maksā VZD pakalpojumi

Kā orientēties, cik izmaksās VZD pakalpojumi?

VZD sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka VZD cenrādis. Lai ērti noskaidrotu aptuveno samaksu par pasūtījumu, var izmantot šim mērķim izstrādātos kalkulatorus, kas pieejami VZD tīmekļvietnē, pakalpojuma apraksta “Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju kadastrā” sadaļā “Pakalpojuma pasūtīšana”.

Kalkulatorā jāievada prasītā informācija par uzmērāmo objektu. Jo precīzāka informācija tiek ievadīta, jo precīzāk tiks aprēķinātas aptuvenās pakalpojuma izmaksas. Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme, un tā var atšķirties no gala atlīdzības. Precīzu samaksu par pakalpojumu aprēķina atbilstoši  faktiski paveiktā darba apjomam pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālās uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija kadastrā.

Kadastrālās uzmērīšanas izpildes termiņi var kavēties

Kādos termiņos VZD izpilda pasūtītos pakalpojumus?

Būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš (iekļaujot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbības un kadastra datu reģistrāciju/aktualizāciju) ir no 25 līdz 32 darba dienām 3. Pakalpojuma izpildes laiks tiek skaitīts no tā izpildes uzsākšanas dienas, nerēķinot pakalpojuma izpildes apturēšanas periodu.

Saņemot klienta ierosinājumu, VZD izskata iesniegtos dokumentus un informē klientu par plānoto pakalpojuma izpildes uzsākšanas laiku. Līdz pakalpojuma izpildes uzsākšanai pakalpojuma izpilde tiek apturēta.

Šobrīd vairāku savstarpēji saistītu, objektīvu iemeslu dēļ VZD nevar savlaicīgi uzsākt pakalpojumu izpildi, un izpildes uzsākšana, ņemot vērā konkrēto Latvijas reģionu, var kavēties vairākus mēnešus.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieprasījums pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma ir daudzkārt palielinājies.

Ievērojamais pasūtījumu skaita pieaugums saistāms ar būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām, atbilstoši kurām būves, kuru celtniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ir jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim, jo tas var ietekmēt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Savukārt 2021. gadā un 2022. gada sākumā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā.

Tā rezultātā ir palielinājies pieprasījums pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu pakalpojumiem dažāda mēroga objektiem, kurus nebija iespējams apsekot attiecīgajā periodā. Šo objektu apsekošana tika atsākta pēc ierobežojumu atcelšanas. Situāciju ietekmē arī ierobežotais speciālistu skaits, kuru apmācībai ir nepieciešamas specifiskas un praktiskas zināšanas. Šobrīd būtu nelietderīgi šo personu skaitu palielināt, jo pēc kāda laika pieprasījumu skaits pēc attiecīgā pakalpojuma samazināsies un nebūs iespējams papildu piesaistītajiem speciālistiem nodrošināt darbu un atalgojumu.

Būvju kadastrālo uzmērīšanu VZD šobrīd veic rindas kārtībā atbilstoši pakalpojumu pieprasīšanas secībai, ārpus rindas izpildot pakalpojumus prioritāro objektu kadastrālajai uzmērīšanai un (iespēju robežās) arī citos gadījumos, individuāli izvērtējot katrā iesniegumā norādītos apstākļus.

Par prioritārajiem objektiem VZD ir noteicis Ministru kabineta noteiktos nacionālā mēroga interešu objektus, piemēram, Rail Baltica, militāros objektus, ar valsts aizsardzību un satiksmes infrastruktūru saistītos objektus, izglītības un sociālo pakalpojumu sniegšanai nozīmīgos objektus, kā arī sabiedriskos objektus, kuru īstenošanā ir piesaistīts Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums.

Pieteikt pakalpojumu var gan elektroniski, gan klātienē

Kā var pieteikt VZD pakalpojumus?

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

 • Būvniecības informācijas sistēmā esošajā konkrētajā būvniecības lietā;
 • VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv pieejamajā e-pakalpojumā “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šādi iesniegtu iesniegumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Tomēr pieprasījumam pievienotajiem dokumentiem (piemēram, pilnvarojuma dokumentam) ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
 • VZD oficiālajā e-adresē;
 • nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) elektroniskā pasta adresi;
 • nosūtot pa pastu uz jebkuru VZD KAC pasta adresi;
 • klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC (uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti)).

Kā nekļūdīties

Kādas kļūdas visbiežāk pieļauj iedzīvotāji, piesakot kadastrālās uzmērīšanas lietu? Kad nav iespējams izpildīt pasūtījumu?  

Nereti ir gadījumi, kad iesniegtajā dokumentācijā (piemēram, būvniecības ieceres dokumentācijā) nav iekļauta informācija par telpu grupu sadalījumu, telpu grupu lietošanas veidiem un ēkas galveno lietošanas veidu, vai tā ir pretrunīga.4

Visbiežāk pieļautā kļūda – vispirms tiek veikta būvniecība un tikai pēc tam risināti jautājumi par to, vai, kā, ko un kur drīkst būvēt, pārbūvēt u. tml. Šādas rīcības rezultātā pakalpojuma izpildes laikā rodas situācija, ka arhitektam ir jāgatavo jauna būvniecības ieceres dokumentācija par apstākļiem, kas jau iepriekš ir notikuši.

1 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 63.1 panta otrā daļa.

2 Minēto kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 78. punkts.

3 Būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildes termiņus nosaka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 9. punkts un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 7. punkts.

4 Telpu grupas lietošanas veidus un ēkas galvenos lietošanas veidus nosaka Būvju klasifikācija jeb Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”, savukārt telpu grupas definīciju nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI