SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. maijā, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Finanses
6
6

Pieejams finansiāls atbalsts iedzīvotājiem, kuri bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

Stājas spēkā 19.05.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Latvijas iedzīvotāji ir izrādījuši lielu pretimnākšanu un rūpes, savās mājās uzņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri bēg no Krievijas izraisītā kara. Tomēr šāda palīdzība rada arī papildu izmaksas. Tādēļ šīgada 19. maijā stājas spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzības saņemšanas iespēju Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas bēgļus.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju Latvijā pēc palīdzības ir vērsušies vairāk nekā 27 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā 10 tūkstošus izmitina pašvaldības. Vietvaras līdz šīgada aprīļa beigām jau ir pieprasījušas finansējumu no valsts budžeta izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumam nepilnu četru miljonu eiro apmērā.

Skaidrojot grozījumu Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likumā nepieciešamību, deputāts Mārtiņš Šteins norādīja: “Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kuri ieradušies Latvijā patvēruma saņemšanai Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, pēc pašreiz veiktajām aptuvenajām aplēsēm valstī kopumā būs jāspēj uzņemt līdz 40 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju. Likumprojekts paredz papildu pasākumu – sniegt atbalstu Latvijas mājsaimniecībām, kas, būdamas atsaucīgas, brīvprātīgi uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus.” 1

Līdzšinējais izmitināšanas modelis atzīts kā ekonomiski ne vienmēr efektīvākais, tādēļ ar minētajiem grozījumiem tiek piedāvāts plašāks risinājums izmitināšanas un ēdināšanas jautājumā.

Atbalsta saņemšana

Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u. c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām:

 • 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu;
 • 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
 • ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtajām personām.

Atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kas brīvprātīgi, nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir gatavas viņus izmitināt.

 • Atlīdzību var saņemt, neatkarīgi no tā, vai fiziskā persona pati uzturas šajā mājoklī.
 • Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Kā saņemt atbalstu

Lai saņemtu atlīdzību mājsaimniecībai, fiziskajai personai – mājokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai – jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana. Pieteikumā jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītkartes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kontaktinformācija;
 • mājokļa, kurā tiek uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji, adrese, izmitināšanai nodotā platība, paredzētais izmitināšanas periods;
 • mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
 • katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • apliecinājums, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē (ir apgaismojums, apkure, atrodas dzīvojamā mājā, kas atbilst būvnormatīvajam regulējumam) un atrašanās tajā nerada apdraudējumu personu drošībai un veselībai.

Atlīdzība tiks izmaksāta par periodu līdz 90 dienām, skaitot no pieteikumā norādītā datuma, bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.

Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Atbalsta mehānismam plānotais valsts budžeta finansējums ir 937 500 eiro apmērā.

Kad var tikt atteikta atbalsta saņemšana

Pašvaldība izmitinātājam atsaka atlīdzības piešķiršanu, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šiem apstākļiem:

 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, jau saņem primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš ir izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība šī panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

Pašvaldība var pieņemt lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

Pašvaldība viena gada laikā pēc tam, kad ir izmaksāta atlīdzība par izmitināšanu, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju.

Juridiskie jautājumi par atlīdzību

Atlīdzība izmitinātājam:

 • ir pielīdzināma likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • nav pakļauta ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai;
 • nav pieskaitāma faktiskajiem ienākumiem, no kuriem sedzami kreditoru prasījumi fiziskās personas saistību dzēšanas plāna izpildes laikā maksātnespējas procesā;
 • netiek ņemta vērā ienākumos, novērtējot izmitinātāja mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

Citi grozījumi

 • Valsts nodrošinās primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu un pārtiku – tikai tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus nebūs izmitinājusi tāda mājsaimniecība, kura saņem vai ir pieteikusies mājsaimniecību atlīdzības maksājumam.
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem primārā atbalsta ietvaros tiks nodrošināta pārtika 30 dienām. Izmaiņas par pārtikas nodrošināšanas perioda samazināšanu no 90 dienām līdz 30 dienām stājas spēkā šīgada 23. maijā.
 • Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, ēdināšanu finansē no valsts budžeta normatīvajos aktos par valsts budžetā izglītojamo ēdināšanai paredzēto līdzekļu aprēķināšanu, piešķiršanu un izlietošanu noteiktajā kārtībā, viena izglītojamā ēdināšanai dienā paredzot 1,42 eiro. Uz Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu nav attiecināms Izglītības likuma regulējums, kas nosaka pašvaldības pienākumu piedalīties to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādēs) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē.
 • Lai veicinātu Latvijas informatīvās telpas aizsardzību un Latvijas sabiedrības informēšanu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī vispārēja atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 6. punktam var pieņemt lēmumu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu vai to daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem iekļaušanai to programmās, kā arī lemt par to lietošanas pārtraukšanu, ja attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprinātos sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura nodošanas kritērijus un lēmumā paredzētos nosacījumus.

1 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara. Plānā arī paredzētas izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas jautājumu nodrošināšanā, kas ir noteikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un tam pakārtotajos grozījumos Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kas pieņemti MK š. g. 10. maijā un stājās spēkā 13. maijā.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI