SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
26. novembrī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
9
9

Kādi tiesību ierobežojumi aizliedz vadīt transportlīdzekli

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Uzskaites punktu sistēma un administratīvie papildsodi ir atsevišķi skatāmi tiesību ierobežojumi, kas saistīti ar aizliegumu vadīt transportlīdzekli.

FOTO: Ieva Čīka, LETA

Kā norāda Tieslietu ministrija, šobrīd likumdevējs paredzējis divu veidu tiesību ierobežojumus, kas praktiski saistīti ar aizliegumu vadīt transportlīdzekli. Viens no tiem ir pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšana, otrs – administratīvo pārkāpumu papildsodu (tiesību atņemšana vai tiesību izmantošanas aizliegums) piemērošana. LV portāls skaidro, ar ko šie tiesību ierobežojumi atšķiras.

īsumā
 • Transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti – Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
 • Pārkāpumu punkti nav atsevišķs administratīvā soda veids, taču tie rada papildu sekas izdarītajam administratīvajam pārkāpumam.
 • Tiesību atņemšana ir administratīvā pārkāpuma papildsods, kas personai anulē piešķirtās tiesības un nosaka aizliegumu noteiktu laiku atkārtoti tās iegūt (pēc tiesību atņemšanas termiņa beigām personai tiesības ir jāiegūst no jauna).
 • Tiesību izmantošanas aizliegums ir administratīvā pārkāpuma papildsods jeb ierobežojums, kas personai noteiktu laiku neļauj izmantot noteiktas tiesības, ieņemt noteiktus amatus vai veikt noteikta veida darbību (pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām personai tiesības nav jāiegūst no jauna).
 • Jautājumi par pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā piemērojamo ietekmēšanas līdzekli (transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 1 gadu) un par papildsodu (tiesību atņemšanu vai tiesību izmantošanas aizliegumu) izpildi, tostarp par to termiņiem, jāskata atsevišķi.

LV portāls atgādina, ka 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) spēku zaudēja. Kopš minētā datuma administratīvā pārkāpuma procesa norisi un sodu izpildi regulē AAL, bet administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ir iekļauti nozaru tiesību aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos, nevis LAPK, kā tas bija iepriekš.

Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā kopš 2020. gada 1. jūlija ir noteikti Ceļu satiksmes likumā (CSL). Savukārt Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar CSL 43.1 panta septīto daļu, spēkā ir kopš 2004. gada 1. jūlija.

Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma ir viens no tiesību ierobežojumiem, kas saistīts ar aizliegumu vadīt transportlīdzekli.

Atbilstoši CSL 43.1 panta pirmajai daļai, lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot drošu transportlīdzekļu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tādēļ, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti – Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Papildu ietekmēšanas līdzeklis, ne sods

Tieslietu ministrijas (TM) Valststiesību departamenta Administratīvās atbildības politikas nodaļas juriste Liene Linde skaidro, ka pārkāpumu uzskaites punktu mērķis ir uzskaitīt administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmē, lai atkarībā no to skaita varētu uzlikt transportlīdzekļa vadītājam papildu ietekmēšanas līdzekļus. Viņa vērš uzmanību, ka pārkāpumu punkti nav atsevišķs administratīvā soda veids, taču rada papildus sekas izdarītajam administratīvajam pārkāpumam.

Saskaņā ar CSL 43.1 panta piekto daļu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļu vadītājiem var piemērot septiņus ietekmēšanas līdzekļus:

 • brīdinājumu, nosūtot pa pastu vai elektroniski transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu;
 • apmācības kursus (seminārus) ceļu satiksmes drošības jautājumos;
 • apmācības kursus (seminārus) drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos;
 • eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos;
 • transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi;
 • transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits;
 • braukšanas uzvedības korekcijas grupas nodarbības.

Tiesību izmantošanas aizliegums un tiesību atņemšana AAL

AAL 17. pants un 18. pants paredz iespēju par administratīvo pārkāpumu piemērot tādus papildsodus kā tiesību atņemšana vai tiesību izmantošanas aizliegums.

Tiesību atņemšana ir personai piešķirto tiesību anulēšana, nosakot tai aizliegumu noteiktu laiku atkārtoti iegūt šīs tiesības. Ja personai tiesības nav piešķirtas, tiesību atņemšana izpaužas kā aizliegums noteiktu laiku iegūt šīs tiesības. Pēc tiesību atņemšanas termiņa beigām personai tiesības ir jāiegūst no jauna, ievērojot normatīvajos aktos noteikto tiesību piešķiršanas kārtību. Tiesību atņemšanu nosaka uz laiku no 1 mēneša līdz 5 gadiem.

Savukārt tiesību izmantošanas aizliegums ir ierobežojums, kas personai noteiktu laiku neļauj izmantot noteiktas tiesības, ieņemt noteiktus amatus vai veikt noteikta veida darbību. Pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām personai tiesības nav jāiegūst no jauna. Tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka uz laiku no 1 mēneša līdz 2 gadiem.

AAL papildsodos speciālās tiesības netiek atsevišķi izdalītas

“LAPK 23. pantā bija nošķirti soda veidi – personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana un aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Šobrīd AAL 17. pantā paredzētais soda veids – tiesību atņemšana – ietver gan personai piešķirto tiesību atņemšanu, gan aizliegumu noteiktu laiku iegūt šīs tiesības. Līdz ar to arī aizliegums iegūt tiesības var ilgt no 1 mēneša līdz 5 gadiem,” skaidro L. Linde.

AAL 18. pantā paredzētais tiesību izmantošanas aizliegums nav identisks iepriekš noteiktajam LAPK aizliegumam noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, turpina TM pārstāve. “Proti, AAL paredzētajos papildsodos speciālās tiesības netiek atsevišķi izdalītas, tāpēc šiem papildsodiem ir daudz plašākas piemērošanas iespējas. To speciālo tiesību, uz kurām attiecas papildsods, konkretizēšana tiek veikta tiesību normās, kas nosaka administratīvo atbildību, jeb nozaru likumos.”1

Ar ko atšķiras AAL paredzētie papildsodi

CSL paredz iespēju par atsevišķiem pārkāpumiem piemērot papildsodus – tiesību izmantošanas aizliegumu vai tiesību atņemšanu.

Kā norāda L. Linde, tiesību atņemšana nozīmē to pilnīgu atņemšanu un atkārtotu iegūšanu pēc atņemšanas termiņa beigām, un CSL tā attiecas uz pārkāpumiem:

 • par kuriem iepriekš tiesību atņemšanas termiņš bijis lielāks par 12 mēnešiem;
 • kuri saistīti ar transportlīdzekļa vadīšanu reibumā.

TM pārstāve vērš uzmanību, ka tiesību atņemšanas sods attiecas arī uz personām, kurām attiecīgās tiesības vēl nav piešķirtas: “Šajos gadījumos tas izpaužas kā aizliegums noteiktu laiku iegūt tiesības.”

Pārējos gadījumos paredzēta tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana AAL 18. panta izpratnē.

Līdz ar to par AAL papildsodu būtiskāko atšķirību tiek uzskatīts tas, ka “tiesību izmantošanas aizlieguma gadījumā, notekot papildsoda termiņam, persona var atsākt izmantot savas tiesības bez īpašu formalitāšu kārtošanas”. Proti, valsts reģistrā, kurā atzīmēts liegums noteiktu laiku izmantot konkrētās tiesības, izdarītā atzīme dzēšas un personai vairs nepastāv nekādi ierobežojumi izlietot savas tiesības. Turpretī tiesību atņemšanas gadījumā, notekot papildsodā noteiktajam termiņam, personai neatjaunojas iepriekš iegūtās tiesības. Tās nepieciešams iegūt no jauna atbilstoši kārtībai, ko paredz attiecīgo nozari regulējošās tiesību normas.2

Liegums uzskaites punktu ietvaros un papildsodi AAL skatāmi atsevišķi

“Atšķirībā no pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā piemērojamā ietekmēšanas līdzekļa – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma uz 1 gadu – CSL IX nodaļā minētie pasākumi ir administratīvie sodi un personai rada administratīvo sodāmību,” skaidro L. Linde. Attiecīgi arī jautājums par CSL noteikto liegumu un papildsodu izpildi ir aplūkojams atsevišķi (tas attiecas arī uz šo līdzekļu izpildes termiņiem), turpina TM pārstāve.

Turpinājumā par to, kāda ir pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā piemērojamā ietekmēšanas līdzekļa (transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma uz 1 gadu) un administratīvo pārkāpumu papildsodu (tiesību atņemšanas vai tiesību izmantošanas aizlieguma) izpilde un kādos gadījumos tiesību atņemšanas termiņš tiek vai netiek pagarināts.

1 Administratīvo pārkāpumu tiesības: Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / Aut. kol. I. Andruškina, S. Armagana, M. Badovskis, G. Bērziņš u. c. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 126. lpp.

2 Turpat, 127. lpp.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI